İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma
İlgisizlik Nedeniyle Boşanma - En Çok Açılan Boşanma Nedeni | İlgisizlik boşanma sebebi midir? Evet ilgisiz olmak eş ve çocuk ile ilgilenmemek iletişim kurmamak Aile mahkemeleri ve Yargıtayın vermiş olduğu emsal kararlarda boşanma sebebi sayılmıştır.
İlgisizlik Nedeniyle Boşanma breylerin son zamanlarda huzursuz olduğu ve aile mahkemelerinde boşanma sebebi olarak aile mahkemelerine konu yaptığı konudur. İlgisizlik boşanma sebebi midir? Evet ilgisiz olmak eş ve çocuk ile ilgilenmemek iletişim kurmamak Aile mahkemeleri ve Yargıtayın vermiş olduğu emsal kararlarda boşanma sebebi sayılmıştır.

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

İlgisizlik nedeniyle boşanma davası, günümüzde en fazla açılan boşanma davası konusu olduğunu biliyor musunuz? Eşlerin aile mahkemelerinde açtıkları bir çok boşanma davalarında eşinin kendisiyle ilgilenmediği, çocukları ile ilgilenmediğini sebep olarak göstermekte ve boşanma davası açmaktadır. Burada ilgisiz davranışların neler olacağı hangi davranışlar ilgisizlik olarak kabul gördüğünü aşağıda Aile Mahkemelerinin Yargıtayın vermiş olduğu emsal kararlarında belirtilmiştir.

Aile Ve Eşe İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Aileyle ilgilenmemek evlilik birliğinin ve ortak hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu olan hareket ve davranışlardan sayılmaktadır. Aileyle ilgilenmemek, kasıtlı çocuklara ya da eşe ilgisizlik göstermek, aile ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmamak ve karı ve kocaya ait ortak hayatın doğurduğu ödevleri yerine getirmemek biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklara İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Karı ve kocanın müşterek çocuklarına karşı olan ilgisizliği de müşterek hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olur ve boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir hareket ve eylem olduğundan boşanma davasına konu edilen davranışlardandır. [caption id="attachment_13801" align="alignright" width="500"]İlgisizlik Nedeniyle Boşanma İlgisizlik Nedeniyle Boşanma[/caption] Yargıtay örnek karar "yapılan yargılama ve toplanan kanıtlarla karı ve koca arasında uzlaşma gerçekleşmediği ve davacı kadının evlilik birliği ödevlerini yerine getirmediği, ortak çocuklarıyla ilgilenmediği beyanlardan anlaşılmıştır. Bunun yanında, eşin devamlı olarak İnternet zaman geçirdiği, davalı kocanın ise, karısına hakaret ettiği, evlilik birliği sorumluluklarını yerine getirmediği, müşterek çocuklarıyla ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşler arasında müşterek aile hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğini devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Bu davranışlar karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında karı ve kocanın beraber yaşamaya zorlamanın artık hukuken mümkün olmamasına göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile boşanma davasının reddi kararı doğru bulunmamıştır".

Eşe İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Karı ve kocanın birbirlerine karşı olan ilgisizliği diğer bir ifadeyle eşe ilgisiz davranmak da ortak hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir hareket olduğundan boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

Doğumunda İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Kadının doğum yapması esnasında ilgisizlik gösteren koca da evlilik birliğini temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete içeren bir davranış olduğundan boşanmaya neden olan davranışlardandır. Yargıtay örnek karar "davalı kocanın müşterek çocuğun doğumunda karısıyla ilgilenmediği gibi evlilik birliği görevlerini de ifa etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşler arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir". Bir diğer örnek olay "kocanın karısına şiddet uyguladığı evlilik birliği görevlerini yapmadığı, hamile karısının doğumu ile ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumlar karşısında karı ve koca arasında ortak yaşamın temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Eşi Arabasına Almamak Ve İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Kadının veya kocanın eşini arabasına almaması, arabasıyla seyahat ettirmemesi, eşine karşı olan ilgisizliğinin bir delili olduğundan ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında psikolojik ve duygusal şiddet barındıran bir davranış olduğundan boşanmaya gerekçe olan davranışlardandır. Yargıtay örnek olay " Davacı kadın ve davalı koca aynı okulda öğretmendir. Karısını özel aracına almayıp onun dolmuşla okula gitmesine sebep olan, okul bahçesinde kayın pederine şiddet uygulayan davalı koca daha ağır kusurludur. Davacı kadının davasının kabulü gerekirken reddi karar isabetsizdir".

Hamilelikte Yalnız Bırakmak Ve İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Davalı kocanın davacı karısını hamileliğinde yalnız bırakması, maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgilenmemesi karısına karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan ortak hayatın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında psikolojik ve duygusal şiddete içeren bir davranış olduğundan dolayı boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır. Yargıtay örnek olay "yapılan araştırma ve soruşturma, toplanan kanıtlarla davalı eşin evlilik birliği sorumluluklarını yerine getirmediği hamile olan karısını yalnız bıraktığı ve hamile karısını evden kovduğu, doğumda ve sonrasında karısı ve müşterek çocuğuyla ilgilenmediği olayları meydana gelmiştir. Bu durumda karı ve koca arasında ortak yaşamı temelinden sarsacak seviyede bir şiddetli geçimsizlik mevcut ve sabittir".

Atandığı Yere Eşi Götürmemek Nedeni Ve İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Karı veya kocadan herhangi biri yeni atandığı görev yerine veya tayin nedeniyle gittiği görev yerine eşini götürmemesi; eşin diğer eşe ilgisizliğinin bir delili olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması Yargıtay’ca kabul görmüştür. Müşterek hayatın devam ettirilmemesi nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir hareket ve davranış olduğundan dolayı boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır. Yargıtay örnek karar "mahkemece karı ve kocayı eşit kusurlu kabul ederek, eşlerin boşanmalarına karar vermiştir. Yapılan araştırma ve soruşturma, toplanan kanıtlardan, hem davacı hem de davalı kadının kocasını istemediğin, boşanacağını söylediği ve eşyalarını toplayarak evden ayrıldığı olayları gerçekleşmiş ise de; hem davalı hem de davacı kocanın evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği şeklinde yorumlanmıştır. Buna benzer bir durumda eşin karısını ve ailesini tayin olduğu yere götürmediği ve boşanacağını söyleyip tehdit ettiği, karısına eşya fırlattığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre, evlilik birliğinin kocanın ağır kusurlu hareketleri neticesinde temelinden sarsıldığında kabulü gerekir".

Aileye İlgisiz Kalmak Ve İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Karı veya kocadan herhangi biri diğer eşe ilgisiz kalması, ortak ihtiyaçlarının giderilmesine çaba harcamaması, onu gözetip kollamaması ona karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır. Yargıtay örnek karar "yapılan araştırma ve soruşturma, toplanan kanıtlardan anlaşıldığı üzere davalı kocanın uzun zaman Almanya'da yaşadığı, karısıyla ilgilenmediği, karısını arayıp sormadığı ve böylelikle evlilik birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda karı ve koca arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak seviyede ve evlilik birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların karşısında davacı kadının dava açmakta haklıdır. Bu durumda eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün olmadığına göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi kararı doğru bulunmamıştır".

Gece Hayatına Düşkün Olmak Ev İle İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Karı veya kocadan herhangi biri gece hayatına düşkün olması eşine karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan dolayı evlilik birliğinin ve ortak hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanmaya gerekçe olan davranıştır. Yargıtay örnek karar "mahkemece, davalı ve davacı kocanın tam kusurlu olduğundan bahisle, davasının reddine karar verilmiş ise de: yapılan yargılama ve toplanan kanıtlar, davalı ve davacı kocanın gece hayatına düşkün olduğu, Karısına karşı sadakatsiz davranışlar sergilediği, evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği ve borçlandığı, bunun karşısında, davacı ve davalı kadının da kocasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylar karşısında, davacı ve davalı kadının az da olsa kusurunun bulunduğu ve kocanın davası yönünden Türk Medeni Kanununun 16/2 madde şartlarının gerçekleştiği dikkate alınarak, davalı ve davacı kocanın boşanma davasının da kabulü gerekirken, reddi doğru karar olmayıp, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir".

Ayrı Odalarda Yaşamak Nedeniyle - İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Karı veya kocadan herhangi birinin aynı konutta ayrı odada yaşaması diğer eşe karşı ilgisizliğinin bir delili olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal ve psikolojik şiddet içeren bir davranış şekli olduğundan boşanma davasına konunu edilen davranışlardan sayılmaktadır. Yargıtay örnek karar "yapılan araştırma, soruşturma ve toplanan kanıtlardan; davalı kocanın, evlilikleri boyunca karısını incitici laf ve hareketlerde bulunduğu, son 3-4 yıldır iletişimlerinin olmadığı, aynı konutta fakat farklı odalarda yabancı iki insan gibi yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca zorunlu durumlarda birbirlerine not yazarak iletişim kurdukları, ortak hayat ve paylaşımlarının artık kalmadığı, aralarında sevgi, saygının ve muhabbetin bittiği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşler arasında ortak yaşam ve evlilik birliğinin temelinden sarsacak seviyede ve evliliğin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların karşısında davacı kadının dava açmakta haklıdır. Bu imkanlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün olmadığına göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi kararı doğru bulunmamıştır".

Bu haber toplam 908 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara