Piyasanın ve Şirketin Mali Verilerinin Bozulması Tek Başına İşten Çıkarma Sebebi Değildir

Piyasanın ve Şirketin Mali Verilerinin Bozulması Tek Başına İşten Çıkarma Sebebi Değildir

Piyasanın ve Şirketin Mali Verilerinin Bozulması Tek Başına İşten Çıkarma Sebebi Değildir

İşçinin Dava Açma Sebebi

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin davalı iş yerinde çalışmakta iken, son aylarda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Arap ülkelerinde yaşanan gelişmeler neticesi petrol fiyatlarının düşmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle, maliyetlerin azaltılması için personel çıkartılması son çare olarak düşünülmesi ve bir kısım personelin iş sözleşmelerinin feshinin gerektiği gerekçe gösterilerek müvekkilinin iş sözleşmesinin 31/01/2015 tarihi itibariyle feshedildiğini, feshin haksız olduğunu iddia ederek işe iadesine ve 4 aya kadar ücretinin davalı işverenden tahsiline, işe iade kararma uyulmaması halinde 4 ile 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İşverenin Savunması

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; davacı işçinin toplu iş sözleşmesiyle çalışan bir işçi olmadığını, davacının müvekkil şirketle imzaladığı belirsiz süreli iş sözleşmesinin son dönemde petrol varil fiyatlarındaki düşmeye istinaden, geçerli olduğu ortada olan nedenle feshedildiğini, davacının iş sözleşmesinin Kanunu'na uygun olarak şirketin aldığı karar akabinde işçiye yazılı bildirim ile ve geçerli sebep gösterilerek sonlandırıldığını, 2014'ün son çeyreğindeki başlayan ve halen devam eden petrol fiyatlarında istisnai derecedeki düşüşün olduğunu, bu düşüş nedeniyle sadece davacı işçinin çıkarılmadığım, bu işçi ile beraber başka işçilerin de çıkarılmak zorunda kalındığını, davacı işçinin kesinlikle keyfi olarak çıkarılmadığını, davacı işçi ile birlikte başka işçilerin iş sözleşmelerinin feshedildiğini, müvekkili şirketin küresel petrol düşüşünden sonra hemen işten çıkarma yoluna başvurmadığını, banka kredileri çekildiğini, daha sonra işten çıkarma yoluna gittiğini savunarak davalı şirketin fesih işleminin geçerliliğinin tespiti ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel İş Mahkemesi Kararı

Bilirkişi raporu ile de tespit edildiği üzere, davalı işveren kadro sayısını azaltırken, aynı bölgelerde aynı faaliyetine devam etmiştir. Yapılacak işte bir azalma olmamıştır. Davacının yaptığı iş, diğer kalan işçilere dağıtıldığı için, çalışan işçilerin iş sürelerinde artış meydana gelmiştir. Böyle bir uygulamada maliyetlerin azaltılması söz konusu olamaz. Dosya incelendiğinde; ücret ödemelerini gösterir çizelge ve ücret hesap pusulalarında işçiye iş sözleşmesinin fesih edildiği dönem de dahil olmak üzere önemli miktarda fazla çalışma yaptırıldığı, fazla çalışma ücretinin normal ücretin % 50 oranında artırılması suretiyle ödendiği dikkate alındığında ekonomik bir sıkıntı içerisinde bulunan işverenin iş gücü ihtiyacı olmamasına rağmen böyle bir çalışma yaptırması hayatın olağan akışına aykırı düşecektir. İktisadi krizden dolayı maliyetleri azaltmak amacıyla yapılan feshin kaçınılmaz olduğundan söz edilemez.

İstinaf Mahkemesinin Kararı

Yapılan yargılama, toplanan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte incelenip değerlendirildiğinde; mali verilerin işçi çıkarma için tek başına yeterli sebep olarak görülemeyeceği gibi davalı feshin geçerli nedenle yapıldığını ve son çare olduğunu savunmuş ancak fesih savunmasının yerinde ve tutarlı olmadığı, feshe son çare olarak başvurulmadığı, davacının iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan, davalı işveren tarafından sona erdirildiği anlaşıldığından Mahkememizce feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden işverenin sorumlu olduğunun tespitine karar vermek gerekmiş davacı işçinin kıdemi de dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı takdiren 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." Piyasanın Ve Şirketin Mali Verilerinin Bozulması İşten Çıkarma Sebebi Değildir Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı İşe iade davasında verilen karar şu şekildedir İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE, Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 5 aylık brüt ücreti olarak belirlenmesine, Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine," şeklinde karar verilmiştir.

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara