Şirket Alacaklarının Tahsili

Şirket Alacaklarının Tahsili konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Şirket Alacaklarının Tahsili Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır.

 

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014/9163 Karar: 2015/1004 Karar Tarihi: 22.01.2015

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASINA DAİR DAVACI HAKKINDAKİ CEZA DAVASININ DA NETİCESİ BEKLENİP TÜM DELİLLER BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece bu husus araştırıldıktan sonra, tamamının vekalete dayalı olarak kullanıldığı yahut iade/iptal edildiği ispatlanır ise taraflar arasındaki ibranameden sonra davacının davalı şirkete herhangi bir hizmet verip vermediği, ilgili yerlerden sunulacak deliller toplanarak, açığa imzanın kötüye kullanılmasına dair davacı hakkındaki ceza davasının da neticesi beklenip tüm deliller birlikte göz önünde bulundurularak hüküm kurulmalıyken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirir. Ankara avukat