Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır Evlilik birliği içinde olan kişilerin Türk Medeni Kanunu'nda açık bir şekilde belirtilmiş olan özel ve genel şartları gerekçe göstererek boşanmaya karar vermeleri söz konusu olabiliyor. Kişiler dava açmak istediklerinde mutlaka hukuk sistemindeki tüm...
Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır? Boşanma karşı dava dilekçesi, cevap dilekçesi, boşanma delil dilekçesi gibi konuları yazımızdan edindiğiniz bilgiler ışında öğrenebilir ve boşanma dava dilekçeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=FYh8St6q-0Y Boşanma davalarında boşanma dava dilekçesi ve bu dilekçeye karşı cevap dilekçesinin hazırlanması boşanmadan sonra ortaya çıkacak hukuki sonuçların belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Bilindiği üzere evlilik birlikteliklerini sonlandırmak isteyen eşlerden biri boşanmaya sebep olan gerekçeleri ileri sürerek boşanma davası açabilir. Çekişmeli boşanma davalarında evliliğin bitmesine neden olacak kusur velayet, nafaka, boşanma sebepli maddi ve manevi tazminat ve mal paylaşımı gibi birçok hususu doğrudan etkilediğinden dava dilekçesine verilen önem büyüktür.

Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Çekişmeli boşanma davası boşanmak isteyen eşin diğer taraf aleyhinde boşanma dava dilekçesini mahkemeye sunmasıyla açılmaktadır. Aile mahkemesine sunulan dava dilekçesinde davacı ve davalı bilgileri, adres ve telefonları ve varsa vekil avukat bilgileriyle birlikte davanın konusu, netice ve talep bölümlerine mutlaka yer verilmelidir. Boşanma davası boşanmaya sebep olan bir veya birkaç nedenden kaynaklanabilir. Akıl hastalığı, aldatma, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme gibi özel sebeplerle dava açılabileceği gibi aile birlikteliğinin temelden sarsılması, mizaç uyuşmazlığı gibi genel nedenlerle de dava açılabilir. Boşanma dava dilekçesinde boşanmaya konu olayların ve gerekçelerin net ve yalın bir şekilde delilleriyle birlikte anlatılması davanın akıbetine doğrudan etki edecek konular arasındadır. Dava sebepleri hukuka uygun her türlü delille ispat edilebileceğinden tanıklar, görüntü ve ses kayıtları gibi tüm delil vasıtaları diğer eşin kusurunun ortaya çıkarılması için dava dilekçesinde yer alabilir. Dava dilekçesinin son bölümünde ise davanın sonucunda istenilen taleplere yer verilmelidir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi tüm hukuki sonuçlara ilişkin talepler açıkça bu dava dilekçesinde ifade edilmelidir.

Boşanma Davasında Karşı Dava ve Cevap Dilekçesi Hazırlanması

Boşanma davasında davalı konumunda bulunan diğer eşe davacının açmış olduğu boşanma tebliğ edilerek bildirilecek ve davalının bu konudaki karşı görüşü de mahkeme dosyasında savunma niteliğinde yer alacaktır. Boşanma davası şayet açılmışsa karşı dava veya cevap dilekçesi bu boşanma davasına verilen sıra üzerinden verilecek dilekçeyle olmalıdır. Boşanma davasına karşı boşanma davası cevap ve karşı dava dilekçesi örneği ile cevap verilebileceği gibi şekil şartlarına uygun olarak elle de dava dilekçesi hazırlanabilmektedir. Karşı dava dilekçesi boşanma talep eden kimse tarafından verilebilmekle birlikte boşanma talep edilmiyorsa boşanmanın sebeplerine cevap vererek de boşanmanın reddi talep edilebilir. Boşanma karşı dava dilekçesi hazırlarken davanın açılmış olduğu mahkemeye hitaben yazılmalı ve davacının iddia ettiği boşanma sebeplerinin ya hiç olmadığı ya da bu sebeplerde bir kusurunun bulunmadığı ispat edilmeye çalışılmalıdır. Davacının belirtmiş olduğu gerekçelerin çürütülmesi ve evlilik birlikteliğinin sona ermesinde kusurun bulunmadığının ispatı boşanmaların sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Davalı eş boşanmak istiyorsa bunu dilekçenin netice ve talep kısmında belirtebilmekle birlikte eğer boşanmak istenmiyorsa davanın sonlandırılması talep edilmelidir.

Boşanma Davasına Cevap Verilmemesinin Hukuki Sonuçları

Boşanma davasında dava konusu delillere ve dava açan davacının boşanma sebeplerine cevap vermemenin davalı açısından birtakım sonuçları ortaya çıkmaktadır. Boşanma davası cevap dilekçesi verilmemesi davalının belirtilen tüm hususları reddetmesi anlamına gelmekle birlikte davacı eşe karşı aleyhte delil sunmasının önüne geçmektedir. Davacı eşin kusurlarının ortaya çıkarılıp ispatlanması için cevap dilekçesi ve karşı dava dilekçesi verilerek boşanma davasına cevap verilmesi Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal kararlarda kabul edilmiştir. [caption id="attachment_16058" align="aligncenter" width="500"]Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?[/caption]

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evlilik birliği içinde olan kişilerin Türk Medeni Kanunu'nda açık bir şekilde belirtilmiş olan özel ve genel şartları gerekçe göstererek boşanmaya karar vermeleri söz konusu olabiliyor. Kişiler dava açmak istediklerinde mutlaka hukuk sistemindeki tüm davalarda olduğu gibi mahkemeye başvurularını dilekçe yolu ile yapmalıdırlar. İkamet edilen ya da başvuruya söz konusu olan aile mahkemesine boşanma dilekçesinin iletilmesinin ardından boşanma davaları açılabiliyor. Boşanma davalarının esas yapısını oluşturduğu için boşanma davası dilekçeleri sadece boşanma davasının içeriği hakkında değil aynı zamanda nasıl görüleceği, türünün ne olduğu ve hangi kapsamda değerlendirileceği gibi hususların belirlenmesinde de kullanılır. Boşanmaya karar veren kişilerin yasal olarak boşanma sürecine dahil olmaları ancak boşanma dilekçelerinin ilgili mahkemelere iletilmesi ile mümkün olur. Benzer örneklerinin farklı internet sitelerinde yer alması sayesinde kişiler boşanma dilekçelerini yazmaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda farklı internet siteleri üzerinde yer alan dilekçe örneklerinden hareket ederek boşanma dilekçelerini yazabilirler. Ancak daha önce de vurgulandığı gibi her bir detayın boşanma davasının yürütülmesinde önemli derecede etkiye sahip olması bu konuda hassas davranılmasını gerektiriyor. Kişilerin bu noktada yapabilecekleri bir hata daha sonrası için istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Bu nedenle mutlaka aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın desteği alınarak dilekçeler hazırlanmalıdır.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken boşanma davalarının nasıl yürütüleceğinin kesin bir şekilde bilinmesi adına mutlaka kişilerin istediği noktaların açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Her bir boşanma davasının evliliklere bağlı olarak farklı bir yapıya sahip olması boşanma dilekçelerinin de farklı hazırlanmasına sebep olabilmektedir. Bu fark özellikle boşanma davalarının açılmasına gerekçe gösterilen durumdan kaynaklanmaktadır. Kişiler daha önce hazırlanmış olan boşanma dilekçelerinde noktaları kendi boşanma davalarına benzeterek bir dilekçe hazırlamak istediklerinde en çok problem yaşanan noktalar da bu sebeple meydana gelmektedir. Boşanma dilekçeleri ile ilgili olarak en temel teknik detay dava dilekçesinde bulunması gereken hukuki altyapının sağlam bir şekilde kurulması olmaktadır. Bu noktada özellikle evlilik sonrası ortaya çıkan haklar olan mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda kişilerin çeşitli sorunlarla karşılaşması söz konusu olabiliyor. Bu nedenlerle mutlaka alanında uzman bir avukattan yardım almak gerekmektedir. Her evliliğin kendine ait bir yapısının bulunması, eşlerin boşanma davalarına gerekçe gösterdikleri olayların nitelikleri ve buna bağlı olarak her bir eşin kusurunun da net bir şekilde ortaya konması boşanma davalarının farklı biçimlerde görülmesine sebep olduğu için dilekçelerin yazımında da bu ayrıma dikkat etmek gerekmektedir. Bu sebeple kişilerin kendi evliliklerine en uygun boşanma dilekçelerinin ortaya koyarak boşanma sonrası talep ettikleri konularla ilgili isteklerini açık bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Ancak bu sayede tüm boşanma davası sürecinin en başarılı şekilde tamamlanması mümkün olabilmektedir. [caption id="attachment_16059" align="aligncenter" width="500"]Aldatma Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?[/caption]

Aldatma Gerekçesi Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evlilik birliği içinde iken aldatma olayının eşlerden biri tarafından gerçekleşmesi halinde boşanma davasının bu gerekçeye dayandırılarak açılması mümkün olmaktadır. Boşanma davasının açacak olan kişiler boşanma gerekçesini boşanma dilekçeleri üzerinde ayrıca belirtirken aynı zamanda aldatma davranışını ispat etmelerini sağlayacak olan delillere de sahip olmalıdırlar. Bu sayede kişilerin nafaka, mal paylaşımı, velayet hakları gibi konularda da taleplerini iletmesi söz konusu olabiliyor. Aldatmayla ilgili olarak dilekçelere eklenebilecek veya mahkemede sunulabilecek olan ispat yöntemleri kişilerin aldatma olayının ne zaman ve nasıl gerçekleştiği hakkındaki bilgisini oluşturan belgeler olacaktır. Aldatma gerekçesiyle boşanma davası açmak isteyenler için Türk Medeni Kanunu'nda belirtilmiş olan zamanaşımı süresi altı aydır. Bu süre kişinin aldatma olayını öğrenmesinin ardından başlamaktadır. Eğer aldatmadan sonra 5 yıllık bir süre geride bırakılmışsa kişilerin bu gerekçeyle boşanma davalarını açması mümkün olmamaktadır.

Terk Gerekçesi ile Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davalarının açılabilmesinde kişilerin gerekçe olarak öne sürebilecekleri haklı bir sebep de terk olayının yaşanmasıdır. Terk kavramı boşanma davalarının görüldüğü zamanlarda bir eşin evi terk etmesi, diğer eş tarafından evden kovulması ya da eve girmesinin önlenmeye çalışılması ve buna yönelik hareketleri karşılamaktadır. Terk durumlarından birinin ortaya çıkması halinde kişilerin olay gerçekleştikten sonra gelen 4. ayda ihtarname hazırlayarak eşe buna göndermesi gerekmektedir. 2 ay içerisinde eşten bu ihtarnameye yönelik olarak bir cevap gelmezse bu durumda boşanma davasının açılması mümkün olmaktadır. Boşanma dilekçeleri hazırlanırken terk olayı ile ilgili olarak terkin ne zaman ve nasıl bir şekilde gerçekleştiği, ihtarnamelerin hazırlanarak diğer eşe ulaştırılıp ulaştırılmadığı gibi noktalar dikkate alınır. Ayrıca dilekçede taleplerin eklendiği kısımlara kişilerin mutlaka boşanma davasının sonucunda talep ettikleri şeyleri de eklemeleri gerekmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Gerekçesi ile Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Evlilik birliği içindeki kişilerin Türk Medeni Kanunu'nda özel nedenler olarak sıralanmış haklı gerekçeleri bulunmuyorsa bu durumda boşanma davasının halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açılması mümkün olmaktadır. Bir eşin çocukları ile ilgilenmiyor olması, yalan söylenmesi, sır saklanması, cinsellik problemleri, alkol bağımlılığı, fikir birliği sağlayamama gibi konular kişilerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle boşanma davasını açabilmesini sağlıyor. Bunların dışında kalan pek çok sebep de mahkeme tarafından aynı gerekçeyle boşanma davalarının açılmasına yeterli sayılabilmektedir. Mahkemenin bu kararı verirken dikkat ettiği en önemli nokta evlilik birliğinin daha fazla sürdürülmesini artık imkansız olacağını belirlemesidir. Makalemizde Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır? konusu yer almıştır.

Bu haber toplam 575 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara