Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi

Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi

Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi

Sözleşmeye bağlılık ilkesi uyarınca taraflar sözleşme hükümlerine kanuna ve ahlaka aykırı olmamak koşuluyla uymak zorundadırlar. Sözleşmedeki düzenlemeler karşısında kesintinin sözleşmenin bu hükmü ile ilgili olup olmadığı hususu irdelenerek ve kesintinin yasal dayanağını ispat külfetinin davalıda olduğu gözetilerek davalıdan sorulup belgeleri de getirtilmek suretiyle gerektiğinde mali müşavir bilirkişiden kesintinin dayanağı konusunda rapor alınıp hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemiyle açılmış olup, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm, davacı vekilince temyiz olunmuştur. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2- Davacı vekili dava dilekçesinde, hakedişlerinden sağlık gideri adı altında 21.540,00 TL'nin kesildiğini ileri sürmüş, davalı vekili de cevap dilekçesinde bu kesintiyi doğrulamıştır. Mahkemece alınan 1. bilirkişi raporunda bu kesintinin dayanağı bulunmadığı bildirildiği halde 2. ve 3. bilirkişi raporlarında bu konuda gerekçe gösterilmeden kesintinin yerinde olduğu açıklanmıştır. Sözleşmeye bağlılık ilkesi uyarınca taraflar sözleşme hükümlerine kanuna ve ahlaka aykırı olmamak koşuluyla uymak zorundadırlar. Sözleşmenin 23. maddesinin 3. fıkrasında, "Taşeronun personelinden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin hak sahiplerine veya kazaya uğrayanlara yapılacak tedavi ve sair harcamalar, kendileri ile ailelerine verilecek tazminat tamamen taşerona aittir. Taşeron kendi kusurundan oluşan yangın ve kazalardan dolayı üçüncü şahıslara karşı da doğrudan doğruya sorumludur." düzenlemesi karşısında kesintinin sözleşmenin bu hükmü ile ilgili olup olmadığı hususu irdelenerek ve kesintinin yasal dayanağını ispat külfetinin davalı da olduğu gözetilerek davalıdan sorulup belgeleri de getirtilmek suretiyle gerektiğinde mali müşavir bilirkişiden kesintinin dayanağı konusunda rapor alınıp hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara