Staj Ücret Alacağı Davası

Staj Ücret Alacağı Davası
Staj Ücret Alacağı Davası | İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının ... İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2016 yılında mezun olduğunu ve stajını 2014-2016 eğitim öğretim dönemlerinde ..Devlet Hastanesinde yaptığını, davacı ile davalı kuruma bağlı okul arasında Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi...
Staj Ücret Alacağı Davası | İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının ... İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2016 yılında mezun olduğunu ve stajını 2014-2016 eğitim öğretim dönemlerinde ..Devlet Hastanesinde yaptığını, davacı ile davalı kuruma bağlı okul arasında Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi imzalandığını, Staj defteri düzenlendiğini ancak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince ödenmesi gereken staj ücretinin ödenmediğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin haklarının saklı tutularak şimdilik 2.000 TL staj ücretinin bankalarca uygulanacak en yüksek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; yapılan işlemin idari işlem olması nedeniyle idare mahkemelerinin görevli olduğunu, 5 yıl içinde talep edilemeyen alacakların zamanaşımına uğrayacağını ve husumetin Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği belirterek usul yönünden itirazda bulunduğu, davanın esasına ilişkin olarak ise; Taraflar arasındaki ilişkinin İş Hukuku kapsamında olmadığı, davacının talep edebileceği miktarı hesaplamasının mümkün olması nedeniyle belirsiz alacak davası açılamayacağını, davada husumetin Sağlık Bakanlığına yöneltilmemesi nedeniyle usul işlemlerin yeniden başlatılması gerektiğini ve tüm bu nedenlerle davanın reddini talep etmiştir. | Staj Ücret Alacağı Davası İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece ...Devlet Hastanesi ile davacının mezun olduğu okula yazılan müzekkere cevaplarına göre; davacının staj eğitimini 2014-2016 eğitim öğretim döneminde 2014 yılında 3 ay 8 gün ve 2015 yılında 5 ay, 2015 yılı ikinci döneminde 3 ay 3 gün, 2016 yılında 5 ay olarak ....Devlet Hastanesinde staj yaptığı, Herhangi bir staj ücretinin ödenmediğinin bildirildiği ve davacının stajını yaptığı 2014 ve 2016 yıllarında ... Devlet Hastanesinde 20'den fazla personel çalışması nedeniyle 3308 Sayılı Kanunu'nun 25. maddesi gereğince davacıya net asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ödenmesi gereken ücret miktarının 2015-2016 eğitim öğretim döneminde 2014 yılı için  (891,03 TL % 30/30 * 98 gün = 873,21 TL) ve 2015 yılı için  (949,07TL  % 30/30 * 150 gün-0,5 gün devamsızlık =1.423,61-4,75=1418,86 TL), yine 2015 yılı 1. Dönemde 2015 yılı için  (1000,54 TL % 30/30 * 93 gün = 930,50 TL) ve 2016 yılı için  (1300,99TL  % 30/30 * 150 gün=1.951,49 TL), olmak üzere toplam 5.174,06 TL olarak hesaplanmış olup, Davacı velisinin staj sözleşmesinde imzası bulunmakla birlikte staj ücretinden vazgeçtiğine dair açıkça beyanının bulunmaması ve bu beyan bulunsa bile öğrencinin staj yapması zorunlu olması nedeniyle ücretten vazgeçme beyanının zaruret altında verildiğinin ve staj ücretinin yasadan kaynaklanması nedeniyle davanın kabulü ile 5.174,06TL staj alacağının 200TL’sinin dava tarihinden bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiştir. | Staj Ücret Alacağı Davası

Staj Ücret Alacağı Davası - İstinaf Örnek Karar

ALACAK DAVASI - İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN ALACAK MİKTARI RESEN HESAPLANDIĞI. DAVACININ STAJ YAPTIĞI DÖNEMLERDEKİ DEVAM SÜRESİ VE DAVALI KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI DİKKATE ALINARAK STAJ ÜCRETİ ALACAĞININ NET ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ORANSAL OLARAK YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE HESAPLANDIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ.
ÖZET: İlk derece mahkemesi tarafından alacak miktarı resen hesaplanmış olup, 3308 sayılı Kanun ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca davacının staj yaptığı dönemlerdeki, devam süresi ve davalı kurumda çalışan personel sayısı dikkate alınarak staj ücreti alacağının net asgari ücret üzerinden oransal olarak yöntemine uygun biçimde hesaplandığı, davacının istemini ıslah ettiği ve harcını yatırdığı, Mahkemece ıslah edilen tutar üzerinden davanın kabulüne karar verildiği görülmüştür. Şu durumda, dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı yasal gerekçelere ve özellikle de delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ilk derece mahkemesi kararının usul ve esasa uygun olduğu anlaşıldığından davalı idarenin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir. | Staj Ücret Alacağı Davası

Staj Ücret Alacağı Davası | Sıkça Sorulan Sorular

STAJ ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI - ALACAĞIN ÜCRET ALACAĞI NİTELİĞİNDE OLMASI NEDENİ İLE BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİ OLDUĞU - DAVACININ STAJ YAPTIĞI İŞLETMENİN BAĞLI OLDUĞU KURUMA DAVAYI YÖNELTMESİNDE BİR USULSÜZLÜK BULUNMADIĞI - STAJ YAPILAN HASTANELERİN İŞLETME OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ - STAJIN ÜCRETSİZ OLACAĞI KONUSUNDA SÖZLEŞMEDE HÜKÜM OLSA DAHİ BU HÜKMÜN GEÇERLİ OLMADIĞI ÖZET: Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle usul ve yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, TBK'nun 147/1 maddesi uyarınca alacağın ücret alacağı niteliğinde olması nedeni ile beş yıllık zamanaşımına tabi olup, Davanın 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmış olmasına, 3308 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca "işyerlerinde yapılan pratik eğitimin giderlerinin işyerlerince karşılanacağının" hükme bağlanması nedeniyle davacının staj yaptığı işletmenin bağlı olduğu kuruma davayı yöneltmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına, Staj yapılan hastanelerin 3308 sayılı Yasa kapsamında işletme olarak nitelendirilmesine, Tip 2 sözleşmelerinin işletme müdürü sıfatıyla hastane müdürü tarafından imzalanmasına, stajın ücretsiz olacağı konusunda Tip 2 sözleşmesinde hüküm olsa dahi bu hükmün 3308 sayılı yasanın 25. maddesi hükmü karşısında geçerli olmamasına, Bu kanuna göre yapılan sözleşmelerde kanun hükümlerine aykırı düzenlemelerin yapılamamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerel mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, davalı kurum vekilinin yerinde görülmeyen istinaf taleplerinin HMK.nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.STAJ ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI - DAVACININ STAJ YAPTIĞI İŞLETMENİN BAĞLI OLDUĞU KURUMA DAVAYI YÖNELTMESİNDE BİR USULSÜZLÜK BULUNMADIĞI - TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEDE STAJIN ÜCRETSİZ YAPILACAĞI KONUSUNDA HÜKÜM BULUNMADIĞI - BULUNSA DAHİ BU HÜKMÜN GEÇERSİZ SAYILACAĞI ÖZET: Davacının ...Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin devamlı öğrencisi olduğu, aynı zamanda mesleki eğitimi için 2014-2015 eğitim öğretim yılının başından beri .. Devlet hastanesinde staj gördüğü, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde de stajına devam ettiği, MEB İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumu Öğrencilerine ait Sözleşmenin 10. maddesi hükmüne göre 2014-2015 dönemi, 2015-2016 dönemi(dava tarihi Aralık/2015 ayına kadar) beceri eğitimleri ve yaz stajı eğitimini aldığı, TBK'nun 147/1 maddesi uyarınca alacağın ücret alacağı niteliğinde olması nedeni ile beş yıllık zamanaşımına tabi olup, davanın 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmış olduğu, 3308 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca "iş yerlerinde yapılan pratik eğitimin giderlerinin iş yerlerince karşılanacağının" hükme bağlanması nedeniyle davacının staj yaptığı işletmenin bağlı olduğu kuruma davayı yöneltmesinde bir usulsüzlük bulunmadığı, taraflar arasındaki sözleşmede stajın ücretsiz yapılacağı konusunda hüküm bulunmadığı, olsa dahi 3308 SK.nın 25. maddesi karşısında bu hükmün geçersiz sayılacağı, Bu kanun uyarınca yapılacak sözleşmelerde kanun hükümlerine aykırı düzenleme yapılamayacağı, keza dosyada staj ücreti talep edilmediğine dair davacı velisinin açıkça rızasını gösteren bilgi veya belgenin de bulunmadığı, davacı öğrencinin eğitime özürsüz katılmadığı gün sayısının, bir başka deyişle devam devamsızlık çizelgelerinin davalı tarafından dosyaya ibraz edilmemesi nedeni ile tam devam gerçekleşmiş gibi hesaplama yapıldığı, Her ne kadar bilirkişi tarafından 2015 yılı yaz staj ücreti alacağının toplama hatası yapılarak 675,10 TL olarak belirlendiği görülmüş ise de, 546,26 TL olarak hesaplanması gerektiği, bilirkişi tarafından 2015 yılı yaz staj ücreti alacağına ilişkin hesaplamanın maddi hatadan kaynaklandığı, Buna göre davacının toplam staj ücreti alacağının 3.391,56 TL olduğu, yargılama aşamasında davalı tarafından Kasım-Aralık/2015 aylarında bordro karşılığında toplam 750,40 TL ödeme yapıldığı dikkate alındığında davanın yapılan ödeme miktarı kadarı kadar konusuz kaldığı, davadaki haklılık durumuna göre davanın konusuz kalan kısmına ilişkin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden davalının sorumlu olması gerektiği, bilirkişi raporundaki hesaplamaya göre davacının talep edebileceği staj ücreti alacağının 2.641,16 TL olduğu tespit edildiğinden davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Bu haber toplam 355 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara