Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusu terk nedeniyle boşanma davası açmayı düşünen eşlerin cevap arayacağı önemli sorunlardandır.  Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak da Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince boşanma kararı verilemez.

Aynı Yasa’nın 166/3. maddesinde yer alan Anlaşmalı Boşanma durumu söz konusu olmadıkça da davalının davayı kabul açıklaması sonuç doğurmaz.

Boşanma Sebeplerinden Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aile hukukunu ilgilendiren konulardan biri de evlilik birliğinin hukuki olarak sonlanmasına sebep olan nedenlerden biri de boşanmadır. Boşanma Medeni Kanunda kanun koyucu tarafından hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu boşanma sebeplerini hüküm altına almış ve bu sebeplerden biri olmadığı takdirde tarafların boşanma davası açmalarına izin vermemiştir. Boşanma sebeplerinden biri de terk nedeni ile boşanmadır. Terk sebebi ile boşanma davasının açılabilmesi için birtakım şartlar vardır. Bu 3 tane şart gerçekleşemeden boşanma davası açılamaz. Peki,  bu şartlar nelerdir?

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır – Boşanma Şartları Nelerdir

  • Eşlerden biri ortak hayattan ayrılmalıdır. Terk kavramından anlaşılması gereken nedir? Evlilik birliği içerisine giren bireylerin birbirlerine kaşı sorumluluk ve hakları meydana gelmektedir. Medeni kanunda eşlerin birbirlerine olan sorumluluğu kapsamında bu hak ve yükümlülükler kanun koyucu tarafından hüküm altına alınmıştır. Terk etmek kavramı da eşlerin birbirlerine olan yükümlülüklerini icra etmemek için evi terk etmesini ifade eder. Ayrıca şu hususa da parmak basmak gerekir. Terk nedeni ile boşanma da eğer bir eş diğer eşin ortak konuta girmesini engelliyor, onu eve almıyor ise burada terk eden taraf eve alınmayan eş değil eşini eve almayan taraftır.
  • Terk eden eşin ortak hayatı bitirme amacı ile evi terk etmesi veyahut hukuka aykırı bir nedenden dolayı evi terk etmesi gerekir. Ortak hayatı bitirme konusunda bir amacı olmayan bir nedenden dolayı- bu neden haklı bir neden olmalı veya hukuka uygunluk nedenlerinden birine dayanmalıdır.- evi terk etmek zorunda kalmış ise terk etme nedeni ile boşanma davası açılamaz. Örneğin eşlerden biri hukuka askere gitmek için veya memur ise tayini çıktığı için evi terk etmek zorunda kalmış ise haklı bir nedene ve hukuka uygunluk nedenlerine dayandığından mütevellit terk edeni ile boşanma davası açılamayacaktır. Açılsa dahi davaya bakacak olan hâkim şartların gerçekleşmemesine dayanarak davayı ret edecektir. Hukuka uygunluk nedenlerine örnek verdiğimizde şunları sıralayabiliriz: eşlerden birine korunma kararı verilmiş ise, aile mahkemesi eşlerin ayrı yaşamasına karar vermiş ise.
  • Terk edilen eş Aile Mahkemesine başvurmalı ve eve dönmesi için ihtar gönderilmesini talep etmelidir. Mahkemenin ihtarı terk eden eşe göndermesi için terk süresinin en az 4 ayı geçmesi gerekmektedir. Mahkeme eşe 2 ay içerisinde eve dönmesi için ihtarda bulunur. Eş eve dönmediği takdirde 2 ay içerisinde boşanma davası açılabilecektir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır – Nerede Açılır

Terk Sebebiyle Açılan Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davasında Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Bu nedenle Terk Sebebiyle Boşanma Davası  Aile Mahkemesinde açılır.

Yargıtay Kararları – Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

1. T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2010 / 13905 Karar: 2011 / 14908 Karar Tarihi: 05.10.2011- Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

NAFAKA DAVASI – TERK VE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEPLERİNİN AYNI DAVADA BİRLEŞEMEYECEĞİ – BOŞANMA HÜKMÜNÜN DAVALI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEDİĞİ VE TEMYİZ EDENİN ALEYHİNE HÜKMÜN BOZULAMAYACAĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI.

ÖZET: Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak da Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince boşanma kararı verilemez. Aynı Yasa’nın 166/3. maddesinde yer alan Anlaşmalı Boşanma durumu söz konusu olmadıkça da davalının davayı kabul açıklaması sonuç doğurmaz. Öte yandan, eşiyle geçinemediğini, birlikte yaşamalarının artık imkansız olduğunu ileri sürerek boşanmak isteyen kişinin, ortak hayatı devam ettirmek üzere eşine ihtarda bulunması da iyiniyetle bağdaşmaz. Haklar iyiniyetle kullanılmadıkça da sonuç doğurmaz. Bu itibarla her iki sebebe dayanan boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken, davacı tam kusurlu olduğu halde, davalının davayı kabul açıklamasının sonuç doğurmayacağı gözetilmeksizin tarafların boşanmalarına karar verilmiş olması doğru değil ise de, boşanma hükmü davalı tarafından temyiz edilmediğinden ve temyiz edenin aleyhine de hüküm bozulamayacağından, bu yön bozma sebebi yapılmamış yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

2. T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2011 / 949 Karar: 2011 / 2497 Karar Tarihi: 16.02.2011-Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI – İHTAR KARARININ TEBLİĞİ – TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AYLIK SÜRE GEÇMEDEN TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI AÇILAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: İhtar kararının tebliğinden itibaren Türk Medeni Kanunu’nu uyarınca iki aylık süre geçmeden terk nedenine dayalı boşanma davası açılamaz. Davanın reddine karar verilmesi Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır gerekir.

3. T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2008 / 20693 Karar: 2010 / 2231 Karar Tarihi: 10.02.2010- Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

BOŞANMA DAVASI – TERK SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA İSTEMİ – TERK EDİLEN EŞİN DİĞERİNİ ORTAK KONUTA ÇAĞIRMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI – TARAFLARIN KANUNİ KOŞULLARA UYGUN ORTAK KONUTUNUN OLMAMASI.

ÖZET: Terk edilen eş diğerini ortak konuta çağırmakla yükümlüdür. Çünkü ortak hayat bunu zorunlu kılar. Bu itibarla, kanunda gösterilen sürelerin başında tarafların kanuni koşullara uygun ortak konutunun olmadığı anlaşıldığından ihtar geçersiz olmakla, davanın reddi gerektiğinin düşünülmemesi doğru bulunmamıştır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Makalede Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı yazımızda yer verilmiştir. Diğer aile hukuku makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret ediniz.