İşçilik alacakları nasıl icraya konur? İşçi alacakları brüt mü net mi ve haciz konulabilir mi?

İşçilik alacakları nasıl icraya konur? İşçi alacakları brüt mü net mi ve haciz konulabilir mi?
İşçi Alacakları İcra Takibi belli olan alacakların icra hukuku içerisinde çözümlenmesi durumudur. İşçi alacakları ilamlı icra, ilamsız icra olarak takip yapılması mümkün olan durumlardır. Peki, İşçilik alacakları nasıl icraya konur?

İş hayatının doğası gereği, işveren ve işçi arasında zaman zaman uyuşmazlıklar yaşanabilir.

Bu uyuşmazlıkların başında gelen işçilik alacakları, çoğu zaman yasal yollara başvurularak çözüme kavuşturulur.

İşçilik alacaklarının icraya konulması, haciz işlemleri, alacakların net veya brüt olarak hesaplanması, tahsilat süreçleri ve icra takibinde işçilik alacaklarının önceliği gibi konular, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren önemli meselelerdir. Bu yazıda, işçilik alacaklarıyla ilgili sıkça sorulan sorulara cevap arayacağız.

1. İşçilik Alacakları Nasıl İcraya Konur?

İşçilik alacaklarının icraya konulabilmesi için öncelikle arabuluculuk sürecinden geçilmesi gerekmektedir. Arabuluculuk aşamasında anlaşmaya varılamaması halinde iş mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme tarafından alınan karar, henüz kesinleşmese bile, işçi tarafından ilamlı icra takibi için icra müdürlüğüne başvurulmasına olanak tanır. Bu süreç, işçilerin alacaklarını hızlı bir şekilde tahsil etmelerine imkan sağlar.

2. İşçi Alacaklarına Haciz Konulabilir Mi?

Evet, işçilik alacaklarına haciz konulabilir. İcra takibi sürecinde, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri ve diğer işçilik alacaklarının tamamı haczedilebilir. Bu, işçilerin alacaklarını tahsil etme süreçlerinde önemli bir araçtır.

3. İşçilik Alacağı İcra Takibi Net Mi Brüt Mü?

İşçilik alacakları genellikle brüt olarak hükme bağlanır. Ancak, davacı işçi alacaklarını net miktar üzerinden talep ederse, mahkeme kararı da buna göre düzenlenebilir. İcra takibi başlatılırken, mahkeme kararında belirtilen miktarın nete çevrilmesi gerekmektedir.

4. İş Mahkemesini Kazandım Alacağımı Nasıl Tahsil Edeceğim?

İş mahkemesinde kazanılan bir davada, alacakların tahsili için işverenin doğrudan ödeme yapması beklenir. İşveren, mahkemenin belirlediği tutarı, işçinin banka hesabına yatırarak ödemelidir. Bu ödeme, genellikle mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren 7 ila 14 gün içinde gerçekleştirilmelidir. Ödeme yapılmazsa, işçi haciz işlemleri başlatabilir.

5. Kıdem Tazminatı İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

Kıdem tazminatı icra takibi, genellikle 10 günlük bir süreci kapsar. Bu süreçte dava açılır ve borçlu tarafa tebligat yapılır. Sonuçlanma süresi, alacaklı ve borçlu arasındaki borç ilişkisine göre değişkenlik gösterebilir.

6. İcrada İşçi Alacakları Öncelikli Alacak Mıdır?

Evet, icra iflas kanunu çerçevesinde, işçilik alacaklarına bazı durumlarda diğer alacaklara göre öncelik tanınır. Bu, özellikle konkordato ve iflas gibi durumlarda işçilerin korunmasını amaçlar.

7. İşçilik Alacaklarından Hangi Kesintiler Yapılır?

İşçilik alacakları hesaplanırken, gelir vergisi, damga vergisi ve %15'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kesintisi dikkate alınır. Bu kesintiler, işçinin ücretinin brüt miktarı üzerinden yapılır. Mahkeme kararlarında ise bu kesintiler dışında bir indirim uygulanmaz.

8. Tehiri İcra Talebi Her Zaman İstenebilir Mi?

Evet, tehiri icra talebi, icra takibinin her aşamasında istenebilir. Bu, borçluya icra emrinin tebliğ edilip takip kesinleştikten sonra, hatta haciz işlemleri başlatılmış olsa bile mümkündür.

9. Tehiri İcra İstinaf Ne Kadar Sürer?

Tehiri icra kararının alınması için icra müdürlüğü, borçluya 90 günlük bir süre tanır. Bu süre içerisinde borçlu, icra hukuk mahkemesinden tehiri icra kararı almak zorundadır. Sürenin dolması veya eksik evrakların tamamlanmasıyla işlem tamamlanır.

İşçi Alacakları İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İşçinin icra takibiyle alacağını tahsili gerek ilamlı icra takibi şeklinde gerekse de ilamsız icra takibi şeklinde gerçekleşmektedir. İşçi ve işveren arasında meydana gelen iş akdinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi ya da işçinin haklı bir nedenle işten ayrılması durumunda alacaklarına ilişkin gerek dava açarak mahkeme kararı çerçevesinde gerekse de ilamsız icra yoluyla tahsil edemediği alacaklarını istemesi mümkündür.

İşçi alacakları icra takibi iş mahkemesinde sonuçlanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı gibi parasal değerlerle ilişkin mahkeme kararları çerçevesinde başlatılan ilamlı icra takibi şeklinde olabileceği gibi direkt olarak iş sözleşmesinden kaynaklanan ve işverenin ödemediği borçları hakkında ilamsız icra takibi başlatma şeklinde de gerçekleşmektedir.

İşçi Alacakları İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İşçi alacağı icra takibi nasıl yapılır konusunda iki farklı durum söz konusudur. İşçi alacakları için iş mahkemesine başvurarak işveren aleyhinde karar aldırarak ilamlı icra takibi başlatabilmektedir.

İşçi alacağı için iş mahkemesine başvurmadan önce arabulucu uygulamasına müracaat ederek uyuşmazlığın giderilmesini istemek zorundadır. Arabulucuda istenilen anlaşma olmazsa iş mahkemesine dava açma hakkı ortaya çıkmaktadır.

İş mahkemesine dava açıldıktan sonra alacak ile ilgili bir karar verecektir. Bu karar verildikten sonra kararın kesinleşmesi beklenmeden icra müdürlüğüne başvurarak ilamlı icra takibi başlatılabilir.

İlamlı icra takibinde herhangi bir icra müdürlüğü icra takibi başlatılması için yetkili ve görevlidir. İlamlı icra takibi başlatıldıktan sonra işverene ödeme emri gönderilerek 7 gün içinde borcunu ödemesi istenir.

Bu duruma işverenin itirazı mümkün olmamakla birlikte icra müdürlüğüne bir miktar teminat yatırarak iş mahkemesi kararının kesinleşinceye kadar tehiri icra kararı alınması için icra müdürlüğüne başvurabilir.

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da iş mahkemesi kararının kesinleşmesi üzerine icra takibi kaldığı yerden devam etmektedir. İşveren icraya konu borcunu ödemezse icra müdürlüğü haciz işlemi başlatabilmekte işverenin mallarının alacağa karşılık gelen kısmı haczedilip satılarak işçinin alacağı icra müdürlüğü vasıtasıyla ödenmektedir.

İşçi Alacakları İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İşçi işveren alacak uyuşmazlıklarında ilamsız icra takibi yapılması da mümkündür. Fakat bu durumda icra takibi yapılması için icra dosya takibi yapılması sağlayacak işçi ve işveren arasında imzalanmış resmi bir evrak veya borcu belgeleyen bir senet bulunmalıdır.

İşverenin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki icra müdürlüğüne icra takip dosyası vererek ve borca konu alacağı belgeleyerek ilamsız icra takibi başlatılabilmektedir. İcra takip talebinden sonra icra müdürlüğü ilamsız icrayı işleme koymakta işverene ödeme emri göndererek 7 gün içinde borcu ödemesini talep etmektedir.

İşveren bu durumda ya borcu ödemekte ya da borca itiraz etmektedir. İşverenin borca itiraz etmesi halinde 1 yıl içinde ilamsız icra takibi itirazın iptali zorunlu arabuluculuk uygulamasına başvurulması mecburidir. Zorunlu arabulucuda sonuç alınamaması halinde iş mahkemesine dava açarak ilamsız icra takibinin kaldırılması talep edilebilmektedir.

Bu süreç iş mahkemesine dava açılmasından daha uzun süreceğinden ilamlı icra takibi başlatılması işçi alacağının tahsili için daha etkili bir yöntemdir. İşçi Alacakları İcra Takibi belli olan alacakların icra hukuku içerisinde çözümlenmesi durumudur.

İşçi alacakları ilamlı icra, ilamsız icra olarak takip yapılması mümkün olan durumlardır. İlamlı icra olabilmesi için, iş mahkemesi kararı yada arabuluculuk toplantısında tutulan anlaşma tutanağının ilama çevrilmesi ile mümkündür. İlamsız icra takibi ise işçi ile işveren arasında belirlen miktarın aralarında yaptığı protokolde belirtilen miktarların ilamsız icra takibine konu edilmesidir.

İşçi Alacakları İcra Takibi

İşçi alacakları ile ilgili mahkeme kararı var ise işçi alacakları için ilamlı icra takibi yapılır.

Mahkeme kararı bulunmuyor, işçinin elinde alacağına dair belge, anlaşma protokolü, ödeme taahhüt veya alacağı belli ise işçi alacakları için ilamsız icra takibi yapılabilir. İşçi alacakları ile ilgili olarak avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz.

İşçi Alacakları İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İşçi alacaklarının en çok konu edildiği durum ilamlı icra takibine konu edilmesidir. Eğer davanızı bir avukat aracılığı ile takip etmiş iseniz, bu aşamaları avukatınız başlatacak ve tahsil aşamasına kadar süreç devam edecektir.

İş mahkemesi işçi alacaklarından dolayı karar vermesi ve kararının taraflara tebliğ edilmesi ile icra süreci başlamaktadır. İş mahkemesi kararlarının icra takibine konulmasında kesinleşmesine gerek yoktur.

Karşı tarafın istinaf ve yargıtaya itiraz hakkını kullanması takibin durdurulmasına sebep durum değildir.

İlamlı icra takibinin mahkeme kararının üst mahkemeden kesinleşip dönene kadar durdurulması istenmesi halinde borç miktarı kadar icra dairesine teminat yatırılarak tehiri icra kararı alınması ile mümkündür.

Yargıtay Kararı - İşçi Alacakları İcra Takibi

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI. DÜZENLENEN BELGENİN BORÇ İKRARI İÇEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU.

BORCUN ÖDENDİĞİNİN AYNI NİTELİKTE BELGE İLE İSPATLANAMADIĞI. İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı alacaklı ve borçlu şirket tarafından işçi ve işveren olarak .. tarihli ibra ve feragat name başlıklı işçi alacaklarını gösterir belge düzenlenerek net ödenecek toplam miktarın .. TL olduğu belirtilerek imza altına alınmış olduğundan düzenlenen belge bu haliyle borç ikrarını içeren bir belge niteliğindedir.

Belge altındaki imzaya borçlu tarafından itiraz da edilmediğine göre artık İİK. anlamında belge haline gelmiştir. Borçlu, borcu ödediğini aynı nitelikte bir belge ile ispatlayamadığını göre mahkemece alacaklının itirazın kaldırılması isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1027 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara