İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma

İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma
İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma Ticaret hukukunda ve iş dünyasında yabancı para borçları, gerçek ve gerçek olmayan yabancı para borçları şeklinde 2 ana grup altında değerlendirilir. Buna göre gerçek yabancı para borcu, söz konusu sözleşme dahilinde ödeme veya buna denk olan bir ifade ile borcun tespit edilen yabancı para miktarında aynen ödenmesi kararı alınması...
İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma veya İcra takibi nedeniyle icranın durdurulması çok sık karşılaşılan bir yöntemdir. Alacak ve borçlu arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda ve borcun süresi içinde alacaklıya ödenmemesi halinde alacaklıyı korumak üzere icra takibi yapılmasına imkan tanınmıştır.

İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma

İcra takibinde devlet borcun takibini sağlamak üzere icra müdürlüğü vasıtasıyla icra sürecine dahil olmakta ve borçlunun malları gerekli ödeme yapılmaması halinde haczedip satılarak alacaklının borcu ödenmektedir. İcra takibi itiraz icrayı durdurma açısından uygulanan bir yöntemdir. İcrayı durduran ödeme emrine itirazın süresi içinde yapılmaması halinde ilamsız icra kesinleşmekte ve icra aşamaları haciz ve satış şeklinde devam etmektedir. Bu sebeple gerek borç miktarının yanlışlığı gerekse de borca sebep evrak üzerindeki imzanın reddi halinde icra takibine mutlaka itiraz edilmelidir.

İcra Takibine İtiraz Süresi

İcra takibinde ödeme emri aşamasında icra konusu alacağa ya da icraya sebep olan belgedeki imzaya itiraz etme hakkı borçluya aittir. Ödeme emrine itiraz edilmesi için ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 günlük süre bulunmaktadır. Bu süre içinde icra müdürlüğüne başvurulmasıyla icra dairesi icra takibi durduracaktır. İcra takibini durduran haller ya ödeme emrine itiraz edilmesi ya da icra takibine konu olan borcun alacaklıya ödenmesi şeklinde olmaktadır. İcra takibine itiraz süresinin kaçırılması halinde eğer mücbir sebeplerinin bulunması söz konusuysa 7 günlük süreninde kaçırılması halinde icra mahkemesine başvurmak mümkündür. Bu durumda icra mahkemesi haklı sebebin varlığıyla birlikte itirazı değerlendirecek ve icra takibi hakkında gerekli kararı verecektir. İcra takibine itirazda haklı bir sebebin varlığı halinde haciz işlemi gerçekleştikten sonra haczedilen mallar satılmadan ve haklı sebebin varlığı kalktıktan 3 gün içinde icra takibine gecikmiş itiraz yapılabilir.

İcra Takibine İtiraz Nereye ve Nasıl Yapılır?

İcra takibine itiraz ödeme emrinin gönderildiği icra dairesine yapılabileceği gibi başka icra dairesi aracılığıyla da ödeme emrine itiraz işlemi gerçekleştirilebilmektedir. İlamsız icra takibine itiraz yazılı ve sözlü olarak yapılabilmektedir. Sözlü yapılan itiraz icra müdürlüğündeki yetkililer tarafından tutanakla yazılı hale getirilmektedir. Yazılı yapılacak icra takibi itirazında belli şekil şartlarına uyulması beklenmemekle birlikte borcun tamamına veya bir kısmına itiraz edilmesi ya da borcun kaynağı olan belgedeki imzanın reddedilmesi şeklinde de olabilmektedir. İcra takibine yapılacak itirazda herhangi bir sebebin belirtilmesi şartı yoktur. Borca itiraz halinde borcun kabul edilmediği sonucu kabul edilmekle birlikte şayet borcun kaynağı belgedeki imzaya itiraz edilecekse imzaya itirazın açıkça belirtilmesi zorunludur.

İcra Takibine İtiraz Edilmesi Halinde Uygulanacak Hukuki Yollar

İcra takibine itiraz sonrasında icra takibi dursa da alacaklının icra takibine itiraz sonrası birtakım hakları bulunmaktadır. Ödeme emrine itiraz edildiğinin alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın iptali davası açılması için talepte bulunabilmektedir. Alacağın varlığının icra mahkemesinde ispatlanması ile tekrar icra takibi devam ettirilerek haciz ve satış aşamalarına geçilebilmesi sağlanacaktır.

İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma Hakkında Yargı Kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZIN YAPILMASI GEREKTİĞİ - İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ AÇILMASINDA HUKUKİ YARAR BULUNMADIĞI - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: İcra ve İflas Kanunu 62. maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazın yapılması gerekirken yasal süre geçtikten sonra yapılan itiraz takibi durdurmaz. Bu durumda itirazın iptali davasının açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Açıklanan gerekçeyle hukuki yarar bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken itirazın kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir. (İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma)

İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma Hakkında Örnek Başka Yargı Kararı

BONO İPTALİ DAVASI - DAVACININ HER ZAMAN ALACAKLI OLDUĞU BİR TAKİBİ DURDURMA SENETLERİN TAHSİLİNİ ÖNLEME VE SENETLERİ İPTAL ETME HAKKININ OLDUĞU. DAVANIN HUKUKİ YARAR YOKLUĞU SEBEBİYLE USULDEN REDDİ. ÖZET: Mahkemece, davacının her zaman alacaklı olduğu bir takibi durdurmak, senetlerin tahsilini önlemek ve senetleri iptal etmek hakkının olduğu, bunun için bir mahkeme kararına gerek bulunmadığı, başka bir deyişle böyle bir davayı açmakta hukuki yararının olmadığı gerekçesiyle davanın hukuki yarar yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir. (İcra Takibi İtiraz İcrayı Durdurma) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 526 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara