Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

ÖZET: Davacının 15/09/1997-04/06/2013 tarihleri arasında davalı bankada çalıştığı, iş akdinin davalı tarafından kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshi üzerine fazla çalışma ücreti alacağının tahsili amacıyla dava açtığı, İş Mahkemesinin dosyasında alınan bilirkişi raporunda brüt 8.733,00 TL fazla çalışma ücreti alacağı bulunduğunun belirlendiği,

Mahkemece anılan rapora itibar edildiği, %20 hakkaniyet indirimi uygulanmak ve taleple bağlı kalınmak suretiyle 2.000,00 TL fazla çalışma ücretinin hüküm altına alındığı, kararın  Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi’nin 2016/70-101 E.K. sayılı kararı ile istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi suretiyle kesinleştiği, davacının ilk davada hüküm altına alınmayan bakiye alacağının tahsili amacıyla eldeki davayı açtığı,

Mahkemece önceki davada hüküm altına alınmış miktar, zamanaşımı def’i, hakkaniyet indirimi gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacının fazla çalışma ücretine hak kazandığı, bunun miktarı ve hakkaniyet oranı kesin hükme bağlanmıştır. Bu itibarla davalının alacağın esasına ve hakkaniyet indirim oranlarına yönelik istinaf nedenleri yerinde bulunmamaktadır. Mahkemece bakiye alacak miktarının hesaplanmasında ve hüküm altına alınmasında da herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden davalının yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 2336 Karar: 2014 / 552 Karar Tarihi: 21.01.2014

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİ FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE KENDİSİNİN FESHETTİĞİ – İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, asgari geçim indirimi, yıllık izin, fazla mesai, ulusal bayram genel tatili, hafta tatili ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının iş sözleşmesini fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle kendisinin feshettiği anlaşılmaktadır. Davacı iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmiş olup, bu durumda ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatının reddi gerekirken hüküm altına alınması hatalıdır.

İşçinin Fazla Mesai ücretlerinin ödenmemesi işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshi sebebidir.

0 Yorum

Yorum Bırak