Resmi nikah olmadan tazminat ve nafaka alınır mı? Evlilik dışı olan çocuğa nafaka verilir mi?

Resmi nikah olmadan tazminat ve nafaka alınır mı? Evlilik dışı olan çocuğa nafaka verilir mi?
Türk hukuku, resmi nikahsız ilişkilerde ve evlilik dışı çocukların durumunda bireylerin haklarını koruyor. Destek tazminatı, çocuklar için nafaka ve soyadı hakları gibi konular merak edilmektedir. Resmi nikah olmadan tazminat ve nafaka alınır mı?

Evlilik dışı birliktelikler, modern toplumlarda giderek daha yaygın hale gelmiş olup, bu durum hukuki çerçevede de çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Geleneksel anlamda, evlilik bir hukuki sözleşme olarak kabul edilir ve bu sözleşme ile birlikte taraflar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahip olurlar. Ancak, resmi bir nikah olmaksızın yaşanan birlikteliklerde, tarafların hakları nasıl korunur? Bu soruların cevapları, modern hukuk sistemlerinin bu tür birlikteliklere nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemlidir.

Evlilik Olmadan Tazminat Alınabilir mi?

Evlilik dışı ilişkilerde tazminat talebi, özellikle bir tarafın diğer tarafa maddi veya manevi anlamda belirgin bir katkı sağladığı durumlarda gündeme gelir. Yargı pratiğinde, bu tür birlikteliklerin sona ermesiyle mağdur duruma düşen tarafın, destek tazminatı talep edebileceği yönünde kararlar bulunmaktadır. Bu tazminat, genellikle ilişki süresince bir tarafın diğer tarafa sağladığı ekonomik destek, kariyerinden feragat etme veya ilişki nedeniyle maruz kalınan manevi zararlar gibi unsurlar göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Resmi Nikah Olmadan Nafaka Alınır mı?

Resmi bir evlilik akdi olmamasına rağmen, özellikle çocukların varlığı durumunda nafaka talep edilebilir. Türk hukuk sistemi, çocukların menfaatlerini korumayı önceliklendirir. Bu nedenle, çocukların bakımı, eğitimi ve genel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nafaka talep edilebilir. Ancak, süresiz nafaka talepleri genellikle resmi evliliklerle sınırlı tutulmakta, evlilik dışı ilişkilerde bu tür bir talep için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

Evlilik Olmadan Çocuk Olursa Ne Olur?

Çocuğun evlilik dışı doğması, onun hukuki statüsünü belirleyen önemli bir faktördür. Türk Medeni Kanunu uyarınca, evlilik dışı doğan çocuğun velayeti otomatik olarak anneye verilir. Ancak, bu durum babanın çocuk üzerindeki haklarını tamamen ortadan kaldırmaz. Baba, çocuğunu tanıyarak veya gerekli hukuki süreçleri takip ederek çocuk üzerindeki haklarını kullanabilir. Bu haklar arasında çocuğun velayeti, mal varlığı üzerindeki haklar veya çocuğun eğitim ve bakımıyla ilgili kararlarda söz sahibi olma hakkı bulunur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk Kimin Soyadını Alır?

Türk Medeni Kanunu'na göre, evlilik dışı doğan çocuklar, doğumlarından itibaren annelerinin soyadını taşırlar. Ancak, babanın çocuğu tanıması durumunda, çocuğun soyadının babanın soyadına değiştirilmesi mümkündür. Bu durum, çocuğun kimlik oluşumunda önemli bir yere sahiptir ve çocuğun hem anne hem de baba ile olan bağını güçlendirir.

Evlilik Dışı Olan Çocuğa Nafaka Verilir mi?

Çocuğun evlilik dışı olması, onun nafaka hakkını etkilemez. Çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması, her iki ebeveynin de sorumluluğundadır. Baba, çocuğu tanıyarak veya mahkeme kararı ile soy bağının kurulması sonucunda, çocuğun bakımı için nafaka ödemekle yükümlü hale gelir. Bu, çocuğun fiziksel ve manevi gelişimi için gerekli olan destek ve korumanın sağlanması amacıyla yapılan bir düzenlemedir.

Bu konular, evlilik dışı ilişkilerin sona ermesi veya çocukların varlığı gibi durumlar karşısında ortaya çıkan hukuki sorunları ele alır. Türk hukuk sistemi, evlilik dışı ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan çocuklarla ilgili durumları düzenleyerek, bireylerin haklarını koruma altına almayı amaçlar.

Resmi Nikahı Olmayan Nikahsız Eşe Nafaka Tazminat Alır Mı?

Modern toplum gereklilikleri çerçevesinde Türk Medeni Kanunu dahilinde evlilik birliğinin kurulabilmesi için resmi nikah zorunluluğu bulunmaktadır. Fakat toplumun mevcut olan değerler, süregelen geleneklere resmi nikah harici birliktelikler çerçevesinde toplum genelinde yoğun şekilde görülüyor. Eskiden olduğu gibi günümüzde de bu söz konusu birlikteliklerde genel olarak imam nikahı şeklinde isimlendirilen Ve hukuki açıdan geçerliliği söz konusu olmayan bir sözde evlilik birliği oluşturan kavram ile gerçekleştirilebilmektedir.

Resmiyeti bulunmayan söz konusu birliktelik ya da imam nikahı ile yapılan birliktelik içerisinde çocukların meydana geldiği görülmekte ve bu söz konusu çocuklar için evlilik dışı çocuklar sıfatı veriliyor.

Bir çocuğun evlilik içerisinde doğması durumunda baba yani eş otomatik şekilde baba sıfatı alırken, bunun tersi durumlarda ise söz konusu çocuğun ebeveyni olduğunun modern tıp yöntemlerinden yararlanarak, hukuki yönden kanıtlanması gerekliliği bulunur. Ancak bu ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesine gerek olmadan da söz konusu baba evlilik dışı çocuğu tanıma hakkına da sahiptir.

Evlilik Dışı Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Nasıl Olur?

Modern hukuk sistemi dahilinde ‘tanıma' tek taraflı bir hukuki işlem olarak görülür ve kesin yargılı haklar arasında bulunur. En önemli nokta söz konusu ‘tanıma' işlemini yerine getiren kişi baba olması ile geçerlilik bulur. Bu kapsamda söz konusu ‘tanıma' işlemi, baba olarak addedilen kişi tarafından Nüfus Müdürlüğü' ne, ilgili mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı şekilde başvuru gerçekleştirmesi ile gerçekleştirilebilmektedir.

Aynı zamanda da baba tarafından resmi senet ya da vasiyetname ile çocuğun kendisinden olduğunun beyanını gerçekleştirebilme şansına sahiptir. Bu durumda söz konusu çocuklar açısından ‘tanıma senedi' düzenlemesine gerek bulunmazken, düzenlenmiş olan resmi senetler Nüfus Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınarak tescil gerçekleştirilmeden Cumhuriyet Savcılığı' na intikali gerçekleştirilir.

Evlilik haricindeki bir erkek ile soy bağı ilişkisi bulunmamakta ise beyan esnasında yer alan Nüfus memuru, sulh hakimi, noter ya da vasiyetnamesi açan hakim tanıma işlemini babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü' ne bildirmektedir.

Çocuğun kayıtlı olduğu nüfus memuru ise ‘tanıma' işlemini çocuğa, annesine, vesayet altında bulunuyor ise vesayet makamına bildirmektedir.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Pozisyon itibari ile baba konumunda yer alan kişi her durumda evlilik dışı çocuğu tanımaya bilmektedir. Bu hallerde babalık davası açılması hakkı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu babalık davası çocuk ile baba arasında mevcut olan soy bağının mahkeme tarafından tespit edilmesini hedefler.

Mahkeme neticesinde verilen babalık hükmü yenilik teşkil eden bir karar olur ve herkese karşı etkiler teşkil eder.

Mahkemede Babalık Nasıl Tespit Edilir?

Mahkeme tarafından davalının gerçekten baba olup, olmadığına yüz vücut benzerliğinin de dahil olacağı şekilde mevcut olan. Delillere ve özellikle de DNA testleri sonucuna bakarak, karar almaktadır.

Bu noktada erkeğin doğum öncesi 300 gün ile doğum sonrası 180 gün arasında anne ile cinsel birlikte yaşamış ise babalığa karine sayılırken, bu sürenin haricinde olan gebe kalma dönemi içerisinde davalı kişinin anne ile cinsel ilişkide bulunduğunun kanıtı babalığa karine olur.

Erkek tarafından çocuğun babası olmasının mümkün olmadığını. Veya başka bir erkeğin baba olma olasılığını kendisinden daha yüksek olduğunu ispat etmesi durumunda ise karine geçerli olmaz.

İmam Nikahlı Eş İçin Tazminat Hakkı

Türkiye' de Türk Medeni Kanunu kapsamında bir evlilik birliğinin geçerliliği. Resmi nikah ile mümkün olurken resmi nikah bulunmadan evlilik birliğinin kurulması olanaksız olmasından dolayı boşanmanın da söz konusu olması mümkün olmaz.

Resmi nikahlı olmayan eşin ayrılma veya terk etme hallerinde boşanma ve boşanmanın feri taleplerinden faydalanabilmesi de mümkün olmaz. Fakat evlilik birliğinin kurulması tarafların ortak yaşam tercihlerinden dolayı meydana geliyor ise, resmi nikah olunmaması Durumunda da tarafa bazı talepleri iletmek mümkün olur.

Bu halde resmi nikahı bulunmayan eş ortak yaşamın kurulduğu, geçerli bir evlilik birliğinden öngörülen aile ortamının oluşturulduğunu kanıtlamak ile yükümü olur. Zaten Yargıtay tarafından da alınan kararlar çerçevesinde resmi nikahlı olmayan eşe bazı taleplerde bulunma hakkı verir.

Yargıtay Kararı - Resmi Nikahı Olmayan Nikahsız Eşe Nafaka Tazminat

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2004/12679 Karar: 2004/12334 Karar Tarihi: 08.11.2004 NAFAKA DAVASI - DAVACI İLE DAVALI ARASINDA RESMİ EVLİLİK BULUNMAMASI. NAFAKA TALEP EDİLEN ÇOCUKLARIN DAVACI ANNE ÜZERİNE KAYDEDİLDİĞİ. EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞAN ÇOCUKLAR İLE BABA ARASINDA NESEP BAĞI KURULMADAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI

ÖZET: Dosya içerisine getirtilen nüfus kayıtlarına göre; nafaka talep edilen çocukların, davacı anne üzerine (baba adı belirtilmek suretiyle) kaydedildiği ancak, davalının (babanın) üzerinde kayıtlı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Evlilik dışı çocuklar yönünden; annenin, babadan nafaka isteyebilmesi için, baba ile çocuklar arasında soy bağının kurulmuş olması gerekir.

Çocuk ile ana arasındaki soy bağı doğumla kurulur. Baba ile aradaki soy bağı ise babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir. Mahkemece, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuklar ile baba arasında nesep bağı (tanıma veya babalık hükmü ile) kurulmadan nafakaya hükmedilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Makale Resmi Nikahı Olmayan Nikahsız Eşe Nafaka Tazminat konusu bilgi için hazırlanmıştır. Diğer makale için Ankara avukat sayfasını ziyaret ediniz.

Bu haber toplam 628 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara