Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası

Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası
Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, görürler. Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde...
Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır ve Görülür? Kat mülkiyeti kurulması ile ortaklığın giderilmesi için dava ile ilgili düzenlemeler Türk Ceza Kanunu’nun 699. Maddesinde yapılmıştır. Bazı taşınmaz malların birden fazla ortağı olabilir. Bu ortaklığında bitirilmesi çeşitli nedenlerden dolayı istenebilir. Bu tarz bir ortaklığın bitirilebilmesi için de kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesi davası açılması gereklidir. Bu davanın açılması ile ortaklığın giderilmesi söz konusu olacaktır.

Hangi Nedenlerden Dolayı Ortaklık Bitirilmek İstenebilir?

Kat mülkiyetinde ortaklığın giderilmesi için çeşitli nedenler söz konusu olabilir. Bunlardan en önemlisi diğer ortaklar ile anlaşılamıyor olmasıdır. Anlaşmazlıkların yaşanması pek çok sorunun da çözülemeyecek olması anlamına geliyor. Bir başka neden ise kat maliklerinin birlikte hareket etmekte zorlanmasıdır. Bir kat mülkiyetinde ne kadar çok ortak varsa işlerin aksaması da o derece fazla olabiliyor. Bu durumda ortaklığın bitirilmesinde neden oluşturuyor.

Kat Mülkiyetinin Kurulmasının Olanaksız Olduğu Durumlar

Ortaklığın giderilmesi kat mülkiyetinin kurulması ile sağlanabilir. Ancak bazı durumlarda kat mülkiyeti kurulmasının imkanı olmaz. Böyle durumlarda da yapılması gereken satış yoluna gidilmesidir. Ortaklığın giderilmesi davası satış usulü kat mülkiyetinin kurulamadığı durumlarda geçerli olur. Kat mülkiyeti kurulabiliyorsa satış yoluyla ortaklığın giderilmesi söz konusu olmayacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın giderilmesi yani İzale-I Şüyu davası ortak gayrimenkullerin paylaşılması için açılır. Bu davalarda yetkili olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Ortaklardan bazıları Sulh Hukuk Mahkemesi’ne giderek dava sürecini başlatabilir. Ancak bu davalara tüm ortaklar dahil edilmelidir. Bazı ortakların dışarıda kalması durumunda davanın da sonuçlanması mümkün olmayacaktır. Bu davalardaki harç ve diğer giderlerden tüm paydaşlar sorumludur. Ortaklığın giderilmesi davalarında herhangi bir kazanan olmayacağı için her bir ortağın sorumluluğu da eşittir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Bu davanın sonuçlanabilmesi için davaya konu olan tüm ortakların dava sürecinde olması gereklidir. Ortaklar, ortaklığın ne şekilde giderilmesini istedikleri yönünde mahkemeye talepte bulunabiliyor. Ortaklığın giderilmesinde ortak bir karara varılabildiği durumlarda da 3 ay gibi kısa bir sürede karar çıkabiliyor. Ancak anlaşmazlık yaşanıyorsa da dava süresi biraz daha uzayacaktır.

Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası

Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, görürler. Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işlerde, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, basit yargılama usulü uygulanır. Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hallerde, hakim satış için bir memur görevlendirir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Görülür?

Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir. Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir. Kat mülkiyetinin kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir. Ana gayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, Kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi. Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.Tümü kargir olmıyan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz. (Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi Davası Sıkça Sorulan Sorular

GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ - GÖREVLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN ESASA İLİŞKİN YARGILAMA YAPILIP KARAR VERİLDİĞİ - YARGITAYIN BU KARARLA İLE İLGİLİ BİR DENETİMİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI. TALEP : Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinin, davalılarla birlikte Zeytinburnu ilçesi, Sümer Mah. 404 pafta, 2564 ada, 4 parsel sayılı kat mülkiyetine tabi taşınmazda malik olduğunu, davalıların (S. K. ve Y. D.) binanın onaylı projesinde çatı piyesi olarak öngörülen kısımdan, Projesine aykırı olarak, tüm terası kaplar şekilde büyütüp normal bir daireye çevirerek, bağımsız girişi olan bir kapı açmak ve bu kısmı kiraya vermek suretiyle yararlandıklarını, projeye ve imar mevzuatına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu durumun bugüne kadar iskan alınmasına engel olduğunu, Davalılara ihtarname çekilerek yapının projesine uygun hale getirilmesi, aksi halde tapu iptali ve tescil davası açacaklarını bildirdiklerini, gerekli yasal sürenin verildiğini, ihtarnameye rağmen davalıların mevcut işgalli durumu ortadan kaldırmak üzere herhangi bir girişimde de bulunmadıklarını, bu durum karşısında KMK'nun 26/2 hükmü uyarınca davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile müvekkilleri adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. KARAR ÖZETİ: Somut uyuşmazlıkta; …Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararı Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinin yukarıda belirtilen ilamı ile onanarak kesinleşmiş, bu aşamadan sonra, görevli ….Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verildiği aleyhine istinaf yoluna başvurulan karar, …..Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı olup, Yargıtay’ın bu kararla ile ilgili bir denetimi söz konusu olmadığından, ilk derece mahkemesinin davacı vekilinin dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi talebinin reddine ilişkin ek kararı usul ve yasaya uygun bulunması nedeniyle istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ İSTEMİ - İLGİLİ PARSEL YÖNÜNDEN DAVACI TARAFINDAN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTEMEK YÖNÜNDEN HUKUKİ YARARI BULUNMADIĞI - DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Davanın alacaklı tarafından İİK 121.maddesi uyarınca icra hakimliğinden alınan yetki belgesine istinaden açıldığı, dava konusu …..parsele ilişkin istinaf sebebi yönünden; davalılara 4721 sayılı kanunun ilgili maddesinde yazılı ihtarı içeren davetiyenin tebliğ edilmiş olmasına, Bu parsel yönünden süresi içinde açılmış bir ortaklığın giderilmesi davası bulunmamasına ve iştirakin devamını haklı kılacak bir nedenin de ileri sürülmemiş olmasına göre bu parsel yönünden muris A. F. hissesi üzerindeki elbirliği mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ilişkin verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı, Dava konusu ….parsele ilişkin istinaf sebebi yönünden; bu parselle ilgili …Mahkemesinin 2012/599 Esas ….Karar sayılı dosyasında açılmış ortaklığın giderilmesi davasının bulunup bu parsel için tefrik kararı verilmiş olması karşısında yapılacak yargılama sonucu aynen taksime karar verilmesi halinde borçlu H. F.'un hissesinin haczi ile satılabileceği, satışa karar verilmesi halinde ise borçlu H. F.'un satıştan elde edeceği paya haciz konulabileceği, Dolayısıyla bu parsel yönünden davacı tarafından elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini istemek yönünden hukuki yararı bulunmadığından bu parsele ilişkin davanın 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi delaletiyle ilgili madde gereği hukuki yarar dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle bu parsel yönünden de elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesinin isabetsiz olduğu, Ancak bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün parsel yönünden kaldırılarak bu parsele ilişkin davanın reddine dair karar verilmiştir.

Bu haber toplam 464 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara