İş Davası Tazminat - İş Davası Danışma Ankara - İş Davalarında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İş Davası Tazminat - İş Davası Danışma Ankara - İş Davalarında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler ve işçilerin korunmasını amaçlar. İş sözleşmesi, taşeron ve kadın işçi hakları, işten çıkarma durumunda haklar, işsizlik maaşı, işçinin ölümü halinde yakınlarının hakları ve zaman aşımı nedir?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve özellikle işçilerin haklarını korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, iş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri, iş akdinin sona ermesi durumlarını, tazminat haklarını ve iş hukuku çerçevesinde işçi ve işverenin uyması gereken yasal prosedürleri içerir.

İş hukuku, işçinin iş güvencesinden, kadın ve taşeron işçi haklarına, işsizlik sigortası ve işçinin ölümü halinde yakınlarının sahip olduğu haklara kadar geniş bir yelpazede konuları ele alır.

Aşağıda, iş hukukunda bilinmesi gereken temel konular ve haklar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

İş Hukukunda Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İş Sözleşmesi ve Sonlanması: İş sözleşmesi, işçi ile işveren arasında yapılan ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içeren hukuki bir anlaşmadır. İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklara sahip olabilir.

Taşeron İşçi Hakları: Taşeron işçiler, asıl işveren ile alt işveren arasındaki sözleşmeye dayalı olarak çalışırlar ve yasal düzenlemelere göre korunurlar. Asıl işveren, taşeron işçilerin haklarının ihlali durumunda sorumluluk taşır.

Kadın İşçi Hakları: Kadın işçiler, biyolojik ve sosyal farklılıklarından dolayı özel haklara sahiptir. Bu haklar arasında analık izni, gece postalarında çalışma yasağı ve emzirme odası temini gibi düzenlemeler bulunmaktadır.

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları: İşten çıkarılan işçiler, işten çıkarılma şekline ve koşullarına bağlı olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işe iade talebinde bulunabilir.

İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Maaşı: İşsiz kalan sigortalı işçiler, belirli şartları taşımaları halinde işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşı, işçilerin geçici bir süre için maddi destek almasını sağlar.

İşçinin Ölümü Halinde Yakınlarının Hakları: İşçinin vefat etmesi durumunda, mirasçıları kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep edebilirler.

Zaman Aşımı Süreleri: İş hukukunda, ücret alacakları ve tazminatlar için genellikle beş yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Bu süreler içinde hakların aranması gerekmektedir.

Arabuluculuk ve Mahkemeler: İş hukukunda çoğu anlaşmazlığın çözümü için arabuluculuk zorunluluğu bulunmaktadır. Arabuluculuk süreci başarısız olursa, işçi ve işveren İş Mahkemelerine başvurabilir.

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil ve dengeli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla önemli düzenlemeler içerir. Bu hukuk dalında yer alan hak ve yükümlülüklerin bilinmesi, hem işçi hem de işveren açısından büyük önem taşır.

Özellikle işçilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler, iş ilişkilerinin sağlıklı bir temelde yürütülmesine katkı sağlar. İş hukukunda yer alan temel prensipler ve yasal prosedürler, adil çalışma koşullarının oluşturulmasında kritik bir role sahiptir.

İş Davalarında Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ayrımı Nedir?

Teoride her ne kadar farklı şekilde biliniyor olsa da iş uygulamaya geldiğinde ihbar tazminatının alınması. İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde sona erdirilmesi ile ancak mümkün olabileceğini öngörüyor.

İşçi kendisi açısından iş sözleşmesinin haklı bir şekilde feshedilme gerekçelerine dayandırılarak sonlandırıldığı durumlarla işten çıkarsa ve dava açıldığı takdirde bu durumu ispat edemezse ihbar tazminatı almak için açılan davalardan kıdem tazminatı kaybetmesi ile sonuçlanan hükümlerle karşılaşabilecektir. Bu sebeplerle işçilerin mutlaka haklı fesih gerekçeleri ve iş sözleşmelerinin bunlar doğrultusunda feshedilmesine bağlı olarak işlem görmesi gerekmektedir.

Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

İşveren tarafından fesih haklarının kötüye kullanılması şeklinde ortaya çıkan fesih işleminin gerçekleşmesi. İşçi ve işveren için yapılan fesih bildirimlerini takip eden zamana ait olacak şekilde üç katı yüksek olacak şekilde kötü niyet tazminatı ödenmesine karar verilir.

İş davası tazminat ödenmesi gerektiğinden habersiz olan pek çok işçinin, işverenin ve işçi vekilinin kendi sahip olduğu haklardan bilinçsiz bir şekilde vazgeçmesi de söz konusu oluyor. Özellikle mahkemelerin kişilerin talepleri olmadan işlem yapmayacağı dikkate alındığında bu konuda özen gösterilmesi ayrıca önemli olmaktadır. Hak kayıpları yaşamamak adına mutlaka işçi ya da vekilleri tarafından bu bedel istenmelidir.

İş Hukuku Avukatı Danışma

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların kesin bir şekilde ifade edilmesinde belge niteliği taşıyan bilirkişi raporlarında. Kişiler bu raporları en detaylı şekilde incelemelidirler. Eğer raporda kişilerin gerçekte var olmadığını iddia ettikleri bazı durumlar söz konusu ise bu durumda bilirkişi raporları üzerinde kişilerin itiraz hakkını kullanması gerekiyor.

Bilirkişilerin hukuk sisteminde gelinen noktada hakimlerin de üzerinde bir konumda bulunması sebebiyle kişilerin davaların sonuçlanma şekillerini belirleme noktasında mutlaka bilirkişi raporlarında yazılı olan bilgilere göre hareket etmesi de gerekecektir.

Bilirkişi raporlarına itiraz edilmemesi halinde bu raporların doğrudan hakim tarafından kabul edileceği dikkate alınırsa dava sonuçlarının adil bir şekilde gerçekleşmesi adına mutlaka bu raporlara özen gösterilmesi gerekiyor. Bilirkişi raporuna itiraz dilekçe ile yapılmaktadır.

Bu sayede bilirkişiler rapor üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Eğer itirazlar davanın tarafları aracılığı ile bilirkişilere ulaştırılmazsa bu durumda bilirkişiler tarafından rapora herhangi bir itiraz bulunmadığı yönündeki açıklama ile belgelerin mahkemeye iletilmesi söz konusu olabiliyor.

Yargıtay Kararı - İş Davası Tazminat Ankara

ALACAK DAVASI. DAVACININ ÖDEDİĞİ KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ VE DİĞER BEDELLERDEN TÜM YÜKLENİCİLERİN DÖNEMLERİ İLE SINIRLI. İHBAR TAZMİNATINDAN İSE İŞE SON VEREN SON İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU. YANLIŞ DEĞERLENDİRME - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacının ödediği kıdem tazminatı ve izin ücreti ve diğer bedellerden tüm yüklenicilerin dönemleri ile sınırlı. İhbar tazminatından ise işe son veren son işverenin sorumlu olduğu gözetilerek yapılacak inceleme sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirmeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Makalemizde İş Davası Avukatı Ankara konusu bilgi amaçlı yer almıştır. Diğer makaleleri için iş hukuku avukatı konularına göz atabilirsiniz.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - YERLEŞİK YARGITAY KARARLARINA GÖRE BOZMADAN SONRA TARAFLARIN ISLAH İSTEMİNDE BULUNMALARINA İMKAN OLMADIĞI - DAVACININ ISLAHTAN ÖNCEKİ TALEPLERİ DİKKATE ALINARAK HASIL OLACAK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Bir davanın yargılaması sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca bozulmasından sonra tarafların ıslah isteminde bulunmalarına imkan olmadığı yerleşik Yargıtay kararları ile kabul edilmiştir. Bu nedenle, mahkemece; davacının ıslahtan önceki talepleri dikkate alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, ıslah talebi dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. (İş Davası Tazminat)

Bu haber toplam 258 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara