Kayyım Atanması ve İptali Davası Nasıl Açılır? Kayyım Atanması Davasını Kim, Hangi Mahkemeye Açar?

Kayyım Atanması ve İptali Davası Nasıl Açılır? Kayyım Atanması Davasını Kim, Hangi Mahkemeye Açar?
Kayyım ataması ve kaldırılması süreçleri, belirli hukuki prosedürler çerçevesinde yürütülür. Bu süreçler, özellikle kişilerin ve ailelerin korunması, çocukların üstün yararının sağlanması gibi önemli amaçları taşır.

Kayyım ataması ve sonrasında yaşanan süreçler, hukuki bir takım prosedürleri ve adımları içerir. Bu süreçler, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir. İşte kayyım ataması, kaldırılması ve ilgili diğer hususlar hakkında detaylı bir açıklama:

Kayyım Nasıl Kaldırılır?

Kayyımın kaldırılması, temsil kayyımlığı ve yönetim kayyımlığı olmak üzere iki temel duruma bağlı olarak değişir. Temsil kayyımlığı, kayyımın üstlendiği işin tamamlanmasıyla sona ererken, yönetim kayyımlığı kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınması ile son bulur.

Kayyım Atanması Davası Nedir?

Velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi, çocuğun üstün yararı gözetilerek yürütülen bir hukuki süreçtir. Bu süreç, velisinin velayetinin mahkeme kararıyla kaldırılması ve çocuğa yarar sağlayacak başka bir kayyımın atanması ile gerçekleşir.

Kayyımlık Atama Kararının Kesinleşmesi Gerekir mi?

Evet, kayyımlık atama kararları, kişiler ve aile hukukuna ilişkin hükümler gibi, kesinleşmedikçe icra edilemezler. Bu, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararlarının da kesinleşmesi gerektiği anlamına gelir.

Kayyım Atanması Hangi Mahkeme?

Temsil kayyımı atamasında yetkili mahkeme, kayyım atanacak kişinin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi'dir. Bu mahkeme, vesayet makamı olarak görev yapar.

Kayyım Atanması Davasını Kim Açar?

Soybağının reddi gibi durumlarda kayyım atanması davasını açma yetkisi; koca, çocuk, kayyım, kocanın altsoyu, ana ve babası, baba olduğunu iddia eden kişi ve anaya aittir. Bu tür davalarda genellikle aile mahkemeleri görevlidir.

Kayyım Ücretini Kim Öder?

Kayyımlıkla ilgili giderler, yönetim hesabından karşılanır. Ancak, bu giderler sonradan ilgilinin gelirleri hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte tahsil edilip yönetim hesabına aktarılır.

Kayyım Kanuni Temsilci midir?

Evet, kayyım, bir kimsenin malının idaresi veya belirli bir işin yapılması için atanmış kanuni temsilcidir. Bu, kayyımın, atanma sebebiyle ilgili olarak yasal işlemleri yapma yetkisine sahip olduğu anlamına gelir.

Kayyımlıktan Nasıl İstifa Edilir?

Kayyımlıktan istifa etmek için, kayyımın görevden ayrılmak istediğini mahkemeye bildiren bir kayyımlığın kaldırılması davası açması gerekmektedir. Ayrıca, ticaret siciline kayyımlık görevinden istifa ettiğine dair başvuru da yapılabilir.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Nasıl Yapılır?

Kayyım atanması davası ve kayyımın iptal edilmesi davası yapılan usulsüzlükler için açılmaktadır.

Kayyım atanması ve iptali davası malların yönetilmesi ya da belirli işlerin yapılması için görev almış kimselere açılmaktadır. Kayyım, çeşitli işler için sorumlu olarak atanan kişi anlamına gelir.

Kayyım ataması ise çeşitli durumlarda yapılabilmektedir. Usulsüzlüğe karışan kurumlar sebebinin yanı sıra mal varlığı olan kişilerin vefat etmesi ya da tüzel ortaklıkların eksilmesi durumunda da kayyım atanması ve iptali davası açılabilir.

Kayyım Ataması Ne Zaman Yapılır?

Ölüme bağlı kayyım ataması genellikle mirasçıların farklı fikirlerde olması ve uyuşmazlıkları ya da adreslerinin belli olmaması halinde yapılabilir. Bunun yanı sıra:

  • Özel ya da tüzel olan ortaklıklarda çeşitli noksan durumların olması, yönetim kurullarının görevden alınması durumlarında da kayyım ataması yapılabilir.
  • Belirli iş için toplumun genel menfaati adına toplanmış olan yardımların harcama koşul ve kriterlerinin belirli olmasına kadar mal varlığının yönetimlerinin yapılması gerekebilir.
  • Kayyım olarak atanmış olan yöneticilerin ortak özellikleri ise geçici olmalarının yanı sıra kendilerine tanınmış olan yetkiler sınırında hareket edebilmelidir. Bu aşamada kayyım olarak şirketlerin başına geçmiş olan yöneticilerin görevi ise, şirket ya da firmaların devletin el koymasını gerektiren suç unsurlarının davaya kadar zarar görmesini engellemek olmaktadır.

Kayyım İptali Davası Nasıl Açılır?

Kayyım atanması davası 3 farklı şekilde sonuçlanabilir. Bunlar ise:

  • Şirketler ya da özel kuruluşların yönetimde olan kişilerin talebi aracılığı ile kayyım ataması yapılabilir. Bu durum isteğe bağlı kayyım olarak ifade edilir.
  • Usulsüzlük olduğu tespit edilmiş olan durumlarda ya da farklı suçların işlendiğinin tespit edildiği durumlarda ise devlet şirket ya da mallara el koyar. Bu kayyıma ise temsil kayyımlığı ataması adı verilir.
  • Çeşitli durumlarda ise yönetimde bulunan herkesin istifa etmesi halinde, bir sonraki yönetim kadrosu oluşmadığı için yönetim kayyımlığı ataması yapılabilir.
  • Kayyımın kaldırılması için açılan davalar ise Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılır. Bu aşamada kayyımın neden kaldırılması istendiği ve geçerli sebeplerle göre dava süreci değerlendirilir ve dava sonuçları kesinleştirilir.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Nedir Nasıl Yapılır

Türkiye'de şirket haberlerinde, bazen spor kulüpleri için hatta belediye yönetimlerinde yapılan kayyım atamaları son yıllarda fazlasıyla gündeme gelmeye başladı.

Çeşitli nedenlerle şirketler ya da özel kurumlarda usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda devlet şirketin ya da kurumun yönetimine el koyabilir.

Mahkeme kararı ile şirketlere ya da kurumların başına ilgili şirketi yönetmek, ticari ya da idari faaliyetlerin aksamaması için geçici olarak atanan yöneticilere kayyım denir. Kayyım olarak atanan yöneticilerin en önemli özelliği geçici olmalarıdır ve kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde hareket ederler.

Kayyım olarak şirketin başına geçen yöneticilerin asli görevi, ilgili şirketin ya da kuruluşa devletin el koymasını gerektiren suç unsurunun mahkeme yoluyla kesinleştiği ya da aklandığı döneme kadar organizasyonun zarar görmemesini sağlamaktır.

Aynı zamanda suça neden olan faaliyetlerin tespit edilme sürecinde adli makamlara yardımcı olarak, bu faaliyetlerin sonlanması için kararlar alır ve uygulamaya koyabilir.

Kayyım Atamaları Kaç Şekilde Olur?

Kayyım atamaları 3 farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Şirketler ya da özel kuruluşların yönetimindeki kişilerin talebi ile kayyım ataması yapılabilir ve bu duruma 'istek üzerine kayyım ataması' diye nitelendirilir.

Usulsüzlük tespit edilen ya da bir başka suçun işlendiği tespit edilen şirketler ya da kurumlarda devlet şirkete el koyar. Bu durum vesayet makamı olarak devlet, şirket yönetimi için kayyım ataması yapar ki bu da 'temsil kayyımlığı ataması' olarak belirtilir.

Bazı sebeplerde ise yönetimindeki herkesin istifa ettiği ve bir sonraki yönetim kadrosunun oluşturulamadığı durumlarda vesayet makamı, işleyişin devam edebilmesi için kayyım ataması yapabilir. Bu da 'yönetim kayyımlığı' atamasıdır.

Kayyım İptali İçin Dava Talepleri Nereye Açılır?

Kayyımlığın kaldırılmasında görevli mahkemeler vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Örnek Kararlar

TAPU İPTAL TESCİL DAVASI - TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRAS KABUL VEYA REDDEDİLMEMİŞ İSE KANUNDAKİ SÜRELER GEÇENE KADAR DAVANIN ERTELENECEĞİ - DAVACININ YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETTİĞİ - MİRASÇIYA DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ GEREĞİ.

ÖZET: 6100 sayılı HMK'nın 55.maddesi uyarınca "taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir". Bu hüküm, dava konusunun ölenin malvarlığına ilişkin olması ve dava sonunda verilecek hükmün olumlu veya olumsuz bir şekilde mirasçıların haklarını etkilemesi durumunda dikkate alınmalıdır.

Mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu halde, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburî dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir. Somut olayda, davacı E. G.ün yargılama sırasında vefat ettiği, mirasçılarından eşi N. G.'ün mirası reddetmediği anlaşılmış olup, adı geçen mirasçıya duruşma günü tebliğ edilerek, davada yer alması sağlanmadan, karar verilmesi doğru olmamıştır.

TANIMA VE TENFİZ İSTEMİ - ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN AKSİNE BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI SÜRECE SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNUN BELİRLENDİĞİ.

Açıklanan tüm bu nedenlerle kısıtlama kararının tanınmasına ilişkin davaya Türk mahkemelerinde bakılabileceği, HMK 382/b-19 uncu maddesinde vesayet işlerinin çekişmesiz yargı işi olduğu, aynı yasanın 383 üncü maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk mahkemesi olduğunun belirlendiği,

Davada ise Almanya sulh mahkemesi kararının tanınması ve tenfizi istenildiğinden görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu dikkate alınarak mahkemece davaya sulh hukuk mahkemesince bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken aile mahkemesi sıfatıyla bakılarak davanın reddi doğru görülmemiştir. (Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi | Sıkça Sorulan Sorular

KAYYIM ATANMASI DAVASI - BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLEN İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI NEDENİ İLE TEMSİL KAYYIMI ATANMASI İSTENDİĞİ - KAYYIM ADAYLARI ARASINDAN SEÇİLECEK BİR KİŞİNİN KAYYIM OLARAK ATANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacılar vekili tarafından dava konusu taşınmazın tapu kaydında kim olduğu bilinmeyen şahıs lehine bulunan ipotek kaydının fekkini, adres ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen ipotek alacaklısına kayyım atanmasını istemiştir. Kayyım atanması talebinin amacı da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir.

Buna göre mahkemece, başka mahkemede görülen ipoteğin fekki davası nedeni ile temsil kayyımı atanması istendiği hususu dikkate alınarak, Kayyım adayları arasından seçilecek bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ - VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ - KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU. ÖZET: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.'in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ - VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ - KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ - VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ. KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ - KARARIN KALDIRILMASI.

Davacı: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu D. Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük 3 çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.'in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme: Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.'in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir. Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 1102 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara