Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer? Miras bırakanın malları nasıl tespit edilir?

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer? Miras bırakanın malları nasıl tespit edilir?
Tereke davası, miras bırakanın mal varlığının resmi olarak tespit edilmesi ve bu varlıkların mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla açılan bir davadır. Mirasçılar arasında anlaşmazlık olduğunda ya da mal varlığın tespiti için açılır.

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın vefatı sonrasında geride bıraktığı malvarlığının doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenmesini ve kaydedilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreç, mirasçıların haklarının korunması ve mirasın adil bir şekilde paylaştırılması için kritik öneme sahiptir.

Terekenin tespiti, miras bırakanın mallarının nasıl tespit edileceği, bu sürecin hasımsız olup olmadığı, terekenin tespiti ile ortaklığın giderilmesi davalarının birlikte açılıp açılamayacağı ve terekenin tespiti davasının ardından izlenmesi gereken adımlar gibi konuları içerir. Ayrıca, miras bırakanın terekesinin nasıl öğrenileceği de bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Terekenin Tespiti Nedir?

Terekenin tespiti, miras bırakanın arkasında bıraktığı malvarlığını hukuki bir süreçle belirleme işlemidir. Mirasçıların haklarını koruyan ve mirasın adil paylaşımını sağlayan bu süreç, miras malvarlığının kaydedilmesi ve korunması amacı taşır.

Miras Bırakanın Malları Nasıl Tespit Edilir?

Miras bırakanın mallarının tespiti, mirasçıların mahkemeye beyanları ve mahkemenin ilgili kurumlara yazdığı müzekkereler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu süreç, miras malvarlığının doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Terekenin Tespiti Hasımsız mı?

Terekenin tespiti davası, çekişmesiz yargı işlerinden biri olarak hasımsız yürütülür. Bu dava türünde, bir mirasçının açtığı dava, tüm mirasçılar için geçerli sonuçlar doğurur ve diğer mirasçıların ayrıca dava açmalarına gerek kalmaz.

Terekenin Tespiti ve Ortaklığın Giderilmesi Birlikte Açılabilir mi?

Mirasçılar, tereke tespiti davası açma hakkına sahiptir ve bu dava, isterlerse ortaklığın giderilmesi davasıyla birlikte açılabilir. Her mirasçının ayrı ayrı veya birlikte dava açma hakkı bulunur.

Terekenin Tespiti Davasından Sonra Ne Yapılır?

Terekenin tespiti davası sonrasında, mahkeme tarafından mirasçıların beyanlarına dayanarak malvarlığı tespiti yapılır. Daha sonra, tespiti tamamlamak için gerekli bilgilerin elde edilmesi amacıyla üçüncü şahıslar, kurumlar ve özel şirketlere müzekkereler yazılır.

Murisin Terekesi Nasıl Öğrenilir?

Murisin terekesini öğrenmek için açılan terekenin tespiti davaları, Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. Yetkili mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yerinin mahkemesidir. Bu davayı mirasçılardan herhangi biri açabilir ve mirasçıların birlikte hareket etme zorunluluğu yoktur.

Tereke Davası Ne Kadar Sürer?

Tereke davasının süresi, mahkemenin iş yoğunluğu, duruşma günlerinin belirlenmesi, delillerin toplanması ve bilirkişi raporlarının süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Tereke Davası Ortalama olarak, tereke davası 9 ile 12 ay arasında sürmektedir. Ancak, davanın bir avukat tarafından yönetilmesi süreci 1-2 aya kadar kısaltabilir.

Babanın Üzerine Olan Malları Nasıl Öğrenebilirim?

E-Devlet Kapısı üzerinden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün "Muris Adına Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmeti sayesinde, vefat eden kişinin tapu bilgilerine ulaşılabilir. Bu hizmet, miras bırakan kişinin mal varlığını kolayca listelemenizi sağlar.

Tereke Tespit Davası Kime Karşı Açılır?

Tereke tespit davası, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi veya miras bırakanın mal varlığı hakkında net bilgilere ulaşılması amacıyla açılır. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerinde bu dava türüne dair hükümler yer almaktadır.

Tereke Tespit Davası Kimler Açabilir?

Yasal mirasçılar veya miras bırakanın ölmeden önce atadığı mirasçılar, herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresine tabi olmaksızın tereke tespit davası açabilirler.

Tereke Tespit Davası Reddi Miras Süresini Durdurur mu?

Reddi miras süresi üç aylık bir hak düşürücü süredir ve bu süre durdurulamaz veya kesintiye uğratılamaz.

Geçmişe Dönük Miras Davası Açılabilir mi?

Mirasçının saklı payı verilmediğini öğrenmesinin ardından bir yıl içinde tenkis davası olarak bilinen miras payı davası açılabilir. Ayrıca, miras bırakanın vefatı ve vasiyetin öğrenilmesinden sonra on yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Terekenin Tespiti Davası Açma Şartları Nelerdir?

Terekenin Tespiti davasına geçmeden önce genel olarak tespit davaları hakkında bilgi verdiğimizde şunları söyleyebiliriz. Medeni Usul Hukuk altında incelenen ve Hukuku Muhakemeleri Kanunun 106. Maddesinde hüküm altına alınarak tanımlanan tespit davaları, bir hakkın ya da hukuki ilişkinin var olup olmadığını ya da bir belgenin sahte olup olmadığını belirlemek amacıyla açılan davalara tespit davaları denir.

Tespit davalarının açılabilmesi için belli şartlar gerekmektedir. Bu şartlar: öncelikle korunması gereken güncel bir hukuki yararın mevcut olması ve bu hukuki yararın başka hiçbir yolla korunamayacak olması gerekir.

Eğer o hak başa bir dava ile örneği eda davası ile korunabiliyorsa o zaman tespit davası açılmasında bir yarar olmadığı için tespit davası açılamayacaktır. Ayrıca tespit davalarında maddi vakıalar değil haklar tespit edilmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Neden Açılır?

Mirasçı yukarıda da ifade ettiğimiz üzere murisin bıraktığı mirası kabul etme zorunluluğuna sahip değildir. Tereke tespit davaları da istihkak davası niteliğinde değillerdir, delil niteliği taşımaktadırlar. Tereke tespit davalarında mahkeme murisin mal varlığını tespit etmek ve onu deftere geçirerek yasal düzeyde korunmasını sağlamaktadır.

Terekede korunması gereken mallar bulunduğu takdirde bunları hukuki yollar ile korumaya almak da zorundadır.

Örneğin satılması gereken bir mal var ise onu açık artırma yolu ile satarak parasını tereke mal varlığı olarak bankaya yatırması gerekir. Bu gibi hususlar yasal güvence altındadırlar ve deftere kaydedilirler.

Tereke taksim edilene kadar bütün yasal mirasçılar tereke üzerinde iştirak halinde sorumludurlar ve hak sahibidirler. Yani herhangi biri diğerlerinin izni olmadan hiçbir şekilde murisin bıraktığı tereke üzerinde icraatlar da bulunamaz.

Tek başlarına genelde dava açamazlar. Fakat terekenin tespiti davasında herhangi bir yasal mirasçı diğer mirasçılara tabi olmadan terekenin mühürlenmesi ve terekeye giren malların tespitini isteyebilir. İşte buna yukarıda da ifade ettiğimiz üzere terekenin tespiti davası denmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Medeni hukuk kapsamı altında incelenen Miras hukukunda uygulanan usul hukuku kuralları Hukuk Muhakemeleri kanunda hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Terekenin Tespiti davası da bu nedenle usul hukuku kuralları altında incelenecektir. Terekenin Tespiti davası miras bırakanın yani murisin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmaktadır.

Terekenin Tespiti Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Neden Asliye Hukuk Mahkemesi değil de Sulh Hukuk Mahkemesidir? Yargı çekişmeli ve çekişmesiz olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Eğer dava çekişmeli bir dava ise yani davacı ile beraber davalı da bulunmaktaysa genel kural olarak görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir fakat çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Terekenin tespiti davasını incelediğimizde yasal mirasçı terekenin mühürlenmesi ve tespiti içi dava açmaktadır. Doğal olarak ortada bir davalı bulunmamak ile beraber sadece bir belirleme mevcuttur.

Çekişmesiz yargı kapsamı altında incelendiği için terekenin tespiti davası Sulh Hukuk mahkemesinde görülmektedir. Konuyla bağlantılı olan Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Terekenin Tespiti Davası İle Tespit Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın yerleşim yerinde açılan terekenin tespiti davasında alınacak ihtiyati tedbirler şunlardır: hakimin resen ilgilendiği ya da taraflarca açılan davada terekedeki malların korunması ve yasal mirasçıların hak kaybına uğramaması için gerekli olan bütün önlemleri almak zorundadır. İhtiyati tedbir kararlarının alınabilmesi için murisin ölümünden sonra en geç 1 ay içinde davanın açılması gerekir.

Malların ve hakların yazılması, terekenin mühürlenmesi, korunması mümkün olmayan malların satımı ve bedelinin bankada korunması gibi, terekenin yönetilmesi için temsilci atanması ve vasiyetnamelerin açılması hakimin aldığı tedbirlerdir.

Taraflarca dava açılmadığı takdirde yani hakim resen ihtiyati tedbir kararı verdiğinde masraflar Devlet hazinesinden karşılanmaktadır. Terekenin tespiti davası hakimin resen açtığı bir dava da olabilir taraflar da istemde bulunabilir. Çekişmesiz yargı ilerinden biri olan terekenin tespiti davası kesin karara bağlanamaz.

Terekenin Tespiti Davası Ve Defter Tutulması İstemi Nedir?

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında verilebilecek olan ihtiyati tedbir kararı, niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.

Başka bir konu olan Terekenin Taksimi Davası ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır.

Miras bırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hakimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve miras bırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir. Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde sulh hakimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir:

  1. Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimse varsa,
  2. Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yoksa,
  3. Mirasçılardan veya ilgililerden biri, ölüm tarihinden başlayarak bir ay içinde istemde bulunursa,

Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır. Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkması üzerine, sulh hakimi, önlemlere son vererek terekeyi hak sahiplerine teslim eder.

Makalemizde Terekenin Tespiti Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 539 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara