Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği
Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği | Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma ile ortaya çıkacak maddi, manevi sonuçlar ve ortak çocukların durumları ile alakalı olarak hazırladıkları ve mahkemeye sundukları protokollerde, mahkemenin protokolü denetleme gerekli görmesi durumunda protokolün yeniden düzenlenmesi gerektiği şeklinde karar verme yetkisi bulunmaktadır...
Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği Nasıl Hazırlanır? Anlaşmalı boşanma davaları için uygun protokol hazırlanması için tarafların mutlaka alanında uzman bir avukat ile çalışması önerilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak daha kısa sürede tamamlanan ve tarafları psikolojik açıdan yıpratmayan bir davadır. Ancak uygun bir boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü örneği hazırlanmadığı sürece mahkeme tarafından dava reddedilecektir. Davanın reddedilmesi durumlarında 3 sene boyunca aynı sebeplerle dava açılabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği hazırlanırken mutlaka alanında uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2019

Anlaşmalı boşan protokolü 2019 için alanında uzman bir avukattan destek alınması önerilmektedir. Türk Hukuku kapsamında kanun koyucular, eşlerin iradelerine de önem vermektedir. Bundan dolayı da anlaşmalı boşanma seçeneği ile boşanmaları mümkün kılmıştır. Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanun hükümlerine göre anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı koşulların varlığı gerekmektedir. Bu koşullar ise:
  • Evlilik en az bir sene sürmüş olmalıdır,
  • Eşlerin beraber başvuruda buluşması gerekmektedir,
  • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekmektedir,
  • Anlaşmalı boşanmaya bağlı olarak hususların protokole bağlanması gerekmektedir.
Anlaşma boşanma için gerekli olan hususların yerine getirilmesi durumlarında, taraflar anlaşmalı olarak boşanabilmektedir. Ancak tarafların uzlaşamadığı bir konu olması durumunda bile boşanma davası çekişmeli dava olarak devam edecektir. Anlaşmalı boşanmalarda esas amaç, tarafların iradelerini ön planda tutmak olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçesi Örneği

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması önerilmemektedir. Dilekçe ve protokoldeki hatalar ya da eksikler davanın reddedilmesine yol açacak ya da davanın çekişmeli olmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı da alanında uzman bir avukattan destek almak oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında 4721 sayılı Medeni Kanun kapsamında boşanma protokolü hem boşanma dilekçesi ile beraber verilebilir ya da dava sürecinde de verilebilmektedir. Taraflar, bu protokolü hazırlarken mutlaka çekişmeye sebep olabilecek tüm konuları detaylı şekilde iletmelidir. Ancak açık kapı bırakılması ya da eksik ifadelerin kullanılması davanın çekişmeli olarak devam etmesine yol açacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği  Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma ile ortaya çıkacak maddi, manevi sonuçlar ve ortak çocukların durumları ile alakalı olarak hazırladıkları ve mahkemeye sundukları protokollerde, mahkemenin protokolü denetleme gerekli görmesi durumunda protokolün yeniden düzenlenmesi gerektiği şeklinde karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği Nedir?

Boşanma davalarında mahkemenin protokol üzerindeki istediği değişikliklerin mahkeme tarafından yapılması durumunda davanın görülmesine devam edilecektir. Genel olarak hakimler hazırlanan protokollere çok fazla müdahale etmezler. Ancak özellikle ortak çocukların velayeti, çocukların aleyhine olacak bir durumunda görülmesi ile hakimlerin protokole itiraz etmeleri ve değiştirilmesini istemeleri ile protokolde yazılan anlaşmadan farklı bir velayet kararı verebilmektedir. Bunun yanında çocukların velayeti hakkında protokolde net olarak ifade edilmeyen durumlarda da mahkeme protokolde bunların net olarak ifade edilmesini isteyebilmektedir. Tüm bu sebepler ile anlaşmalı boşanma protokolleri oldukça detaylı ve hukuki açıdan doğru şekilde hazırlanmalıdır. | Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin kimlik bilgileri açık şekilde yer almalıdır. Evlilik tarihleri ile boşanmak konusundaki iradeleri de net şekilde belirtilmelidir. Evlilik tarihi önemli olmakta ve evliliğin bir yıldan az olması durumunda anlaşmalı boşanma davasının açılamayacağı bilinmelidir. Boşanmak isteyen eşlerin ortak çocuklarının olması durumunda, yapılacak boşanma ile çocuklarının velayetinin hangi eşte olacağı açık şekilde protokolde belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanmalardaki en ciddi sorunlardan biriside çocuğun velayeti konusudur. Velayetin alınması, çocuğun bakımının üstlenilmesi gerekmektedir. Çocuklara bakmayacak olan tarafın velayeti alması hakkın kullanılmasında sorun yaratacaktır. Çocuk velayeti ile ödenecek  iştirak nafakası çocuğa bakan eşe ödenmelidir. Velayeti almadığı halde çocuklara daha fazla bakan tarafın ayrıca birde karşı tarafa nafaka ödemesi olumsuz bir durum olacaktır. Bu sebeple nafaka konusunda dikkatli kararlar verilmeli ve bu konuda protokol doğru doldurulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde velayeti alan tarafın belirtilmesi yanında velayeti almayan tarafın çocuk ile ilişkilerini düzenleyecek maddelerde yer almalıdır. Velayeti almayan tarafına çocuk ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi hakkında, çocuğun ihtiyaçları ve eğitim durumu göz önüne alınmalıdır. Tarafların aralarında yapacakları farklı bir anlaşması dışında genel olarak çocuklar ile görüşme sıklığı, özellikle hafta sonları olacak şekilde olmak üzere iki gün, birinci sömestri tatili ile yaz tatilinde belirlenecek bir süre ve dini bayramların bir veya iki günü olacak şekilde düzenlenmektedir. Boşanmak isteyen ortak çocukları varsa mutlaka velayet konusu gibi iştirak nafakası da protokolde belirtilmelidir. İştirak nafakası, velayeti kendisine verilmeyen tarafın, velayeti alan tarafa ödemesi gereke nafakadır. Bu nafaka çocuğun bakımı ve eğitimi konular için ödenmektedir. Bu sebeple oldukça önemli olan iştirak nafakasının miktarı protokolde mutlaka belirtilmelidir. Miktarın belirlenmesi yanında mutlaka ödeme şekli ve senelik  yapılacak artış oranları da protokolde belirtilmelidir. Çocukların belirli bir yaşta olması ve okuduğu okullara ödenen paralar ile alakalı belirli bir gider var ise iştirak nafakasına ayrı eğitim giderleri de eklenmelidir. İştirak nafakasının belirlenmesi konusunda çocukların aylık masrafları ve eğitimleri konusunda harcanacak tutarlar ile ileride oluşacak miktarlar göz önüne alınmalıdır. Ancak bu şekilde bir mağduriyet yaşatmadan nafaka miktarı doğru şekilde belirlenebilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokollerinde iştirak nafakası yanında taraflardan birinin diğerine yoksulluk nafakası ödemesi kararlaştırılmış ise yer alması gerekmektedir. Ödenecek  yoksulluk nafakasının miktarı, ödeme şekli ve nafakanın artış oranları protokolde açık bir şekilde yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokollerinde boşanacak eşlerin birbirlerine karşı maddi veya manevi tazminat ödeyip ödemeyecekleri de belirtilmelidir. Maddi veya manevi tazminat ödemesi yapılacak ise bunun hangi taraf tarafından yapılacağı, miktarı ve ödeme şekli de protokolde belirtilmelidir. | Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanacak  protokollerde mal paylaşımının da belirtilmesi ve bu konuda alınan kararlarda protokolde yer almalıdır. Malların paylaşımı konusundaki iradelerini protokolde belirtmeleri ve yapılması istenen paylaşımın nasıl olacağı belirtilmelidir. Tarafların mal paylaşımı konusunda birbirinden bir talepte bulunmadığını belirtmeleri durumunda bu haklarından vazgeçmiş olacaklardır. Mal paylaşımı konusunda hazırlanan maddelere, paylaşılacak malın bir gayrimenkul olması durumunda tapu bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bir otomobil ise ruhsatı mahkeme sunulmalıdır. Menkul malların paylaşımında miktarlar ve nasıl paylaşılacakları protokolde açıkça ve net olarak belirtilmelidir. Mal paylaşımı konusundaki konulardan protokolde bahsedilmemesi durumunda kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde dava açarak mal varlığı tasfiyesi istenebilmektedir. Boşanma Davasında yargılama masraflarının ödenmesi, varsa avukat giderlerinin ödenmesi ve diğer tüm masraflar konusundaki anlaşmaları da belirtilmektedir. Bu konuda taraflardan birisi bu masrafları karşılıyor ise diğer tarafın bu konuda bir talebinin olmayacağı belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanılması (örneği ne bakınız) konusunda son olarak protokolün kaç maddeden oluştuğu, imzaların atılması, tarihin yazılması ve eşlerin hür iradeleri ile bu anlaşmaya vardıklarının beyan edilmesi gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma ile alakalı yapılan düzenlemeler ve anlaşmalı boşanma şartları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166'ncı maddesindeki üçüncü fıkrasında belirtilmiştir. Anlaşmalı boşanma davalarının açılmasından önce bu konudaki yasal şartlar ve düzenlemeler bilinmelidir. Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için en az bir yıldır evli olmaları gerekmektedir. Bir yılın dolmamış olması durumunda anlaşmalı boşanma davası açabilmek mümkün olmayacaktır. Dava açmak konusunda bir yıllık engele takılmayan eşler birlikte veya bir tarafın başvurusu ile açılabilmektedir. Bir tarafında başvurusunda diğer tarafın kabulü gerekmektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda tarafları mutlaka aralarında her konuda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu anlaşmama yapılacak protokol ile mahkemeye sunulmalıdır. | Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarının oldukça önemli olan anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmaya karar vermiş  eşlerin ortak boşanma kararları ve diğer konulardaki ortak kararlarını beyan etmeleri anlamına gelmektedir. Boşanma kararının verilmesinden sonra örnek olarak ortak çocukların velayetin hangi eşte olacağı, velayeti almayan tarafın çocuğu ne sıklıkla göreceği, ödenecek olan nafaka konuları, ödenmesi konusunda anlaşılan maddi ve manevi tazminat konuları ve malların paylaşımı gibi oldukça önemli olan konular üzerinde varılan anlaşmaların maddeler şeklinde yazıldığı bu protokol mahkemeye sunulacaktır. Hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların imzalarının olması oldukça önemlidir. Bunun yanında mutlaka tarih atılması ve protokolde tarih bulunması da gerekmektedir. Tarafların anlaştıkları her konuda hazırlayacakları olan bu protokolün usule ve şekle uygun olması ile tamamlanmasından sonra davanın açılabilmesi için mutlaka anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin de hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi tarafların evlilik birliğini daha fazla sürdürmek istemediklerini ve boşanmak istediklerini belirten bir yazılı başvuru olmaktadır. Hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesine ek olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün de mahkemeye sunulması gerekmektedir. Boşanma davaları oldukça ciddi bir hukuki işlemdir. Yapılacak yanlış ve hatalar neticesinde mahkeme davayı reddedebilir ve boşanmayı kabul etmeyebilir. Böyle bir durumda aynı sebeple üç sene boşanma davası açılamayacaktır. Bu neden le anlaşmalı şekilde boşanma davası açmak isteyen kişilerin konusunda uzman bir avukattan yardım almaları ve bu şekilde dava açmaları sorun yaşamamalarını sağlayacaktır. | Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Aile mahkemelerine intikal eden anlaşmalı boşanma istemlerine ek olarak dilekçe tarafları, (dilekçe Örneği bakınız) boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin Anlaşmalı Boşanma protokolü düzenleyebilirler. Anlaşmalı Boşanma davasının ilk şartı Evlilik en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir., eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Anlaşmalı Boşanma Davalarında Davaya bakmakla Aile Mahkemesi görevlidir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Makalede Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği konusuna yer verilmiştir. Bir diğer önemli yazımız da Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır örneği başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği hazırlanırken avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.  Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Örneği.

Bu haber toplam 469 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara