Hisse Devir Bedelinin ve Borçların Ödenmemesi

Hisse Devir Bedelinin ve Borçların Ödenmemesi
Hisse Devir Bedelinin Ve Borçların Ödenmemesi | Hisselerinin davalıya devredilmesine ek olarak devir koşullarını içeren 23/11/2012 tarihli harici bir sözleşme daha düzenlendiğini, davalının sözleşmede öngörülen edimini yerine getirmediğini ileri sürerek, anılan sözleşme gereğince davalı tarafından yapılması gerektiği halde yapılmamış olan ve eğer yapılmış...
Hisse Devir Bedelinin ve Borçların Ödenmemesi Durumunda Ne Olur? Hisselerinin davalıya devredilmesine ek olarak devir koşullarını içeren 23/11/2012 tarihli harici bir sözleşme daha düzenlendiğini, davalının sözleşmede öngörülen edimini yerine getirmediğini ileri sürerek, anılan sözleşme gereğince davalı tarafından yapılması gerektiği halde yapılmamış olan ve eğer yapılmış olsaydı müvekkillerine ödenecek devir bedelinden düşülecek olması nedeniyle devir bedelinin eksik ödenmesine neden olan ödemelerin belirlenerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşme  tarihinden itibaren avans faiziyle tahsili, Ödemelerin yapılmaması nedeniyle aleyhe yapılmış icra takipleri çerçevesinde ödeme zorunda kalacakları tutar nedeniyle uğrayacakları munzam zararlarının da hesaplanmak suretiyle tahsili, sözleşmede belirlenen devir bedelinden davalının sözleşme gereğince ödediği kısım mahsup edilerek bakiye kalan kısmın sözleşme tarihi olan tarihinden itibaren avans faiziyle tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile 10.000,00 TL olarak gösterilen dava değerini, 220.000,00 TL’ye yükselterek, ... için 29.700,00 TL, ... için 190.300,00 TL’nin temerrüt tarihi olan 16/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, husumet itirazında bulunmuş, davacı tarafça talep edilen bir kısım ödemelerin şirketin borçlu olduğu ödemeler olup, davacıların bunlara yönelik talepte bulunma haklarının olmadığını, kaldı ki ödemelerin de yapıldığını ayrıca, sözleşmede yer almayan ve şirketin devir öncesine ait borçlarının da ortaya çıktığını ve bu borçların da ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. | Hisse Devir Bedelinin ve Borçların Ödenmemesi

Hisse Devir Bedelinin Ve Borçların Ödenmemesi İstinaf Mahkemesi Kararı

ALACAK DAVASI - HİSSE DEVİR BEDELİ VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK - DAVALININ ŞİRKETİN DEVİR ÖNCESİNE AİT BORÇLARININ ORTAYA ÇIKTIĞI VE BU BORÇLARIN ÖDENDİĞİ SAVUNMASI. DAVALI SAVUNMASI DOĞRULTUSUNDA ŞİRKET DEFTER VE KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME YAPILMASI GEREĞİ. Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının harici sözleşmede belirtilen edimini yerine getirmediği, bu edimleri yerine getirdiğine ilişkin herhangi bir ispat vasıtası sunmadığı, devraldığı şirket hisselerini daha sonra başka bir şahsa devrettiği, sözleşmedeki borçlardan kişisel olarak sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile, davacılardan ... için 29.700,00 TL, ... için 190.300,00 TL’nin 16/06/2013 tarihinden itibaren ticari temerrüt faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Dava, hisse devir bedeli alacağının tahsili ile sözleşmeye aykırılıktan kaynaklı munzam zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, davalı tarafça taraflar arasında akdedilen 23/11/2012 tarihli harici sözleşme uyarınca devir tarihine kadar olan borçlardan davacıların sorumlu olduğu fakat devirden sonra işbu sözleşmede yer almayıp da şirketin devir öncesine ait borçlarının ortaya çıktığı ve bu borçların ödendiği savunularak, SGK, Vergi Dairesi, İTO, Türk Telekom A.Ş.'den bu hususun araştırılmasının istenildiğinin ve ödemelere ait makbuzların bulunduğunun bildirildiğinin anlaşılması karşısında, mahkemece bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadığı gibi, Davalının dava tarihi itibariyle dava dışı şirketin ortağı olmadığı da nazara alınarak yapıldığı savunulan ödemelere ilişkin şirket defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. | Hisse Devir Bedelinin ve Borçların Ödenmemesi

Bu haber toplam 373 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara