İstifa Sonrası Tazminat Hakkı Nedir? Kıdem tazminatı istifa eden alabilir mi?

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı Nedir? Kıdem tazminatı istifa eden alabilir mi?
Kıdem tazminatı, işten ayrılan çalışanlara ödenen bir tür tazminattır. Yaygın kanının aksine, bazı durumlar istifa eden kişinin de kıdem tazminatı alabilmesine imkan tanır. Genellikle baskı, kandırma, zorla istifa ettirme, evlilik ve emeklilik...

İstifa etmek, çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşten ayrılma süreci genellikle çalışanın kendi isteğiyle gerçekleşir, ancak bazı özel durumlar bu genel kabulün dışında değerlendirilir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan bir kişinin kıdem tazminatı alma hakkı yok gibi görünse de, belirli koşullar altında istifa eden çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Bu metinde, istifa durumlarında kıdem tazminatı haklarına ve ilgili diğer konulara dair ayrıntılı bir inceleme sunulacaktır.

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

Kıdem tazminatı, işten ayrılan çalışanlara ödenen bir tür tazminattır. Yaygın kanının aksine, bazı durumlar istifa eden kişinin de kıdem tazminatı alabilmesine imkan tanır. Bu durumlar genellikle baskı, kandırma, zorla istifa ettirme, evlilik ve emeklilik gibi özel koşulları içerir. Bu tür durumlarda, çalışanlar istifa etseler bile kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

Hamilelik ve Doğum Halinde Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılan bir çalışanın kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. İş Kanunu, bu tür ayrılıkları kıdem tazminatı hakları açısından farklı bir kategoriye koymaz. Yani, hamilelik veya doğum sebebiyle işten ayrılan bir kişi, bu nedenle kıdem tazminatı talep edemez.

Kaç Yıldan Sonra İstifa Sonucu Kıdem Tazminatı Hakkı Var?

Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için, Eylül 2019 itibarıyla 7000 gün prim ödemiş olmaları durumunda, istifa yoluyla tazminat alabilirler. Eylül 2024'ten itibaren ise 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim ödeme koşulunu yerine getiren herkes bu haktan faydalanabilir.

10 Yıllık İşçi İstifa Ederse Tazminat Alır mı?

Yasal olarak, istifa ederek doğrudan tazminat alma imkanı yoktur. Ancak, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarını tamamlayan çalışanlar istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilmek için iki temel şart bulunur: Birincisi, çalışanın işverene ait bir iş yerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olması gerekir. İkincisi, çalışanın iş sözleşmesinin, kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdirilmiş olması gerekir.

7200 Prim Günü Dolduran Tazminat Alabilir mi?

7200 gün prim ödemiş çalışanlar için, emeklilik şartlarına bağlı olarak kıdem tazminatı alma imkanı bulunur. Özellikle, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk sigorta girişi olanlar için, yıl şartı aranmaksızın 7000 gün prim dolunca kıdem tazminatına hak kazanılabilmektedir.

Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Kadın İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Evet, evlenen kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, gerekli evraklarla işverene başvurduğu takdirde, yeterli hizmet süresine sahipse, kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı İsteyebilir mi?

İstifa eden bir çalışan, kendi rızasıyla işten ayrıldığı için ihbar tazminatı talep edemez. Hatta, belli şartlar altında, işveren çalışandan ihbar tazminatının ödenmesini talep edebilir.

İstifaya Zorlamak Ne Demek?

İstifaya zorlama, işverenin çalışana baskı yaparak, mobbing uygulayarak veya zorla istifa dilekçesi imzalatarak işten ayrılmasını sağlamasıdır. Bu, işveren açısından kusurlu bir davranış olarak kabul edilir.

Hangi Durumlarda İspat Yükü İşçiye Aittir?

İş sözleşmesinin feshedilmesi durumlarında, genellikle ispat yükümlülüğü işçiye aittir. Ancak, feshin geçerli bir nedenle yapıldığını ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, fesih nedeninin işverenin iddia ettiğinden farklı olduğunu iddia ederse, bu iddiasını kanıtlamak zorundadır.

İstifa Dilekçesinden Sonra Dava Açılır mı?

İstifa dilekçesinin içeriği önemlidir. "Lüzum üzerine istifa ediyorum" gibi ifadeler kullanılmışsa veya işyerini terk ederek işi bırakılmışsa, makul bir süre içinde açılacak dava veya işverene gönderilecek ihtarname ile işten çıkış sebebi açıklanabilir.

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı Ve Şartları Nelerdir?

İstifa ettikten sonra tazminat hakkı, belli koşullar dahilinde kazanılan bir haktır. İş akdinin işçi tarafından feshinin haklı sebeplerle yapılması ve ihbar süresine uyulması gerekmektedir.

İşçinin kendi isteğiyle işi bırakması sonrasında, kıdem tazminatı hakkı yoktur. Ancak, kıdem tazminatı almak için gereken koşullar, İş Kanunu madde 14’te belirlenmiştir. Buna göre, istifa sonrası tazminat hakkı için gereken şartlar;

  • Sağlık Sebepleri;

İşyerinde bulunan bir takım kötü koşullar, işçinin sağlığını bozmaya başlamışsa, iş akdi haklı olarak feshedilebilir.

  • Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri;

İşçi, işveren tarafından tazminat ödememek adına istifaya zorlanıyorsa, mobbing uygulanıyorsa, işçinin haklı istifa sebebi bulunur.

  • Askerlik,
  • Kadınlar için evlilik,
  • İstifa dilekçesinin baskı ile verildiğinin yargıtay tarafından anlaşılıyor olması,
  • İşçinin işe ilk girdiği zaman boş kağıda imza atmış olması,
  • İşçinin istifa etmiş olması sonrasında bir süre daha çalıştırılması,

Şeklinde açıklanır. İşçi, eğer farklı sebeplerden dolayı ya da ortaada bir sebep olmaksızın istifa etmişse kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı alabilmenin emredici kuralları ise şöyledir;

  • İşçi 1 sene kıdemli olmalıdır.
  • İşçinin sigortası bulunmalıdır.
  • İşçi İş Kanunu’nda belirtilen şartlara göre çalışıyor olmalıdır.

İstifa Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Kişi istifa ettikten sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanmak istiyorsa, durumu dilekçesinde belirtmesi gerekir. Yalnızca istifa ediyorum şeklinde bitirilerek imzalanan dilekçeler tazminat hakkı sağlamaz.

İşçi istifa ederken, buna neden gerek duyduğunu, örnekle; işyerinde işverenin baskısına maruz kaldığını, çalışma şartlarının sağlıklı olmadığını, işyerinde mobbinge uğradığını ayrıntılarıyla belirtmelidir.

İstifa Sonrası Tazminat Alınamayan Durumlar Nelerdir?

İşçi, her koşulda istifa ettiği için belirli haklardan yararlanamaz. Belli ihbar süresinde çalışmadığında işverene ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

İş akdinin feshinin işçi ya da işveren tarafından ve haklı sebeplerle yapılmaması, işçiye kıdem tazminatı hakkı vermeyecektir.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatı davası, dilekçe ile iş yerinin bulunduğu bölgedeki İş Mahkemeleri’nde açılır. Kıdem tazminat hakları yeni yasaya göre 5 yıl içinde sona erer.

Tazminat hesaplama 2019 yılı itibariyle yapılırken, işçinin brüt maaşı göz önünde bulundurulur. Her yıl için 30 günlük brüt maaş, işçiye ödenecek tazminat miktarıdır. Kıdem tazminatlarında üst limit yer alır. Üst limit her yıl değişebilmektedir.

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı

Çalışanlar ile işverenlerin haklarının korunması ve sorumlulukların iş sözleşmeleri ile belirlenir. Belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işverenin haklı fesih şartları dışında çalışanının iş sözleşmesini feshetmesi kıdem tazminatı ödemesi yükümlülüğünü doğuracaktır.

İstifa tazminat konusunun daha anlaşılır bir şekilde açıklamak gerekirse, çalışanları herhangi bir haklı gerekçe öne sürülmeden işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı alabilirler. Ancak İş Kanun'unda kişinin istifa sonra tazminat almasını gerektiren bazı istisna durumlar da tanımlanmıştır.

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı hangi şartlar sağlanır?

Öncelikle kıdem tazminatı için temel şartlardan birisi olan işyerinde en az 1 yıl çalışma zorunluluğunu hatırlatmakta fayda var. Yani bir şirkette 1 yıldan az çalıştığınız durumlarda işten çıkarılması ya da kendi isteğinizle de ayrılsanız kıdem tazminatı alma hakkınız yoktur.

Emeklilik Nedeniyle İstifa Halinde Tazminat Hakkı Nedir?

İstifa ederek ayrıldığınız bir iş yerinden tazminat talebinde en fazla karşılaşılan durum, iş hayatında sigortalı olarak 3600 gün ve 15 yıllık süreyi dolduran kişilere tanınmış olan haktan faydalanmaktır.

Ancak 15 yıl 3600 gün çalışanların istifa sonrası tazminat talep edebilmeleri için 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalarının başlamış olması şartı vardır. Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar bu haktan faydalanamazken onların için bu süreler en az 4500 prim günü ve 25 yıl olarak uygulanabilir.

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı İşyerinin Taşınması

İstifa sonra tazminat talebine gerekçe olarak gösterilebilecek diğer şartlar ise işyerinin taşınması durumunda geçerlidir.

Şirketinizin bulunduğu belediye sınırları dışarısına taşınması halinde istifa ederek kıdem tazminatı talep etme hakkınız vardır. İş davalarında zorunlu arabulucuk hakkında bilgi alabilirsiniz.

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı İşyerinin El Değiştirmesi

İşyerinin başka birine geçmesi, çalışma koşullarının değişmesi tazminat hakkını alma şartları içindedir.

İstifa Sonrası Tazminat Hakkı Hastalık

Ayrıca yaptığı iş nedeniyle bir hastalığa ya da hayatını tehlikeye atacak durumlarla karşılaşıyorsa bu durumları ispatlamak kaydıyla istifa sonrası tazminat talebinde bulunabilir.

İstifa Sonrası Tazminat Talebi Yargıtay Kararı

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN EYLEMLİ OLARAK SONA ERDİRİLDİĞİ.

DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLDİĞİNDEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEPLERİNİN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: iş yerine giriş çıkışlarının engellendiğini, işyeri tarafından istifaya zorlandığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarını istemiştir. ....Davalı işveren tarafından iş sözleşmesi ... tarihinde eylemli olarak sona erdirilmiştir.

Bu tarihten sonra işçinin ... tarihinde yaptığı fesih hukuki sonuç doğurmaz. Davacının iş sözleşmesi ... tarihinde işverence eylemli olarak haksız şekilde feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, bu taleplerin reddi hatalıdır.

Bu haber toplam 319 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara