Kamulaştırma Kararının İptali Davası

Kamulaştırma Kararının İptali Davası
Kamulaştırma Kararının İptali Davası | Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. İdari yargıda açılan davalar...
Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nasıl Nerede Açılır? Kamulaştırma kararı verilen yere yönelik iptal davası taşınmazı kamulaştırılan malik tarafından idarenin kamulaştırma işlemine yönelik olarak yapılmaktadır. Bilindiği üzere Anayasa’nın 125. Maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Bu sebeple kamulaştırma işlemleri de idari bir işlem olduğundan kamulaştırma işleminin idarenin yetkisinden olmadığı veya kamulaştırma işleminde kamu yararı bulunmadığı düşünülüyorsa kamulaştırma kararının iptali davası açılarak yapılacak işlemin iptali talep edilmektedir.

Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nasıl Açılır?

Özel mülkiyet sahipleri arsa ya da konutlarıyla ilgili kamulaştırma kararı alınması ve Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından idarece açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası tebligatının malike tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırmaya itiraz ediliyorsa idare mahkemesine kamulaştırma kararının iptali davası açmak zorundadır. Bu davanın açılması iki şekilde olur:
  1. Kamulaştırmada kamu yararının bulunmaması,
  2. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren belediye, köy tüzel kişiliği gibi idari kurumun yetkisiz olması
Gerekçeleriyle açılabilmektedir. Yukarıdaki gerekçeler mahkemeye dava dilekçesiyle sunulmalı ve kamulaştırmanın iptali talep edilmelidir. İptal davasıyla birlikte kamulaştırmanın yürütmesinin de durdurulması talep ediliyorsa yürütmeyi durdurma kararı alınması asliye hukuk mahkemesinde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasını da durdurmakta kamulaştırmanın iptali davasında karar verilinceye kadar asliye hukuk mahkemesi kamulaştırma davasına bakamamaktadır. Kamulaştırmanın iptali dava dilekçesinde haksız nedenlerin varlığının iptali dava açana bırakılmıştır. Bu sebeple davadan istenen sonuçların alınması için idare hukuku alanında deneyim sahibi avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık desteği alınmasında yarar olacaktır.

Kamulaştırma Kararının İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Kamulaştırma kararının alınması şayet merkezi yönetim tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleşmişse bu durumda malik veya malikler Danıştay’a kamulaştırma kararı belediye gibi tüzel kişilikçe talep ediliyorsa bu durumda taşınmazın bağlı olduğu yerdeki idare mahkemesine kamulaştırmanın iptali dava dilekçesi örneği ile başvurarak dava açılması gerekir. Kamulaştırmanın iptali davası, asliye hukuk mahkemesinde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının malike tebliğinden 30 gün içinde açılmak zorundadır. Bu süre hak düşürücü bir süredir.

Kamulaştırma Kararının İptali Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Kamulaştırma kararının iptali gibi idarenin haksız gerekçelerle veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiği işlemlere karşı kamulaştırma davası avukatları görev almaktadır. Kamulaştırmanı iptali davası avukata vekalet vermeden de takip edilebilmekle birlikte bu davalarda davalının idare olması ve birçok avukatla mahkemelerde idarenin temsil edilmesi nedeniyle taşınmaz sahibi kimse mahkemede hukuki bilgisi yetersiz ise zayıf kalacak ve hakkını yeterli düzeyde savunamayacaktır. Bu sebeple idare hukuku alanında profesyonel hizmet veren avukatlık ofisleriyle çalışılmasında yarar vardır. 2019 yılında belirlenen asgari avukatlık ücret tarifesine göre idare mahkemesine açılacak iptal davasında avukatlık ücreti duruşmasız davalarda 9.800,00 TL, duruşmalı davalarda ise 11.600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kamulaştırma Kararının İptali Davası

Kamulaştırma Kararının İptali Davası, Kamulaştırma kararları, kamu yararının gözetildiği durumlarda devlet kurumları tarafından taşınmazın kamu mülküne dahil edilmesi amacıyla alınır. Kamulaştırma sürecinde, anlaşma yoluyla satın alma usulüyle ya da anlaşmanın gerçekleşmediği durumlarda kamulaştırma davaları açılarak da bu devir işlemi gerçekleştirilebilir. Devlet kurumlarının kamulaştırma davası açma hakkı olduğu gibi, mülk sahibinin de kamulaştırma kararının iptali davası ya da kamulaştırma bedelinin düzeltilmesi için dava açma hakları vardır. Bu yazımızda kamulaştırma işleminin anlaşma yolu yerine kamulaştırma davası ile yapıldığı durumları inceleyeceğiz.

Kamulaştırma Süreci Nedir?

Kamu yararına olacak durumlarda ilgili taşınmaz için (arsa, tarla ve bunlar üzerindeki yapılar da dahil olmak üzere) kamulaştırma kararı yetkili kamu kurumu tarafından alınır. Alınan kamulaştırma kararının yetkili merci tarafından onaylanmasının ardından görevli kıymet takdir komisyonunca taşınmaz için bir bedel belirlenir. Belirlenen bedel üzerinden, oluşturulan uzlaşma komisyonu ile mülk sahibi arasında pazarlık süreci başlar ve malik ikna edilir. İkna sürecinde komisyon tarafından ilk belirlenen bedelin üzerinde bir bedel oluşması mümkün değildir. Eğer uzlaşma komisyonu ile malik arasında bir anlaşma zemini oluşmazsa kamulaştırma talep eden kurum tarafından kamulaştırma davası açılır. Açılan davada çeşitli süreçlerin ardından bilirkişi tarafından bir bedel tespit edilir ve bu bedel üzerinden devir süreci tamamlanır. Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nedir?

Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nedir?

Satın alma yani takas usulüyle sonuçlandırılamayan kamulaştırma kararlarında devlet kurumu tarafından açılan kamulaştırma davasına karşılık olarak malikin de kamulaştırma iptal davası açma hakkı vardır. Açılan kamulaştırma iptali davasında malikin, yapılan kamulaştırma işleminin kamu yararına olmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Kamulaştırma kararı iptali davası açılabilmesi için zaman aşımı süresi söz konusudur. Kamulaştırma kararı kendisine tebliğ edilen malik, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma davası açmak zorundadır. Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nedir?

Kamulaştırma Bedeli Düzelim Davası Nedir?

Kamulaştırma kararının iptali davası açılabildiği gibi, ilgili taşınmazın sahibi olan malik tarafından, kıymet tespit komisyonunun belirlediği kamulaştırma bedelinin artırılması için de dava açabilir. Bu davaların hukuki literatürdeki adı kamulaştırma maddi düzeltim davalarıdır. Kamulaştırma kararı iptali davalarında olduğu gibi yine 30 gün içerisinde açılması zorunludur. Kamulaştırma Kararının İptali Davası Nedir? Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 488 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara