İşçi Alacaklarının Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir

İşçi Alacaklarının Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir

İşçi Alacaklarının Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir

İşçinin Talebi

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı iş yerinde 12/10/2010-31/12/2012 tarihleri arasında, haftanın 7 günü, 07:00-22:00 saatleri arasında, 4-5 gününde ise 00/02:00 saatlerine kadar, fazla mesai yaptırılarak, bayram ve hafta tatilleri dahil, en son net aylık 2.300,00 USD net ücretle, 3 öğün yemek ve barınma yardımı da almak suretiyle davalıya ait Türkmenistan'da bulunan şantiyesinde, Beton santral sorumlusu sıfatı ile hizmet akdine dayalı çalıştırılan müvekkilinin, haklarının karşılanmaması nedeniyle haklı nedenle iş akdinin feshi ve ihtarnameye rağmen karşılanmayan hakları karşılığı, fazlaya dair hakları saklı tutulmak suretiyle; kıdem tazminat alacak bedeli olarak 100,00 TL. fazla mesai alacak bedeli olarak 26.000,00 TL. hafta tatili alacak bedeli olarak 10.000,00 TL. UBGT alacak bedeli olarak 100,00 TL. nin fesih ve temerrüt tarihinden itibaren, yürütülecek en yüksek banka mevduat faizleri ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş.

İşverenin Savunması

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle, talebe konu alacakların zaman aşımı itirazında bulunarak, karşılanmamış haklan bulunmadan, sebepsiz işten istifaen ayrılan ve yurt dışı hizmet akdi kapsamında, 1.800,00 USD ücretle, hizmet akdi ile çalıştırılan davacının aleyhe davasının, talebe konu tatil ve fazla çalışma alacaklarının da bulunmaması nedeniyle, reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkemenin Kararı

Türkmenistan iş yeri şantiyesinde kalarak, 3 öğün yemek iş verence karşılanarak, banka ödeme kayıtları, tanık beyanı ve emsal ücret araştırmaları ile iş yerinde ödenen, avans ile birlikte toplam en son aylık, net ücretinin 2.000,00 USD olacak şekilde, hizmet akdine dayalı çalıştırılan davacının, kendisinin haklarının karşılanmaması sebebiyle iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamıyla, usulünce, tutulması gereken, mahsus sütunları doldurulmuş vaziyetteki ücret bordrosu ve iş yeri giriş çıkış ve de puantaj kayıtları işverence sunulmayan, davalı iş yerinde, itibar edilen bir kısım taraf tanık beyanları ile davacının, ayda 2 hafta sonu, hafta tatilinde ortalama 2 saat daha fazla, geriye kalan günlerde ise haftada 6 gün süreyle 07:00 ile 18:00 saatleri arasında, 1,5 saat ara dinlenilmenin mahsubu ile 9,5 saat olmak suretiyle, Toplam ortalama haftalık 13 saat fazla mesai yaptırılmak suretiyle, ayda ortalama 2 hafta tatil imkanı sağlanmadan, dini bayramlar haricinde, milli bayramlar dahil çalıştırıldığı anlaşılan davacının, söz konusu davacı tarafça ispatlanan, tatil ve de fazla çalışmalarının, ispat yükü kendisinde olan davalı tarafça yeterince ispatlanmaması sebebiyle çalışmanın niteliği ve süresi dikkate alınarak,Yargıtay uygulamaları ile uyumlu, mahkememizce % 30 hakkaniyet indirimli olacak şekilde, davalı tarafın zaman aşımı itirazı da dikkate alınmak suretiyle, tatil ve fazla çalışma alacak taleplerinde haklı olunduğu kanaatine varılmıştır. Taraf delilleri ile bir önceki bilirkişi raporunu da irdelemek, zaman aşımı itirazı dahil itirazları incelemek suretiyle, yukarıdaki kabul ve değerlendirmeler doğrultusunda, izlenebilir, gerekçeli ve de hukuka uygun bulunan, dosya içerisindeki, 20/09/2016 tarihli B. Ş. imzalı rapordaki hesap değerleriyle, davacı tarafın toplam talep edebileceği, net, 4857 sayılı kanunun 41 ve 63 maddelerince fazla mesai alacak bedelinin 17.522,15 TL. 46 maddesince, hafta tatili alacak bedeli olarak 4.991,67 TL. 47 maddesince, bayram genel tatil alacak bedeli olarak 1.058,23 TL olması gerektiği, 4857 sayılı kanunun 24 maddesi gereğince, geniş manada ücret haklarının tam olarak karşılanmaması sebebiyle, haklı nedenle iş akdini feshettiği kabul edilmekle, 4857 sayılı kanunun 120 maddesince, yürürlükteki 1475 sayılı kanunun 14 maddesi gereğince, kıdem tazminat alacak bedelinin 6.680,46 TL olması gerektiği, kanaat ve kararına varılarak, davacının, dava ve ıslah talepleri ile bağlı kalınarak, akdin feshi ve de mehilli ihtarın tebliğ ile oluşan 31/10/2014 temerrüt tarihi dikkate alınarak, ..." gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair karar verilmiştir.

Köşe Yazısı

Bölge Adliyesi (İstinaf) Kararı

Davalının esasa yönelik istinaf başvurularının HMK'nın 355. maddesi gereğince istinaf sebepleri sınırlı yapılan incelemesinde; Davacı, davalıya ait Türkmenistan'daki işyerinde beton santral sorumlusu olarak 12/10/2010-31/12/2012 tarihleri arasında çalışmış, içeriksiz istifa dilekçesi ile işten ayrılmış, 03 kod olarak ayrılış bildirgesi verilmiştir. Davacının 2010 tarihli iş sözleşmesinde ücreti 1800 USD olarak belirlenmiştir. Mahkemece emsal ücret araştırması yapılmıştır. Tanıkların beyanında da ücrete ilişkin 3 adet farklı beyan vardır. Bilirkişi tüm incelemeleri esas alarak fesih tarihindeki ücreti 2000 USD olarak esas almış ve tavan miktardan hesaplama yapılmıştır. İş Sözleşmesi ödenmeyen işçilik alacaklarının varlığı bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmiştir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmiştir. Esas alman temel ücret ve hesaplanan fazla çalışma ve UBGT alacağı 2. rapordan hüküm altına alınmakla davacının yaptığı iş ve dosya kapsamındaki belirlemelere uygundur. Bu nedenle davalının bunlara yönelik istinaf başvurusu yerinde değildir.

İşçi Alacaklarının Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir

İş Sözleşmesi ödenmeyen işçilik alacaklarının varlığı bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere ödenmeyen ücretler nedeniyle haklı nedenle fesih edilmiştir. Tanık beyanlarına göre fazla çalışma ve UBGT alacağı hesaplanmış, UBGT alacağında mahkeme için seçenekli rapor düzenlenmiştir.

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara