Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Nasıl Boşanma Davası Açılır?
Nasıl Boşanma Davası Açılır? | Eşlerin açacakları boşanma davaları evlilik birliğinin sonlandırılması için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda belirtilmiş olan hükümlere dayanarak açılacak dava türü arasında yer almaktadır. Boşanma süresinde evliliğin sonlandırılması ancak Türk Medeni Kanunda belirtilmiş olan haklı boşanma...
Nasıl Boşanma Davası Açılır? Boşanma davasının açılması boşanma davasının türüne göre farklı şekilde gerçekleşmektedir. Ülkemizde boşanma davaları;
  • Anlaşmalı boşanma davası,
  • Çekişmeli boşanma davası
Olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası evliliği sonlandırmak isteyen eşlerin hukuki konularda anlaşma sağlamaları esasına dayanırken çekişmeli boşanma davası evliliğin sona erdirilmesini nedenlerinin diğer eş aleyhinde ileri sürülmesiyle gerçekleştirilmektedir. Nasıl boşanma davası açılır konusunda boşanma dilekçesinin hazırlanması ve bu dilekçenin mahkemeye sunulması davanın başlaması için en önemli aşamadır. Dava dilekçesinde boşanma nedenleriyle birlikte taraf bilgileri, mahkemeden istenen talepler, hukuki dayanaklar boşanma dilekçesiyle mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması

Anlaşmalı boşanma davası açılması belli şartlar altında gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az 1 yıllık evli olunması, anlaşmanın hukuki sonuçları üzerinde eşlerin anlaşması ve mahkemede hür iradeleriyle eşlerin boşanmayı istediklerini hakime beyan etmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir mahkemeye dava dilekçesinin sunulması ve anlaşmalı boşanma protokolünün bu dilekçeye eklenmesiyle açılmaktadır. Anlaşmalı boşanmada en önemli hususu anlaşma protokolünün hazırlanması aşaması oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanma sözleşmesinde velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi hukuki sonuçlar eşlerin ortak beyanıyla anlaşmaya bağlanmakta ve mahkemeden boşanma talep edilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün aile hukuku alanında uzman avukatlık bürolarınca hazırlanması ve mahkemeye iştirak edilmesi boşanma davasının tek celsede sonuçlanmasını netice vermektedir. Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması Anlaşmalı boşanma davası dışında kalan boşanma çeşitleri çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmakta genel ve özel sebeplere bağlı olarak diğer eşin kusur durumunu ortaya çıkarmak amacıyla diğer eş aleyhine boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davası mutlaka bir sebebe dayanmalıdır. Ayrıca nafaka, tazminat gibi hukuki haklar elde etmek için dava açan eşin daha az kusurlu ya da kusursuz olması gerekmektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları diğer eşin aleyhine kusurunu ortaya çıkarmak amacıyla açılır. Çekişmeli boşanma davası sebepleri evliliğin temelden sarsılması, mizaç uyuşmazlığı, güven eksikliği, evlilikten doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi genel sebeplere bağlı olarak açılabileceği gibi zina (aldatma), akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam sürme, suç işleme, cana kast, terk, pek kötü ve onur kırıcı davranış gibi medeni kanunda sayılan özel sebeplere bağlı olarak da açılabilir. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlanırken dava dilekçesinde;
  • Davalı ve davacı kimlik bilgileri, adresleri varsa avukata ait bilgiler,
  • Dava açılacak mahkeme adı, dava konusu,
  • Davaya ilişkin açıklamalar ve hukuki dayanaklar,
  • Netice ve talep
Bölümleri eksiksiz olarak hazırlanmalı ve dilekçe imzalanarak ilgili mahkemenin tevzi bölümüne sunulmalıdır. Aile hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından danışmanlık ve hukuki destek alarak çok daha hızlı neticeler elde edebilir, özellikle karşı tarafın kusur durumunun ispat edilmesi için avukatlık ofislerinden yardım alabilirsiniz.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davası hangi adliyede açılır konusunda özellikle davaları kendileri takip etmeyi düşünenler soru işaretleri yaşamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir adliyeye dava dilekçesinin ve anlaşmalı boşanma protokolünün sunulmasıyla açılabilirken tarafların mahkemeye katılımları zorunlu olduğundan en yakın aile mahkemesine veya aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında genel görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Hangi aile mahkemesinin yetkili olduğu konusunda üç durum söz konusudur:
  1. Davacı eşin yerleşim yeri,
  2. Davacı eşin yerleşim yeri,
  3. Eşlerin son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi
Çekişmeli boşanma davalarında görevli ve yetkili aile mahkemeleridir. Yetkili ve görevli mahkeme hususu davanın açılması ve yürütülmesi aşamalarında hukuki sorun yapılabileceğinden görevli ve yetkili mahkemelerde dava açılması son derece önemlidir.

 Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Eşlerin açacakları boşanma davaları evlilik birliğinin sonlandırılması için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda belirtilmiş olan hükümlere dayanarak açılacak dava türü arasında yer almaktadır. Boşanma süresinde evliliğin sonlandırılması ancak Türk Medeni Kanunda belirtilmiş olan haklı boşanma sebeplerinden birisi ile mümkün olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu maddelerinde açık bir şekilde hangi hallerde boşanma davasının açılabileceği ve boşanmanın gerçekleşmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir. Bu sebeple boşanma nedenleri içerisinde herhangi birine sahip olunmaması ve bu şartlardan birinin yerine getirilmemesi durumunda boşanma davasının açılması ve boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Boşanma davasının nasıl açılacağı merak eden kişilerin bu davanın açılması yanında nasıl yürütüleceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Boşanma davasının süreci içerisinde yerine getirmesi gereken birçok prosedür bulunmaktadır ve bu prosedürlerin doğru şekilde işletilmesi ile boşanma davasının süresinin oluşmasına ve boşanma davasının sonuçlanmasına direkt olarak etki etmektedir. Bu sebeple boşanma süresinin yürütülmesi konusunda uzaman bir avukattan yardım alınması ve onun desteği ile bu davaların yürütülmesi oldukça önemlidir. | Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Nedenleri İle Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma kararı vererek böyle bir süreci başlatmış olan eşlerin açacakları boşanma davası sonucunda haklı olabilmeleri ve davanın boşanma ile sonuçlanabilmesi için 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtilmiş olan özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebeplerinin arasında bulunan hukuki olarak geçerliği olan bir veya birkaçına sahip olması gerekebilmektedir. Aksi bir durumda açılacak olan boşanma davası reddedilecektir veya sonuçlanamayacaktır. Ülkemizde kanunlarda geçerli olan boşanma ile alakalı olan hukuki düzenlemeler Avrupa ülkelerinden farklı olmamaktadır. Boşanma konusunda öncelikle bilinmesi gereken hukuk sistemimizde boşanmanın gerçekleşmesi için Türk Medeni Kanunda boşanma sebeplerinin geçerli olması durumunda ve mahkemenin boşanma konusunda karar vermesi ile mümkün olabilmektedir. Türk Medeni Kanununda boşanma sebeple iki ayrı kategoride ele alınmıştır. Bunlar özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmaktadır. Yapılan bu ayrımın temel nedeni ise bu sebeplerin açık ve somut bir şekilde Türk Medeni Kanununda belirtilip belirtilmemesi ile alakalıdır. Boşanma davalarında ileri sürülebilecek olan ve kanunda düzenlenmiş olan genel boşanma sebepleri, tam olarak bu kategoriye girip girmediğinin takdiri hakime bırakılmaktadır. Türkiye'de açılan boşanma davalarının oldukça büyük bir oranı genel boşanma nedenlerine dayanılarak açılmaktadır. Genel boşanma nedeni ise Türk Medeni Kanunda evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak belirtilmektedir. Türk Medeni Kanununda belirtilmekte olan özel boşanma sebepleri açık bir şekilde ve kesin olarak belirtilmiş ve düzenlenmiştir. Kanunda belirtilmekte olan özel boşanma sebepleri zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ile terk ve akıl hastalıkları olarak sıralanabilmektedir. | Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Tek Taraflı Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Tek taraflı olarak yapılacak boşanma için bu davayı açmak isteyen kişinin yetkili olan mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlayarak başvuru yapması gerekmektedir. Bu davalar konusunda bilinmesi gereken tek taraflı boşanma davasının istenilen her mahkemede açılamayacağıdır. Bunun için yetkili mahkemenin doğru bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasının açılması konusunda yapılacak olan başvuru sonucunda, tek taraflı boşanma davası açılmaktadır. Davanın açılması yanında bu davanın yürütülmesi de oldukça önemlidir. Bu davanın yürütülmesi konusunda prosedürlerin doğru işletilmesi ve hata yapılmaması gerekmektedir. Dava dilekçesinin hazırlanması konusunda, öne sürülecek hukuki sebebin doğru belirlenmesi, cevap dilekçelerinin hazırlanması, tanık listesinin doğru hazırlanması ve sunulması ve delil listesinin sunulması gibi birçok farklı hukuki işlem yerine getirilmelidir. Bunlar karmaşık ve hukuk bilgisi gerektiren işlemlerdir. Bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde ve başarılı ile yürütülmesi konusunda hata yapılmaması ve hukuki işlemlerin prosedürlerine uygun yapılması gerekmektedir. Aksi durumda zaman kaybı veya hak kaybı yaşanabilmektedir. | Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları içerisinde bulunan anlaşmalı boşanma davaları süre olarak çekişmeleri boşanma davalarına oranla oldukça kısadır. Anlaşmalı boşanma davalarında hakimin boşanma konusundaki iradelerini net bir şekilde ifade eden tarafları bulması ve boşanma isteği ile boşanma sonrasında ortaya çıkacak olan tüm hukuki konularda bir anlaşma sağlanmış ise boşanmayı tek celsede kabul edecektir. Bunun için tarafların mahkemede olması ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlanış olması gerekmektedir. Burada boşanma sonrası velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi tüm konularda bir anlaşmaya varıldığı ve ne şekilde olacağı hukuka uygun bir şekilde belirtilmelidir. Ancak bu şekilde hakim boşanmayı karara bağlayabilir. Anlaşmalı boşanma davası başvurusu sonrasındaki ilk duruşma günün verilmesi mahkemenin yoğunluğu ile değişebilmektedir. Bundan sonrada temyiz, kararın kesinleşmesi ve nüfus müdürlüğüne kararın ulaştırılması gibi işlemler toplamda iki ile üç ay sürebilmektedir. Boşanma konusunda anlaşmalı olmayan boşanma davaları yani çekişmeli boşanma davalarında süre açısından kesin bir şey söylenmesi mümkün olmayacaktır. Mahkemelere bu davanın açılması ile dilekçenin verilmesi sonrasında duruşmaların görülmesi, sonrasında kararın verilmesi, temyiz süresi ve kararın kesinleşmesi süreleri bir ile üç yıl arasında olabilmektedir. | Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Boşanma Davalarında Velayet Nasıl İstenir?

Boşanma davalarında velayet konusunda hakim anne ve babanın bu konudaki istek ve taleplerini dinler. Sonrasında bu konuda hakkında yaşı uygun ile çocukla da görüşebilir. Gerekli gördüğü zaman bu konuda raporda isteyebilmektedir. Hakim velayet konusunda bir karar verirken çocuğun menfaati yönünde karar vermektedir. Değerlendirmede çocuğun sağlık, eğitim ve sorunsuz gelişim konusundaki yararlarının gözetilmesi ile çocuğun anne ve babası ile olan ilişkisine de bakarak bir karar vermektedir. Mahkemede hakim çocuğun velayetini anne veya babaya verebileceği gibi velayetin bir kısmını anneye bir kısmını babaya da verebilmektedir. Velayetin bir tarafa verilmesi ile diğer tarafında çocukla olan ilişkinin düzenlenmesi konusunda karar verilmektedir. Velayetin verildiği taraf çocuğa bakmak ile yükümlü olan taraftır. Velayetin verilmediği taraf ise çocuğun gelişimi, eğitimi ve sağlığı konusundaki giderlerine katkıda bulunmak ile yükümlü olmaktadır. Bu iştirak nafakası olarak bilinmektedir. Boşanma Davasında Nafaka Nasıl İstenir? Boşanma sonrasın yoksulluğa düşecek olan taraf, boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusurunun olmaması durumunda nafaka isteyebilmektedir. Bu nafaka onun ekonomik geçinin sağlanabilmesi için nafaka borçlusunun maddi durumuna göre belirlenmektedir. Bu nafaka süresiz olarak verilmektedir. Ancak nafaka alacaklısının ekonomik durumundaki gelişmeler ile buna ihtiyacı kalmaması durumunda nafaka iptali davası açılabilmektedir. Boşanmaya neden olan olaylarda diğer taraftan daha fazla kusuru bulunan veya ağır kusuru bulunan kişiler ise nafaka isteğinde bulunamazlar. | Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Boşanma Davasının Reddedilmesi İle Ne Olur?

Boşanma davalarının açılmasında bir hukuki temelin olmaması ve boşanma nedeninin bir hukuki temele dayanmaması durumunda dava hakim tarafından reddedilebilmektedir. Bir boşanma davasının reddedilmesi ile yeniden aynı neden ile boşanma davası için üç yıl beklenmesi gerekmektedir. Bu durumda oldukça ciddi bir zaman kaybı anlamına gelmektedir. Boşanma Davaları Avukat İle Nasıl Dava Açılır? Boşanma davalarının en kısa sürede sonuçlanması tarafların en önemli isteğidir. Bunun sağlanabilmesi ve davalarda hak kayıplarına uğranılmaması için bir avukattan yardım alınması oldukça önemlidir. Avukatları n dava hakkındaki hukuki bilgileri ile sorunsuz bir şekilde bu davalar görülebilmekte ve oldukça kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Makalemizde Nasıl Boşanma Davası Açılır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Diğer makalemiz olan Anlaşmalı Boşanma sayfasını okuyabilirsiniz. | Nasıl Boşanma Davası Açılır?

Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara