Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar
Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar | Kanun koyucu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemiştir. Kanun koyucu 4857 sayılı İş Kanunu altında işçinin işverene karşı durumunu korumaya çalışarak işverene karşı daha güçsüz olan işçinin hak kaybına uğramamasını sağlamaktadır. Kıdem Tazminatı Alma...
Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar. Kıdem tazminatında alınmış örnek kararlar İş Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Kıdem tazminatı işçiye belli koşulların sağlanması şartı ile çalışılan süre boyunca kazanılmış olan kıdemin karşılığı olarak ödenmektedir. https://www.youtube.com/watch?v=4EcmrIivBAQ İşçi, çalıştığı iş yerine çalışmış olduğu süre boyunca emek veren kişi olarak görülmektedir. Bu nedenle iş verene ticari işin sürdürülmesi için katkı sağlamıştır. Düzenli ve sürekli yapılan bu çalışmaların karşılığında, iş yerinde geçirilmiş olan süre baz alınarak işçiye kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı nedir sorusunun cevabı kısaca budur.

Kıdem Tazminatı Almak için İş Kanunu Tanımına Göre İşçi Olmak Gereklidir

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son almış olduğu ücret göz önünde bulundurulmaktadır. Bu ücretin üstüne yol, yemek ve sosyal haklar da dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı alma şartları ve örnek kararlar İş Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle bu kanuna göre işçi olmak gerekir. İş sözleşmesi kapsamında iş verenin iş yerinde çalışan kişi yasalar önünde işçi olarak kabul edilmektedir. İş sözleşmeleri yazılı olabileceği gibi aynı zamanda sözlü de olabilir. İşçiler çoğu zaman ortada sözleşme olmadan fiilen çalışma yapmaktadır.

Kimler Kıdem Tazminatı Alamaz?

İş Kanunu 14. Maddesine göre, her işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaz. Aşağıda yer alan meslek gruplarının yapmış oldukları çalışma işçilik olmadığından kıdem tazminatı alamazlar;
 • Ev hizmetinde çalışan kişiler,
 • Sporcular,
 • 50’den az işçi çalıştıran kişilerin iş yerinde çalışan kişiler,
 • Deniz ve hava taşıma işinde faaliyet gösteren kişiler,
 • Tarımla ilgili yapı işlerinde çalışan kişiler,
 • Rehabilite olan kişiler.
Bu kişilere ek olarak, hangi meslek grubu ile uğraştığına bakılmaksızın 1 seneden az çalışan kişiler kıdem tazminatı alamazlar. İşçi, iş verenin başka şirketlerinde çalışmışsa bu süre çalışma süresine dahil edilecektir. Bu durumda kıdem tazminatı dilekçe örneğine uygun olarak yazılan dilekçelerin sonucu olumlu olacaktır. Haklı fesih şartına dayanan sözleşmelerin fesih edilmesi halinde işçiler kıdem tazminatı almak mümkün olmaz. İşçi tarafından haklı nedenlerle fesih edilmesi gerekir. Kanun koyucu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenlemiştir. Kanun koyucu 4857 sayılı İş Kanunu altında işçinin işverene karşı durumunu korumaya çalışarak işverene karşı daha güçsüz olan işçinin hak kaybına uğramamasını sağlamaktadır. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Alma

İşçi ile işveren arasında gerçekleşen uyuşmazlıkları da çözmeye çalışan kanun koyucu kıdem tazminatını da düzenlemiştir. Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı ne zaman hangi koşullar kapsamında istenebilmektedir, işçinin işverenin arasında hangi uyuşmazlık kıdem tazminatına sebep olur gibi merak edilen her konuya bu makalede değinmeye çalışacağız. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Nedir?

4857 sayılı İş Kanunda hüküm altına alınan kıdem tazminatı işçinin herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarılması nedeni ile işveren tarafından kendisine ödenen tazminattır. Kanun koyucu kıdem tazminatı ile işten çıkarılan ya da haklı nedene dayanarak işten çıkan işçinin bir süre işsiz kalması nedeni ile maddi güçlüğe düşmemesini ve ekonomik olarak ve sosyal güvenlik olarak korunmasını amaçlamıştır. Kanun koyucu ayrıca gereksiz işten çıkarmaların önüne geçilerek var olan iş gücünü de korumayı amaçlamıştır. Her işten çıkarılan ya da işten çıkan işçiye kıdem tazminatı ödenmekte midir? Bu soruya cevap verebilmemiz için kıdem tazminatının alınabilmesi için gerekli şartları bilmemiz gerekir. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Şartları

İşten çıkan ya da çıkarılan işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle şu 3 durumdan biri nedeni ile işten çıkması ya da çıkarılması gerekir:
 • İşveren haklı bir nedene dayanmadan işten çıkarılmalıdır.
 • İşçi haklı bir nedenden dolayı istifa etmelidir.
 • İşçi ilgili kanunda yer alan sebeplere dayanarak istifa etmelidir.
Bu 3 durumdan birinin olmadığı durumlarda yani işçinin kendi isteği ile istifa etmesi sonucunda bu işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanamayacaktır. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar Kanunda sayılan sebeplerden bazıları şunlardır:
 • Çalışan kişi eğer bayansa evlenmeleri sonucunda işveren ile gerçekleştirmiş oldukları iş akdini feshedebilmektedir.
 • Çalışan kişi askere gideceği zaman da iş akdini fesih edebilmektedir. Bu 3 şartın gerçekleşmesinden itibaren gerekli şartlar da şunlardır:
 • İşçi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmalıdır. İşçinin bulunduğu yerde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

En az 1 yıl işyerinde çalışmış işçinin her yıl için 30 günlük brüt maaş hesaplanarak kıdem tazminatı olarak hesaplanır. Kıdem tazminatı için böyle bir yöntem uygulansa da kıdem tazminatında her yıl değişebilen bir üst sınır bulunmaktadır. Bu üst sınır 2016 yılı için 4.092.53 Türk Lirasıdır. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Arabuluculuk

İşçi İş sözlşemesi haksız olarak feshedilmesi durumunda 2018 yılı ocak ayında yürülüğe giren Arabuluculuk sistemine başvuru yapması zorunludur. İşçi Kıdem tazminatını arabulucuya başvuru yaparak işvereni ile anlaşması halinde kısa sürede haklarına kavuşmaktadır. Uzlaşma olmaması halinde arabuluculuk son tutanağı ile iş mahkemesine dava açma hakkına sahip olmuş olur. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

10 yıllık zamanaşımı olan kıdem tazminatı davası eğer işveren tarafından hakkı olan işçiye kıdem tazminatı ödenmez ise bu durumda da işçi iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinde dava açabilir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine, iş mahkemesi sıfatı ile dava açılabilmektedir. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar | Sıkça Sorulan Sorular

KIDEM TAZMİNATI ALACAK DAVASI - TANIKLARIN SIRF DAVALARININ OLMASI GEREKÇESİ İLE İYİNİYET KURALLARI VE DOĞRU SÖYLEME MÜKELLEFİYETİ DİKKATE ALINDIĞINDA YALAN SÖYLEDİKLERİ SONUCUNA VARILAMAYACAĞI. FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLİ ALACAK KALEMLERİ KOŞULLARININ OLUŞTUĞU. Kıdem Tazminatı : Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalı işyerinde 22.11.2007-24.07.2015 tarihleri arasında asistan-ağız diş sağlığı teknikeri olarak çalıştığını, işverenin davacıya hakaret ederek işyerinden kovduğu ve iş akdini haksız olarak fesih ettiğini, en son net 1.400,00 TL ücret ile çalıştığını, davacının 1 çocuk annesi olduğunu ve hak ettiği AGİ alacağının da ödenmediğini, Davacının ihtarnamesi ile çalışmasından kaynaklanan alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, davalı işverenin davacıya gönderdiği ihtarnamesinin tamamıyla gerçek dışı olduğunu, davacının davalı işyerinde 08.30-19.00 saatleri arasında çalıştığını, Cumartesi günleri 1 hafta 08.30-14.00 arası, 1 hafta ise 08.30-19.00 saatleri arasında çalıştığını, davacının UBGT günlerinde de çalıştığını ancak ödenmediğini, Davacının yıllık izinlerini de eksik kullandığını, ilk yıl hafta sonu dahil olmak üzere 1 hafta izin kullandığını, sonraki yıllarda hafta sonu da içinde olmak üzere 2 hafta izin kullandığını beyanla ödenmeyen işçilik alacakları için, Fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla, Kıdem Tazminatı 500.00 TL, İhbar Tazminatı 500,00 TL, Fazla Mesai Ücreti 500.00 TL., Yıllık İzin Ücreti 500,00 TL, Genel Tatil Ücreti 200,00 TL, AGİ Alacağı 100,00 TL olmak üzere toplam 4.300,00 TL.nin kıdem tazminatı için akdin feshinden, diğer alacaklar için ihtarnamenin tebliğinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile davalıdan tahsilini talep etmiştir. KARAR ÖZET: 6100 sayılı yasanın gerekçesi ve amacı dikkate alındığında sırf davalarının olması gerekçesi ile iyiniyet kuralları ve doğru söyleme mükellefiyeti dikkate alındığında yalan söyledikleri sonucuna varılamayacağı, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alındığında, Davalı tarafça yazılı belge sunulmayan dönemler açısından davacı tanık beyanlarına göre hesaplanan fazla çalışma ve genel tatili alacak kalemleri koşullarının oluştuğu, zamanaşımı itirazının dikkate alındığı, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir. KIDEM TAZMİNATI ALACAK DAVASI - DAVA TARİHİNDEN SONRA DAVACI HESABINA YATIRILAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ MAHSUP EDEREK VE ZAMANAŞIMI DEFİ NAZARA ALINARAK VE HESAPLANAN MİKTARDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILDIĞı. KIDEM TAZMİNAT TALEBİ: Davacı iddiası; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkilinin davalıya ait işyerinde 23/04/2011 tarihinde çalışmaya başladığını, çalışmasına devam etmekte isen iş akdini, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izin haklarının kullandırılmaması ve bana bağlı olarak herhangi bir ödemenin de yapılmaması sebeplerine bağlı olarak haklı ve geçerli sebeple feshettiğini, Müvekkilin davalı işyerinde rampa işçisi olarak asgari ücret karşılığı çalıştığını, yemek yol ve bayram yardımı sosyal haklarından faydalandığını, müvekkilini davalı işyerinde ulusal bayram ve genel tatil günleri de dahil olmak üzere yaz dönemi denilen Mayıs başı ve Ekim sonu arasındaki sürede haftanın 5 günü 08:00-19:00-20:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08:00-15:00-16:00 saatleri arasında diğer zamanlarda ise haftanın 5 günü 08:00-17:00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 3. ve 4.günleri de dahil olacak şekilde çalışmasına rağmen kendisine hiçbir fazla mesai ücretinin ödenmediği gibi hiçbir ulusal bayram genel tatil ücretlerinin de ödenmediğini, Müvekkilinin 4 günlük yıllık izin hakkını kullandırmadığı gibi ücretini de ödemediğini, müvekkilin iş akdini haklı ve geçerli sebeple feshettikten sonra davalı işverenden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesine rağmen aradan geçen zaman içinde herhangi bir ödeme yapılmadığını beyanla 850,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL fazla mesai ücreti, 50,00 TL ubgt ve 50,00 TL yıllık izin ücreti alacağının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir. KARAR ÖZETİ:Davacının haftalık 1,5 saat fazla çalışmasının olduğu anlaşılmaktadır. Yerel mahkeme dava tarihinden sonra davacı hesabına yatırılan fazla çalışma ücreti mahsup ederek ve zamanaşımı defi nazara alınarak ve hesaplanan miktardan %30 hakkaniyet indirimi yaparak karar vermiştir. Açıklanan nedenlerle tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, yerel mahkemenin objektif, rasyonel ve hayatın olağan akışına uygun, Dosyadaki delillerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre HMK 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin olay ve hukuki değerlendirilmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir. KIDEM TAZMİNATI TALEBİ: Davacı iddiası; Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle: Davacının  tarihleri arasında davalı iş yerinde çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini, İş yerinde dış satış uzmanı olarak çalışan davacının agi dahil en son net 1.650,00 TL banka hesabından, 500,00 Dolar elden ücret ile çalıştığını, yemek, servis ve ramazan ayında 100,00 TL çek sosyal haklarının bulunduğunu, davalı işveren tarafından işlerin azalması gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, Müvekkiline kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, 69 günlük kullanmadığı yıllık izin alacağı bulunduğunu, hak kazanmış olduğu 1,5 aylık elden alması gerektiği 750,00 Dolar ücret alacağı bulunduğunu belirterek 3.000,00 TL kıdem tazminatı, 1.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL yıllık izin ücreti, 100,00 TL ücret alacağı olmak üzere toplam 5.100,00 TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. KARAR ÖZETİ: Davacının ….tarihleri arasında davalı iş yerinde çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini, iş yerinde dış satış uzmanı olarak çalışan davacının agi dahil en son net 1…TL banka hesabından, ….Dolar elden ücret ile çalıştığını, yemek, servis ve ramazan ayında …TL çek sosyal haklarının bulunduğunu, Davalı işveren tarafından işlerin azalması gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, müvekkiline kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, …günlük kullanmadığı yıllık izin alacağı bulunduğunu, hak kazanmış olduğu 1,5 aylık elden alması gerektiği …Dolar ücret alacağı bulunduğunu belirterek ….TL kıdem tazminatı, ….TL ihbar tazminatı, ….TL yıllık izin ücreti, ….TL ücret alacağı olmak üzere toplam ….TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar Mahkemece maddi ve hukuki olgular nazara alınarak davalının dava açılmasına neden olduğu ve davacının eldeki davayı açmakta haklı olduğu gözetilerek davacı tarafından yapılan yargılama gideri ile tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken, Yerinde olmayan gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar vermesi ve davalı taraf lehine ücreti vekalet ve yargılama gideri takdiri hatalı olup bu nedenle davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine mahkemenin kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiştir. KIDEM TAZMİNATI TALEBİ; Müvekkilinin, davalı işyerinde 25/03/2014-14/10/2015 tarihleri arasında, kurban bayramının 1. Günü hariç tüm ulusal bayram genel tatil günleri de dahil olmak üzere, Haftanın 7 günü 12:00-02:00 saatleri arsında aylık net 3.000,00 TL ücretle şef garson olarak çalıştığını, iş akdinin işverence haklı neden olmaksızın ve ihbar önellerine uyulmaksızın feshedildiğini beyanla 100,00 TL fazla mesai ücreti, 100,00 TL UBGT ücreti ve 100,00 TL ihbar tazminatı, kıdem tazminatı alacağının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiştir. KARAR ÖZETİ: Davalı taraf davacının fazla mesai alacağını ıslah etmediğini istinaf nedeni yapmıştır. Islah dilekçesinin ….tarihli olduğu, bu dilekçede ….tarihli raporun ikinci şıkkına göre davanın ıslah edildiği ve fazla mesai sütununda bulunan ….TL'yi kıdem tazminatı olarak ıslah ettiği görülmüştür. Davacı vekili ….tarihli celsede ıslah dilekçesinde sehven fazla mesai ücreti yerine kıdem tazminatı talep edildiğini, bu durumun sehven yapıldığını, zaten kıdem tazminatı taleplerinin hiç olmadığını beyan ettiği görülmekle dava dilekçesinde ve alınan bilirkişi raporunda kıdem tazminatının hiç yazılmadığı, Fazla mesai yerine sehven kıdem tazminatının yazılmasının sonuca etkili olmayacağı bu yöneyle yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin buna ilişkin istinaf taleplerinin reddi gerekmiştir. KIDEM TAZMİNAT TALEBİ; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin, davalı MEB bünyesinde bulunan .. İlköğretim Okulunda 13/09/2007 tarihinde hizmetli olarak çalışmaya başladığını, iş akdi fesih tarihine kadar da yine MEB bağlı çeşitli okullarda aynı işi yaptığını, Davalı idare okullarda çalıştırdığı hizmetli personelin temini personel değiştirmeksizin ihale yoluyla taşeron firmalar eliyle sağlamakla olduğunu, iş akdi fesih tarihinde ihalenin diğer davalı şirkete olduğundan dava taleplerini her iki davalıya yöneltme zarureti doğduğunu, en son net 1.100,00 TL ücret ile çalıştığını, aldığı ücretin tamamının banka aracılığı ile ödendiğini, Hatanın 5 günü 07:00-20:00 saatleri arasında çalıştığını, milli tatil ve genel tatil günlerinin tamamında çalıştığını, yıllık izin ücretlerinin kullandırılmadığını, iş akdinin hiçbir gerekçe gösterilmeden haksız olarak işveren tarafından fesih edildiğini, Ödenmeyen işçilik alacakları için fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak, 1.000,00 TL kıdem tazminatı, 500,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla çalışma ücreti 250,00 TL yıllık izin ücreti, 250,00 TL genel tatil ücreti alacağının davalılardan tahsilini dava ve talep etmiştir. KARAR ÖZETİ: Somut olayda temizlik elemanı olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin belirli süreli olmasını gerektiren objektif esasların bulunmadığı, bu nedenle iş sözleşmesinin belirsiz süreli olarak kabulü usul ve yasaya uygun bulunmakla davalı şirketin buna ilişkin istinaf sebebi yerinde değildir. Kural olarak iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatı gerektirmeyecek bir biçimde sona erdiğini ispat külfeti işverene aittir (9 HD 2005/12153 Esas-2005/38893 Karar, 08.12.2005T). Bu yönde dosyaya herhangi bir yazılı belge ibraz edilmediği gibi dinlenen davacı tanıkları da bu konuda okul döneminin sonunda istifa dilekçelerinin okul aile birliğince alındığı beyan edilmekle; Davacının iş akdinin haklı bir neden olmaksızın sonlandırıldığı kabulü ile davacıya kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmuştur. Buna ilişkin davalı vekillerinin istinaf taleplerinin reddi gerekmiştir. | Kıdem Tazminatı Alma Şartları ve Örnek Kararlar

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara