Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı Nedir? Kooperatif aidat borcu ödenmezse ne olur?

Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı Nedir? Kooperatif aidat borcu ödenmezse ne olur?
Kooperatiflerle ilgili hukuki sorulara genel bir bakış sunarken, konuların derinlemesine anlaşılması için ilgili mevzuatın ve yasal düzenlemelerin detaylı incelenmesi önemlidir.

Kooperatiflerle ilgili davalar, özellikle Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 445 ve 446. maddelerinde bahsi geçen genel kurul kararlarına itirazlar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde görülür.

Bu düzenleme, kooperatiflerin ticari işletmeler olması ve ticaret hukukuna tabi olmaları nedeniyle yapılmıştır. Asliye ticaret mahkemesi, kooperatif üyeleri veya yönetimine karşı açılan iptal davaları gibi işlemleri ele alır. Bu, kooperatiflerin kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve üyelerin haklarının korunması amacı taşır.

Kooperatif Borçlarından Kim Sorumludur?

Kooperatiflerin borçlarından sorumluluk durumu, Kooperatifler Kanunu'nun 29. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, kooperatifin borçlarından dolayı kooperatif ortakları kişisel mal varlıklarıyla sınırsız sorumlu tutulabilir. Bu, alacaklıların kooperatif mal varlığına yetmeyen durumlarda, doğrudan ortakların şahsi mal varlıklarına başvurabilmesini sağlar. Bu durum, kooperatif ortaklığının risklerini artırırken, alacaklıların korunmasını da amaçlar.

Kooperatif Kararlarına İtiraz: Kooperatif kararlarına itiraz süreci, tebliğ edilen kararlara yönetim kurulu veya genel kurul nezdinde itiraz etmeyi mümkün kılar. İtirazlar, genellikle yönetim kurulunca alınan kararlara karşı yapılır ve itirazın noter aracılığıyla yönetim kuruluna iletildiği, ilk toplanacak genel kurulda değerlendirilmek üzere sunulur. Bu süreç, kooperatifin demokratik işleyişinin bir parçası olup, üyelerin kararlara etki edebilme hakkını temsil eder.

Kooperatif Dolandırıcılığı Nedir?

Kooperatif dolandırıcılığı, kooperatif yöneticilerinin hileli davranışları sonucu kooperatif üyeleri veya üçüncü kişilere zarar vermesi durumunu ifade eder. Bu, genellikle mali menfaat sağlama amacı taşır ve dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olarak kabul edilir. Kooperatif dolandırıcılığı, güvenin kötüye kullanılması ve haksız kazanç sağlama niyetini içerir, bu nedenle ciddi yasal yaptırımlara tabidir.

Kooperatif Kanununun 16. Maddesi Nedir?

Kooperatif Kanununun 16. maddesi, kooperatif ortaklığından çıkarılma sebeplerinin anasözleşmede açıkça belirtilmesi gerektiğini vurgular. Bu düzenleme, ortakların haksız yere ortaklıktan çıkarılmasını önlemeyi amaçlar ve ortaklık haklarının korunmasına yöneliktir. Anasözleşmede belirtilmeyen sebeplerle ortakların çıkarılması yasaktır, bu sayede ortakların hakkı ve kooperatifin işleyişi şeffaflık içinde yürütülür.

Kooperatif Hisseyi Tapuda Görülür mü?

Kooperatiften ev alımı söz konusu olduğunda, evin tapuda alıcı adına görünmesi, alıcının otomatik olarak kooperatifin bir üyesi olmadığı anlamına gelir. Kooperatifler, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde, satış vaadinde ve ipotek işlemleri gibi belirli tapu işlemlerini yönetir. Ancak bu durum, kooperatif hissesinin tapuda görünmesi anlamına gelmez; tapuda yalnızca mülk sahibinin adı yer alır.

Kooperatif Davalarında Kooperatif Aidatlarının Ödenmemesi Durumunda İcraya Verilir Mi?

Kooperatif aidatları konusunda ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarı yapılan ana sözleşmede belirtilmiştir. Aidat konusunda Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemeler ile yükümlü olan ortaklardan el veya yazılı ya da taahhütlü mektuplar ile veya bunlar mümkün değilse ilan ile münasip bir süre belirterek yükümlülüklerini yerine getirmesini istemektedir.

Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı İlk yapılan isteğe uymayanlar ikinci yapılan istekten sonra bir ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu durumda yükümlülük yerine getirilmez ise ortaklık kendiliğinden düşecektir. Ortaklığın düşmüş olması ise sözleşme veya diğer suretler ile doğmuş olan borçların yok olmasını gerektirmemektedir.

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptal Davaları Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı

Konu hakkında yetkili olan mahkeme kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi olmaktadır. Bahsi geçen çevrede bir Ticaret Mahkemesinin bulunmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bu davaya bakabilmektedir. Yapılan genel kurul toplantılarında pay sahipleri toplantıda hazır bulunup kararlara aykırı kalarak tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız bir şekilde izin verilmeyen. Toplantıya yapılan çağrının usulüne uygun yapılmaması, gündemin gerektiği gibi ilan edilmemesi, genel kurul toplantısına katılma yetkisi bulunmayan kişilerin karara katılmış gibi iddialar için bunların ana sözleşme hükümlerine, kanuna ve iyi niyet esaslarına uygun olmadığı iddiası ile genel kurul kararlarını dava edebilmektedir.

Bu konuda davanın açılma süresi toplantıyı takip eden günden başlayarak bir ay olmaktadır. Ortaklık sıfatı, ortağın açacağı kararın iptali davasının dinlenebilmesi konusunda koşul olmaktadır. Davacı davayı açmak için ihtiyaç duyduğu bu sıfatını davanın kesin hüküm ve sonuçlanmasına kadar korumakta zorundadır.

Ortaklık hak ve sıfatına bağlı olarak dava açan bir kişinin yargılanması sırasında bu sıfatını kaybetmesi durumunda davanın takip edilmesi ve sonuçlandırılması konusunda hukuki bir yararı kalmamaktadır. Alınan genel kurul kararının iptalinin istenmesi için toplantıya katılan üyelerin kararına muhalif kalarak keyfiyeti tutanaklara geçirmesi gerekmektedir.

Yapılan oylama öncesi konuşma sırasında alınacak olan karara karşı olduğunun belirtilmesi ve alınan karara muhalif olduğunun anlamını taşımamaktadır. Kararın bozulması davasının açılması ve durulmanın yapılacağı gün yönetim kurulu tarafından usul olarak ilan olunmaktadır. İtiraz konusunda bir aylık hak düşürücü sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanması mümkün değildir.

Birden fazla kararın bozulması davasının açılması durumunda davalar birleştirilerek görülmektedir. Mahkeme kooperatifin isteği üzerinde oluşacak muhtemel zararlara karşı davacı teminat göstermesini karar verebilmektedir. Bu teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye ait olmaktadır. | Kooperatif Aidat Borcu Takip Faizi Zamanaşımı Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu haber toplam 505 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara