Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı | Devlet memurları emekli oldukları zaman devlet tarafından ikramiye ile ödüllendirilerek emeklilik dönemlerini başlatırlar. İşçiler için böyle bir hakkın olmaması sebebiyle ortaya çıkarılmış olan kıdem tazminatı hakkı emeklilik hakkı kazanıp emekli olan işçilerin toplu bir ödeme olan maddi tazminatı almasını sağlıyor. Emeklilik...
Devlet memurları emekli oldukları zaman devlet tarafından ikramiye ile ödüllendirilerek emeklilik dönemlerini başlatırlar. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı İşçiler için böyle bir hakkın olmaması sebebiyle ortaya çıkarılmış olan kıdem tazminatı hakkı emeklilik hakkı kazanıp emekli olan işçilerin toplu bir ödeme olan maddi tazminatı almasını sağlıyor.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar İş Kanunu'nun 120. maddesine göre işletilmektedir. Buna göre ilk olarak bir işçinin hali hazırda çalışıyor olduğu işyerinden farklı gerekçelerle ayrılmasında kıdem tazminatını alabilmesi mümkün oluyor. Bu gerekçeler yaşlılık sebepleri, emeklilik durumları ve malulen emeklilik koşulları olabilmektedir. İş sözleşmelerinin feshedilmesi yolu ile tazminat hakkına sahip olanlar için ise kıdem tazminatı hakkı kazanılmış ise ihbar tazminatı alabilmek mümkün değildir. İşe başlangıç sigorta gününden itibaren toplam süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan kişilerin kendilerinin daha sonra yaşlılık aylığı alabilmesi adına işten ayrılma kararı vermesinin sonucunda da kıdem tazminatı alabilmesi mümkün oluyor. Bu tazminat hakkını elde edebilmesi için kişilerin işyerleri ile ve kendilerinin içinde bulunduğu sigortalılık durumlarını yansıtan SGK'dan alınmış yazıyı işverenlere bildirmesi gerekmektedir. Bu işlem noter aracılığı ile adrese teslim gönderimler şeklinde de yapılabilir. SGK tarafından resmi olarak düzenlenmiş belgenin işverene bildirilmesinin ardından işçi kıdem tazminatı hakkına sahip olmaktadır. İşveren bu süreçte iş akdini sonlandırarak kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Eğer ödeme yapılmazsa bu durumda kıdem tazminatının iş mahkemelerinde dava açma yolu ile kişilere aktarılması söz konusu olabiliyor. İşçiler açısından ise emeklilik durumları bazı değişiklikler ortaya çıkarmakta ancak işçilere daha özgür bir alan bırakmaktadır. Örneğin; emeklilik nedeniyle çalıştığı işyerinden ayrılan bir kişi başka bir işyerinde tekrar işe başlayabilir. Bu durumda kıdem tazminatı alma hakkında herhangi bir değişiklik yapmadan işlem yapılabilmesi mümkün oluyor. İşçinin bu kararı neden ve nasıl verdiğine bakılmaksızın kıdem tazminatı kesin olarak ödenmiş olmalıdır. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilmek için işçilerin temel anlamda iki noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Bunların ilki bir işyerinde işçinin kıdem süresinin mutlaka bir yıldan fazla olması gerekmektedir. Diğer şart ise işçi ve işveren arasındaki hakların korunması adına çalışmaya başlamadan önce imzalanmış olan iş sözleşmesinin haklı bir nedenle feshedildiğinin sebebinin bu belgeye dayanmış olmasıdır. Genel anlamda işçinin kusuru bulunmadığı durumlarda işten çıkarılması kıdem tazminatı alınması hakkını doğuruyor. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emekli Olanların İşten Ayrılması ve Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

İşten ayrılmalar iş sözleşmesinde belirtilmiş olan haklı gerekçelere dayandırılarak gerçekleştirilebileceği gibi aynı zamanda İş Kanunu'ndaki özel durumlarla da ortaya çıkabilmektedir. Buna göre kadınlar için evlendikten sonraki bir yıl ve erkekler için askere gitme dönemlerinde kıdem tazminatı hakkının alınması mümkün olabiliyor. İşçilerin emeklilik dönemlerinde işten ayrılmalarında da kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Emeklilik dönemine gelmiş olan kişilerin süresinin bitmesinin ardından işi bırakmalarının sonucunda işyerleri tarafından mutlaka kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak malulen emekli olanlar için yasal olarak hak iddia edilebilecek olan aylıkları almak adına kıdem tazminatı ödemelerinin yapılması da mümkün olabiliyor. Tüm durumlarda işçilerden beklenen tek şart kişilerin aynı işyerinde bir yıldan daha fazla bir süredir kıdeme sahip olmaları gerektiğidir. İş yerinin neresi olduğu fark etmeksizin bir işçinin kıdem süresinin bir yıldan fazla olduğu her yer için işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakkını alması mümkün olabiliyor. Bu durumda işveren ve işyeri açısından ise işçinin hakkı olan kıdem tazminatının ödemesinin yapılmasından başka bir yol bulunmamaktadır. Ancak işveren ve işyeri tarafından emeklilik dönemine gelen ve bunu gerekçe gösteren kişilerin mutlaka bir yıldan daha fazla süredir işyerinde çalışıyor olmasına dikkat edilmelidir. Bu durum eğer yerine getirilmemişse kıdem tazminatının alınmasındaki temel şartlardan biri sağlanmamış olmakta ve kıdem tazminatı işçinin hak iddia ettiği bir miktar olmaktan çıkmaktadır. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Yargıtay Kararı - Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - İŞÇİNİN DAVALI İŞYERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA BAŞKA BİR YERDE ÇALIŞTIĞI. DAVACI YANIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK VE BAĞ-KUR SİGORTALIĞINDAN SONRA EMEKLİLİK ŞARTLARINI KAZANDIĞI. DOSYANIN YETKİLİ VE GÖREVLİ YHGK YA GÖNDERİLMESİ ÖZET: Davacı iş akdinin kendisi tarafından emeklilik nedeniyle feshedildiğini ileri sürdüğünden dosyadaki resmi kayıtlardan da davalı işyerinden emeklilik nedeniyle ayrılmadığı anlaşılmakla kıdem tazminatı talebinin reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir." gerekçesi ile verdiği bozma kararının usul ve yasaya uygun olmasınave özellikle davacı işçinin davalı işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmasına, İsteğe bağlı sigortalılık ve Bağ-Kur sigortalığından sonra emeklilik şartlarını kazandığının anlaşılmasına, yerleşik uygulamanın da bu yönde bulunmasına göre direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından, temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na Gönderilmesine karar verilmiştir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH - DAVACININ İŞTEN AYRILMASINDAN HEMEN SONRA BİR BAŞKA İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ OLMASI. KANUNEN TANINMIŞ HAKKIN ORTADAN KALKMAYACAĞI - KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Davacının yeniden çalışmaya başlamasını yasaklayan kanuni bir düzenleme bulunmadığından, davacının emekli olduktan kısa bir süre sonra başka bir işte çalışmaya başlaması davacıya kanunen tanınmış hakkı ortadan kaldırmadığı gibi Anayasal bir hak olan çalışma hakkının kullanılmış olmasının hakkın kötüye kullanılması şeklinde yorumlanması hatalıdır. Mahkemece davacının kıdem tazminatı alacağının kabulü gerekirken talebin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararı

ÖZET: Davacının sigortalılık başlangıcı 1974 yılıdır. 2003 yılında emekliliğe hak kazanmakla 29 yıllık sigortalıdır. Hizmet dökümünden prim ödeme gün sayısının 3.624 gün olduğu anlaşılmaktadır. Davacı yaş şartını ikmal etmese dahi emeklilik şartlarını haizdir. Mahkemece, kıdem tazminatına karar verilmesi gerekir. | Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIKTAN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI İŞYERİNDEN EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ FESHETMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI - DAVALI TARAFIN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEYİ VADETTİĞİNİ VE BU HUSUSTA ANLAŞARAK İŞ AKDİNİ BİRLİKTE SONA ERDİRDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİĞİ ÖZET: Somut olayda davacının 01.09.2010 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı aldığı anlaşılmakla davalı işyerinde 29.09.2011-29.02.2016 tarihleri arasındaki çalışma dönemine ilişkin iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle 1475 Sayılı İş Kanunun 14.maddesi 1.fıkrasına eklenen 1.bendi gereğince görevinden ayrılmıştır. Davacının yaşlılık aylığına hak kazandıktan sonra çalışmaya başladığı işyerinden emeklilik nedeniyle iş akdini feshetmesi mümkün değildir. Davacı taraf 29.09.2011-29.02.2016 arası çalışmasına ilişkin davalı tarafın kıdem tazminatı ödemeyi vadettiğini ve bu hususta anlaşarak iş akdini birlikte sona erdirdiklerini de ispat edememiştir. Bunun yanında dava dilekçesinde belirtildiği şekilde işçinin aktif çalışma hayatına son vermesi şeklindeki iradesiyle kıdem tazminatına hak kazanması da mümkün değildir. 6100 sayılı HMK'nın 26. Maddesi gereğince taleple bağlılık asıldır. Dolayısıyla davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup, davalı vekilinin buna ilişkin istinaf talepleri yerinde bulunmuş, ilk derece mahkemesi kararının bu yönüyle kaldırılması gerekmiştir TAZMİNAT DAVASI - İŞÇİNİN BAĞLI BULUNDUĞU KURUM VEYA SANDIKTAN YAŞLILIK EMEKLİLİK VEYA MALULLÜK AYLIĞI YAHUT TOPTAN ÖDEME ALMAK AMACIYLA AYRILMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLECEĞİ - DAVACI İŞÇİ UĞRADIĞI İŞ KAZASI SONUCUNDA MALULİYET NEDENİYLE İŞ AKDİNİ SONA ERDİRMİŞ VE SGKDAN GELEN YAZI CEVABI DİKKATE ALINDIĞINDA KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞI ÖZET: 4857 sayılı İş Kanununun 120.maddesi yollamasıyla hala yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14.maddesinin 1.fıkrasının 4.bendinde işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Somut olayda davacı işçi uğradığı iş kazası sonucunda maluliyet nedeniyle bu madde gereğince iş akdini sona erdirmiş ve SGK'dan gelen yazı cevabı da dikkate alındığında kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davalı ......... Grup Ltd. Şti. davacının kıdem tazminatı alacağından çalıştığı dönem boyunca 4857 sayılı yasanın 2/6.maddesi gereğince devralan işveren olarak sorumlu olduğu anlaşılmakla istinaf itirazları yerinde değildir. ALACAK DAVASI - DAVACININ EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ SONLANDIRDIĞI BELLİ İSE DE BUNA İLİŞKİN TAHSİS BELGESİNİN İŞVERENE TEBLİĞ EDİLDİĞİ DOSYADA TESPİT EDİLEMEDİĞİ - DAVACIYA VERİLECEK KIDEM TAZMİNATINDA FAİZ BAŞLANGICININ DAVA TARİHİ OLMASI GEREĞİ ÖZET: Somut olayda davacının emeklilik nedeniyle iş akdini sonlandırdığı belli ise de buna ilişkin tahsis belgesinin işverene tebliğ edildiği dosyada tespit edilemediğinden davacıya verilecek kıdem tazminatında faiz başlangıcının dava tarihi olması gereklidir. Buna yönelik davalı vekilinin istinaf talebi uygun görülmüştür

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara