İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri

İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri
İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI - MAHKEMECE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN TANIKLARIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLDİĞİ VE TARAFLARIN DELİLLERİ TOPLANMADAN KARAR VERİLDİĞİ - HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ. EKSİK HUSUSLAR GÖZETİLEREK DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ SURETİYLE İSTİNAF İNCELEMESİNE...
İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri, İş sözleşmesi fesih gerekçeleri Kanun koyucular tarafından iş hukuku kapsamında belirlenmiştir. Fesih nedenlerine göre iş sözleşmesinin fesih nedenleri sınıflandırılmaktadır. Fesih nedenleri:
 • Sağlık sebepleri iş sözleşmesinin fesih nedenleri arasında bulunmaktadır. İşçinin derli toplu olmayan davranışları ya da içki problemleri gibi sebeplerle meydana gelen sağlık sorunları durumlarında iş fesihi yapılabilir. Hastalık, kaza ya da doğum gibi sebeplerde ise 6 hafta yasal izin verilmesi söz konusudur. Ancak bu sürenin açılması durumlarında işveren iş sözleşmesini feshedebilir.
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarının dışında davranışlar iş sözleşmesinin feshedilmesine yol açmaktadır. İşçinin işveren ya da ailelerine karşı hakaret içeren sözler sarf etmesi bu sebepler arasında bulunmaktadır. Cinsel taciz ya da işçinin 7 günden fazla süre ile hapis cezası alması da bu sebepler arasındadır.
 • Zorlayıcı sebepler ise işçiyi bir haftadan daha uzun süre çalışmaktan alıkoyan durumları kapsamaktadır. Tutuklanmak ya da gözaltına alınmak gibi sebepler işçinin sözleşmesinin feshedilmesine yol açabilir.

İş Sözleşmesinde Haksız Fesih Sebepleri Nelerdir?

İş Kanunu haksız fesih durumlarında işçi karşı dava açabilmektedir. İşçi haksız fesih olduğunu düşündüğü durumlarda:
 • İşe iadesini talep edebilir,
 • İşe başlatma zorunluluğu talep edebilir,
 • İş güvencesi tazminatı talep edebilir,
 • Boşa geçen sürede kazanç kayıplarının telafisini isteyebilir.
Haksız fesih sonuçları için kesin karara Yargıtay karar verecektir. Haksız fesih türleri ise:
 • Genel hükümlere göre fesih,
 • Usulsüz fesih,
 • Haksız fesih,
 • Kötü niyetli fesih olarak ayrılmıştır.
Bu noktada işverenin işçinin iş sözleşmesini feshettiği durumlarda haklı nedenleri olması oldukça önemlidir.

İş Sözleşmesinde Derhal Fesih Hakkının Kullanılma Süresi Nedir?

İş sözleşmesinde işverenin fesih hakları için İş Kanunu Madde 24 ve Madde 25’te belirtilen sebepler geçerli olmaktadır. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan çalışma biçimleri sonucunda bu hak kullanılabilmektedir. İş ihlali durumlarında tazminat hakları ise dava sürecine bağlı olarak belirlenmektedir. Şayet iş akdini haklı nedenlerle fesih eden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirken, sözleşmenin işveren tarafından haklı sebeplerle feshedilmesi durumlarında kıdem tazminatı verilmemektedir. Makalede İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararında İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI. MAHKEMECE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN TANIKLARIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLDİĞİ VE TARAFLARIN DELİLLERİ TOPLANMADAN KARAR VERİLDİĞİ. EKSİK HUSUSLAR GÖZETİLEREK DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ SURETİYLE İSTİNAF İNCELEMESİNE ESAS TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE KARAR VERİLMESİ İÇİN DOSYANIN GERİ ÇEVRİLMESİ. ÖZET: Somut olayda; Tarafların tanıklarının dinlenmemesi ve delillerinin toplanmadan karar verilmesi hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğindedir. Mahkemece tarafların gösterdikleri tanıkların dinlenmesi, usulünce gösterdikleri delillerin toplanması ve değerlendirilmesi zorunlu olduğundan ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, eksik hususlar gözetilerek delillerin toplanması ve değerlendirilmesi suretiyle istinaf incelemesine esas teşkil edecek nitelikte karar verilmesi için dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir. İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACI İŞÇİNİN HATALI ÜRETİME NEDEN OLDUĞU. İŞÇİNİN ZARAR MİKTARININ GEREKİRSE BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ. ÖZET: Tanık anlatımlarına göre davacı işçinin çalıştığı makinede hatalı üretime neden olduğu tartışmasızdır. Davalının savunmasına göre de bu defolu mallar satılmamıştır. Bu konuda sonuca gidilebilmesi için öncelikle bu malların üretiminde davacı işçinin kusuru olup olmadığı, kusurlu görülmesi halinde de zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Bu yüzden işçinin kusuru hakkında uzman bir bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak konu ile ilgili rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II-h maddesinde öngörülen halin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılabilir. Böyle olunca dokuma işlerinden anlayan uzman bir bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak konu ile ilgili rapor alınması ve bunun da mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm kurulması gerçeğin ortaya çıkması bakımından gerekli görülmüştür. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENLERİ - FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI - DAVACININ İŞ AKDİNİN DAVRANIŞI VEYA VERİMİ İLE İLGİLİ NEDENLERLE FESHİ YOLUNA GİDİLMİŞ İSE DE ÖNCEDEN SAVUNMASININ ALINMADIĞI. BU DURUMUN TEK BAŞINA FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞININ KABULÜNÜ GEREKTİRDİĞİ. İLK DERECE MAHKEMESİNİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI. ÖZET: Somut olayda davacının iş akdinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshi yoluna gidilmiş ise de önceden savunması alınmamıştır. Bu durum tek başına feshin geçerli nedene dayanmadığının kabulünü gerektirdiğinden ve davalı tanığının dinlenmemiş olması da sonuca etkili bulunmadığından mahkeme kararı yerindedir. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENLERİ - FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI - DAVACININ PERFORMANSINDA DÜŞME OLDUĞUNU GÖSTERİR DENETLENEBİLİR SOMUT VE İNANDIRICI VERİLERİN BULUNMAMASI. İLK DERECE MAHKEMESİNİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI. ÖZET: Somut olayda davalı işveren, davacının iş akdinin performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini iddia etmiş ise de, dinlenen davacı tanıklarının, davacının performansında yetersizlik olmadığını beyan etmeleri, davalı tarafından performans tespitine dayanak teşkil edecek belgelerin sunulmaması. Davacının henüz bir yılı dahi bulmayan çalışma süresi dikkate alındığında performansında düşme olduğunu gösterir denetlenebilir, somut ve inandırıcı verilerin bulunmaması, performansının yeterli olmadığı veya düştüğü kabul edilecek olsa dahi performansını yükseltmesi için davacıya, varsa ihtiyaç duyduğu eğitimin yoksa performansını yükseltmesi için makul bir sürenin verildiğinin ispat edilmemesi, İşten ayrılış bildirgesinde gösterilen fesih nedeni ile dosya kapsamı karşısında feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından ve davalı işverenin "feshe son çare olarak başvurulması" ilkesine de uymadığı görüldüğünden mahkemece verilen kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmamıştır. İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri.

İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri - Haklı Ve Haksız Fesih

Somut olayda, davacı davalı iş yerinde 6 yıl 2 ay 17 gün süre ile uluslar arası tır şoförü olarak çalışmıştır. Davacı kullandığı araçtaki mazot sarfiyatının olağanüstü olduğu, seferlere çıkmayı reddettiği gibi gerekçelerle iş akdine son verildiğini. Davalı tarafından araç üzerinde revizyon yapıldığından mazot kullanımının arttığını, fesih nedenlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, davalı işveren ise araçların son sistem donanıma sahip olduğunu yolda harcanan mazot sarfiyatının tüm verileri ile birlikte aracın bilgisayar sisteminde gösterildiğini, davacının son sefer dönüşünde olması gerekenin çok üstünde mazot sarfiyatı yaptığının tespit edildiğini davacının yazılı savunma da vermeyerek iş yerini terk etmek suretiyle hem sefere çıkmamak hem de akaryakıt tüketim fazlalığı nedeniyle şirketi zarara uğrattığından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda aldırılan bilirkişi raporu hükme esas alınarak davacının gereğinden fazla mazot kullandığı ve işvereni zarara uğrattığı kanaatine varılarak kıdem ve ihbar tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Dosya kapsamına göre aracın eski model olması, geçmiş döneme ait kayıtların bulunmaması gibi sebeplerle araç üzerinde inceleme yapılması mümkün olmamıştır. Olay üzerinden 4 yıl geçtikten sonra teknik olarak inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Bilirkişice tahmini olarak emsal araçlar dikkate alınarak bir hesaplama yapılmıştır. Davacının ne kadar fazla yakıt kullandığı, mazot hırsızlığı yapıp yapmadığı hususları tam olarak tespit edilemediğinden davalı işverence yapılan fesih şüphe feshi olarak kalmıştır. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin kabulü yerine reddi hatalı olup bozma nedendir. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENLERİ - İŞÇİLERİN BİR KISIM İŞÇİLİK ALACAKLARINI TALEP ETMELERİNDEN SONRA İŞVERENİN, HAKSIZ YOL ÜCRETİ ALINDIĞINDAN BAHİSLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİ. İŞVERENİN DAVACININ HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞÜNÜ İSPATLAYAMADIĞI NETİCESİNDE FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILDIĞI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENLERİ - İŞÇİLERİN BİR KISIM İŞÇİLİK ALACAKLARINI TALEP ETMELERİNDEN SONRA İŞVERENİN, HAKSIZ YOL ÜCRETİ ALINDIĞINDAN BAHİSLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİ. İŞVERENİN DAVACININ HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞÜNÜ İSPATLAYAMADIĞI NETİCESİNDE FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILDIĞI - İSTİNAF TALEPLERİNİN ESASTAN REDDİ. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının davalı iş yerinde denetim-gözetim işçisi olarak 11/11/2015 tarihinden, iş akdinin haksız şekilde feshediliği 03/10/2017 tarihine kadar çalıştığını, işçilik alacaklarının tahsili amacı ile işverenliğe ihtarname gönderen davacının toplantıya çağrıldığını ve hiçbir sebep gösterilmeden iş akdinin sözlü olarak feshedildiğini Ve İş Sözleşmesinin Fesih Nedenleri. Davacının kullandığı şirket hattının da hemen kapatıldığını, davacının iş akdinin bu şekilde haksız feshedilmesinden sonra, davalı tarafça kötü niyetli davranarak davacıya ihtarname çekildiğini ve iş akdinin İş Kanunun ilgili maddesi uyarınca haklı nedenle feshediliği iddiasında bulunulduğunu, gönderilen ihtarnamede davacıya asılsız suçlar istinat edildiğini, bu isnatların hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını beyanla, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Aksinin davacının işyeri sicil dosyasından bile anlaşılabileceğini, ihtarnamenin tebliğini takiben müvekkili şirket tarafından, davacı ve aynı konudan dolayı şirket ile ihtilaf halinde olan işçiler ile toplantı düzenlendiğini ve çözüm bulunmaya çalışıldığını ancak davacı da dahil olmak üzere işçilerin çözüm bulma amacından uzak, saygısızca tavırlar takınarak toplantıyı terk ettiklerini, çözüme ulaşmaktan uzak bu sorunun davalı yanın haklı fesihi ile sonuçlandığını beyanla; davacının iddialarının haksız olduğunu, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuş ve davanın reddini talep etmiştir. ÖZET: Toplanan delillere göre, işçilere ödenen günlük 17,00 TL limana gidiş ve diğer işlemler için yol ücreti ödendiği, işçilerin bir kısım işçilik alacaklarını talep etmelerinden sonra işverenin, haksız yol ücreti alındığından bahisle sözleşmeyi feshettiği, yine beyanlara göre yol ücretinin maktuan alındığı, işverenin davacının herhangi bir usulsüzlüğünü ispatlayamadığı neticesinde feshin geçersiz olduğu sonucuna ulaşıldığından, mahkemece işe iade kararı yerinde bulunduğundan davalı tarafın tüm istinaf nedenelerinin reddi gerekmiştir.

Bu haber toplam 245 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara