İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi
İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi, İş davası ıslahı ve iş davası dilekçelerinin nasıl yazıldığı konusu, 7036 sayılı iş mahkemeleri kanununa göre ele alınacaktır. İş mahkemeleri, iş hukukundan kaynaklanan çeşitli anlaşmazlıkların ve sorunların olması durumunda açılan davalara bakan mahkemedir. İş mahkemeleri özel mahkemelerdir. İşveren ve işçi arasında oluşan uyuşmazlıklara, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf olur. Bu durumda bu tarz anlaşmazlıkları İş Mahkemeleri çözer.
İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi Nasıl Yazılır? İş davasında islah, söz konusu durum ile alakalı verilmiş olan yanlış kararların düzenlenmesi, daha adaletli bir hale getirilmesi sürecinin adlandırılmasıdır. Bazı iş davalarında, işçi, davanın sonucunda elde edebileceği tazminatı, dava süresi zarfında öğrenebilir. Buna yönelik, tespite ilişkin daha sonra ıslah işlemi yapılabilir. Davanın ıslahı iki şekilde olabilmektedir;
 • Davanın tamamen ıslahı,
 • Davanın kısmen ıslahı
Davanın tamamen ıslahı aşamasında, davalı taraf herhangi bir hakka sahip değildir. Davacı, davayı tamemen ıslah isteği ile dilekçe verir. Davanın kısmen ıslahı, davada yapılmış olan bir işlemin düzeltilmesi adına gerçekleştirilir. Davalı ya da davacı davanın kısmen ıslahı başvurusu yapabilir. İş davası ıslah nasıl yapılır? ıslahı dilekçesi, İş Mahkemeleri Hakimliği’ne hitaben yazılır. Davalılar ve davacılar, varsa vekilleri, dilekçede açıkça belirtilir. Islah dilekçesi şeklinde, açıklama kısmında, dilekçenin ne maksatla yazıldığı, ıslah gerektiren olay, delillerle açıklanır. Akabinde, dilekçe mahkemeye verilir ve dava süreci başlar.

Islah Zamanı ve Şekli Nasıl Olmalıdır?

İş Kanunu madde 177’ye göre, islah için kesin süre tahkikak süresi zarfınca olacaktır. Tahkikat sona erdiğinde islah yapılamaz. Islahı hem sözlü hem yazılı yapıyor olmak mümkündür. Duruşma esnasında yapılan ıslahlarda, karşı taraf duruşmada bulunmuyorsa, karşı tarafa tebligat gönderilmesi zorunludur. Tebliğ yapılmazsa dava gerçekleşmez.

Islah Davalarında Harç Süreci

Davalarda, ıslah sonrasında, değiştirilen hükümler doğrultusunda eğer karşı taraf zarara uğramışsa, davacı taraf, hakimin belirlediği miktarı bir hafta içerisinde mahkeme veznesine yatırmakla yükümlüdür. Eğer zarar kesin olarak tespit edilmeden bu ödemenin yapılması gerekmişse, ıslah sonrası oluşacak duruma göre, yatırılan miktar fazla ise iadesi yapılır. Teminat yatırılmazsa dava reddedilir. Karşı taraf bu zararların karşılanmasını istememişse, mahkemenin resen ıslah davasını reddetme hakkı yoktur.

Hangi İşlemler Islah İle Değiştirilemez?

Bazı işlemler, ıslah ile yapılmış sayılamaz. Bu konu ile alakalı durumlar, ıslah yapılarak geçersiz sayılamaz. Bunlar;
 • Bilirkişi raporları,
 • Tanık ifadeleri,
 • Tutanaklar
Şeklinde açıklanır. Akdin feshi, feragat, kabul, sulh, takas beyanı gibi maddi hukuk işlemleri ıslah durumundan etkilenmeyecektir. Aynı zamanda isticvap nedeniyle gerçekleşen ikrar, ıslah ile etkisiz hale getirilemez. İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi, İş davası ıslahı ve iş davası dilekçelerinin nasıl yazıldığı konusu, 7036 sayılı iş mahkemeleri kanununa göre ele alınacaktır. İş mahkemeleri, iş hukukundan kaynaklanan çeşitli anlaşmazlıkların ve sorunların olması durumunda açılan davalara bakan mahkemedir. İş mahkemeleri özel mahkemelerdir. İşveren ve işçi arasında oluşan uyuşmazlıklara, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf olur. Bu durumda bu tarz anlaşmazlıkları İş Mahkemeleri çözer. Bu davalara bakan mahkemeler;
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri,
 • Sulh Ceza Mahkemeleri,
 • Özel Mahkemeler
Şeklindedir. İş Davası ıslah nasıl yapılır dilekçesi sorusu da, İş Mahkemeleri Kanunu’na göre cevaplanır.

İş Mahkemelerinin Görevleri

İş mahkemeleri, işveren ve işçi arasında oluşan uyuşmazlıkların, kanunlar dolayında yargılanması aşamasında yer alan mahkemelerdir. İş mahkemelerini ilgilendiren dava türleri şu şekildedir;
 • İşçilerin alması gereken kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili davalar,
 • İşçilerin fazla mesai ücreti almak adına açtıkları davalar,
 • İş kazası nedeniyle ölüm ve yaralanma durumları ile ilgili tazminat davaları,
 • Yaşlılık, emeklilik gibi tespit davaları, iş mahkemelerini ilgilendiren davalardır.

İş Davaları Nelerdir?

İş davaları, işçilerin işverenleri ile ilgili yaşamış oldukları problemler neticesinde açılan davalardır. İş davaları kapsamında en çok açılan davalar, tazminat ve işe iade davalarıdır. Sözleşmenin usulsüz feshi neticesinde açılan tazminat davalarının zaman aşımı süresi 10 yılken, işe iade davalarının zaman aşımı süresi 1 aydır. İşe iade davaları sonucunda, davacı taraf davayı kazandığında, 10 gün içerisinde işverene müracat etmesi gerekir.

Davanın Islahı Nedir?

Usul kanununa göre, davalarda söz konusu olan beyanlar ve durumlar değiştirilemez ancak bu durumun tek istisnası ıslahtır. Islah, dava sürecinde tarafların yapmış olduğu, durumun düzeltilmesi niteliğinde olan işlemlerdir. Islah durumlarında, maddi hukuk ile ilgili işlem yapmak mümkün değildir. Taraf davanın ıslahını talep ediyorsa, bu bildirim yapıldıktan sonra ıslah için kesin süre 1 haftadır. Aksi takdirde ıslah hiç yapılmamış farz edilir.

Islah Nasıl Yapılır?

Islah yazılı ya da sözlü olarak, mahkeme süresince yapılabilecektir. Islahın karşı tarafa tebligat yolu ile bildirilmesi gerekecektir. Islah zaman aşımı süresi, mahkeme tahkikat süresi kadardır. 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun üçüncü kısım, beşinci bölümü, ıslah ile alakalıdır. Davada ıslah nedeniyle oluşan zararlar, mahkeme veznesine yatırılmak sureti ile ödenecektir. Bu miktar hakim tarafından belirlenir ve ödeme süresi 2 haftadır.

İslah Dilekçesi, İş Davası İslahı Nedir Nasıl Yapılır? İş Davası İslahı Nedir?

İş Davasında ISLAH demek kısaca, dava açılırken talep edilen miktarın belirlenmesi sonucu, belirlenen tespit edilen miktarın yeniden talep edilmesi diyebiliriz. 1. Davacının talep miktarlarını belirlerken 'fazla ilkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla' ifadesini kullandığı görülmektedir. Alacağın yalnızca bir bölümü için açılan davaya kısmi dava denir. HMK 109. maddesi bu davaya cevaz vermektedir. Bu haliyle dava açıklamaya ihtiyaç duymayacak şekilde kısmi alacak davası olarak açılmıştır. Davacı vekilinin duruşmadaki beyanı sonucu değtirmeyecektir. Dava kısmi dava olarak açılmıştır ve kısmi dava olarak görülüp hükme bağlanmalıdır. Bu kabule göre, ıslah tarihine göre zamanaşımı kuralları letilmelidir. 2. Davacı vekili alacaklara temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep ettiğinden dava konusu alacakların temerrüt tarihinden itibaren faizi ile tahsiline karar verilmesi gerekirken bu alacaklar yönünden dava ve ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin hatalı olduğu, davacı vekilinin bu konudaki istinaf talebinin yerinde olduğu anlaşılmakla, davacının brüt … TL fazla çalışma ücreti alacağının, brüt … TL UBGT alacağının temerrüt tarihi olan … tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine şeklinde hüküm kurulması gerektiği. Ancak buna ilkin HMK.nın fıkrasına göre "Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı taktirde veya kararın gerekçesinde hata edilm ise, düzelterek yeniden esas hakkında", duruşma yapılmaksızın karar verilir, düzenlemesine göre, buna ilkin hükmün kaldırılarak hüküm kurulması gerekm, açıklanan nedenlerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davalı vekilinin istinaf taleplerinin HMK.nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmtir.

İş Davası Islah Nasıl Yapılır?

İş Davası Islah Dilekçesi Örneği - İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

Konusu kısmına ISLAH YOLU İLE ARTTIRILAN DEĞER  :    7.000 TL (ÖRNEKTİR) Konu olarak, ' Dava    dilekçesinde    talep    edilen    alacaklarımın    bilirkişi    raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile 7.000,00 TL. Daha arttırılarak,    toplam    8.000,00TL nin   hükmen    tahsiline   karar verilmesi istemidir. Islah Dilekçesinin İZAHI olarak ' Davacı - müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında ; mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımıza ek  olarak ; Ücret Farkı......................................... :       1.500.00 TL İkramiye..............................................:       1.500,00 TL İhbar Farkı..........................................:        1.500,00 TL. Kıdem Farkı........................................:        1.500,00 TL. Hafta Tatili................................................:     500,00 TL. Sosyal Hak..............................................:      500,00 TL. TOPLAM ......................................:   7.000,00.-TL.   daha   alacak  hakkımızın  olduğu tespit edilmiştir. Sonuç Ve Talep olarak: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re'sen dikkate alınacak hususlar karşısında;  Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimi/ miktarların birleştirilerek karar verilmesidir

Yargıtay Kararı - İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

KONUSU: İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN YAPILAN SPOR KESİNTİSİ - BELEDİYE İLE SENDİKA ARASINDAKİ TİSDE YER ALAN VE İŞÇİNİN ONAYI ALINMADAN ÜCRETİNDEN SPOR KESİNTİSİ YAPILACAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇERLİ OLMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Somut olayda davalı belediye ile sendika arasında aktedilen TİS' lerine konulan ve işçinin muvafakati alınmadan ücretinden spor kesintisi yapılacağına ilişkin hüküm geçerli olmadığından davacının ücretinden yapılan spor kesintisinin iadesine ilişkin talebinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır. Makalede İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 712 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara