İcra Hukuku Avukatları Ankara! İcra Takibi, İtiraz, İcra Davaları

İcra Hukuku Avukatları Ankara! İcra Takibi, İtiraz, İcra Davaları
Ankara'da icra hukuku avukatları, bu süreçte taraflara rehberlik ederek, hukuki süreçlerin adil ve etkili bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

İcra hukuku, borçların yasal yollarla tahsil edilmesi sürecini düzenleyen ve bu süreçteki usul ve esasları belirleyen hukuk dalıdır. İcra takibi, alacaklının alacağını borçludan yasal yollarla tahsil etmeye çalıştığı süreci ifade eder.

Bu süreç, ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. Ankara gibi büyük şehirlerde, icra hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, alacaklıların ve borçluların haklarını korumak amacıyla önemli bir role sahiptir. İşte ilamlı ve ilamsız takipler hakkında detaylı bilgiler:

İlamsız İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı gerektirmeyen ve doğrudan icra müdürlükleri aracılığıyla başlatılan bir takip türüdür. Genellikle belirli bir senet veya belgeye dayanan alacaklar için kullanılır. Bu takip türünde alacaklı, borçlunun ödeme yapmaması durumunda, doğrudan icra dairesine başvurarak alacağının tahsilini talep eder. İlamsız takip süreci, senet, çek, bono gibi belgelere dayanan alacakların tahsilatında sıklıkla tercih edilir.

İlamlı İcra Takibi Nedir, Nasıl Yapılır?

İlamlı icra takibi, bir mahkeme kararına veya arbitraj kararına dayanarak yapılan icra takibidir. Bu tür takiplerde, alacaklının elinde borçlunun ödeme yapması gerektiğine dair bir mahkeme kararı bulunmalıdır. İlamlı icra takibi, mahkeme kararının icra dairesine sunulması ve icra müdürlüğünün bu karara dayanarak takibi başlatmasıyla gerçekleşir. İlamlı takip, mahkeme kararı gerektiren her türlü alacak için kullanılabilir ve genellikle daha karmaşık alacak ilişkilerinde tercih edilir.

İcra Hukuku Avukatlarının Rolü Nedir?

Ankara gibi büyük şehirlerde icra hukuku avukatları, alacaklı ve borçlulara icra takip süreçlerinde rehberlik eder. Avukatlar, ilamlı ve ilamsız takip süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi, müvekkillerinin haklarının korunması ve icra işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde tamamlanması için önemli bir role sahiptir. İcra hukuku avukatları, takip sürecinin her aşamasında müvekkillerine danışmanlık yapar, gerekli belgelerin hazırlanması ve takip sürecinin başlatılması gibi konularda yardımcı olur.

İcra Takibinin Önemi Nedir, Neden Yapılır?

İcra takibi, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmeleri için yasal bir yol sunar. Bu süreç, alacak ve borç ilişkilerinde adil bir çözümün sağlanmasına katkıda bulunur. İlamlı ve ilamsız icra takipleri, alacakların niteliğine ve tarafların durumuna göre seçilebilecek iki farklı yöntem sunar. Doğru icra takibi yönteminin seçilmesi ve sürecin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi, alacaklıların haklarının etkili bir şekilde korunmasını sağlar.

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra davasının açılması borç alacak ilişkisinden kaynaklanan durumlarda açılan dava çeşitlerindendir. Devletin resmi kurumu olan icra dairelerine müracaat ederek borcunu tahsil edemeyen alacaklı icra dairesi vasıtasıyla borcunu tahsil etme ya da borcunun mallarını haczetme hakkına sahiptir.

İcra takibi olarak nitelenen bu işlem sırasında karşılaşılan itiraz ve uyuşmazlık durumlarında icra mahkemelerine icra davası açılmakta ve uyuşmazlığa konu olan işlem mahkemece değerlendirilmektedir.

İcra davası nasıl açılır konusunda bilgi sahibi olmak için öncelikle icra takibinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Borçların tahsil edilmesi için öncelikle icra takibi başlatılmalı bu aşamadan gereken sonuç alınamazsa icra davası açılarak icra takibine konu olacak alacak tahsil edilmeye çalışılmalıdır.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibinin yapılması icraya konu olan alacakla ilgili birtakım işlemler ve evrakların icra dairesine sunulmasıyla başlatılmaktadır. İcra takibi üç yolla yapılabilir:

  1. İlamlı icra takibi (mahkeme kararı sonucunda yapılan icra takibi)
  2. İlamsız icra takibi (resmi bir alacak borç ilişkisine dayanan icra takibi)
  3. Kambiyo senedi sebebiyle icra takibi

Yukarıdaki farklı yollarla yapılacak icra takibi işlemleri ile icra dairesine başvurarak borçludan borcunu ödemesini talep edebilirsiniz. İcra takibi başlatma aşamaları;

  • İcra dairesine takip talebinin verilmesi,
  • İcra dairesince borçluya ödeme emrinin çıkartılması,
  • Haciz,
  • Haczedilen malların satılması,
  • Satılan mallar üzerinden alacaklının borcunun ödenmesi

İşlemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemler sırasında borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi veya gecikmiş itiraz gibi konularda icra davası açılarak yapılan işlemin hukuka uygunluğu denetlenmekte ve uyuşmazlık çözüme kavuşturulmaktadır.

Gecikmiş İcra Takibi İtirazda İcra Davası Açma İcra takibi aşamalarında icra işlemlerine itiraz edilmemesi halinde haciz işlemi kesinleşmekte ve işlemler devam etmektedir.

Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi halinde 7 gün içinde icra dairesine itiraz edilmemesi borcun kesinleşmesi anlamına gelecektir. Fakat haklı bir sebebe dayanan durumların varlığı halinde haczedilen mallar satılmadan önce ve haklı sebep ortadan kalktıktan 3 gün içinde icra mahkemesine müracaat ederek gecikmiş itirazda bulunulabilir.

Gecikmiş itirazın mahkemece kabul görmesi halinde takibin durmasına karar verilmektedir. Gecikmiş itirazın icra mahkemesinde kabul edilebilmesi için hem haklı sebebin varlığının hem de borcun olmadığının ispatı şarttır.

Bu nedenle bu davalar açılırken uzman avukatlık bürolarına vekalet vererek davanın takip edilmesini sağlamak hakların korunması ve istenilen sonuçların elde edilmesine katkı sunacaktır.

İcra Takibine İtiraz Edilirse Ne Yapılmalıdır?

İcra takibinin aşamalarından olan ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmesi halinde icra takibi durmakta ve 6 ay içinde alacaklının icra mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir.

İlamsız icra takibine itiraz sonrası icra mahkemesine dava açan alacaklı icra takibinin durdurulmasına yapılan itirazın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi ya da itirazın kaldırılması için icra davası açmalı ve itirazın reddi mahkemeden talep edilmelidir.

İcra ceza mahkemeleri ve dava süreçlerinin işleyişi

İcra mahkemeleri, İcra ve İflas Kanunu esaslarına göre icra hukuku ve icra süreçleri ile bağlantılı olan suçlara yönelik yargılama görevleri bulunan bir tür özel mahkemelerdir.

Re’esen yapılan araştırmaların ve yargılama sürecinin ardından suçun tespiti halinde hapis, hapsen tazyik ve adli para cezalarına hüküm verebilen İcra Mahkemeleri, asliye ve sulh ceza mahkemeleriyle benzer görevleri ve tanımlara sahiptir.

İcra Mahkemelerinde hangi davalar açılabilir?

İcra mahkemeleri, icra takibi yapıldığı durumlarda üzerine kayıtlı olan malları alacaklıdan kaçırma amacıyla malın mevcudunun azaltmasına yönelik davalarla ilgilenir.

Ayrıca icra ceza mahkemeleri kişinin mal beyanında bulununcaya veya taahhüdünü yerine getirinceye kadar hapsedilmesi anlamına gelen hapsen tazyik davalarıyla ilgilenir.

Hapsen tazyik davalarında hapis cezaları 3 ayı geçmemek üzere verilebilir. İcra ceza mahkemelerinde aşağıdaki durumlarda hapsen tazyik davası açılabilir:

* Mal beyanını vermeye zorlaması amacıyla,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu durumlarda,

* Verilen bir taahhüdün ihlal edildiği durumlarda,

* Velayet davaları sonucun alınan karara rağmen çocuk tesliminin yerine getirilmediği durumlarda,

* İrtifak ve meni müdahale kararlarına uyulmadığında,

* Boşanma davalarına ilişkin alınan nafaka kararlarına uyulmadığında.

İcra ceza mahkemelerinde dava süreci nasıl işler?

Savcılık iddianamesi ile dava açılamayan icra ceza mahkemelerinde cumhuriyet savcıları da mütalaada bulunmazlar. Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre işlenen bir suçtan zarar gören, mağdur duruma düşen kişilerin şikayetleri üzerine icra ceza mahkemeleri harekete geçebilir.

Duruşma günü kalem personeli tarafından şikayetçiye dilekçe ibrazında bulunulur ve kalemde tebliğ edilir. Ardından hazırlanan dilekçe davacı olunan sanığa da iletilerek duruşmaya gelmesi yönünde çağrı yapılır.

Duruşmaya gelen sanığın savunması talep edilir. Alınan savunmayla birlikte ilgili deliller toplanarak suç unsurlarının oluşup oluşmadığına bakılır. Yapılan araştırma sonrasında mahkeme hapsen tazyik hükmünde bulunabilir.

Verilen hapsen tazyik hükmüne itiraz edilecekse bu konuda ilgili mahkemeler ceza mahkemeleridir. İcra ceza mahkemelerinde verilen hapis, hapsen tazyik ve adli para cezası kararları için temyize gidilebilir.

İcra Avukatı Avukatları Ankara

Eğer temyize gidilmemesi durumunda kesinleşen kararlar infaz edilmek üzere İnfaz Cumhuriyet savcılıklarına iletilir.

Makalede Alacak Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 418 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara