İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır? İstihkak iddiası hangi icra dairesine yapılır?

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır? İstihkak iddiası hangi icra dairesine yapılır?
İstihkak İddianın nasıl ileri sürüleceği, davaların şartları, görevli icra dairesi ve ispat yükümlülüğü, bu tür davalarda dikkat edilmesi gereken temel unsurlardır. Peki, İstihkak iddiası hangi icra dairesine yapılır?

İstihkak davası, borçlu hakkında yapılan bir haciz işlemi sırasında, haczedilen malın aslında üçüncü bir kişiye ait olduğunun iddia edilmesi ve bu iddianın mahkemece incelenerek malın gerçek sahibinin belirlenmesi amacıyla açılan davadır. Bu süreç, hem borçlu hem de üçüncü kişinin mülkiyet haklarını koruma altına almayı amaçlar.

İstihkak İddiası Nasıl İleri Sürülür?

İstihkak iddiası, icra müdürlüğü tarafından tutanağa geçirilir ve alacaklıya ile borçluya/üçüncü kişiye bildirilir. Bu bildirimde, iddia sahibinin itirazları varsa bunların üç gün içinde müdürlüğe bildirilmesi gerektiği belirtilir.

İstihkak Davası Şartları Nedir?

İstihkak davası, malik olmayan zilyede karşı, dolaysız zilyet durumunda olan malik tarafından mülkiyet hakkına dayanarak açılabilir. Bu dava, haksız yere ele geçirilen veya alıkonulan malın iadesini amaçlar ve ayni bir eda davası niteliğindedir.

İstihkak İddiası Hangi İcra Dairesine Yapılır?

İstihkak davası için yetkili ve görevli mahkeme, icra takibinin yapıldığı yerin icra mahkemesi veya hacizli malın bulunduğu yer icra mahkemesidir.

İstihkak İddiasında İcra Dairesi Kaç Gün Süre Verir?

İcra müdürlüğü, istihkak iddiası durumunda alacaklıya doğrudan yedi günlük bir süre verir ve bu sürede istihkak davasının açılması beklenir.

İstihkak İddiasında Kimler Bulunabilir?

İstihkak iddiası; borçlu, borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran kişi, bizzat üçüncü kişi veya üçüncü kişi adına bu iddiayı ileri sürebilecek yetkiye sahip gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir.

İstihkak İddiası Nasıl İspatlanır?

İstihkak davasında ispat yükü davacının üzerindedir. Davacı, dava konusu mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu ispatlamalıdır. Davalı ise, davacının mal üzerinde mülkiyet hakkı olmadığını kanıtlayarak malın iadesinden kaçınabilir.

İstihkak İddiası Ne Zaman Yapılır?

Üçüncü kişi, icra mahkemesinin takibe devam veya erteleme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içinde aynı mahkemede istihkak davası açabilir. İstihkak davası açılmazsa, bu durum alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçilmiş sayılır.

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak davasının açılması haczedilen mallarla ilgili olan bir durumdur. İstihkak davası icra iflas hukukun alanına giren davalar kapsamındadır. İcra sebebiyle haczedilen mal henüz icradan satılmamışsa üçüncü kişiler bu mal ve taşınmaz hakkında hak iddia edebilirler.

Üçüncü kişinin kendi lehine haczedilen malın kendisine ait olduğunu ileri sürerek açtığı dava istihkak davasının konusunu oluşturmaktadır.

İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak davası nasıl açılır konusu kadar kimlerin istihkak davası açabileceği de önem arz eder. Haczedilen mal ve taşınmaz ile ilgili hak iddia eden üçüncü kimseler dava açabileceği gibi malı haczedilen kişide malın kendisine ait olmadığını belirterek dava açabilir.

İstihkak Davası Süreci Nasıl İşler?

İstihkak davası açma malın haczedilmesinden itibaren 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Haczedilen malın kime ait olduğu haciz sırasında bilinememekte ve bu mal çekişmeli hale gelmektedir.

Malın çekişmeli mal statüsünden kurtulmasını isteyen mal sahibi veya borçlu haciz işlemini gerçekleştiren icra müdürlüğünden haczin kaldırılmasını talep etmektedir. Bu talebi icra müdürlüğü alacaklıya bildirmekte eğer alacaklı itiraz etmezse mal üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat alacaklının 3 gün içinde itiraz etmesi halinde ortaya çıkan hukuki durum icra müdürlüğünce mahkemeye bildirilmekte ve istihkak davası açılmaktadır.

İstihkak Davası Ne Kadar Sürer?

İstihkak davası ne kadar sürer sorusu da merak edilen konular arasındadır. İstihkak davaları son derece hızlı sonuçlanan davalardır. Bazen taraflar dinlenmeden karar verilebilmektedir.

Mahkeme malın üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verebileceği gibi davanın reddine de karar verebilmektedir.

İstihkak Davası Nerede Açılır?

İstihkak davası icra takibi ile haciz işlemi aynı yerde yapılmış ise istihkak davasının açılacağı yer icra takibinin başlatıldığı yer mahkemesidir. İcra takibine konu olan mallar istinabe yoluyla başka icra müdürlüğünce haczedilmişse haczin yapıldığı yere de istihkak davası açılabilmektedir.

İstihkak davası açılmadan önce haciz işleminin yapıldığı icra müdürlüğüne başvurulmalı ve haciz işleminin sonlandırılması talep edilmelidir. Şayet alacaklı bu itiraza karşı 3 gün içinde karşı itirazda bulunursa icra müdürlüğü kendiliğinden istihkak davasını mahkemeye intikal ettirecektir.

Miras sebebiyle istihkak davasında yetkili mahkeme ile icra sebebiyle istihkak davasında yetkili mahkeme birbirinden farklıdır. İstihkak davası icra konusunda icra tetkik mercisine açılmak tayken miras sebebiyle istihkak davasında taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

İstihkak Davasında Zamanaşımı İşler Mi?

İstihkak davasında zamanaşımı icraya konu malların haczedilmesindeki itibaren 7 gün içinde gerçekleşmektedir. Şayet haciz işlemine karşı 7 gün içinde itiraz edilmezse hacze konu malların satılmasında herhangi bir engel kalmamaktadır.

7 günlük süre hak düşürücü süre olmakla birlikte bazı durumlarda borçlu malının haczedildiğini sonradan öğrenebilir. Bu durumda haciz işleminin borçlu ya da malı haczedilen üçüncü kişi tarafından öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde icra müdürlüğüne başvurulmalı alacaklının bu itiraza karşı çıkması halinde istihkak davası açılması için mahkemeye başvurulmalıdır.

İstihkak davasında ihtiyati tedbir Nasıl Alınır?

İstihkak Davası Nasıl Açılır ya da İstihkak Davası Nerede Açılır sorusu davanın öneminden kaynaklanmaktadır. Kendisine istihkak isteğinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey ile ilgili ya da satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli ile ilgili, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik mercisinde istihkak davası açabilir.

Borçlu ile üçüncü şahısların menkul malı beraber ellerinde bulundurmaları durumunda dahi mal borçlu elinde addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar ya da örf ve adet, sanat, meslek ya da meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden şahsa düşer.

İstihkak Davasında Süreç Nasıl İlerler? İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili neden ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. İstihkak davasında ispat bakımından herhangi bir delil sınırlaması bulunmamaktadır. Hakim yemin teklif edebileceği gibi tanık da dinleyebilir ve delilleri serbestçe takdir eder.

İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava red olunursa alacaklının alacağından bu dava bundan dolayı istifası geciken miktarın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur.

Davanın reddi ile ilgili karara karşı istinaf ya da temyiz yoluna başvuran istihkak davacısı icra dairesinden 36'ncı maddeye göre süre isteyebilir.

İstihkak davası sabit olur ve istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı ya da borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haciz olunan malın şikayetinin yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile beraber hükmolunur.Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı kişisel malları üzerindeki haklarını kendisi takip edebilir.

İstihkak davasında tazminat

İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanun'unun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve geçici ya da net aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabile iptal davası açabilir.

İstihkak davaları sür'atle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır. İstihkak davası sonucunda verilen kararlar net hüküm teşkil eder. Dava devam ederken haciz kalkarsa dava konusuz kalır.

Verilen kararlar temyiz edilebilir. Borçlunun itiraz etmemesi sebebiyle davalı tarafta gösterilmemesi durumunda hüküm onun ile ilgili net hüküm oluşturmaz.

Dava reddedilirse haciz netleşir. Daha önce haczin ertelenmesine karar verilmişse davacı aleyhine tazminata hükmedilir. Bu tazminata karar verilmesi için talepte bulunulması gerekmez.

Dava kabul edilirse mal üçüncü kişinin hakkı saklı kalmak kaydıyla haciz olunur. Mülkiyet hakkı varsa haciz kalkar ve yüzde on beş tazminata hükmolunur. Haksız hacizden doğan gerçek zararların tazmini genel hükümler kapsamında istenebilir.

İstihkak Davası Nerede Açılır?

İstihkak Davası Nerede Açılır sorusuna verilecek yanıt; Haciz, icra takibinin yapıldığı yerde konulmuş ise üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası icra takibinin yapıldığı yerde açılabilir.

Haciz, takip icra dairesinin talimatı üzerine (istinabe yolu ile) diğer bir icra dairesine konulmuş ise üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası hacizli malın bulunduğu yerde açılabilir. Üçüncü kişi ya da alacaklı yanca istihkak davası, yasada ilaveten öngörülmüş olmadıkça, davalının ikametgahı mahkemesinde açılabilir.

(Taşınmazlara dair istihkak davası ile iflastaki istihkak davası istisnalara örneğin sayılabilir.) Haczi uygulayan talimat icra dairesinin bulunduğu yer ile hacizli malın bulunduğu yer, hatta takip yerinin tek tek olması durumunda yalnız üçüncü kişi tarafından istihkak davası hacizli malın bulunduğu İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır açılabilir.

Makalede İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı - İstihkak Davası Nerede Nasıl Açılır?

İSTİHKAK DAVASI NEREDE NASIL AÇILIR - DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE DAVALI BORÇLUNUN FAALİYET ADRESLERİNİN ORGANİK KARIŞIKLIĞA SEBEP OLACAK ŞEKİLDE YAKIN OLDUĞU. ALACAKLININ KÖTÜ NİYETLİ OLARAK HACİZ TALEP ETMEDİĞİ - ALACAKLI ALEYHİNE KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ.

ÖZET: Somut olayda, bilhassa davacı 3. kişi ile davalı borçlunun faaliyet adreslerinin organik bağa işaret etmeyecek, yalnız karışıklığa yol açacak biçimde yakın olması hususu da nazara alındığında alacaklının kötü amaçlı olarak haciz talep ettiğinden söz edilemez.

Buna göre, İİK'nin ………….. maddesinde aranan yasal şartlar oluşmadığından davalı alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesi hatalı olmuştur. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi, yargılamanın yeniden gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanması makul görülmüştür.

İSTİHKAK DAVASI NEREDE NASIL AÇILIR - DAVAYA KONU ASANSÖRÜN ÜZERİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN BÜTÜNLEYİCİ PARÇASI VEYA EKLENTİSİ OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLECEĞİ. YENİ KURULDAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: İnşaat mühendisi, makine mühendisi ve hukukçu (bütünleyici parça- eklenti arasındaki farklar konusunda bilgi ve ehliyet sahibi) bilirkişiden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, davaya konu asansörün üzerinde bulunduğu taşınmazın (otelin) bütünleyici parçası veya eklentisi olup olmadığının tespit edilmesi.

Bu hususları gösterir hüküm kurmaya ve denetime elverişli rapor alınması, bundan sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme neticesinde yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Bu haber toplam 530 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara