Fazla Mesai Ücreti Hesaplama | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama, Fazla Mesai Ücreti Hesaplama Örnekleri, Fazla Mesai Ücreti Hesaplama Tablosu

Fazla çalışma (mesai) ücreti hesaplanması İş Kanunu tarafından belirtildiği üzere haftalık 45 saati geçen çalışma süreleri olarak tarif edilirken, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre bir işçinin mola süreleri düşüldükten sonra haftada en fazla 45 saat çalışabileceği belirtilmiştir.

Aksi kararlaştırılmadığı takdirde bu 45 saatlik süre işçinin izin günü ya da izin günleri hariç haftanın çalışılan tüm günlerine eşit olarak bölünürken, taraflar arasında iş sözleşmesinde de belirtildiği üzere bu yönde farklı uygulamalar yapılabilmesi de mümkündür.

Ancak İş Mahkemesi fazla mesai hesaplama standartlarında da görüleceği üzere esin olan temel husus işçinin haftalık 45 saati aşan her bir saat çalışması için fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğidir.

Fazla Mesai Ücretinin İspatlanması

Fazla mesai yaptığını iddia eden her çalışanın bunu ispatlama yükümlülüğü bulunmakla birlikte bu beyanı yazılı belgelerle ya da tanıklar vasıtasıyla ispatlaması mümkündür.

Fazla mesai ücretinin ispatlanması için aylık maaş bordroları oldukça önem taşımaktadır. İmzalı bordroda eğer çalışanın fazla mesai ücretlerini aldığına dair imzası varsa kanunen bu ödeneğin kendisine ödendiği kabul edilir.

Ancak kamera kayıtları, tanık beyanları ve giriş-çıkış belgeleriyle fazla mesai hesaplama 2019 için imzalı beyanın aksinin ispatlanabileceği de unutulmamalıdır.

Fazla Mesai Ücretlerinin Hesaplanması

İş Kanunu’nda belirtilen normal çalışma süresinin 45 saat olmasından hareketle fazla mesai ücretinin hesaplama yoluna gidilebilmektedir.

Burada belirtilen 45 saatlik süre maksimum süre olarak ifade edilebilirken, işçi ve işveren arasında 45 saatten düşük iş sözleşmelerinin yapılabildiği de görülmektedir.

Bu durumda örneğin iş sözleşmesinde haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlenmişse 45 saatlik çalışma süresinde dahi işçiye haftalık 5 saatlik fazla mesai ücreti 2019 ödemesi yapılması gerekmektedir. Buna göre;

  • İşçinin fazla mesai ücretinin hesaplanabilmesi için işçinin 1 saatlik normal çalışma ücretinin bulunması gerekir.
  • İşçinin1 saatlik çalışma ücreti tespit edildikten sonra iş sözleşmesinde haftalık maksimum çalışma saati 45 saat olarak hesaplanmışsa işçinin fazla çalıştığı her saat, normal saatlik ücretinin %50’si kadar fazla olmalıdır. Fazla mesai ücreti hesaplama için farklı durumlar olabildiği de unutulmamalıdır.

ÖZET: Davacının 15/09/1997-04/06/2013 tarihleri arasında davalı bankada çalıştığı, iş akdinin davalı tarafından kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshi üzerine fazla çalışma ücreti alacağının tahsili amacıyla dava açtığı, İş Mahkemesinin dosyasında alınan bilirkişi raporunda brüt 8.733,00 TL fazla çalışma ücreti alacağı bulunduğunun belirlendiği,

Mahkemece anılan rapora itibar edildiği, %20 hakkaniyet indirimi uygulanmak ve taleple bağlı kalınmak suretiyle 2.000,00 TL fazla çalışma ücretinin hüküm altına alındığı, kararın  Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi’nin 2016/70-101 E.K. sayılı kararı ile istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi suretiyle kesinleştiği, davacının ilk davada hüküm altına alınmayan bakiye alacağının tahsili amacıyla eldeki davayı açtığı,

Mahkemece önceki davada hüküm altına alınmış miktar, zamanaşımı def’i, hakkaniyet indirimi gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacının fazla çalışma ücretine hak kazandığı, bunun miktarı ve hakkaniyet oranı kesin hükme bağlanmıştır. Bu itibarla davalının alacağın esasına ve hakkaniyet indirim oranlarına yönelik istinaf nedenleri yerinde bulunmamaktadır. Mahkemece bakiye alacak miktarının hesaplanmasında ve hüküm altına alınmasında da herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden davalının yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİ FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE KENDİSİNİN FESHETTİĞİ – İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, asgari geçim indirimi, yıllık izin, fazla mesai, ulusal bayram genel tatili, hafta tatili ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının iş sözleşmesini fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle kendisinin feshettiği anlaşılmaktadır. Davacı iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmiş olup, bu durumda ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatının reddi gerekirken hüküm altına alınması hatalıdır.

İşçinin Fazla Mesai ücretlerinin ödenmemesi işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshi sebebidir.

Makalede Fazla Mesai Ücreti Hesaplama konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

28 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri