İpoteğin paraya çevrilmesi nedir? İpotek paraya çevrilmeden kefile gidilir mi?

İpoteğin paraya çevrilmesi nedir? İpotek paraya çevrilmeden kefile gidilir mi?
Alacağı bir rehin ile temin edilmiş olan alacaklı, bu alacağını cebri icra yolu ile almak istediği durumda, ilk olarak rehinin paraya çevrilmesi için takip oluşturmak zorundadır.

Aile konutu, evlilik birliği içinde eşlerin birlikte yaşadığı ev olarak tanımlanır ve Türk Medeni Kanunu (TMK) gereğince özel bir koruma altındadır. Aile konutu üzerine ipotek konulabilmesi, malik olmayan eşin açık rızasını gerektirir. TMK'nın 194. maddesine göre, bu rıza herhangi bir resmi şekil şartına bağlı olmaksızın, sözlü olarak bile verilebilir. Ancak, herhangi bir anlaşmazlık durumunda sözlü rızanın ispatı güç olabileceğinden, yazılı ve resmi bir rıza beyanı her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Banka İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkul için banka tarafından tapuya konulan ipoteğin kaldırılması işlemi, kredi borcunun tamamen ödenmesi ile başlar. Borcun bitimi sonrasında banka, borçluya bir ipotek fek yazısı verir. Bu yazı, tapu müdürlüğüne sunularak ipoteğin kaldırılması işlemi başlatılır. Günümüzde bu işlemler çoğunlukla online platformlar üzerinden gerçekleştirilebilmekte, böylece süreç hızlanmaktadır. Ancak bankanın yazıyı göndermemesi durumunda, borçlu kişinin banka ile iletişime geçmesi ve durumu çözüme kavuşturması gerekir.

Aile Konutu Şerhi Olan Ev Haczedilebilir mi?

Aile konutu şerhi, evlilik birliği içindeki eşlerden birinin, diğer eşin rızası olmaksızın konutu devredememesini sağlamak için konulan bir kayıttır. Ancak, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, borç nedeniyle yapılan cebri satış işlemlerinde aile konutu şerhinin bir engel teşkil etmeyeceği ve haciz işleminin gerçekleştirilebileceği kabul edilir. Bu durum, aile konutunun korunması ilkesi ile borçların tahsil edilmesi arasında bir denge kurulmaya çalışıldığını gösterir.

Çok Eski Tarihli İpotek Nasıl Kaldırılır?

Eğer ipotek, belirli bir süreye bağlı olarak konulmuşsa ve bu süre dolduysa, taşınmaz malikinin talebi ile tapu müdürlüğünde ipoteğin kaldırılması işlemi gerçekleştirilebilir. Süreye bağlı olmayan ipoteklerde ise, ipotek alacaklısının yazılı bir terkin talebi ile tapu müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Her iki durumda da, tapu müdürlüğüne yapılacak başvuru sonrasında ipotek tapu sicilinden silinebilir.

İpotek Terkini İçin Tapuya Gitmek Gerekir mi?

İpotek kaldırma işlemi için gerekli olan fek yazısının alınması sürecinde, genellikle tapu senedinin veya gayrimenkule ait ada ve parsel numaralarının yer aldığı resmi bir belgenin tapu müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için tapu müdürlüğüne şahsen başvuru yapmak gerekebilir. Ancak, günümüzde bazı işlemler online olarak da gerçekleştirilebilmekte, böylece tapuya gitme zorunluluğu ortadan kalkabilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Olan Ev İpotek Olur mu?

Aile konutu üzerine ipotek konulması, malik olmayan eşin rızasına bağlıdır. Ancak, gayrimenkul zaten ipotekli ise ve sonradan aile konutu şerhi konulacaksa, bu durumda şerhin konulmasına engel bir durum yoktur. Aile konutu şerhi, mevcut ipoteği ortadan kaldırmaz veya ipoteğin konulmasını engellemez; sadece aile konutunun korunması amaçlanır.

İpotek Fek Yazısı Tapuya Nasıl Gönderilir?

Borç bitiminden sonra bankaya yapılan başvuru neticesinde, banka tarafından oluşturulan ipotek fek yazısı, günümüzde çoğunlukla online olarak tapu müdürlüğüne iletilebilir. Bu sayede, geçmişte elden teslim edilmesi gereken bu işlem, teknolojik gelişmeler sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Tapu İpotek Kaldırma Ne Kadar Sürer?

İpotek kaldırma işlemi, gerekli belgelerin tapu müdürlüğüne sunulması ve ilgili harçların ödenmesi ile başlar. İşlemlerin tamamlanması genellikle 1-2 hafta sürebilir. Bu süreç, bankanın ve tapu müdürlüğünün iş yüküne, ayrıca işlemlerin online mı yoksa şahsen mi yapıldığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nedir?

Alacağı bir rehin ile temin edilmiş olan alacaklı, bu alacağını cebri icra yolu ile almak istediği durumda, ilk olarak rehinin paraya çevrilmesi için takip oluşturmak zorundadır. Bu rehine rağmen rehinli olan alacaklının diğer takip yollarına başvurması durumunda süresiz olarak şikayet konusu olmaktadır.

Öncelik olarak başvuruların rehinin paraya çevrilmesi yoluna başvurarak, icra dairesinin rehin edilen malı satacak ve bedel ile alacaklının alacağını ödeyecektir. Satış bedelinin rehinli alacağı karşılamaya yetmemesi durumunda, rehin alacaklısı karşılanmayan kesim için de haciz yoluna veya iflasa tabi olunması durumunda ise iflas yolunu takip edebilmektedir. Ancak bu kurallara bazı istisnalar getirilmiştir.

Bahsi geçen istisnaların var olması durumunda rehin alacaklısı, ilk olarak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan veya ilamlı haciz yolu ile borçlu iflasa tabi kişilerden ise iflas yolu ile takip yapılabilir. Sermaye Piyasası Kanunun 938'inci maddesinin a fıkrasında tanımlanmakta olan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş olan alacakların takibinde ise, rehinin paraya çevrilmesi yolu veya haciz yolu ile takip yapılabilmektedir. Alacağı kambiyo senedine bağlı olan bir rehin alacaklısı, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilmektedir. Ayrıca kambiyo senetlerine mahsus olarak haciz yolu ile takip veya borçlunun iflasa tabi olması durumunda iflas yolu ile takip yapabilmektedir.

Yargıtay kararlarında kabul edilmiş olan görüşe göre alacağı bir kambiyo senedine dayalı olan alacaklı, tahsilde tekrarlama olmaması şartı ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilmekte ve haciz ile iflas yolunu takibini aynı anda yapabilmektedir. İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında rehin alacaklısı olan kişi, rehinin paraya çevrilmesi ile haciz veya borçlunun iflasa tabi olması durumda ise iflas yolu ile takip yapabilmektedir.

Kanunda ipotekle temin edilmiş olan faiz ve senelik taksit alacaklarında bu alacaklının önce rehine başvuru yapma zorunluluğu sadece ipotek bakımından tanınmış olmaktadır. Asıl olan alacağa nazaran küçük sayılabilen meblağlar için taşınmazın paraya çevrilmesini mecbur tutulmamıştır. Rehin alacaklısı rehin hakkından vazgeçmesi durumunda rehinin düşmesi ile daha sonra haciz veya iflas yolu ile takip yapılabilmektedir. (İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takip

Alacaklının ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı şekilde takip yapılması yönündeki talebi üzerine icra müdürlüğü alacağın veya ipotek hakkının ilam veya ilam niteliğinde olan bir belgede tespit edilmiş olup olmadığını veya ipotek akit tablosunun kayıtsız ve şartsız olarak bir para borcu ikrarını içerip içermediğini araştırmaktadır.

Ayrıca İcra ve İflas Kanunun 150'nci maddesinde belgelerin kredi kurulu tarafından noter aracılı ile kredi kullanan kişiye gönderilip gönderilmediğini de araştırmaktadır. İcra müdürü bu belgelerden başka ilamlı takip yolunda alacağın muaccel olup olmadığına da bakmak durumundadır.

Belgelerin tamam olması durumunda alacağı muaccel olduğunu belirlemesi durumunda, borçluya ve ipotekli taşınmaz maliki olan üçüncü şahsa birer icra emri göndermektedir.

Gönderilen icra emri ipotek akit tablosunda kayıtsız ve şartsız bir para borcunu ihtiva etmesine bağlı bir şekilde gönderilmesi durumunda, borçluya yapılan takip talebindeki kayıtların yanında, borcunu otuz gün içerisinde ödemesi ve bu süre içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı da getirilmez ise alacaklının taşınmazın satışını isteyeceği belirtilmektedir. Ayrıca ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte, borçlu borca ve ipoteğe itiraz etme hakkına sahip olamamaktadır.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip

İpotek, halen mevcut olan bir alacağın teminin yapılması için, ileride doğacak bir alacağın temini için veya ileride doğması ihtimali olan bir alacağın temini için konulabilmektedir. Bahsedilen birinci durumda ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını içerdiği durumda başvurulacak olan yol, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip başlatılmasıdır.

Bunun yanında özellikle ikinci ve üçüncü durumlarda ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarı içermiyor olduğu zaman başvurulacak yol ise ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yolu olacaktır.

Bir kural olarak ipoteğin tesis anında miktarı belli olması yani muayyen olan bir alacak için anapara ipoteği yani kesin ipotek veya sabit ipotek konulabilmektedir. Miktarının belli olmaması yanında ileride tahakkuku muhtemel veya kesin olan alacaklar için ise üst sınır ipoteği yani azami meblağ ipoteği konulabilmektedir.

Özellikle alacaklar üst sınır ipoteği ile temin edilmiş ise, alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapabilmektedir. Bunun sebebi üst sınır ipoteğinde ipoteğin konulduğu sırada kesin bir şekilde belirli olan bir borç miktarı olmaması ve kayıt şartsız bir para borcu ikrarından söz edilemiyor olmasıdır.

Bu konuda takip hukuku bakımından önemli olan konu ipoteğin üst sınır mı yoksa anapara ipoteği mi olduğudur. Bu farklı durumlar takip yolunun ilamlı rehin alacağı veya rehin hakkı, bir ilama veya ilam niteliğinde bir belgeye bağlı değil ve ipoteğin akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını içermiyorsa rehin alacaklısının başvurabileceği yolu rehinin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip olarak belirlemektedir.

Ödeme Emrine İtiraz Edilebilir Mi?

Borçlu adına yapılan ödeme emrine yedi gün içerisinde icra dairesine bir başvuru yaparak itiraz edebilmektedir. Yapılacak olan bu itirazın şekli ve süresi ile sebepleri genel haciz yolunda olduğu gibidir. Ancak bu konuda rehin hakları itiraz konusu yapılamamaktadır. Bu konudaki sebep ise ipotek hakkının bir resmi senette tespit edilmiş olmasıdır. Borçlu kişi ipoteğin iptali hakkında İcra ve İflas Kanunun 72'nci maddesinde belirtilen hükümlere bakılarak menfi tespit davası açabilmektedir. (İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

Bu haber toplam 241 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara