Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Dolar ya da Euro cinsinden icra takibi yapılacak ise uygulanacak faiz oranları da Dolar ya da Euro üzerinden hesaplanmaktadır. (Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?)

Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır? Döviz için icra takibi başvurusu alacaklı kişi tarafından yapılabilmekte ve söz konusu olan borcun yabancı para cinsinden ya da TL olarak ödenmesi seçimi alacaklının tercihine göre belirlenebilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında borcun ifa yerinin tarafların iradelerini göre belirleneceği şeklinde ifade bulunmaktadır.

Döviz Dolar Euro icra takibi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise ya da Türk Lirası üzerinden ya da döviz üzerinden şeklinde olacaktır. Borcun bir kısmının TL bir kısmının döviz üzerinden ödenmesi mümkün değildir. İkametgahın bağlı bulunduğu icra dairesine verilecek olan dilekçe ile icra takibi başlatılabilmektedir.

Yabancı Para İcra Takibinde Seçilecek Para Cinsinin Önemi

Yabancı para icra takibinde takibin başladığı tarihteki kur üzerinden TL olarak borç tahsil edilmek istenirse, ilamsız icra takibi için ödenmesi gereken harç TL üzerinden hesaplanacak ve ödenmesi gereken harç toplam borç tutarının binde beşi şeklinde hesaplanacaktır.

Yabancı para İcra takibinde borç tahsilatı yabancı para üzerinden yapılacak da Merkez Bankası tarafından açıklanan günlük efektif satış oranı baz alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Merkez Bankası günlük kurları saat 15.30 dan sonra açıklamakta ve icra vezneleri 16.00'da kapanmaktadır. Bu nedenle 15.30 daha önce başlatacağınız İcra takibinde bir gün öncesinde ki efektif satış kuru kullanılacaktır. İcra takibi döviz üzerinden istenecek ise ilamsız olarak icra takibi yapılması mümkün değildir.

Dolar ya da Euro cinsinden icra takibi yapılacak ise uygulanacak faiz oranları da Dolar ya da Euro üzerinden hesaplanmaktadır. (Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?)

Yabancı Para Cinsinden İcra Takibi Açılması Adımları

İcra dairesine verilecek olan dilekçenin ardından alacaklının talep ettiği yabancı para borcu için icra harcı hesaplaması yapılmaktadır. İlgili harç tutarı yatırıldıktan sonra icra takibi başlatılmaktadır.

Borçluya ihbarname gönderilerek borcunu ödemesi talep edilmektedir. Borçlunun itiraz etme hakkı bulunduğu için icra dairesi tarafından verilen sürede borcunu ödemesi ya da itiraz hakkını kullanması talep edilmektedir. İki durumda gerçekleşmez ise haciz yolu ile borcun tahsil edilmesi için haciz işlemleri başlatılmaktadır.

Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır Yargıtay Kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TARAFLAR ARASINDA DOLAR ÜZERİNDEN TİCARİ SATIŞ YAPILDIĞININ KANITLANAMADIĞI - FATURALARIN VE ÇEKLERİN TL OLARAK DÜZENLENDİĞİ. DAVACININ FAZLA ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE KUR FARKI FATURASI DÜZENLEMESİNİN YERİNDE OLMADIĞI

ÖZET: Mahkemece; taraflar arasında dolar üzerinden ticari satış yapıldığının kanıtlanamadığı faturaların ve çeklerin TL olarak düzenlendiği, çeklerin ödeme tarihinde kur farkının istenebileceğine ilişkin bir sözleşme ve uygulama bulunmadığı, davacının fazla ödeme yapılması nedeniyle kur farkı faturası düzenlemesinin yerinde olmadığı, alınan bilirkişi raporu ile birleşen dosya davacısının davalıdan .. TL alacaklı olduğunun tespit edildiği, takipten önce temerrüdün oluşmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüyle .. TL asıl alacak üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - EURO CİNSİNDEN TEMİNAT MEKTUBU İÇİN TAKİP VE DAVADA DEPO İSTENİLDİĞİ. TEMİNAT MEKTUBU YÖNÜNDEN TAZMİN TARİHİNDEN İTİBAREN SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN TEMERRÜT FAİZİ İLE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Euro cinsinden teminat mektuplarına gelince, …… Euro cinsinden teminat mektubu için takip ve davada depo istenilmiş ise de söz konusu teminat mektubunun 17/01/2011 tarihinde tazmin edildiği davacı tarafından bildirilmiş olup bu durumda anılan teminat mektubu yönünden tazmin tarihinden itibaren sözleşme ile belirlenen temerrüt faizi ile tahsiline karar verilmesi gerekirken bu yönde de infazda tereddüte yol açacak şekilde karar verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulması gerekmiştir.

ŞİKAYET DAVASI - TAKİP KONUSU ALACAĞIN TÜM HAK VE KÜLFETLERİYLE İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE DOLMADAN TÜZEL KİŞİYE TEMLİK EDİLDİĞİ - YABANCILIK TEMİNATI YATIRILMASI YÖNÜNDEKİ TAKİP ŞARTININ DA ORTADAN KALKTIĞI - TAKİBİN İPTALİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Takip konusu alacağın tüm hak ve külfetleriyle, İcra Mahkemesi'nce teminatın yatırılması için verilen iki haftalık kesin süre dolmadan, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan tüzel kişiye temlik edildiği, yani temlik eden yabancı şirketin dosyada tasarruf hakkının kalmadığı, böylece alacaklının tabiiyetinden kaynaklanan yabancılık teminatı yatırılması yönündeki takip şartının da ortadan kalktığının kabulü gerekir Bu durumda, Mahkemece, şikayetin açıklanan nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

ALACAK DAVASI - ALACAKLININ TAKİP TALEBİNDE ASIL ALACAĞI VE ASIL ALACAĞA İŞLEMİŞ FAİZİ YABANCI PARA OLARAK GÖSTERDİĞİ. TOPLAM YABANCI PARA ALACAĞININ FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ - BAKİYE DOSYA BORCUNUN HESAPLATTIRILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayın incelenmesinde: Alacaklının takip talebinde asıl alacağı ve asıl alacağa işlemiş faizi yabancı para olarak gösterdiği ve toplam yabancı para alacağının faiziyle birlikte tahsilini istediği, bu haliyle fiili ödeme günündeki kur üzerinden ödeme yapılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; alacaklı, yabancı para alacağı olan asıl alacak için 3095 Sayılı Kanun gereğince takip tarihinden fiili ödeme tarihine kadar devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden işlemiş faiz talep edebilir.

Mahkemece alacaklı şikayetinin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekirken, takip tarihinden sonrası için alacağın TL'ye çevrilerek avans faizi istenebileceği kabul edilip buna göre bakiye dosya borcu hesaplattırılarak sonuca gidilmesi isabetsizdir. (Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?) Makalede Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 956 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara