İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır? Arabuluculuk, Zamanaşımı, Dava Dilekçesi Nedir?

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır? Arabuluculuk, Zamanaşımı, Dava Dilekçesi Nedir?
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de iş kazalarının sayısı ve bu kazaların sonucunda yaşanan kayıpların ve zararların boyutları günden güne artış göstermektedir. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?

Destekten yoksun kalma tazminatı, haksız fiiller sonucu yaşanan can kayıplarının ardından, ölen kişinin maddi desteğinden mahrum kalan yakınlarının yaşadığı ekonomik zorlukları gidermeyi amaçlayan bir hukuki düzenlemedir.

Bu tazminat, kazalardan iş kazalarına, cinayetlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen olaylarda talep edilebilir. Aşağıda, bu konuya ilişkin detaylar yer almaktadır:

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazaları, iş kazaları veya cinayet gibi haksız fiiller sonucu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan durumlarda yakınları tarafından talep edilebilir. Özellikle, ölen kişinin ekonomik katkısının, ailesinin yaşam standardını önemli ölçüde etkilediği durumlarda bu tazminat kritik bir önem taşır.

İş Kazası Sonucunda İşverenden Hangi Tazminatlar Talep Edilir?

İş kazası sonucu yaralanan ya da ölen bir çalışanın yakınları, maddi tazminat, geçici iş göremezlik tazminatı, daimi sakatlık (sürekli iş göremezlik) tazminatı ve manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminatlar, çalışanın ve ailesinin yaşadığı maddi ve manevi kayıpları telafi etmeyi amaçlar.

İş Kazası Ölümle Sonuçlanırsa İşveren Ne Kadar Ceza Alır?

İş kazası sonucu bir çalışanın ölümüne neden olan işverenin, taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ön görülür. Bu, iş güvenliği standartlarının ihlal edilmesinin ciddi sonuçları olduğunu vurgular.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunma süresi, zararın ve tazminat yükümlüsünün bilindiği tarihten itibaren iki yıldır. Ancak, haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren her halükarda on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Ücret?

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında, ölen kişinin kaza anındaki esas kazancı ve destek sağlama potansiyeli esas alınır. Aktif dönem için ölen kişinin ispat edilen kazancı, pasif dönem için ise asgari ücret temel alınarak hesaplama yapılır.

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Arabuluculuk Zorunlu mu?

Destekten yoksun kalma tazminatı taleplerinde, zarar verenin sigortasına karşı açılacak dava öncesi arabuluculuk süreci zorunludur. Bu süreç, tarafların dava öncesi uzlaşma şansını artırır ve yargı sürecinin hızlanmasına katkı sağlar.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin ekonomik desteğinin kaybından dolayı yakınlarının karşılaştığı zorlukları hafifletmek için önemli bir hukuki mekanizmadır.

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi, İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Görevli Mahkeme. İş kazası sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı, yaşanılan kaza sonrası hayatını kaybeden ya da yaralanan kişinin aile bireyleri veya diğer yakınları tarafından hak edilen bir tazminat türüdür.

Destekten yoksun kalma tazminatı talebiyle açılan bu davada söz konusu destek gören kişiler iş kazasının sorumlularından ya da işverenden maddi ve manevi tazminat isteyebilirler. Bu konuda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesi esas alınarak iş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edilmesine zemin oluşturan birtakım hususlar belirlenmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, destek alınan kişinin ölmesi ya da yaralanması sonucu mevcut desteğin sağlanmasının ortadan kalkması veya aksaması gibi durumlarda talep edilmektedir.

Bir başka şekilde açıklayacak olursak, yaşadığı süre içerisinde herhangi bir kimseye maddi ya da manevi destek sağlayan kişinin, haksız fiiller neticesinde vefat etmesinin ardından söz konusu desteği alan kişiler mağduriyetinin karşılanması adına tazminat talebinde bulunabilirler.

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Şartları Nelerdir?

Destekten yoksun kalma tazminatını alabilmek için mevcut durumların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre iş kazası olarak nitelendirilen haller arasında olması gerekmektedir. İş kazası hasar dereceleri de göz önünde bulundurularak belirlenen iş kazası kavramı şu durumlar altında söz konusu olmaktadır:

  • İşçinin işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü fiziksel ve ruhsal zararlar (işçinin iş yerinde kalp krizi geçirmesi de Yargıtay tarafından iş kazası olarak nitelendirilmektedir.)
  • İşçinin işyeri dışında başka bir bölgede görevlendirilmesi sırasında işçinin yaşadığı bütün bedensel ve ruhsal zararlar
  • İşçinin işveren tarafından temin ettiği taşıtla işe gidip gelirken yaşadığı her türlü kazadan aldığı zararlar

Görüldüğü üzere iş kazası tanımı kanunen bu başlıklar altında oluşturulmaktadır.

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

İş Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilen hükme göre iş kazası nedeniyle destekten yoksun kalan kişilerin tazminat davası talebinde bulunabilecekleri yetkili mahkeme, davalının ikamet ettiği yerel mahkemedir.

Bununla birlikte iş kazası geçiren kişi vefat etmiş ise yakınlarının ikamet ettiği yerdeki yerel mahkeme de başvuruyu kabul etmektedir. Öte yandan iş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma davaları iş mahkemesi tarafından görülür.

İş Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de iş kazalarının sayısı ve bu kazaların sonucunda yaşanan kayıpların ve zararların boyutları günden güne artış göstermektedir. Sadece maddi hasarlarla atlatılabilen küçük çaptaki kazaların yanı sıra iş kazalarının yaralanmalı ve ölümlü olarak da sonuçlanması söz konusu olabiliyor.

İş kazalarında işçilerin hayatlarını kaybetmelerinin ardından hayatını kaybeden işçinin yakınlarının yaşadıkları kayıpların karşılanması adına destekten yoksun kalma gerekçesiyle maddi tazminat talebinde bulunulması mümkün olmaktadır. Tazminat miktarının belirlenmesi sırasında hayatını kaybeden kişinin eğer iş kazası yaşamasaydı destekten yoksun kalan kişiye ne kadar bir yardım yapacağı konusunda tahmin yürütülerek işlem yapılmasına karar verilir.

Destekten yoksun kalma gerekçesi ile hayatını kaybeden işçilerin sadece birinci dereceden yakınlarının değil aynı zamanda tüm bakımın üstlendiği ya da desteğini yüklendiği kişilerin de tazminat talebinde bulunması söz konusu olmaktadır. İş kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin yakınlarının tazminat alabilme hakkına sahip olduklarını bilmesi kendi haklarını korumaları adına önemli olmaktadır.

İşyerindeki çalışma faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sağlanıyor olmasına ilişkin tüm sorumluluklar işverenin sorumluluğu altında bulunmaktadır. İşverenlerin gerekli önlemleri almaması ve işçi güvenliğini tehdit eden bir alanda çalışmaların devam etmesine göz yumması işçilerin hayatlarını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan zararlarının tazminatlar aracılığı ile geri alınmasını sağlıyor.

Destekten yoksun kalma gerekçesi ile alınan bu tazminatlarda işverenin mutlaka iş güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tazminatların verilmesindeki temel amaç hayatını kaybeden kişinin yaşadığı süre içinde bakımını üstlendiği kişilerin bu maddi ve manevi destekten yoksun kalmaları olmaktadır.

Tazminat miktarları belirlendikten sonra ödemeler tek bir işlemde tam parasıyla birlikte ödenmektedir. (İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı) Ölüm durumlarının ortaya çıkması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortaya çıkan zararların tamamının ya da bir kısmının karşılanması da mümkün olabiliyor.

Destekten yoksun kalma gerekçesi ile haklarını arayan kişiler eğer hukuki işlemlere göre çocuk statüsündeki kişilerse bu durumda kendi geçimlerini sağlayabilecek olan yaşa gelene kadarki süre için ihtiyaç duydukları maddi desteğin hesaplanması sağlanarak bir tazminat rakamının belirlenmesi sağlanıyor.

Çocuğun eğitimleri devam ediyorsa eğitim sürelerinin bitişi tazminat miktarının hesaplanmasında son tarih olarak değerlendirilir. Buna ek olarak kız çocuklarının evleninceye kadar ihtiyaç duyduğu tüm bakım masraflarının karşılanması adına da tazminat hesapları detaylı bir şekilde yapılıyor. Destekten yoksun kalma gerekçesi ile kişilerin haklarını talep etmesi ancak hayatını kaybeden kişilerin ardında kalan kişilere kesin bir şekilde destek vermiş olduğunun tespit edilmesi ile mümkün olmaktadır.

Tazminat miktarları hesaplanırken adil olmak adına pek çok değişkenin sahip olduğu maddi nitelik dikkate alınarak bir işlem yapılır. Buna göre ölen kişinin maddi gücünün miktarı, sahip olduğu maddi imkanları, destekten yoksun kalma gerekçesiyle tazminat talep eden kişiye ne kadar bir yardımda bulunduğu, eğer hayatına devam etmiş olsaydı daha ne kadar destek vermeye devam edeceği bilgisinden hareketle kişilerin tazminat miktarlarının belirlenmesi gerçekleştirilir.

Destekleme eyleminin sona erdiği tarih olarak kişinin bakım ve destek ihtiyaçlarının ortadan kalktığı tarihler dikkate alınarak işlem yapılıyor. Hayatını kaybetmiş olan kişinin ölmeden hemen önce sahip olduğu iş göremezlik durumu ve kusur oranı, hayatta kalan eşler için bu kişilerin evlenip evlenmeme durumları da tazminat miktarları belirlenirken dikkate alınan hususlardan olmaktadır.

Sigortalı olarak çalışan kişilerle ilgili olarak tazminat miktarlarının belirlenmesinde 60 yaşının sonuna kadar çalışacağı hesap edilerek alacakların miktarı kesin bir şekilde ortaya konur. Buna ek olarak destekten yoksun kalma gerekçesi ile tazminat talebinde bulunan kişilerle hayatını kaybetmiş olan işçinin arasındaki bağın kuvvetine göre de rakamın değişiklik göstermesi mümkün oluyor.

Destekten yoksun kalan kişinin zarar gördüğü sürelerin belirlenmesinde ise ölen kişiyle destekten yoksun kalan kişilerin arasındaki bağa ve bu kişilerin cinsiyetleri ile yaşlarına dikkat edilerek bir işlem yapılır. Buna göre erkek çocuklar için 18 kız çocuklar için de 22 yaşına kadar destekten yararlanacakları tahmini üzerinden hareketle işlem yapılmaktadır.

Hayatta kalan eşin hayatını kaybeden işçiden daha büyük olması durumunda yaşamı boyunca destekten yararlanması mümkün olmaktadır. (İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Alabilir?

Destekten yoksun kalma gerekçesi ile açılan davalar olduğu için hayatını iş kazası sonucunda kaybetmiş olan kişinin sadece birinci dereceden yakınlarının değil aynı zamanda destekten yoksun kalan tüm kişilerin tazminat talebinde bulunması söz konusu olabiliyor.

Bu noktada tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin iş kazası sonucu ölen işçinin hayatını kaybetmeden önce kendisinin bakımını üstlendiği ya da ekonomik anlamda kendini desteklediği konusunda isteğini yerine getiriyor olması gerekmektedir. Kişiler bunu ispat ettikleri takdirde destekten yoksun kalma tazminatlarını talep edebiliyorlar.

Halk arasında çoğu zaman hukuki süreçler içinde bile kan parası olarak bilinen bu tazminat bedellerinin talep eden kişilere gerekli ve yeterli ispat süreçleri gerçekleştirildiği takdirde verilmesi mümkün olmaktadır.

Yargıtay Kararı - İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVASI - DAVA AÇILMASI UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMINA TABİ OLUP YARGILAMA YAPILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. 2 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Meydana gelen kaza nedeniyle davacıların desteği, kaza tarihinde ölmüştür. Buna göre, dava açılması uzamış ceza zamanaşımına tabi olup, mahkemece yargılama yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVASI - MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ. DAVACILARIN VEFAT EDEN SİGORTALININ DESTEĞİNDEN YARARLANMADIĞI VE BÖYLECE MADDİ TAZMİNATA HAK KAZANAMAYACAKLARI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Somut olayda, davacı baba İ.Y.'nin Kurumdan yaşlılık aylığı aldığı ayrıca bu davacının kira gelirinin de bulunduğu anlaşılıp diğer davacı anne Z.Y.'nin de eşi İ. ile birlikte kalıp ihtiyaçlarının eşi tarafından karşılanmasına göre bu iki davacının da vefat eden sigortalının desteğinden yararlanmadığı ve böylece maddi tazminata hak kazanamayacakları ortadadır.

Bu hale göre bu davacıların destekten yoksun kalma tazminatı istemlerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Makalemizde İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 402 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara