İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası
İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçi Dava Açma Hakkın Sahip Midir? İşçi, işveren ve aralarında bulunan iş yeri çalışması hakkındaki kuralları düzenleyen iş kanunu aynı zamanda işçilerin sigortalı olarak çalışmaları ve bunun için yapılan sigorta prim ödemelerinin de eksiksiz yapılması konusunda...
İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası Nasıl Açılır? İşçinin gerçek ücretinin bildirilmemesi nedeniyle SSK primlerinin eksik yatırılması davası işveren aleyhine işçinin açmış olduğu hizmet tespit davalarındandır. İşveren daha az Sosyal Güvenlik Kurumu’na daha az prim ödemesi yapmak için ya işçiye ödediği ücreti düşük göstermekte ya da fazla mesai gibi birtakım ücretleri prim ödemesinden kaçırarak işçiye düşük prim ödemesi yapmaktadır. Bu durumda işçi emekli olduğunda daha az emekli maaşı alarak hak kaybına uğramakta ve hiç prim ödenmemesi halinde emekliliği hak edememektedir. İşçinin gerçek ücret ve SSK primlerinin tespit davası açmadan önce de birtakım hakları bulunmaktadır. Alo 170 numaralı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihbar hattı aranarak sigortasız çalışıldığına veya eksik prim ödemesi yapıldığına dair işveren şikayet edilebilmekle birlikte bu şekilde yapılan tespitler yalnızca tespitin yapıldığı tarihten 1 yıl geriye doğru işletilebilmekte daha eski dönemlere ait hizmet tespitinin yapılması için dava açılması gerekmektedir.

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hizmet tespit davası açılırken davacı işçi çalıştığı zamanlara ait eksik prim ödemesini veya hiç ödeme yapılmadığı iddiasıyla işveren aleyhinde iş mahkemesine ücret tespit davası dilekçe örneği ile başvurmaktadır. Mahkeme açılan davada ortaya koyulan delilleri incelemekte tanıklar, iş sendikalarına yazılan işe dair ücret bilgisi, bilirkişi raporları ve SGK kayıtları değerlendirmesi sonucunda tespit davasını karara bağlamaktadır. Kararın işçi lehine sonuçlanması halinde geriye doğru eksik ya da hiç ödenmemiş primler işverenden alınarak SGK kayıtları yeniden düzenlenmekte işveren bu kusurundan dolayı ayrıca para cezasına çarptırılmaktadır. Hizmet tespit davasında ispat davacıya aittir. Aldığı ücretin prim ödenmesine dahil edilmediği veya eksik prim ödendiğini iddia eden işçi bu iddiasını tanıklar ve kanuna uygun tüm delillerle ispatlamalıdır. İş hukuku alanında deneyimli avukatlık bürolarıyla çalışmak hizmet tespit davalarından hızlı ve etkili sonuçlar alınmasına katkı sağlamaktadır.

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davasında Görevli Mahkeme

İşçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklardan olan hizmet tespit davaları, SGK prim ödemesinin yapılmadığı ya da işçinin almış olduğu gerçek ücret üzerinden değil de daha düşük ücretler üzerinde prim ödemesi yapıldığı iddiasıyla açılan davalardır. Bu davalar diğer işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda olduğu gibi zorunlu arabuluculuk uygulamasına başvurusunun gerekli olmadığı davalardan olup ücretin tespiti veya prim tespiti amacıyla mahkemeye dava açmak mümkündür. Prime esas kazanç tespiti davası dilekçesi örneği ile iş mahkemesine başvurulması halinde eksik ödenen ücretler veya ödenmemiş primler ile ilgili işveren aleyhine dava açılabilmektedir. İşçi veya işverenin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi tespit davasında görevli ve yetkili mahkemelerdendir.

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davasında Zamanaşımı

İşçinin gerçek ücretinin ve SSK primlerinin eksik ödenmesi sebebiyle açılan tespit davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Ücret tespit davası zamanaşımı süresine tabi olduğundan bu süre içinde dava açılmaması halinde hak kaybına uğramak söz konusu olmaktadır. 5 yıllık sürenin başlangıcı hizmetin geçtiği yılın sonunda başlamakta davanın takip eden 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. Çalışanın eksik ücret gösterilerek SSK primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması halinde işçinin ölümü ile birlikte işçinin kanuni mirasçıları da dava açma hakkına sahiptir. 2010 ile 2018 yılları arasında bir işyerinde düzenli olarak çalışan işçi 2019 yılında primlerinin eksik yatırıldığından bahisle dava açması halinde 2013 ile 2018 yılları arasındaki ödenmemiş veya eksik ödenmiş primlerle ilgili hak talebinde bulunmakta 2010 ile 2013 yılları arasında çalışılan süreler zamanaşımına uğramaktadır.

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçi Dava Açma Hakkın Sahip Midir?

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası, İşçi, işveren ve aralarında bulunan iş yeri çalışması hakkındaki kuralları düzenleyen iş kanunu aynı zamanda işçilerin sigortalı olarak çalışmaları ve bunun için yapılan sigorta prim ödemelerinin de eksiksiz yapılması konusunda işçileri güvence altına almıştır. Bu sebeple her bir işverenin sigorta primlerini mutlaka gerçek değerleri üzerinden yatırarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekiyor. Bu miktarı belirlerken işverenlerin işçilerin aldığı brüt ücretleri bildirmesi gerekmektedir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da yanlış bilgi vererek işlem yapan işverenlere karşı işçilerin kendi haklarını koruması adına dava açma yoluna gitmesi söz konusu olabiliyor. Çoğu zaman işçilerin işlerini kaybetme korkusu ile bu durumlara sesini çıkartmaması daha sonrası için kıdem tazminatlarının hesaplanması ve emeklilik maaşlarının belirlenmesinde de zararları ortaya çıkaran sonuçlar doğuracaktır. İşverenin yükümlülükleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak olan bildirimler kapsamında daha işçinin işe alınmasının hemen ardından başlamaktadır. Bu konuyla alakalı olarak işverenlerin mutlaka sigorta primlerini işçinin işe başlamasının ardından hemen düzenli bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmesi gerekmektedir. Gerçek değerleri üzerinden yatırılmamış olan sigorta primleri için kişinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden sayılan bir durumu ortaya çıkarmış olması sebebiyle numerus clauses ilkesinin ihlal edilmesinden hareketle hakkında işlem yapılması mümkün olabiliyor. Bu işlemler işçilerin iş sözleşmelerini haklı fesih nedenleri ile feshedebilecekleri durumlar olmaktadır. Yargıtay kararlarında da işçinin lehine olacak şekilde işverenin eksik sigorta primi ödediği bilgisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştığı durumlarda işçinin kesin olarak tartışmasız bir şekilde iş sözleşmesini haklı gerekçeyle sona erdirmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte İş Kanunu sadece dönemsel olarak kişilerin aldıkları ücretleri değil buna ek olarak ödenen her türlü ikramiye, mesai ücretleri, tatil ücretleri, primler, yardım paraları gibi farklı kategorilerde yapılan ödemelerde de fesih haklılığını koruyabilmektedir. Haklı gerekçelerle işçinin iş sözleşmesini feshettiği bu tür kararların ardından aynı zamanda kıdem tazminatı hakkına sahip olunması da mümkün olabiliyor. Bu noktada işçilerin sigorta primlerinin eksik yatması ya da hiç yatmaması gibi bir durumla karşılaşmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazandıklarını mutlaka bilmeleri gerekmektedir. Bu özelliği ile İş Kanunu işçiyi koruyan ve onun lehine sonuçlar doğuran bir kanun olarak değerlendirilebilir. İş sözleşmesinin feshedilmesinden dolayı işçinin ihbar tazminatı alması ise mümkün değildir. Primlerin Eksik Ödenmesi İş sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı olarak Fesih Sebebidir.İş kanununa göre ücretin eksik ödenmesi ayrıca işçi açısından da haklı fesih sebebidir. SGK primi eksik ödendiği tespiti durumunda iş sözleşmesini işçi tarafından haklı nedenle, bir uyarıya gerek olmaksızın feshetme ve tazminat alma hakkına sahip olacaktır. (İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası)

Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası Nasıl Açılır?

İşçinin Gerçek Ücret ve Ssk Primlerinin Tespit ile prime esas aylık kazancın tespiti davası işçinin, gerçekten aldığı maaş ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ücret arasın fark varsa belirtilen davalar açılabilir. İşçi eğer Kıdem tazminat davası veya diğer işçi alacak davası açmış ise, açılan davada tespit edilen maaş miktarı delil olarak prime esas aylik kazancın tespiti davasına delil gösterilebilir. İşçinin ücret tespiti genelde meslek odalarına İş mahkemesince yazılan yazılar ile tespit edilir. Bunun yanı sıra prime esas aylık kazancın tespiti davasında tanık beyanları da önemli ispat şekillerindendir. (İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası)

İşçinin Gerçek Ücret Ve SSK Primlerinin Tespit Davası - Kime Karşı Açılır?

İşçi prime esas aylık kazancın tespiti davasını çalıştığı iş yerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı İş mahkemesinde açılır

Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Halinde İşverene Karşı Yaptırımlar Nelerdir?

İşçi prime esas aylik kazancın tespiti davası açılıp, belirtilen hususların tespit edildiği takdirde, işveren için önemli yaptırımlar bulunmaktadır.Bunlar;
  1. Eksik ödenen priminin tahsili,
  2. Faiz ve gecikme zammı tahakkuku,
  3. Her bir eksik bildirim için idari para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalır.

Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Halinde Davanın İşçi Yönünde Faydaları Nelerdir?

İşverenin İşçiye ait primleri eksik ödenmesi emeklilikte esas alınacak miktar, yatırılmayan primler olacağından eksik primler, eksik emekli maaşı alınmasına neden olur. Bu durum dava ile tespit edileceğinde bu eksikli tespit edilerek eksik primler işverence yatırılır. Dolayısı ile işçinin emekli olması durumunda primleri yüksek olacağından, bağlanılacak emekli maaşı da o oranda yüksek olacaktır.

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Eksik Yattığında İşçi Ne Yapmalıdır?

İşçilerin SGK primlerini eksik yattığının fark etmesinin ardından yapabileceği bazı yasal süreç takipleri bulunmaktadır. Kendi sigorta primlerinin eksik yatırıldığını ya da hiç yatırılmadığını ilgili kurumların verilerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden gören kişilerin derhal Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı’na ulaşması ve durumu bildirmesi gerekmektedir. Bildirimin ardından bakanlık denetim memurları tarafından iş yerinin soruşturulması sağlanır. Bu noktada işçinin haklılığını ortaya çıkaracak olan resmi delil niteliğindeki belgelerin bulundurulması önemlidir. Memurlar tarafından da eksik ödemelerin yapıldığına ilişkin bildirimler fark edilirse bu durumda öncelikle sistem üzerindeki bilgilerin doğruları ile değiştirilmesi sağlanır. Buna ek olarak işverene gecikme cezası adı altında ceza verilir ve zammı ile idari para cezaları da buna dahil edilir. Teoride kusursuz işlemesi beklenen bu sistem uygulamada işçinin mağduriyetlerinin önüne geçilmemesinden dolayı yeterli sonuçların alınmasında etkili olmamaktadır. İşçilerin kuruma ulaşarak gerekli bildirimleri yapmasının dışında bir diğer deneyebilecekleri yöntem hizmet tespit davası açmaları olmaktadır. Bu davalarda işçinin işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da davaya dahil etmek amacıyla ona karşı da dava açması gerekiyor. SGK tarafından ilk olarak yapılan işin tanımlarını karşılayan meslek için alt limitte bir çalışma ücreti belirlenmiş ve sigorta primleri bu rakamdan aşağı gösterilmişse doğrudan problemin çözümü yönünde adım atılabiliyor. Sigorta primlerinin düzeltilerek tahsil edilmesini sağlayan bu çözümler aynı zamanda idari para cezalarını da beraberinde getirmektedir. İşçiler dava süreci boyunca hakları olan miktarlara ulaşamazlarken emekli oldukları zaman yüksek ücret ödenmesinden dolayı daha yüksek emeklilik ücretleri alacaklardır. Dava süreçlerinde mahkeme tarafından alınan ücretle ilgili olarak detaylı araştırmaların yapılması ve tanık beyanlarına başvurulması gibi yöntemler de işçilerin elinin güçlenmesi adına etkili sonuçlar vermektedir. (İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası)

İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primleri Eksik Yatan İşçinin Bilmesi Gereken Hakları

Bir işveren tarafından yönetilen işyeri sıfatına kanunlar dahilinde sahip olan bir yerde çalışmakta olan işçilerini çoğu zaman haklarını bilmemesinden dolayı mağduriyetlerinin daha da artması söz konusu olabiliyor. Özellikle işçilerin sigorta primlerinin eksik yatırıldığı durumlarda başka bir iş bulamayacakları endişesini taşımaları ya da en azından sigorta primlerinin eksik olsa da düzenli bir şekilde yatırılmaya devam ettiği yönündeki fikirlerinden dolayı hukuki yollara başvurmaları kendileri tarafından engellenmiş oluyor. Ancak bu durum uzun vadede kişilerin alabileceği kazançlar düşünüldüğünde dezavantajlı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İlk aşamada kişilerin sigorta primleri ile doğrudan ilişkili bir şekilde hesaplanmakta olan emeklilik maaşları belirlenirken bu kişilerin zarara uğraması söz konusu olacaktır. Emekli maaşlarının düşük olmasına sebep olabilecek olan sigorta primlerinin eksik yatırılması konusu işçilerin başvurabileceği çok basit hukuki yollar sayesinde işçilerin lehine neticelenebilmektedir. İşverenin sigorta primlerini ödemekle ilgili yükümlülükleri işçinin işe girmesinin ve sigortasının başlamasının ardından geçerli olmaktadır. İşverenler ayrıca başlangıç tarihini sigorta başlangıç tarihine göre kayıtlar altına almış oldukları sigorta primlerinde mutlaka ödemeleri tam bir şekilde yapmalıdır. Eğer işveren tarafından ödemelerin eksik yapılması gibi bir durum söz konusu olursa işçiler bu aşamada derhal fesih şartları için yeterli koşulların oluşmasından hareketle iş sözleşmelerini feshedebiliyorlar. Kişilerin zararlarının karşılanması ve kısa sürede telafi edilmesi adına başvurulan bu yolların beraberinde kıdem tazminatı alma hakkını da doğuruyor olması avantajlı olacaktır. Sigorta primleri ile ilgili olarak primleri yatırılmayan, SGK üzerindeki kayıtlarda sigorta primleri düşük ücretten gösterilen kişilerin ilk olarak başvurabileceği yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan Alo 170 Bilgi Hattı’na ulaşmak olmaktadır. İşçiler hiçbir şekilde dava açma gerekliliği olmadan buraya yapmış oldukları bildirimler sonrasında haklarını alabilmektedir. Bildirimlerin takipçisi olan kişiler ise bakanlık bünyesinde çalışmakta olan denetim memurları olmaktadır. Memurlar tarafından işyerinin ve işverenin yapmış olduğu tüm işçi ödemeleri dikkatle incelenmek üzere faturaların, makbuzların, maaş bordrolarının talep edilmesi söz konusu olabiliyor. Bu aşamada işverenin kusurunun olduğu gözlenirse işverene gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezası adı altında cezalar verilebilmektedir. Ayrıca yapılan işlemler sonrasında kişilerin sigorta primlerini tam bir şekilde alması da mümkün olmaktadır. Sigortasız çalışanlar için ise başvurulabilecek yerler Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında bulunan il müdürlükleri, merkez müdürlükleri olmalıdır. İşçiler üzerinde çalışılan yer ve kendileri hakkında kimlik bilgileri ile adres bilgilerinin yer aldığı dilekçeler sayesinde şikayetlerini dile getirebiliyorlar. İşçilerin başvuru süreçlerinin adından karşılaştığı bazı durumlar sonrasında hizmet tespit davasını açma talepleri de bulunabiliyor. Özellikle işverenlerin bu konuda herhangi bir şikayetle karşılaşmamak adına mutlaka düzenli bir şekilde sigorta primlerinin ödemelerini takip etmesi ve bunları eksiksiz yatırması gerekmektedir. (İşçinin Gerçek Ücret ve SSK Primlerinin Tespit Davası)

Bu haber toplam 482 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara