Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi, İİK`nun 33. maddesinde sayılan belgeler ile ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş, borçlu hükmü temyiz etmiştir. İİK`nun 33/1. maddesinde, ilamlı takipte borçlunun icra mahkemesine başvurarak, borcun imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabileceği, ancak itfa veya imhal iddiasının yetkili mercilerce re`sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edilebildiği takdirde icranın geri bırakılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca Yargıtay`ın süreklilik kazanan içtihatlarında; lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden borçlunun nafaka ödemekle sorumlu tutulabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunmasının gerektiğini, borçlunun çocuğun kendisi yanından kaldığı iddiasında bulunması halinde, bu iddianın tanık dahil her türlü delille ispat edilebileceği kuralı benimsenmiştir.

Somut olayda borçlu vekili 23.05.2013 havale tarihli itiraz dilekçesinde, elden ödeme iddiasına ilişkin yazılı belgeleri olduğunu bildirdiği, ancak delillerini dilekçesiyle sunmadığı gibi tebliğ edilen ön inceleme tutanağında ödeme belgelerinin dosyaya sunulması için verilen iki haftalık kesin süreye rağmen yazılı herhangi bir belgeyi sunmadığı, ancak fiili olarak çocukla birlikte yaşadığını iddia ettiği döneme ilişkin olarak tanık deliline dayandığı, tanık isimleri ve adresleri bildirdiği, alacaklı taraf da cevap dilekçesiyle bu iddiaya karşı dinletmek üzere tanık isimleri bildirdiği halde Mahkemece, ilk celsede tarafların tanıklarını dinletmeleri için imkan verilmeden, iddianın İİK`nun 33. maddesinde belirtilen belgelerle ispat edilemediği gerekçesiyle itirazın tümden reddine karar verilmiştir.

Bu durumda yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve süreklilik arz eden Yargıtay içtihatları nazara alınarak, mahkemenin, borçlunun 2009 ekim ayından sonraki nafaka borcunu elden ödeme ve çocuğun okul, dershane ve giyim masraflarını karşılayarak yerine getirdiği itirazı yönünden iddia ispat edilmediğinden redde ilişkin hükmü yerinde ise de; tarafların boşanma kararından sonra 2009 yılı Ekim ayına kadar birlikte yaşamayı sürdürdüklerine ilişkin borçlu iddiası yönünde taraflara tanıklarını dinletme imkanı verilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde bu isteminde reddi yönünde karar verilmesi isabetsizdir.

2 Yorum

Yorum Bırak