İmar Planının İptali Danıştay Kararı

İmar Planının İptali Danıştay Kararı

İmar Planının İptali Danıştay Kararı

İPTAL DAVASI - ÜZERİNDE HERHANGİ BİR TEKNİK BİLGİ VE ARAŞTIRMA YAPILMAMIŞ BİR ALANIN PLAN SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASININ PLANLAMA TEKNİĞİ YÖNÜ İLE UYGUN OLMAYACAĞI – HÜKMÜN ONANMASI ..... sayılı parselde kayıtlı bulunan davacıya ait taşınmazları plan onama sınırı dışında bırakmak suretiyle kabul edilen 1/5000 ölçekli .....Merkez ve Yakın Çevre (Tem Otoyolu Güneyi)  İmar Planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinde. Tem otoyolunun kuzeyinde ve otoyola bitişik durumda bir konumda yer alan davacıya ait taşınmazların üzerindeki herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, üst ölçekli planda yerleşme alanı öngörülmediği, Tem otoyolu'nun güneyinde ise yerleşme alanı öngörüldüğü, planın kuzeyinde sınırının Tem Otoyolu ile sınırlandığı, otoyol yönündeki en güçlü yapay sınırlardan olduğu, 1/5000 ölçekli planın, 1/100.000 ölçekli plana uygun olduğu, üzerinde herhangi bir teknik bilgi ve araştırma yapılmamış bir alanın plan sınırları içerisine alınmasının planlama tekniği yönü ile uygun olmayacağı. Mevcut planlama sınırının davacıya ait taşınmazlar yönünden planlama esas ve tekniklerine uygun olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 7. İdare Mahkemesinin .... sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

Başka Bir İmar Planı İptali İçin Açılan Davada İse

Dava, .Organize Sanayi Bölgesi 1. kısmında davacıya ait 1864 nolu parseli de içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, davalı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca dava konusu parselin 1. Etap sınırlarına dahil olmadığı yolunda verilen savunmasının, .... beldesi sınırları içinde kalan 1864 sayılı parsele ilişkin olduğu ve davacıya ait ....şa İlçesi, .... Köyü sınırları içinde bulunan 1864 sayılı parselin Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kaldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde, Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olarak, Uygulama İmar Planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden; ..... Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına ilişkin işlemin yargı yerlerince iptal edildiği ve tüzel kişiliğin sona erdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, İdare Mahkemesince, ..... Organize Sanayi Bölgesinin tescil işleminin hukuken mevcut olup olmadığı ve tüzel kişiliğinin bulunup bulunmadığı araştırılarak, tüzel kişiliği bulunması halinde dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının nazım imar planına uygunluğu değerlendirilmek suretiyle dava hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara