Mirasta Tasarrufun İptali Davası

Mirasta Tasarrufun İptali Davası
Mirasta Tasarrufun İptali Davası Genel Bilgiler | Mirasta tasarrufun iptali davasına girmeden önce konu ile alakalı olan tasarrufun iptali davasını kısacada olsa incelemekte fayda vardır: Daha çok İcra ve İflas Hukuku altına ele alınan tasarrufun iptali davasında alacaklının borçlu ile 3. Kişiler arasında yapılan tasarruf işlemlerinin geçersiz kılınması için açtığı...

Mirasta Tasarrufun İptali Davasında Genel Bilgiler

Mirasta tasarrufun iptali davasına girmeden önce konu ile alakalı olan tasarrufun iptali davasını kısacada olsa incelemekte fayda vardır: Daha çok İcra ve İflas Hukuku altına ele alınan tasarrufun iptali davasında alacaklının borçlu ile 3. Kişiler arasında yapılan tasarruf işlemlerinin geçersiz kılınması için açtığı davadır. Mirasta Tasarrufun İptali Davası Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkân veren şahsi bir davadır. Yargıtay tarafından tasarrufun iptali davası az önceki cümlede olduğu gibi tanımlanmıştır. Kısaca tasarrufun iptali davası hakkında bilgi verdikten sonra mirasta tasarrufun iptali davasına geçelim. Konu itibari ile daha doğrusu genel görünümü itibari ile tasarrufun iptali davasına benzerlik göstermektedir. Tasarrufun iptali davasının esasına girmeden usulüne ilişkin yani davada tarafların kimler olabileceği, davanın hangi mahkemede açılacağına dair hususlardan bahsedelim:

Mirasta Tasarrufun İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tasarrufun iptali davaları genel mahkemelerde açılır. Görevli mahkeme olarak, sulh ve asliye hukuk mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Tasarrufun iptaline sebep olayların ispatı davanın olumlu sonuçlanması için önemlidir. Bu nedenle ispata yarayan her türlü delil kullanılır. Tasarrufun iptali davaları açılırken genel dava açma usullerine uygun olarak hukuk mahkemelerinde açılır. Yetki açısından bakılacak olursak,  borçlu ve alacaklı aynı yerde oturuyorsa, ortak yerleşim yerinde açılır. Yerleşim açısından farklı yerlerde ikamet etmeleri halinde belirlenen yerleşim yer mahkemelerin birinde açılır. Mirasta Tasarrufun İptali Davası

Mirasta Tasarrufun İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Dava kimlere karşı açılır peki? Dava işlem yapan borçluya karşı ve borçlu ile tasarruf ilişkisine giren 3. Kişilere karşı açılmaktadır. Türk Medeni Kanununda iyi niyet kavramından bahsedilmiştir ve biz de hukuki olaylarda farazi olarak iyi niyetli ve iyi niyetli olmayan daha amiyane tabir ile kötü niyetli olmak üzere burada 3. Kişiyi ele almak zorundayız. Kanundaki hükme göre iyi niyetli olmayan yani kötü niyetli kişi davalı olarak gösterilebilir. İyi niyetli olan kişinin yapmış olduğu bu işlem sonucunda borçluya karşı dava açılırken iyi niyetli kişilerin elde etmiş olduğu haklara malvarlığına halel gelmez. Yani kanun koyucu mirasta tasarrufun iptali davasında iyi niyetli 3. Kişiyi koruma altına almıştır. Yukarıda izah ettiğimiz üzere haciz yolu ile ya da iflas yolu ile takip edilmesi sonucunda tasarrufun iptali davası açımlataydı. Eğer iflas yoluyla takip sonrasında dava açılacak ise dava 3. Kişiye karşı açılır. Mirasta tasarrufun iptal davasında basit yargılama usulü kullanılarak hâkim sonucu takdir eder. Mirasta Tasarrufun İptali Davası

Mirasta Tasarrufun İptali

Mirasta tasarrufun iptali davasında kanun koyucu hak düşürücü süre tayin etmiştir. Batıl olan tasarruf işleminin yapılmasından itibaren 5 yıl içinde tasarrufun iptali davası açılabilir. 5 yıl geçtikten sonra dava hakkı düşer. Dava tasarrufa konu olan malların tasarrufa ilişkin işlemlerin üzerilerinden iptaline ilişkin açılır. Bu durumda hâkim bu mallar üzerinde alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir dava sırasında. İhtiyati haciz kararının verilebilmesi için teminat gösterilmesi zorunludur. Şimdi davanın esasına girmek gerekir: Eğer dava kararı alacaklının lehine çıkmış ise yani iptal sabitlenmiş ise bu durumda alacaklı alacağını cebri icra yolu ile alabilir. Eğer alacağı 3. Kişinin elinden çıkmış ise bu durumda 3. Kişi alacaklının alacağı malların değerinin açmayacak şekilde bir tazmine mahkum edilir. Yukarıda kanun koyucunun 3. İyi niyetli kişileri koruduğunu dile getirmiştik. Alacaklı malı 3. Kişiden aldığında ya da değerini tazmin ettirdiğinde 3. Kişinin mamelekinde bir azalma meydana elbette gelecektir. Bu azalmanın tahsilini iyi niyetli 3. Kişi aynı dava içerisinde borçludan talep edebilir. Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar, Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler, Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri. Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemeyen bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebiyle hacizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa yine batıldır: Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler; Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler; Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler. Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler. Mirasta Tasarrufun İptali Davası

Mirasta Tasarrufun İptali Davası - Dava Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ'NE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : Av. İlkay Uyar Kaba DAVALI                                           : KONU                                               : Mirasta Tasarrufun İptali Davası. DAVA DEĞERİ                              : AÇIKLAMALAR                           : 1-) Davalının … 2-) ........................................................ İcra Müdürlüğünce ‘Borç Ödemeden Aciz Belgesi' .........                                        …/…/… Davacı Vekili Av. İlkay Uyar Kaba

Bu haber toplam 823 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara