Mala Zarar Verme Suçu Cezası

Mala zarar verme Suçu Cezası (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 151 – (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Yargıtay Kararı – Mala Zarar Verme Suçu Cezası

T.C. YARGITAY

17.Ceza Dairesi

Esas:  2015/24311

Karar: 2015/9728

Karar Tarihi: 23.11.2015

MALA ZARAR VERME SUÇU –  MALA ZARAR VERME SUÇU YÖNÜNDEN USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE UZLAŞMA OLANAĞI SAĞLANMASI GEREKTİĞİ – SANIĞA VERİLMESİ GEREKEN CEZALAR AYRI AYRI TESPİT EDİLİP LEHE OLAN YASA BELİRLENİP UYGULAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mala zarar verme suçu yönünden usulüne uygun şekilde uzlaşma olanağı sağlandıktan sonra ve sanığa verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sonuç cezalar karşılaştırılarak, lehe olan yasa belirlenip uygulama yapılması gerekirken, hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (5237 S. K. m. 142, 143, 151)

Dosya içeriğine göre 09.01.1999 olan suç tarihinin, gerekçeli karar başlığında 28.10.1997 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir bir hata, suçtan zarar gören müştekinin kimlik bilgilerinin gerekçeli karar başlığında yazılmaması, mahallinde giderilebilir bir noksanlık olarak kabul edilmiştir.

Hükümlünün, suç tarihinde saat 20.00-21.30 sıralarında müştekiye ait aracın camını kırarak oto teybini çaldığının anlaşılması karşısında, eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b,143. maddelerine uyan hırsızlık suçunun yanı sıra müştekinin şikayetçi olması sebebiyle TCK’nın 151/1. maddesinde tanımlanan mala zarar verme suçunu da oluşturduğu gözetilerek, anılan suç yönünden usulüne uygun şekilde uzlaşma olanağı sağlandıktan sonra 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddesi uyarınca, sanık yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, her iki Yasaya göre denetime olanak sağlayacak şekilde uygulanan Yasa maddeleriyle, verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sonuç cezalar karşılaştırılarak, lehe olan yasa belirlenip uygulama yapılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, hükümlü Ş.. A..’ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak bozulmasına, uyarlama yargılamasında belirlenen cezanın hükümlü yönünden kazanılmış hak oluşturmayacağının gözetilmesine, 23.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Mala Zarar Verme Suçu Cezası