Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? | Muris Muvazaası Davaları Muris muvazaası miras bırakanın belli birtakım nedenlere dayanarak yasal mirasçılarından mal kaçırmak için gerek diğer yasal mirasçıları ile gerekse bir başka diğer 3. Kişiler ile yaptığı danışıklı işlemlere denir. Muris muvazaası hakkında bilgi vermeden muvazaa hakkında biraz bilgi...
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? Ölünceye kadar bakma akdinin iptali kanun koyucular tarafından 6098 sayılı olan Türk Borçlar Kanunu’nun 661’inci maddesine göre düzenlenmiştir. Bu noktada ölünceye kadar bakmak ve gözetmek sözleşmelerinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerine borç ve sorumlulukları bulunmaktadır. Taraflar arasında yapılan bu sözleşmelerde bakım alacaklısı olan kişi, sözleşmeye konu olmuş olan malların mülkiyetini, bakım borçlusuna geçirebilir ve bakım borçlusu olan kişi de bakım alacaklısına yasanın düzenlediği şekilde ölünceye kadar bakmakla yükümlüdür. Bu aşamada kişinin özel bakım gereksinimi altında olması gerekmemektedir. Bunun dışında miras bırakan kişi ölene kadar bakılması durumunda temlikin muvazaa ile ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için sözleşme tarihinde murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumları, aile şartları ve mal varlığı gibi detayların mutlaka göz önünde tutulması gerekmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl iptal edilir ve hangi mahkemede iptal edilir için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sağlık Raporu

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tmk için taraflar karşılıklı olarak bazı yükümlülüklere sahiptir. Yapılan sözleşmelerde mirasçı atanması içermediği durumlarda miras sözleşmeleri yapılması gerekmektedir. Şayet bu durum söz konusu değilse sözleşmenin geçerliliğinden bahsedilmemektedir. Yapılacak olan sözleşme devlet tarafından tanınmış olan bakım kurumu tarafından, yetkili olan makamlar tarafından belirlenmiş şartlara uyularak yapılmalıdır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptal davasında, bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olunan kişilere karşı yükümlülüğü yerine getirme şansını kaybeder. Bu durumda sözleşmenin iptali talep edilebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olmaktadır. Bu kişilere karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir durumda ise bu noktada sözleşmenin iptalini istemeleri mümkündür. Bundan dolayı da sözleşmenin iptali için dava açılması ve yasal olarak durumun çözümü bulunmalıdır. Hakim sözleşmenin iptalinin yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek sebebiyle bakım alacaklısı olan kişinin nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine hükmedebilir. Bu noktada mirasçı olan kişilerin tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları da saklı tutulur.   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? Muris Muvazaası Davaları Muris muvazaası miras bırakanın belli birtakım nedenlere dayanarak yasal mirasçılarından mal kaçırmak için gerek diğer yasal mirasçıları ile gerekse bir başka diğer 3. Kişiler ile yaptığı danışıklı işlemlere denir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? Muris muvazaası hakkında bilgi vermeden muvazaa hakkında biraz bilgi vermek gerekir. Bu nedenle muvazaa hakkında birtakım hususları bildirdikten sonra muris muvazaasına geçekte yarar vardır. Türk Borçlar Kanunu madde 19: Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası Nedir?

Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. Türk Borçlar Kanunun 19. Maddesinde ifade edildiği üzere tarafların gerçek amaçlarını gizlemek için yapmış oldukları sözleşmeye muvazaalı işlem denir. Muvazaayı daha da ayrıntılı incelediğimizde şunları söyleyebiliriz: Tarafların 3. Kişileri aldatmak amacı ile kendi aralarında geçerli olmayan ama görünüşte geçerli olan sözleşmeye denmektedir. Muvazaa nispi muvazaa ve mutlak muvazaa olmak üzere 2'ye ayrılır. Taraflar mutlak muvazaada sadece 3. Kişileri kandırmak amacı ile geçersiz bir sözleşme yapmaktadırlar. Fakat nispi muvazaada gizli ama geçerli bir sözleşme vardır. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? Taraflar için geçerli olan bu sözleşme gizlidir ve 3. Kişileri yanıltmak için de görünüşte bir işlem mevcuttur. Muvazaanın ortaya çıkabilmesi için 3 durum gereklidir:
  • Tarafların iradeleri ile gerçekleştirmiş olduğu sözleşme arasında uygunsuzluk
  • Bu uygunsuzluğun nedeni ise 3. Kişileri kandırmaktır
  • Muvazaa anlaşması, bu da nispi muvazaayı ifade etmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Davası

Miras bırakanın birtakım nedenlerden dolayı ki bu nedenlerin hiç biri hukuka uygun değildir mirasçısından mal kaçırmak amacı ile ivazsız yani karşılıksız yaptığı kazandırmaları ivazlı bir işlem gibi göstermesidir. Bu ivazlı işlem genelde ya satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile gerçekleşir. Miras bırakan ile ivazsız kazandırmanın sahibi olan kişi arasında nispi muvazaa gerçekleştirilir. Muris muvazaasının unsurlarını incelemeden önce temelinde yatan nedenlerine bakmakta yarar vardır. Günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir durum olan muris muvazaasının temel nedenleri şunlardır:
  • Kız çocuk ve erkek çocuk arasındaki miras payı eşit tutulmuştur. Ve kız çocuklarının günümüzde hala mirastan pay almasını istemeyen bireylerde elbette ki vardır. Bu nedenle kız çocuklarından mal kaçırmak isteyen ebeveynler satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi altında erkek çocuklarına bağışta bulunabilmektedirler.
  • Miras bırakanın yaşlılığında ya da ölümünden kısa süre önce ona bakan kişileri miras bırakana yaptığı askılar nedeni ile taşınmazların bakan kişiye temliki.
  • Bu durumla da oldukça sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yaşlılığında ve uzun süre ebeveynlerine bakmış olan çocuk diğerlerinden daha fazla hak sahibi olduğunu iddia ederek ebeveynine baskı uygulayabilmekte ve yaşlı olan kişi de bu baskıya daha fazla dayanamadığından devir işlemini gerçekleştirebilmektedir.
  • Veya daha fazla evlenen kişilerde eşin eşine baskı yaparak kendisinden olan çocuklarını kayırma isteği nedeni ile eşin ilk eşinden olan çocuklarını hak kaybına uğratması da bir diğer nedendir.
Bu nedenler günümüzde toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan durumlar olup daha çok toplumun hukuki sorunu değil sosyolojik ve psikolojik sorunudur. Bizler yargıya intikal eden kısımlara geri döndüğümüzde muris muvazaasının 4 unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar şunlardır:

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası Unsurları

Görünüşteki İşlem ( sözleşme ), Bu miras bırakan ile sözleşmenin diğer tarafı ile arasında iradelerine uyum göstermeyen fakat diğer kişileri kandırmak amacı ile gerçekleştirilen işlemdir. Örneğin bağış ile devredilecek olan taşınmazın görünüşteki işlemi genelde satış işlemidir. Bu sözleşme tarafların asıl iradelerine uygun olmadığı için hüküm ve sonuç doğurmayacaktır çünkü bir sözleşmenin gerçekleşebilmesi için kanun koyucu Türk Borçlar Kanununda iradelerin birbirine ve yapılacak sözleşmeye uyumlu olması gerektiğini ifade etmektedir.
  • Muvazaa Anlaşması
Yazılı ya da sözlü olarak muvazaalı işlemin tarafları arasında gerçekleştirilen bu anlaşma görünüşteki işlemin herhangi bir şekilde geçerli olmayacağını ifade eden anlaşmadır. Yani görünüşteki işlemde taşınmazı miras bırakan bir mirasçısına 10 bin Türk Lirasına satıyor gibi gözüküyorsa bu parayı istemeyeceğine dair yapılan bir anlaşmadır. Muvazaa anlaşması ya görünüşteki sözleşmeden önce ya da görünüşteki sözleşme ile birlikte yapılmalıdır.
  • Kişileri Yani Mirasçıları Aldatma Amacı Gütmelidir
Miras bırakan eğer mirasçı olmayan bir 3. Kişi ile bu anlaşmayı yaptıysa bütün mirasçılarını aldatma amacı gütmelidir. Eğer taraf mirasçılardan biri ise diğer kalanların hepsini aldatma amacı olmalıdır. Eğer miras bırakanın amacı mirasçılarını aldatmak değil diğer 3. Kişileri aldatmak ise bu durumda da muris muvazaası değil taraf muvazaası söz konusu olacaktır.
  • Gizli Sözleşme
Gizli sözleşme görünüşteki sözleşmenin aksine tarafların irade beyanlarına uyduğu için geçerli bir sözleşmedir. Fakat bazen gizli sözleşmenin de şekil şartına tabi olduğu durumlar olmaktadır. Bu durumda da şekil şartı gerçekleşemeyeceğinden çünkü görünüşte sözleşme vardır ortaya çıktığında gizli sözleşme hükümsüz hale gelecektir. Muris muvazaalarında genellikle gizli sözleşme bağış sözleşmesi olmaktadır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası Tarafları ( Davacı ve Davalı Taraflar)

Davacı: mirasta hakkı ihlale uğramış bütün yasal mirasçılar muris muvazaasına dayalı davayı açabilmektedirler. Davalı taraf ise: muris muvazaasına dayalı davalar miras bırakanın ölümünden sonra açılan davalar olup bu davalar miras bırakan ile bu sözleşmeyi gerçekleştirmiş olan kişiye karşı açılmaktadır. Ayrıca muvazaa ile taşınmazı devralan bu muvazaayı bilen kötü niyetli bir kişiye bu taşınmazı satmış ya da başka bir şekilde devretmiş ise o kötü niyetli 3. Kişiye karşı da dava açılabilmektedir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hukuk Muhakemeleri kanuna göre aksi belirtilmediği sürece görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu davalarda da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Taşınmazların birinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi de yetkili mahkemedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası Hak Düşürücü Süreler

Muris muvazaası davası yukarıda da ifade edildiği üzere miras bırakanın ölmesinden sonra açılabilecektir. Ve hakkı ihlal edilen mirasçı muvazaalı işlemi e zaman öğrenmişse o zaman dava açılabilecektir. Kanun koyucu herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre beyan etmemiştir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muris Muvazaası Davasında Talep Konusu Nedir?

Muvazaalı olarak yapılan sözleşmenin iptalini isteyerek mirasçı kendi payının ihlal edildiği kısmında da taşınmazın kendisi üzerine tescilini isteyecektir. Deliller: Bu davalarda davacı taraf miras bırakan taşınmazı muvazaalı işlemle karşı tarafa devrettiğini her türlü delil ile ispatlama hakkına sahiptir. Burada en çok kullanılan banka hesapları, vergi makbuzları, doğalgaz makbuzları, tanıklar, bilirkişi görüşleri, mektup ve benzeri yazışmalar delil olarak dava sırasında ileri sürülebilmektedir. Makalede Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfamımızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara