Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi

Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi
Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi | ÖZET: Davacının herhangi bir gelirinin bulunmadığı, ailesinin desteği ile geçimini sağladığı, davalının asgari ücret seviyesinde düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı. Kirada oturduğu anlaşılmakla, değişen kusur durumuna göre davalı erkeğin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tam kusurlu kalmaya...
Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi | ÖZET: Davacının herhangi bir gelirinin bulunmadığı, ailesinin desteği ile geçimini sağladığı, davalının asgari ücret seviyesinde düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı. Kirada oturduğu anlaşılmakla, değişen kusur durumuna göre davalı erkeğin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tam kusurlu kalmaya devam ettiği de dikkate alınarak ilk derece mahkemesince tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile kusur durumları da gözetilerek uygun miktarda tedbir-yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmedildiğinden bu hususlara ilişkin davalının istinaf itirazlarının esastan reddi gerekmiştir. İlk derece mahkemesi kararındaki boşanma, velayet, kişisel ilişki; müşterek çocuk lehine belirlenen tedbir ve iştirak nafakası ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden istinaf kanun yoluna başvurmadığından, bu yönlerden hüküm kesinleştiğinden bu hususlarda yeniden karar verilmesine yer olmadığına, ancak kusur belirlemesi yönünden gerekçe değiştiğinden. Hukuk Muhakemeleri Kanununun maddesi gereğince hükmün istinafa gelen bölümlerinin kaldırılarak esas hakkında aşağıdaki şekilde yeniden hüküm kurulmuştur. İlk derece mahkemesi kararındaki boşanma, velayet, kişisel ilişki, müşterek çocuk lehine belirlenen tedbir ve iştirak nafakası ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden istinaf talebinde bulunulmayıp, bu hususlar kesinleştiğinden bu hususlarda yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. | Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi İlk derece mahkemesince, "davalı erkeğin davacı eşi ile ilgilenmediği, davacıya hakaret ve tehdit ettiği, davacıyı aldattığı, her fırsatta alkol aldığı, evliliğin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmediği, erkeğin tam kusurlu olduğu" kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; davacı kadının, dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinde vakıa olarak dayandığı "davalı erkeğin hakaret ve tehdit ettiği" vakıaları tanık beyanları ile doğrulandığı gerekçesiyle davalı erkeğe kusur olarak yüklenmiştir, ancak tanık beyanlarında tehdit ve hakaret vakıalarının somutlaştırılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ispatlanmış olduğu kabul edilemeyeceğinden erkeğe bu sebeple kusur yüklenemeyeceği, yine davacı, davalının "evin ihtiyaçlarını karşılamayarak birlik yükümlülüklerini yerine getirmediği" vakıasına dayanmış ve mahkemece de erkeğe ait kusur olarak yüklenmiş ise de davacının dayandığı bu vakıa ispatlanamadığından erkeğe ait kusur olmaktan çıkartılması gerekmiştir. Ayrıca tanık anlatımlarına göre mahkemenin davalı erkeğe kusur olarak yüklediği "aldatma" vakıasının Facebook'ta mesajlaşmadan ibaret olduğu, bu davranışının da aldatma olarak kabulünün mümkün bulunmadığı, ancak güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilebileceği, erkeğe ait kusur belirlemesinden "aldatma" vakıasının çıkartılarak yerine, "güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu" vakıasının yazılmak suretiyle ilk derece mahkemesinin hatalı kusur belirlemesinin yukarıda izah edildiği şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. | Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi

Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

Dosya kapsamına göre; davacının herhangi bir gelirinin bulunmadığı, ailesinin desteği ile geçimini sağladığı, davalının asgari ücret seviyesinde düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı, kirada oturduğu anlaşılmakla, değişen kusur durumuna göre davalı erkeğin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tam kusurlu kalmaya devam ettiği de dikkate alınarak ilk derece mahkemesince tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile kusur durumları da gözetilerek uygun miktarda tedbir-yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmedildiğinden bu hususlara ilişkin davalının istinaf itirazlarının esastan reddi gerekmiştir. İlk derece mahkemesi kararındaki boşanma avukatı, velayet, kişisel ilişki; müşterek çocuk lehine belirlenen tedbir ve iştirak nafakası ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden istinaf kanun yoluna başvurmadığından, bu yönlerden hüküm kesinleştiğinden bu hususlarda yeniden karar verilmesine yer olmadığına, ancak kusur belirlemesi yönünden gerekçe değiştiğinden, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b-2 maddesi gereğince hükmün istinafa gelen bölümlerinin kaldırılarak esas hakkında aşağıdaki şekilde yeniden hüküm kurulmuştur. | Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi

Boşanma Davası İstinaf Mahkemesi | Sıkça Sorulan Sorular

DAVACI VEKİLİNİN İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINA YÖNELİK TEMYİZ BAŞVURUSUNUN TEMYİZ BAŞVURU İMKANI BULUNMADIĞINDAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ HMK.nin kenar başlıklı maddesindeki <(I) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:.... (f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar...> şeklindeki hükümden ihtiyati tedbire ilişkin istinaf mahkemesine yapılacak kanun yolu başvurusunda verilecek kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacağı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararına yönelik temyiz başvurusunun, söz konusu karara karşı temyiz başvuru imkanı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekmiştir. TARAFLARIN EVLİLİKLERİ ESNASINDA ALINAN VE MAL REJİMİ KAPSAMINDA BULUNAN İKİ ADET TAŞINMAZIN BULUNDUĞU HMK. nun ilgili maddesine göre aynı maddenin ilgili fıkrasına göre aynı maddenin ilgili fıkrasında ise; denilmiştir. HMK. nun ilgili maddesinin ilk fıkrasında <İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir> hükmü öngörülmüştür. ERKEĞİN BELİRLENEN KUSURLU DAVRANIŞLARA GÖRE BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA KADINA NAZARAN AĞIR KUSURLU OLDUĞU Erkek belirlenen kusurlu davranışlara göre boşanmaya sebep olan olaylarda kadına nazaran ağır kusurludur. Gerçekleşen bu durum karşısında, mahkemece davaların kabulü bakımından, davanın kabulüne dayanak hukuki sebepler arasındaki fark dikkate alınmadan, kanun maddeleri yanlış yorumlanmak suretiyle, bozma ilamının amacına aykırı olarak, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi, usul ve kanuna aykırıdır. ADININ BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU Davacı-davalı kadın boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olup, tamamen kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Davacı-davalı kadının yoksulluk nafakasına yönelik talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. KARAR DÜZELTME İSTEMİ - BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN OLAYLARDA ERKEĞİN TAM KUSURLU OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ Mahkemece davalı-davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlar dikkate alındığında boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu bağlamda, mahkemece davalı-davacı erkek tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen delile istinaden tarafların eşit kusurlu bulunması ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak, davacı- davalı kadının maddi ve manevi (TMK m.174/1-2) tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de, bu hususun ilk temyiz incelemesi sırasında gözden kaçtığı anlaşılmakla, kadının karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 13.06.2016 tarihli ve 2015/13100 esas ile 2016/11608 karar sayılı ilamıyla kadının temyiz itirazlarına konu kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminat taleplerine yönelik onama kararının kaldırılarak, mahkemece hükmolunan kararın kadına isnat olunan kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminatlar yönünden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 473 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara