Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali
Miras Taksim Sözleşmesinin İptali | Miras Taksimi Davaları Miras bırakan kişinin sahip olduğu haklar ve mallar ile ilgili olarak bir iştirak durumu söz konusu ise birden fazla mirasçının bulunması halinde bu kişilerin iştirak üzerinde malik olması mümkün olmaktadır. Mirasçıların kendi sahip olduğu hakları ile ilgili olarak kişisel tasarruf hakları bulunmamaktadır...
Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Nasıl Yapılır? Miraslarda taksim sözleşmesinin iptal edilmesi Medeni Kanun kapsamında mirasçılar arasında payların oluşturulmasının yanı sıra fiilen alınması ya da aralarında meydana gelen paylaşma sözleşmesi olması sebebiyle mirasçıları bağlamaktadır. Paylaşma sözleşmesi sayesinde mirasçılar, tereke malların tümü ya da bir bölümü üzerindeki elbirliği mülkiyetlerinin miras payları oranlarında paylı mülkiyete dönüştürülmesini sağlamaktadır. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Yargıtay kapsamında Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesine göre düzenlenmektedir. Miras bırakan kişinin sahip olduğu haklar ve mallar ile ilişkili olarak iştirak durumları söz konusu ise bu noktada bu mirasçıların iştirak üzerinde malik olması mümkün olabilmektedir. Mirasçılar, sahip oldukları hakları ile ilgili hiçbir şekilde tasarruf hakkına sahip değildir. Bunun yanı sıra kişilerin miras haklarında meydana gelen saklı payları ile ilgili olan bu hakların korunması mümkün olabilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Harici taksim sözleşmesi çeşitli durumlarda iptal edilebilmektedir. Miras taksim sözleşmesinin iptali davası aşağıdaki durumlarda sağlanabilmektedir. Bu durumlar ise:
  • Miras sözleşmesi, miras bırakmış olan kişinin tasarruf ehliyeti olmadığı durumlarda yapılmış olabilir.
  • Miras sözleşmelerinde yanılma, aldatma, korkutma ya da zorlama gibi durumlar söz konusu olabilir.
  • Miras sözleşmelerinin içeriğinin hükme bağlandığı şartlar ya da iki tarafa da yüklediği edimlerin hukuka aykırı olması durumlarında,
  • Miras sözleşmesi kanunda öngörülmüş şekillerde yapılmamışsa miras iptali söz konusu olabilmektedir.
Miras taksim sözleşmelerinin iptali davalarında iptal davasını menfaati olan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olabilmektedir. Dava, ölüm kaynaklı tasarrufun tamamının ya da bir bölümünün iptaline ilişkin olmaktadır.

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescili

Fiili miras taksim sözleşmesi mal varlığı olan kişilerin vefatlarından sonra açılan miras konularında murisin ikamet ettiği son ikamet bölgesindeki yasal süreçler başlatılır. Mirasla alakası olan bütün dava konuları bu mahkemelerde görülmektedir. Mirası bırakmış olan kişindeen sonra hak talebinde bulunan ve mirasçı olabilecek kişilerin bazı koşulları da yerine getirmesi gerekmektedir. Bu aşamada miras bırakmış olan kişiden önce vefat etmiş olan kişilerin ise mirasçı olabilmesi söz konusu değildir.

Miras Taksimi Davaları

Miras bırakan kişinin sahip olduğu haklar ve mallar ile ilgili olarak bir iştirak durumu söz konusu ise birden fazla mirasçının bulunması halinde bu kişilerin iştirak üzerinde malik olması mümkün olmaktadır. Mirasçıların kendi sahip olduğu hakları ile ilgili olarak kişisel tasarruf hakları bulunmamaktadır. Bunların dışında kişilerin miras haklarında ortaya çıkan saklı payları ile ilgili olarak bu hakların korunmasını sağlamasını talep etmesi mümkün oluyor. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Yasalar bu aşamada kişilere miras payları üzerindeki miras taksiminin istenmesi hakkını da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum miras üzerinde iştirak söz konusu olduğunda mirasın taksimini istemek şeklinde kişilerin ferdi mülkiyetlerinin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Miras bırakan kişinin hakları ve malları ile ilgili mirasçılar arasında iştirak söz konusu ise bu durumda kanunun kendilerine vermiş olduğu yetki doğrultusunda mirasların paylaşılmasını talep edebilmektedir. Ortaklığın sürdürülme mecburiyetinin olmadığı durumlarda ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak kişiler taleplerini iletebiliyorlar. Bu kararın ortaya çıkması mirasçıların kendi arasında anlaşması ya da mahkemeye başvuru yolu ile yapılan bir anlaşma sonrasında mümkün olabilmektedir. Mirasçıların paylaşım konusunda özgürce karar vermesi mümkün olmaktadır. Paylaşım ile ilgili hususlar belirlenirken mirasçıların sadece birinin bile aksi yönde bir talebinin bulunması halinde hakimin olaya müdahil olması istenebilmektedir. Terekenin paylaşımı sözleşme ile ya da kısmi olarak gerçekleştirilebilir. Teknik detaylar konusunda hata yapmamak adına avukat yardımı almak önemli olmaktadır. | Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Terekenin Taksimi Süreci

Miraslar ve haklar paylaştırılırken bu durumda hak sahibi konumuna düşen mirasçıların kendi talepleriyle paylaşım işlemlerini yapması mümkün olmaktadır. Paylaşım süreçlerinde dava açarak işlem yapmanın oldukça uzun süren ve aynı zamanda ekonomik açıdan da maliyetli bir süreç olması kişilerin bu sürede çeşitli sorunlarla karşılaşmasına sebep oluyor. Mirasçılar bu tür sorunlarla karşılaştığı zaman olaylar ancak terekenin taksimi davaları ile çözüme kavuşturulabilmektedir. Terekenin taksimi davaları mirasçılardan sadece birinin talep etmesi halinde bile açılabiliyor. Mahkeme sırasında miras bırakan kişinin tüm mal varlığı ve hakları açık bir şekilde ortaya konarak araştırılmakta ve taksim işleminin yapılması için dava hazır hale getirilmektedir. Taksim işleminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda malın satışının yapılması gerekliliği ortaya çıktığından süreç farklı bir şekilde yönetilecektir. Terekenin taksimi davalarını açmak isteyen kişilerin miras bırakan kişinin ikamet ettiği son yerde bulunan sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması gerekir. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Mirastan Mahrum Edilme Şartları

Mal varlığı bulunan kişilerin ölmelerinin ardından açılan miras konusunda murisin ikamet ettiği son yerleşim yerindeki mahkemede yasal süreç başlatılmaktadır. Mirasla ilgili olan tüm dava konularının bu mahkemede görülmesi gerekir. Miras bırakan kişinin ardından hak talebinde bulunabilecek ve mirasçı konumuna düşebilecek olan kişilerin bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Bu noktada miras bırakan kişiden önce ölen kişilerin mirasçı sıfatını kazanması söz konusu değildir. Bununla birlikte cenin halindeki varlığın da daha sonradan mirasçı olarak değerlendirilmeye tabi tutulması mümkündür. Miras bırakan kişiyle husumeti bulunan, onu öldürmeye teşebbüs eden ve hatta öldüren kişilerin mirasçı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Miras almak için miras bırakanı tehdit ya da zorlama yoluyla sınırlayan kişilerin de mirastan hak iddia etmesi söz konusu olmamaktadır. | Miras Taksim Sözleşmesinin İptali

Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davası

Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras Taksim Sözleşmesi, Dava ölenin ikametgahı mahkemesinde görülür. Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:
  • Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
  • Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
  • Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
  • Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.
  • Miras Taksim Sözleşmesinin İptali, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati olması durumunda dava açılabilir. Ölüme bağlı tasarrufların kısmi veya tamamı için olabilir.
Miras Taksim Sözleşmesinin İptali davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer. Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir. Dava yoluyla ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyebilmek için, dava tarihinde mirasçılık sıfatının kazanılmış olması şarttır. Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.  Miras Taksim Sözleşmesinin İptali,

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara