İstihkak Davası Nasıl Açılır? İstihkak iddiasında icra dairesi kaç gün süre verir, zamanaşımı süresi var mı?

İstihkak Davası Nasıl Açılır? İstihkak iddiasında icra dairesi kaç gün süre verir, zamanaşımı süresi var mı?
İstihkak davası ve iddiası, mülkiyet hakkının korunması ve haksız yere ele geçirilen veya alıkonulan malların geri alınması amacıyla önemli bir hukuki süreçtir. Peki, İstihkak iddiasında icra dairesi kaç gün süre verir.

İstihkak Davası Nasıl Açılır, Üçüncü kişi, takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin mahkeme kararının kendisine tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde aynı mahkemede istihkak davası açılır.

Bu süre içinde dava açılmadığı takdirde üçüncü kişi, haciz koyduran alacaklı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır ve alacaklı o malın satılmasını isteyebilir. Bununla üçüncü kişi borçluya karşı da istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılmayıp borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası açabilir.

İstihkak davası, borçlu hakkında haciz işlemi gerçekleştirildiğinde ve bu işlem sırasında haczedilen malın gerçek sahibinin kim olduğu konusunda bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda açılan bir tür davadır. Bu süreç, malın mülkiyetinin kim tarafından iddia edildiğine bağlı olarak farklı şekillerde ilerleyebilir. Bu makalede, istihkak davasına dair temel sorulara ve iddiasının nasıl ileri sürüleceğine dair özgün cevaplar sunulacaktır.

1. İstihkak iddiası nasıl ileri sürülür?

İstihkak iddiası, haciz işlemi sırasında mal üzerinde hak iddia eden bir kişi tarafından ileri sürülebilir. Bu süreç, haczedilen malın asıl sahibinin kim olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleşir. İddia, icra müdürlüğü tarafından tutanağa geçirilir ve hem alacaklıya hem de borçluya veya malı iddia eden üçüncü şahsa bildirilir. Bildirimde, istihkak iddiasının yapıldığı ve varsa itirazların üç gün içinde yapılması gerektiği belirtilir. Bu aşama, iddianın resmi olarak tanınması ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi için kritik öneme sahiptir.

2. İstihkak Davası Nedir ve Şartları Nelerdir?

İstihkak davası, dolaysız olarak malın zilyetliğinde olmayan bir kişinin, zilyetliği elinde bulunduran ancak malik olmayan bir kişiye karşı mülkiyet hakkını ileri sürerek açtığı bir davadır. Bu dava, haksız yere ele geçirilen veya alıkonulan malın geri verilmesini amaçlar ve ayni hakka dayalı bir eda davasıdır. İstihkak davasının açılabilmesi için, davacının mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu kanıtlaması ve malın haksız yere zilyetliğinin başkasında olduğunu göstermesi gerekmektedir.

3. İstihkak İddiasının Yapıldığı Yer Neresidir?

İstihkak davası, genellikle icra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme, icra mahkemesi olup, yetkili mahkeme ise icra takibinin yürütüldüğü veya haciz işleminin uygulandığı yer mahkemesidir. Bu, davanın ilgili taraflara en yakın mahkemede ele alınarak daha hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesini sağlar.

4. İstihkak İddiasında Verilen Süre Kaç Gündür?

İstihkak iddiası durumunda, icra müdürlüğü alacaklıya doğrudan yedi günlük bir süre verir. Bu süre zarfında alacaklının, iddiaya karşı istihkak davası açması beklenir. Bu süre, işlemin hızlı bir şekilde ilerlemesini ve malın mülkiyeti hakkındaki ihtilafın kısa sürede çözüme kavuşturulmasını amaçlar.

5. İstihkak İddiasında Bulunabilecek Kişiler Kimlerdir?

İstihkak iddiasında bulunabilecek kişiler; borçlu, borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran kişi, bizzat üçüncü kişi veya üçüncü bir kişi adına iddiada bulunmaya yetkili kişilerdir. Bu, malın gerçek sahibinin mülkiyetini koruma hakkına sahip olduğunu ve hak iddia edebilecek geniş bir yelpazeye sahip olduğunu gösterir.

6. İstihkak İddiasının İspatı Nasıl Olur?

İstihkak davasında ispat yükü, genellikle davacının üzerindedir. Davacı, mal üzerindeki mülkiyet hakkını kanıtlamak zorundadır. Bu, resmi evraklar, faturalar veya malın satın alındığını gösteren diğer kanıtlar aracılığıyla yapılabilir. Davalı da, davacının malik olmadığını veya kendisinin malın zilyedi olması için geçerli hukuki sebepleri olduğunu ispatlayarak karşı çıkabilir.

7. İstihkak İddiası Zamaşımı Var Mı?

İstihkak iddiası, takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin icra mahkemesi kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılabilir. Bu süre, iddianın zamanında yapılmasını sağlayarak, malın mülkiyeti üzerindeki ihtilafların hızlı bir şekilde çözümlenmesine olanak tanır.

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Üçüncü kişiye bu aşamaya kadar, yukarıda açıklanan şekilde istihkak talebinde bulunma imkanı verilmemişse, üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde, haczedilmiş olan şey hakkında hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar istihkak davası açabilir. Ancak mal satılmışsa, dava malın bedeli üzerinden yürütülecektir.

Bu durumda mahkeme acele olarak, satış bedelinin yargılama sonuçlanıncaya kadar ödenmemesi veya teminat karşılığında veya halin icabına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi konusunda ayrıca karar verir. Mal satılıp bedeli alacaklıya ödenmişse, artık istihkak davası değil, borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası açılabilir.

Uygulamada üçüncü kişiler genellikle doğrudan icra mahkemesinde istihkak davası açmaktadır. Böylelikle üçüncü kişinin icra dairesine önce istihkak iddiasında bulunması,bunun üzerine icra dairesinin alacaklı ve borçluya bu iddiayı bildirmesi ve onların bu iddiaya itiraz etmeleri beklenmeden doğrudan icra mahkemesine başvurulmakta ve bir ölçüde zaman da kazanılmaktadır.

İstihkak İddiası Nedir - İtiraz Nasıl Yapılır

Borçlunun elinde bulunan bir mal haczedilirse, borçlu o malı başkasının mülkü veya rehin olarak gösterir yada üçüncü kişi tarafından bu iddia ileri sürülürse, icra müdürü bu iddiayı tutanağa geçirir.

İcra ve İflas Kanunumuzun 96. Ve 99. maddelerine bakıldığında sadece mülkiyet ya da rehin hakkına dayanılarak istihkak iddiasında bulunabileceği düşünülebilir. Ancak buradaki sayma sadece örnek olarak düşünülmelidir. Mülkiyet ve rehin hakkı dışında kalan irtifak, intifa ve hapis hakkı gibi diğer sınırlı ayni haklar da istihkak iddiasının, dolayısıyla istihkak davasının sonucu olabilir.

Tapu siciline şerh verilerek kuvvetlendirilen kişisel haklar istihkak davasının konusunu oluşturur. Buna karşılık bir malın devri, kullanımı yada bir alacağın temliğine ilişkin sözleşmelerden doğan talep haklarına dayanılarak istihkak iddiasında bulunulmaz.

Bir malın haczedildiğini öğrenen borçlu veya üçünü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır, aksi takdirde, aynı takipte bu iddiasını ileri sürme hakkını kaybeder.

Haciz istinabe yolu ile yapılmışsa, 96, 97 ve 99. maddelerin uygulanması yetkisi, asıl takibin yapıldığı yer icra dairesine aittir. Kendisinden hukuki yardım talep edilen, yani istinabe edilen icra dairesi yetkili değildir. Bu nedenle bu konudaki şikayetin takibin yapıldığı yer icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde ileri sürülmesi gerekir. İcra müdürü üçüncü kişinin istihkak iddiasını her iki tarafa bildirir. İstihkak iddiası üzerine ikili bir ayrım yapmak gerekir:

İstihkak İddiasına İtiraz Edilirse Durum Ne Olur?

Alacaklı veya borçlu kendilerine tanınan üç gün içinde üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz ederse, icra müdürü, bu konuda bir karar veremez ve dosyayı icra mahkemesine gönderir.

Dosyayı alan icra mahkemesi ilk önce takibin devamı veya ertelenmesi hakkında karar verir ve bu halde üncü kişiden teminat alınır. Takibin ertelenmesine karar verilmesi yanlış anlaşılabilecek niteliktedir. Çünkü Kanun'un takibin ertelenmesi ifade ettiği, sadece istihkak iddia edilen malla ilgili takip işlemlerinin ertelenmesine karar verilebilmesidir.

Yoksa icra mahkemesi istihkak iddia edilmeyen mallarla ilgili erteleme kararı veremez, bu mallar için takibe devam edilir ve bu mallar satılarak satış bedelinden alacaklının alacağı ödenir.

İstihkak iddiasının kötü niyetle, sırf satışı geri bırakmak için yapıldığı kanaatine varan icra mahkemesi, istihkak iddia edilen malla ilgili işlemlerin devamına karar verir. Takibin ertelenmesi için istihkak iddia edilen kişinin talebine gerek yoktur. Çünkü icra mahkemesi gerektiğinde duruşma yapmadan dosya üzerinden de takibin ertelenmesine karar verebilecektir. Ancak istihkak iddia edilen malla ilgili takibin ertelenmesine karar veren mahkeme, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararlarına karşılık davacıdan teminat yatırmasını isteyecektir.

Teminatın cinsi ve miktarı mevcut delillere göre icra mahkemesi tarafından takdir edilir.İşte bu durumda davacı üçüncü kişi teminat yatırmazsa, takibin devamına ilişkin kararı temyiz edilemez. 6103 sayılı Kanunun 41. maddesinin ikinci fıkrası ile 97. Maddenin yedinci fıkrasına yapılan eklemeye göre, kiralanan taşınmaz veya gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak iddiası ilgili maddeye uygun olmadıkça işlem yapılamaz.

HACİZDE İSTİHKAK İDDİASI NEDİR?

Haczedilen mal borcunun değil de başka bir şahsa aitse veya başka bir şahıs haciz sırasında o malın kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa, icra müdürü bu iddiaları "Haciz Tutanağına geçirir. Alacaklı ile borçlu haciz sırasında hazır bulunmamışlar ise durumdan haberdar eder.

Bu gibi ihtilaflı mallara istihkak iddia edilen mallar ve bunların hacizden kurtarılması için başvurulan yola da İstihkak Davası denir. İstihkak davalarında mülkiyet karinesi: Bir menkul malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır.

Makalede İstihkak Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı - İstihkak Davası Nasıl Açılır

İSTİHKAK DAVASI NASIL AÇILIR - TAKİBE KONU BORCUN DOĞDUĞU TARİH VE TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE BANKAYA OLAN BORCUN VARLIĞINI KORUYUP KORUMADIĞI. BANKA HESAP İŞLERİ KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI.

ÖZET: Mahkemece yapılması gereken iş, öncelikle üçüncü kişi Banka'dan, davalı borçlu Şirket ile Banka arasında imzalanan sözleşmelerin tarihini gösterir onaylı bir örneği ile ödeme planının ve varsa tahsilat makbuzlarının getirilip, alacaklının başlattığı bu takibe konu borcun doğduğu tarih ve takip tarihi itibariyle Banka'ya olan borcun varlığını koruyup korumadığı, borç var ise ne kadar olduğu ve borçlu mudinin hesap hareketleri incelettirilerek,

Banka tarafında rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı ileri sürüldükten sonra borçlunun hesabından serbestçe tasarruf edip etmediğinin belirlenmesi için banka hesap işleri konusunda uzman bilirkişiden Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. İstihkak Davası Nasıl Açılır bilgi edininiz.

İSTİHKAK İDDİASI NASIL AÇILIR - HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ - DAVANIN HUKUKİ NİTELENDİRMESİNİN YANLIŞ YAPILIP KARARIN KESİN OLARAK VERİLDİĞİ. DAVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN İSTİHKAK DAVASI OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Mahkemece, davanın hukuki nitelendirmesi yanlış yapılıp karar kesin olarak verildiğinden, davacı tarafından kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmede davanın 3. kişi tarafından açılan istihkak davası olduğu, tarafların delilleri toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği, bunun için de dilekçenin temyiz dilekçesi olarak kabulü gerektiği sonucuna ulaşılarak hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir. İstihkak Davası Nasıl Açılır bilgi edininiz.

Bu haber toplam 313 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara