Vasi Atanması Ne Demektir - Vasi Atanması Nasıl Olur? Kişi kendisine vasi atanmasını isteyebilir mi?

Vasi Atanması Ne Demektir - Vasi Atanması Nasıl Olur? Kişi kendisine vasi atanmasını isteyebilir mi?
Vasilik, bireylerin haklarının korunmasını amaçlayan önemli bir hukuki düzenlemedir. Bu süreç, bireylerin menfaatlerinin korunması ve onların adına en iyi kararların verilmesini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülür.
Vasi atanması davaları hasımsız açılmaktadır. Bu dava vesayet altına alınacak kişilerin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine açılır.

Vesayet organları ise vesayet daireleri ve vasi ile kayyımlar olmaktadır. Kamu vesayetinde ise vesayet makamı sulh Hukuk Mahkemesi, denetim makamı ise Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Özel vesayet, vesayet altında olan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hışmının veya bir hışmın ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulmaktadır.

Vasi Atanmasını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Kişinin yaşının küçük olması, Akıl hastalığını veya akıl zayıflığının olması, Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı ile kötü yaşam tarzı ve kötü yönetim davranışı olması, Özgürlüğü bağlayıcı bir ceza alması, Vesayet altına alınacak kişinin bu konuda kendi isteğinin olması durumunda vasi atanması yapılır.

vasi-tayini-ne-demek.jpg

Vasi Atanması Şartları

Bir kişi dinlenmeden; savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim davranışı veya kendi isteği ile kısıtlanması mümkün değildir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeni ile kısıtlama ise ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerinden yapılabilmektedir.

Hakim kurul raporunu inceleyerek ve göz önüne alarak kısıtlanması istenen kişiyi de dinleyerek bir karar verecektir. Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet daireleri ait olmaktadır.

Vesayet makamının izni olmadan vesayet altında olan kişi yerleşim yerini değiştirememektedir. Yerleşim yerinin değişmesi durumunda yetki, yeni vesayet dairelerine geçmektedir. Kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan edilmektedir. Vesayet makamı vasilik görevini yapabilecek yetenekte olan bir ergin kişiyi vasi atanması olarak atamaktadır. Haklı sebepler engel olmadığı sürece vesayet makamı vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakınlarından birisini vasilik koşullarında uyması durumunda atanmaktadır.

Vasi atanan kişi vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olması durumunda bile yerine bir başka vasi atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlü olmaktadır. Vesayet altına alınan kişinin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar, vasilik görevini kabul etmekle yükümlü olmaktadırlar. Aile meclisince atama yapılması durumunda vasiliği kabul yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Vasi atanması konusunda görülecek davaların ve hukuki sürecin sorunsuz yönetilmesi için avukat ile konuda oldukça hızlı bir sonuca ulaşmasını sağlayacaktır.

Vasi Atanmasında Vasiliği Kabul Edilmeyecek Olan Kişiler

Altmış yaşını doldurmuş olanlar, Bedensel özürleri veya sürekli hastalığı nedeni ile bu görevi yapmakta güçlük çekecek kişiler, Dörtten fazla çocuğu olan kişiler Üzerinde başka bir vasilik görevi olan kişiler, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile hakimlik ve savcılık mesleğini icra eden kişiler

Vasi Atanmasında Vasi Olamayacak Kişiler Kimlerdir?

Kısıtlı olanlar, Kamu hizmetinden yasaklı olanlar veya haysiyetsiz hayat sürenler, Menfaati kendisine vasi atanması kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar İlgili vesayet daireleri hakimleri

vasi-tayini-2024-001.jpg

Vasi Atanması Nasıl Olur?

Vesayet makamı gecikmeden vasi atanması yapmakla yükümlü olmaktadır. Vasi atanması konusunda vasi olacak kişiye hemen tebliğ edilmektedir. Karar kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan edilmektedir.

Vasi atanması olan kişi bu kararın kendisine tebliğ edilmesi tarihinden itibaren on gün içerisinde vasilikten kaçınma hakkını kullanması mümkündür. Ayrıca ilgili olan herkesin vasinin atandığını öğrenmesinden itibaren on gün içerisinde yapılan atamanın kanuna aykırı olduğu nedeni ile itiraz edebilmektedir. Vesayet makamı vasilikten kaçınma veya itiraz nedenini uygun görmesi durumunda yeni bir vasi ataması yapmaktadır.

İtirazları yerinde görmediği durumunda bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vererek durumu denetim makamına iletmektedir.

Vasi atanması kişi vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz etmiş olsa bile yerine bir başkası atanmadıkça vasiye ait görevleri yerine getirmekte yükümlü olmaktadır. Vasiliğe atananın görevden alınması durumunda vesayet makamı hemen yeni bir vasi ataması yapılmaktadır.

Vasinin Atanması Sonrası Vasinin Görevleri Nelerdir?

 • Vasi defterinin tutulması
 • Değerli şeylerin saklanması
 • Taşınırların satılması
 • Paraların yatırılması
 • Ticari ve sınai işletmelerin işletilmesi
 • Taşınmazların satılması

Bunlar yanında vesayet altında olan kişi adına kefil olmak vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasak olmaktadır.

Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler Neler Olmaktadır?

Vasinin rızası olması durumunda ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altında olan kişi vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onaması ile yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir.

Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmaması durumunda diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur. İşlemin onayı sonucu olarak vasinin onamadığı işlemlerde tarafların her biri için verdiğini geri istemesi mümkündür.

Ancak vesayet altında olan kişi sadece kendi menfaatine harcanmış olanın veya geri isteme zamanında mal varlığında mevcut olan zenginleşme tutarı ile veya iyi niyetli olmaksızın elden çıkartmış olduğu miktardan sorumlu olmaktadır. Vesayet altında olan kişi fiil ehliyetine sahip olduğu konusunda diğer tarafı yanıltmış olması durumunda onun bu nedenle uğradığı zararından sorumlu olmaktadır.

Vasinin Atanması Sonrası Vasinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Vesayet altında olan kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi konusunda izin verilmesi durumunda bu kişi bununla alakalı olarak her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkili olmaktadır. Bu tür işlemlerden dolayı bütün mal varlığı ile sorumlu olmaktadır.

Vasi kural olarak iki yıl için atanmaktadır. Vesayet makamı bu iki yıllık süreyi her seferinde iki yıl olarak uzatmaktadır. Dört yıl boyunca vasi olan kişinin vasilikten kaçınma hakkını kullanması mümkündür. Vasi vesayet altında olan kişinin mal varlığından, buna olanak bulunmadığı durumda hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilmektedir.

Ödenecek bu ücret yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen mal varlığının geliri göz önüne alınarak her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenmektedir. Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem ve işlemlerine karşı vesayet makamına şikayette bulunabilmektedir. Vesayet makamının kararlarına karşı tebliğ gününden başlayarak on gün içerisinde denetim makamına itiraz edilmesi mümkündür.

Atanan Vasinin İşlem İçin Vesayet Makamının İznini gerektiren Haller

Taşınmazların alımı, satımı, rehin yapılması ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ile değerlerin alımı (araç) , satımı, devri ve rehin edilmesi

 • Olağan yönetim sınırlarını aşmakta olan yapı işleri
 • Ödünç verme ve alma konuları
 • Kambiyo taahhüdü altına girme
 • Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl ile daha uzun süreli taşınmaz kırası sözleşmeleri yapılması
 • Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması
 • Acele durumlarda vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı olması şartı ile dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması

Mal rejimi konusunda sözleşmeleri yapılması

miras paylaşımlarının ve payının devri sözleşmelerinin yapılması Borç ödemeden aciz beyanı yapılması Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması Çıraklık sözleşmesinin yapılması

Vesayet Makamının İzninden Sonra Denetim Makamının İznini Gerektiren Durumlar

Vesayet altında olan kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi, Vesayet altında olan kişinin bir vatandaşlığa girmesi veya vatandaşlıktan çıkması, Bir işletmenin devralınması veya tasfiye edilmesi ile bir şirkete ortak olunması, Ömür boyu aylık, bir gelir bağlama ile ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin yapılması, Mirasın kabulü, mirasın reddi veya miras konusunda bir sözleşmenin yapılması, Küçük yaştaki vesayet altında olan kişinin ergin kılınması, Vesayet altında olan kişi ile vasi arasında herhangi bir sözleşmenin yapılması, Kanunen gerekli olan hallerde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapmış olduğu işlemler, vesayet altında olan kişinin vasisinin izni olmadan yaptığı işlem hükmünde olmaktadır.

Vasi görevini yerine getirirken kusurlu bir davranışta bulunması ile vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumlu olmaktadır. Vesayet dairelerinde görevli olan kişilerin kanuna aykırı olarak neden oldukları zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olmaktadır.

Bunun yanında vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin ettirilmeyen zararlardan da sorumlu olmaktadırlar. Zararı tazmin eden devler, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu edebilmektedir. Zararın doğmasında kusurları olanlar rücu hakkını kullanan devlere karşı müteselsilen sorumlu olmaktadır. Devletin vesayet dairesinde görevli olan kişilere karşı rücu davasına bakmaya vesayet dairelerinin bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Vesayet ile ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yerde olan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir. Vasi olan kişi vasiliğine engel olan bir sebebin ortaya çıkması durumunda görevinden çekilmek zorundadır. Vasi olan kişi bir kaçınma nedeni ile ortaya çıktığı durumda sürenin bitiminden öncede görevinden alınmasını isteyebilmektedir.

Vasi Atanan Kişinin Vasinin Görevi Nasıl Sona Erer?

Yapılan vasilik görevi, vasi olan kişinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölmesi ile son bulmaktadır. Vasilik görevi, uzatılmadığı durumda sürenin dolması ile sona ermektedir.

Yaşı küçük olanlarda; küçük üzerindeki vesayet onun ergin olması ile kendiliğinden sona ermektedir. Erginliğe mahkeme karar vermiş ise mahkeme aynı zamanda küçük için erginlik tarihi belirlemiş ve bunu ilan etmiş olacaktır.

Vesayet altındaki kişi için özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum olması nedeni ile kısıtlı olan kişinin üzerinde olan vesayet hapis halinin sona ermesi ile kalkacaktır. Diğer nedenler ile olan kısıtlamalarda yetkili olan vesayet makamının kararı ile sona erebilmektedir.

Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verebilmektedir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilmektedir.

Vasi Atanması Ankara

Vasi tayini soruları ve merak edilen cevaplardan önce Vasi tayini sulh hukuk mahkemesine vasi atanması dilekçe örneği ile hazırlanacak başvuru yapılır.

Vasi tayini davası masrafları mahkeme veznesine yatırılır. Bunun dışında vasi dava işlemleri sulh hukuk mahkemesinde, sulh hukuk mahkemesi kararlarına itiraz ve şikayet asliye hukuk mahkemesidir.

Kimler vasi tayin edilemez ya da vasinin görevden kaçınma dilekçesi kabul edilerek incelenmesi, kaçınma sebepleri yerinde görülmediği takdirde T.M.K.'unun 488. maddesi gereğince bu konuda kesin bir karar verilmesi için dosyanın denetim makamına gönderilmesi şeklinde vasi tayini hakkında Yargıtay kararlarını örnek gösterebiliriz. Bu açıklama çerçevesinde Vasi atanması ne kadar sürer ya da vasi tayini ne kadar sürede sonuçlanır soruna net bir cevabı olmamakla beraber, Vasi, vesayet velayet altına alma gibi davalar Avrupa birliğinin belirlemiş olduğu davanın sonuçlandırılmasında hedeflenen süre 120 gündür.

Vasi Atanması dava sonuçlanma süresinin yapılan işlemler, mahkemelerin yoğunluğu, davada yapılan itirazlar davanın uzamasına veya daha kısa sürede sonuçlanmasına etken faktörlerdir.

Noterden vasi tayini kanunda yer alsa da kural olarak, vasilik kararını vasi tayini yetkili mahkeme olan Sulh mahkemesi verir. Vasi Atanması çeşitli sebeplere dayanabilir. Kime vasi atanır hakkında bahsedecek olursak yaşlılık nedeniyle vasi tayini, sakatlık, zihinsel engelli vasi tayini, akıl hastalığı nedeniyle vasi tayini, savurganlık nedeniyle vasi tayini kararı alınacağı gibi kişinin isteği üzerine de vasi atanması kararı verilir.

Vasi atanması ne demek konusundan neden vasi atanır konusu ve vasiliğe itirazına şu şekilde örnek verebiliriz. Verilen kararda akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanan kişiye vasi tayin edildiği, kısıtlama kararına yönelik bir istinaf bulunmadığı, davacı istinaf talebinde bulunanın vasi atanan kişinin yanlış kişi olduğunu, kendisinin vasi atanmasının uygun olacağını iddia ettiği, bu haliyle vasinin kişiliğine itirazının ve kendisinin atanmasını isteyebileceği şeklinde karar verilmiştir.

Bu açıklama ile kimler vasi atanmasını isteyebilir ya da kimler vasi tayini isteyebilir konusuna da açıklık getirilmiştir. Vasiye İtiraz menfaat çatışması bulunduğu ispat edilmesi, kısıtlıyı vasi atanması kararını değiştirebilir.

Vasi atanmasında kimler vasi olabilir, vasi nasıl atanır ve kimler vasi atanır kuralı olarak da öncelik eş, çocukları, anne ve babaya aittir. Vasi vesayet altındaki işlemleri için örneğin vasinin araba alması, vasinin ev satması ve vasi tayini miras hakkı gibi işlemlerde vesayet makamında vasi izin belgesi alınması zorunludur. Yapılan tüm harcamalar gelirler deftere kayıt edilmesi ve vesayet makamına sunulması vasinin görevleri ve vasinin sorumlulukları arasındadır.

Vasi Genel Bilgiler Vasi Atanması Nedir? Vasi atanması konusu çok kapsamlı ve özel durumları olan, görevleri konusunda yaptırımları ve sorumlulukları bulunan hukuk konusudur. Vasi atanması konusunda tarafımıza bir çok konuda merak edilen konular gelmektedir. Bu sorular genelde kısa süren davanın, vasi tayini almak ne kadar sürer, şartları merak edenlerin vasi atanmasına engel haller durumları merak edilmektedir. Bunun yanında vasi atanan kişi evlenebilir mi sorusu oldukça merak edilen konulardandır.

Vasi atanmasını gerektiren haller vasi tayini hangi durumlarda yapılır, sorusu ise vasilik konusunun can alıcı merak edilen sorularıdır. Vasi atanan kişinin görevleri, vasi atama kararı konusu ise sorumluluk ve yükümlülükleri nedeniyle merak edilmektedir. Bir başka konu ise vasi atanmasının nasıl isteneceği, vasi atanması nasıl olur, soruları ile irtibatlı olan, vasi tayini masraf yada dava masraf ve harç miktarları önemli görülmektedir.

Makalemizde vasi atanması ne demektir, vasi atanma isteği, yapılacak işler şartlar, sorumluluklar, yada vasi kararına karşı vasi atanmasına itiraz nasıl olacağına dair merak edilen soruların karşılı olan bilgilere sahip olacaksınız. Vasi davası, açılması ve dava süreci hakkında daha geniş bilgi için vasi davası nasıl açılır konusunu açıklayan makaleyi okuyabilirsiniz.

Vasi Atanması Yargıtay Emsal Karar

VASİNİN ATANMASI VE GÖREVİ - KISITLI PAYININ SATILMASINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ. VESAYET MAKAMININ VESAYETİN İDARESİYLE İLGİLİ OLARAK ALDIĞI KARARLARIN TEMYİZİ KABİL KARARLARDAN OLMADIĞI. İSTEM KONUSUNDA DENETİM MAKAMINCA BİR KARAR VERİLMEK ÜZERE DOSYANIN MAHKEMESİNE İADESİ GEREĞİ.

Türk Medeni Kanununun 396. maddesinde, vesayet organlarının vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlar. 397. maddesinde de kamu vesayetinin vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütüleceği, vesayet makamının sulh hukuk mahkemesi, denetim makamının ise asliye hukuk mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır. Kanun koyucu kamu vesayetinde vesayet organı vasiler ile vesayet daireleri sulh ve asliye mahkemesi arasında 461. maddede bir hiyerarşi kurarak, vesayet makamı sulh hukuk mahkemesinin vasinin eylem ve işlemlerine karşı, denetim makamı asliye hukuk mahkemesinin de sulh hukuk mahkemesinin kararlarına karşı şikayet ve itiraz merci olduğu belirlenmiş; 488. maddesinde ise, ilgililerin vesayet makamının, vesayetin idaresiyle ilgili olarak aldığı kararlara karşı, tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edebileceği, denetim makamının gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin olarak karara bağlayacağını belirlemiştir. Bu bakımdan vesayet makamının, vesayetin idaresiyle ilgili olarak aldığı kararların temyizi kabil kararlardan olmadığı.

VASİ ATANMASI DAVASI - İLGİLİ OLAN KİŞİLERİN DAVAYA İLİŞKİN BİR İŞLEMİ ÖĞRENEBİLMELERİ İÇİN BU KİŞİLERE USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE TEBLİGAT YAPILMASI LÜZUMU. KISITLI ADAYINA KARARIN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ.

ÖZET: Dava ile ilgili olan kişilerin (davacı, davalı / kısıtlı adayı vs.) davaya ilişkin bir işlemi öğrenebilmeleri için bu kişilere usulüne uygun bir şekilde tebligat yapılması, aksine bir düzenlenme olmadıkça mahkeme kararının da taraflara tebliği gerekmektedir. Olayda kısıtlı adayına karar tebliğ edilmediğinden temyiz talebinin reddine dair ek kararın kaldırılması gerekir.

KAYYIM VASİ ATANMASI DAVASI - TAPU KAYDINDA ADI GEÇEN KİŞİ İLE NÜFUS KAYDI GETİRTİLEN KİŞİLERİN DOSYA KAPSAMINA GÖRE AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN SÖYLENEMEYECEĞİ - TAPU KAYITLARI İLE NÜFUS KAYITLARI ARASINDA İRTİBAT KURULAMADIĞI

ÖZET: Tapu kaydında adı geçen kişi ile nüfus kaydı getirtilen kişilerin dosya kapsamına göre, aynı kişi olduğunu söylemek mümkün olmayıp, tapu kaydında kayıt malikinin soyadı bulunmazken, Nüfus kaydında soyadı yer almakta, tapu kayıtları ile nüfus kayıtları arasında irtibat kurulamamaktadır. Hal böyle olunca, davacının talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi doğru görülmemiştir.

TAZMİNAT DAVASI - DAVALIYA VASİ TAYİNİ EDİLDİĞİ. DAVALI VASİSİNE USULÜNE UYGUN OLARAK GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞ EDİLİP TEMYİZ SÜRESİNİN BEKLENİP SUNULMASI HALİNDE TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DOSYASINA EKLENMESİ LÜZUMU.

ÖZET: Dosya kapsamından; davalıya vasi atanması edildiği anlaşılmakta ise de adı geçen davalı vasisine usulüne uygun olarak gerekçeli karar tebliğ edildiğini gösterir tebligat parçası dosya içerisinde bulunamamış olup tebligat parçasının dosya içerisine alınması,

Şayet vasiye gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşılacak olursa da usulüne uygun olarak tebligat yapılması gerekmektedir. Şu halde, savunma hakkının sınırlanmaması için belirtilen davalılar yönünden yukarıda açıklandığı şekilde usulüne uygun olarak gerekçeli karar tebliği yapılmak üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir. Bu nedenlerle dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

Bu haber toplam 797 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara