Tasarrufun İptali Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

İcra ve İflas Kanununun 277 ve 284. maddelerinde tasarrufun iptali konusu belirtilmiştir. Bu maddelerde belirtilen durumlara göre tasarrufun iptali konusunda açılacak dava ile bu durum gerçekleşebilmektedir. | Tasarrufun İptali Davası

Bu dava ile tasarrufun iptalinin gerçekleşmesi alacaklının borçlunun üzerinde bulunan bir taşınmaz üzerindeki tasarrufunun iptal edilmesi ve bu şekilde kayıt tahsise gerek duyulmadan haciz işlemi ve satış işleminin yapılmasının sağlanmasıdır.

Bu durum bir malın borçlunun mal varlığına dahil olmamasının sağlanması ve icra takibinde alacağın tahsilinin sağlanması için açılacak şahsi bir dava olmaktadır. | Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davasının Amacı Nedir?

Tasarrufun iptali davaları genel olarak borçlunun borcunu ödememesi ve yapılacak icra ve haciz işlemleri için de mal kaçırma niyetinde olması durumlarında uygulanan bir hukuki yol olmaktadır.

Bu uygulamada üçüncü kişilerin iyi niyetli olması veya iyi niyetli olmaması dava için önemli olmaktadır. Yasalarda iyi niyetli olan üçüncü kişilerin hak kazanımları korunmaktadır.

Bu sebeple mal kaçırma ve borçlunun iyi niyetli olmaması yanında üçüncü kişilerin bu konuda iyi niyetli olması dava için önemlidir. Hukuk büromuzun icra ve iflas konusundaki deneyim avukatları ile oldukça başarılı ve sorunsuz şekilde bu davalarda her iki tarafından haklarının en iyi şekilde korunmasının sağlanması mümkün olabilmektedir. | Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası Koşulları Nelerdir?

Tasarrufun iptali davasının açılması konusunda yasal olarak bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bunlar sağlandığı sürece tasarrufun iptali davaları açılabilmektedir. Bu şartlar içinde en önemlisi takip tarihi itibari ile kesinleşmiş bir alacağın olması gerekmektedir.

Ayrıca bu alacak için bir icra takibinin olması gerekmektedir. Bunun yanında tasarruf iptal davasının açıldığı tarihte kişinin borçlu olması gerekmektedir. Bu ana şartların yanında birçok farklı şartlarında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca borçlunun elinde bir aciz sertifikası bulunmaması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda alacaklı borçlunun taşınmazı üzerindeki tasarrufunun kaldırılması konusunda dava açabilmektedir.

Bu şekilde taşınmazın borçlunun mal varlığından çıkartılması ve icra ile haciz işleminin uygulanmasının sağlanması mümkün olabilmektedir. Bir satış talebi yapılacak borç tahsili yapılabilmektedir. | Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davasını Kimler Açabilir?

Bir borcun tahsili konusunda tasarrufun iptali davasını açabilecek kişiler yasal olarak belirtilmiş durumdadır.

Tasarrufun iptali konusunda Elinde kesin veya geçici aciz sertifikası bulunan her alacaklı bu davaları açabilmektedir. Bunun yanında alacaklının mirasçıları da bu davaları açabilmektedirler.

Alacak bir kişiye temlik edilmişse alacağı temellük eden kişilerde bu davaları açabilmektedirler.

Ayrıca iflas dairesi ve icra iflas kanununda 245. Maddede yer alan alacaklılar da bu davaları açabilmektedirler.

Açılacak tasarrufun iptali davaları iyi niyetli olan üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi gerçekleşmeden görülmektedir. Bu davalarda iyi niyetli olan üçüncü kişilerin hakları koruma altında tutulacaktır. | Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Tasarrufun iptali davasının görülmesi konusunda görevli mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Kanunda yer alan kurallara göre belirlenmektedir.

Bu konuda 2013 yılında Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin aldığı karara göre Tasarrufun iptali davalarını Asliye Hukuk Mahkemeleri görmektedir.

Kanunlar tasarrufun iptali konusunda yetkili mahkemelere özel bir yetki vermemiştir. Bu nedenle de genel yetki kuralları bu konuda geçerli olmaktadır.

Bu nedenle davaların açılmasında davalının ikamet adresindeki mahkeme yetkili olmaktadır. Bu konuda borçlu ve üçüncü kişilerde ikamet yerlerindeki mahkemelerden dava açabileceklerdir.

Tasarrufun İptali Davasında Süre Tasarrufun iptali davasındaki süre 5 yıl olmaktadır. Bu süre iptali istenen işlemin yapıldığı tarih ile başlamaktadır. Bu tarihten sonra beş yıl içerisinde dava açılabilmektedir. | Tasarrufun İptali Davası

Yargıtay Kararı – Tasarrufun İptali Davası

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN ÜZERİNE TAŞINMAZLARIN TAPUDAKİ DEĞERLERİ ÜZERİNDEN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLDUĞU.

TAŞINMAZLAR ÜZERİNE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece dava konusu taşınmazların üzerine taşınmazların tapudaki değerleri üzerinden ihtiyati haciz kararı verilmesi isabetli görülmemiştir.

Mahkemece İİK’nun 283/1 madde hükmü de gözönüne alınarak davacının dava konusu takip dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle (taleple bağlı kalınarak) sınırlı olarak dava konusu taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – MEVCUT DELİLLERİN SÖZLEŞME YORUMLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Tasarrufun iptalini konu alan davada mevcut delillerin sözleşme yorumlanarak değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun olmayan gerekçeyle davanın reddi isabetli görülmemiştir.

Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara Avukat ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | Tasarrufun İptali Davası

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor