Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?
Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? Tapu İptal Davası Tapu, bir arazinin belirli bir parçasının veya bir arazi üzerine inşa edilmiş olan bir yapıdaki bağımsız bölümün sahibini (maliki) açıklayan ve belirten, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş olan ve aksi kanıtlanmadığı sürece geçerliliğini koruyacak olan resmi bir belge olmaktadır. Aynı zamanda tapu...
Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? Tapu iptal davası açmak, malik malını haksız yere elinde bulunduran kişilere karşı ve her türlü haksız şekilde el koymanın önlenebilmesi için mümkün olmaktadır. Tapu iptal davası 2019 yılında taşınmaz mülkiyetler için açılabilmektedir. Tapu iptal davası kapsamına giren taşınmaz mülkiyetler arasında;
 • Arazi
 • Tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilebilen bağımsız ve sürekli haklar
 • Kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı olan bağımsız bölümler yer almaktadır.
Ülkemizde bir taşınmazın mülkiyet hakkının kazanılabilmesi için tescil edilmesi gerekmektedir. Fakat mahkeme kararı, miras, işgal, icra ya da kamulaştırma halleri gibi durumlarda mülkiyet tescilden önce kazanılabilmektedir. Tapu iptal davası nasıl açılır ya da hangi mahkemeye başvurulur gibi soruların cevabı taşınmazın sahip olduğu değere göre değişiklik göstermektedir.

Tapu İptal Davası Açılabilmesi İçin Koşullar Nelerdir?

Tapu iptal davası açılabilmesi için bazı koşulların uygun olması gerekmektedir. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilmektedir;
 • Bir kişinin tapu iptal davası açabilmesi için ilgili olan taşınmazda;
  • Tapuyla
  • Kullanımla
  • Miras yoluyla
  • Cebri icrayla
  • Kamulaştırma ve mahkeme kararı ile malik olması gerekmektedir.
 • İptal istenebilmesi için tapu kaydında usulsüzlük yapılmış olması gerekmektedir. Örneğin izne bağlı hallerde izin alınmadan işlem yapılması gibi.
 • Taşınmaz üzerinde davalının herhangi bir ilgisi olmaması gerekmektedir.
Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası Türleri Hangileridir?

Tapu iptal davası türlerinin sayısı oldukça fazladır. Bu tarz davalarda prosedürler ve süreçler farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir avukata başvurulması faydalı olacaktır. Sürecin daha hızlı ve doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için avukata başvurulması gerekmektedir. Tapu iptal davalarında taşınmazın gerçek sahipleri davacı olabilmektedir. Dava adına taşınmazın tapuya tescili yapılmış olan tüzel ya da gerçek kişilere karşı açılabilmektedir. İptali istenen tapu neredeyse oradaki mahkeme yetkili mahkeme sayılmaktadır. Tapu iptali davaların taşınmazın değerine göre; Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Sulh Hukuk Mahkemesi davalarda yetkili makam olabilmektedir. Tapu iptal davaları ile ilgili detaylı bilgi alabilmek, dava sürecini doğru şekilde yönetebilmek için alanında uzman bir avukat görüşmenizde fayda vardır. Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? Tapu İptal Davası Tapu, bir arazinin belirli bir parçasının veya bir arazi üzerine inşa edilmiş olan bir yapıdaki bağımsız bölümün sahibini (maliki) açıklayan ve belirten, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş olan ve aksi kanıtlanmadığı sürece geçerliliğini koruyacak olan resmi bir belge olmaktadır. Aynı zamanda tapu senedi olarak da geçmektedir. Bu belge uyarınca bir taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf hakkı bulunan malikin bu taşınmazı kullanma, yaralanma ve satma gibi yetkilere sahip olmaktadır.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Bu tapu senedi ile malike verilen mülkiyet hakkı sahip olduğu şey üzerinde yasalarca belirtilen sınırlar içerisinde istediği gibi kullanabilme, yararlanabilme ve tasarrufta bulunabilme hakları vermektedir. Kişi elinde bulundurduğu ve yetki ile taşınmazı yok edebilir, kullanabilir, satabilir ve bir başkasına devredebilir. Verilen mülkiyet hakları taşınır mülkiyet hakkı ve taşınmaz mülkiyet hakkı olarak ikiye ayrılabilmektedir. Tapu iptali konusu gereği taşınmaz malları mülkiyet hakları üzerinde durulacaktır. Bir malikin mülkiyet hakkı edinmesi için tescil işlemi yapması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda tescil işleminden önce mülkiyet hakkı verilebilmektedir. Miras, icra ve kamulaştırma gibi durumlarda bu gerçekleşebilmektedir. Ancak bu rağmen bile tescil işleminin yapılması gerekmektedir. mülkiyet hakları tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar yanında kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı olan bağımsız hakları da içermektedir. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Tapu İptali ve Tescili Nasıl Açılır?

Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet hakkı genel olarak tescil ile kazanılabilmektedir. Tescil edilen bir taşınmaz üzerinde malikin mülkiyet hakkı doğmuş olacaktır. Bu tescil işlemleri de yasalarda oldukça sıkı bir şekilde belirtilmiş ve bu belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir. Tescil işleminin yapılmaması durumunda bir mülkiyet hakkı doğsa bile tasarrufta bulunulması için tescil işlemi yapılması gerekmektedir. Bu sebeple tescil işlemi bir taşınmaz üzerinde malikin yapması gereken zorunlu bir işlem olmaktadır. Bir taşınmaz üzerindeki geçerli bir sebep olmaksızın tapu kütüğünde malik olarak adı yazan kişi 10 sene boyunca davasız ve aralıksız bir şekilde zilyetliğini sürdürür ise zaman aşımı nedeni ile o taşınmazın maliki olacaktır. Bu şekilde taşınmazın mülkiyet hakkını kazanacak ve buna itiraz edilemeyecektir. Bu tapu kütüğüne kayıtlı olan kişinin bu taşınmaz 20 yıl boyunca davasız ve aralıksız şekilde malik sıfatı altında zilyetliğini sürdürmesi durumunda taşınmazın tamamı veya bir parçası üzerindeki mülkiyet hakkını tescil edebilecektir. Aynı şekilde malikinin tapu kütüğünden anlaşılamayan ve hakkında 20 yıl önce gaiplik kararı verilmiş olan bir kişinin taşınmazının tamamının veya bölünmesinde bir sakıncası bulunmayan bir bölümünün üzerindeki mülkiyet hakkının tesciline karar verilebilir. Tescil için açılacak davalar Hazineye, ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa malikin mirasçılarına açılabilmektedir. Açılacak davada davalı olanlar veya itiraz edenler bu davada tescilin kendilerine verilmesini isteyebilmektedirler. Davalarda kazandırıcı zaman aşımı sürelerinin hesaplanması, kesilmesi ve durdurulması gibi zaman aşımı hükümlerinin uygulanması kısmen uygulanabilmektedir. Bir tescil davasının açılması için
 • Bir kişinin tapu kütüğünde geçerli bir sebep olmadan malik gözükmesi, tapu kütüğünde malik olarak görünen kişinin taşınmaz üzerinde bulunan zilyetliğini aralıksız ve davasız bir şekilde on yıl sürdürmesi ve bunun iyi niyet ile gerçekleşmesi ile taşınmazın mülkiyetini kazanmış olur ve buna itiraz edilemez.
 • Bir taşınmaz üzerinde tapu kütüğünde malik olan kişinin 20 yıl boyunca malik olarak zilyetliği sürdüren kişi bu taşınmazın tescili davasını açabilmektedir.

Tapu İptal Davası Açmak İçin Gerekli Koşullar

Tapu iptal davalarının açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar yasal olarak belirtilmiştir. Bu şartların oluşması durumunda tapu iptal davaları aşılabilmektedir. Tapu iptal davalarının açılması için gereken şartlar;
 • Tapu kütüğünde haklı ve geçerli bir neden olmadan işlem yapılması
 • Taşınmazın maliki dışında bir başka kişi adına tescil işlemi yapılmış olması
 • İlgili tescilin değiştirilmesi (tadili)
 • İlgili tescilin tapu kütüğünden silinmesi
 • Yapılan değiştirme, kütükten silme ve tescil işlemleri sonucunda ayni hakkın zedelenmesi
Bu gibi durumlarda tapu iptal davaları açılabilmektedir. Tapu iptal süreci ve tapu iptal davalarında malikin taşınmaz üzerinde bulunan hak ve yetkilerinin istahkak edilmesi ve el atmanın önlenebilmesi gibi davalara da olanak tanıması nedeni ile bu davaların deneyimli bir avukat tarafından yürütülmesi daha kısa sürede ve bir hak kaybına uğramadan yapılmasını sağlamaktadır. Bu konuda hukuk büromuzda oldukça deneyimli ve bu alanda bilgili olan avukatlarımız ile sizlere hizmet sunulmaktadır. Başarılı ve sorunsuz bir şekilde tapu iptali ve tapulardaki uyuşmazlıklar konusundaki sorunların çözümü konusunda davalar açılabilmektedir. Bu davaların açılması ve yürütülmesi ile sonuçlanması konusunda sorunsuz bir şekilde işlemlerin yapılması hukuk büromuz ve geniş avukat kadromuz tarafından sağlanabilmektedir. Bunun yanında tapu senedi ve kütüğü konusundaki uyuşmazlık ve buna benzer sorunlarınız danışmanlık almanızda mümkün olmaktadır. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Tapu İptal Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Tapu iptali, davasının açılması konusunda yetkili olan mahkemeler 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 12. maddesinde belirtilmektedir. Bu yasaya göre tapu iptal davasının açılması konusunda yetkili olan mahkeme konu taşınmazın bulunduğu ikametteki Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Tapu İptal Davası açılması konusunda taşınmazın bulunduğu ikamet adresindeki Asliye Hukuk Mahkemesine gidilerek bu dava açılabilmektedir. Açılacak davada iptal yanında tescil işleminin de bulunması nedeni ile belediye ve muhtarlık ile hazineye de yönlendirilme yapılabilmektedir. ayrıca dava içeriğine ve gereğe göre bilir kişi tayini, tanık ve delillerin incelenmesi de mümkün olabilmektedir. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Tapu İptal Davası Açma Süresi ve Zaman Aşımı Süresi

Tapu iptali davaları veya tescili için davalarda bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Bu tür davalar zaman aşımı konusunda muaf olan dava türleri içerisinde yer almaktadır. Bu durum bir hak kaybına uğrayan kimsenin bu hakkını tekrar kazanması ve bunun düzeltilmesi konusunda istediği zaman bu davaları açabilme hakkı bulunmaktadır. Bu durum davacı açısından önem taşıyan bir durum olmaktadır. Yapılacak sözleşme veya muvazaa durumunda da bir kısıtlayıcı süre bulunmamaktadır. Aynı şekilde sözleşme içerisinde ve muvazaa içerisinde dava açamaya hak düşürücü bir süre bulunması mümkün olmamakta ve geçerli olmamaktadır. Bu durum tapu iptal ve tescil konusundaki bir hakkın alınması için istenildiği zaman davanın açılması hakkını vermektedir. Tapu tescili ve tapu iptal davaları konusunda bir süre kısıtlayıcı yasa ve kanun ile madde ve hüküm bulunmamaktadır. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Tapu İptal Davası Açmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Tapu İptal Davası  Açılması için ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan bir işlemin olması gerekmektedir.  Bir tescil (Kütüğe yazım) veya, Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya, Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir. Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir.  Tapu İptal Davası Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açlır.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? -  Husumet Kime Yöneltilir?

Tapu İptal Davasında husumet, tapu'da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir. Ancak, Tapununda tescili varsa hazine. köy muhtarlığına ve Belediye Bşkanlığına yapılır.

Dava Nasıl Görülür? - Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu iptal davası açılması için öncelikle taunun iptal için gösterilen sebepler dilekçeye hukuki olarak yazılır, Tapu İptal Davasında hakim, dava konusu yerlerin tapu kayıtlan getirtilir. Bu tapu Kayıtlarının sebepleri araştırılır. Dava dilekçesinde deliller ve şahitler sunulur. Davada gösterilen taraf şahitleri dinlenir. Keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaate göre karar verilir. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Tapu İptal Davalarının Hesap Hatası Nedeni İle Açılması

Yapılacak bir hesaplama hatasını tapu sicil memurları re'sen düzeltemezler. Bu düzeltme ancak mahkeme kararı ile olabilmektedir. Yapılacak düzeltme işlemi eski tescilin tapu kütüğünden silinmesi (eski sicilin terkini) veya yeni bir tescil yapılması ile olmaktadır. Ancak bazit şekilde yapılan hataların olması durumunda gerekli tüzüklerde belirtilen kurallar uyarında tapu sicil memurları re'sen düzeltme işlemleri yapabilmektedirler. Tapu iptal davalarının hesaplama hataları nedeni ile açılması durumunda davalar yine Aslıya Hukuk Mahkemelerinde görülecektir. Bu mahkemelerde yapılan hesaplama yanlışları ve olması gereken değerler belirtilerek tapu sicil memurlarının düzeltme işlemini yapması konusunda görevlendirilmesi sağlanacaktır. Bu karar ile tapu sicil memurları ilgili tapu kütüğünde gerekli düzeltmeleri yapacaklardır. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Muvazaa Nedeni İle Tapu İptal Davası Açılması

Yapılacak bir sözleşmenin geçerli olabilmesi ve hukuki açıdan bir sonuç doğurabilmesi için tarafların gerçek ve ortak iradeleri esas alınmaktadır. Özellikle taşınmaz bir malın satışı konusunda yapılacak sözleşmelerin resmi olmaları gerekmektedir. Yapılacak bu sözleşmeler konusunda yasal mirasçıların paylarına yapılacak olan tasarruflara ilişkin kurallar, miras bırakan kişinin farklı bir amaç taşıdığı şeklinde bir anlayış ortaya çıkartmadığı sürece paylaştırma kuralları esas teşkil etmektedir. Bir miras bırakanın saklı pay kuralını ortadan kaldırmak amacı ile yapılan kazandırmalar miras konusunda eksilmeye tabi tutulmaktadır. Muris muvazaasına göre açılan tapu iptali veya tescil davalarında murisin gerçek iradesi aranmaktadır. Bu konuda Yargıtay bazı ölçütler belirleyerek bu iradenin varlığını araştırmaktadır.
 • Murisin miras bıraktığı kişinin sahip olduğu mallar ve mali durumu
 • Bulunulan yörenin adet ve gelenekleri (Özellikle kızların mirastan pay almaması gerektiği konusundaki genel düşünce)
 • Miras bırakan kişinin bu sözleşmeyi yapmasının geçerli bir nedeninin olması
 • Yapılan satış konusunda satışın bedeli ve malın gerçek değeri
 • Aile içerisinde ilişkiler

Tapu İptal Davalarında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeni İle Dava Açılması

Aralarında ölünceye kadar bakma konusunda bir sözleşme bulunan kişilerden bakım alacaklısı bu konuda alacaklı durumda ise bakım borçlusu mal varlığından alacaklıya bir devir yapma hakkına sahiptir. Bazı durumlarda ise Bakım borçlusu, bakım alacaklısının mirasçısı olarak atanabilmektedir. Böyle bir durumda miras hükümlerine uygun olacak şekilde sözleşmeden belirtilen yükümlülükler geçerli olmaktadır. Yapılacak bu sözleşmenin Tapu Sicil Müdürlüğünce özeli bir şekli vardır. Bu şekilde yapılacak olan sözleşmeler Tapu Sicil Müdürlüğünce yapılabilmektedir.
 • Temlik edilmek istenen taşınmazın tapu senedi, bu yoksa ada ve parsel numarasını belirten resmi belge veya malikin sözlü beyanı
 • Bakım borçlusu, bakım alacaklısı veya bunlar adına yetkili olan kişilerin ve sözleşmeye şahitlik edecek iki kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
 • Bakım alacaklısının bir adet ve bakım borçlusunun iki adet, son altı ay içerisinde çekilmiş 6x4 cm ölçülerindeki vesikalık fotoğrafları
Yapılan sözleşme noter veya Sulh Mahkemeleri tarafından düzenlenmiş ise;
 • Kanun ve yasalara uygun şekilde düzenlenmiş olan sözleşmenin aslı veya tasdikli sureti
 • Tescilin yapılmasına ilişkin istek yazısı
 • Bakım borçlusunun son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet 6x4 cm ebatlarında vesikalık fotoğrafı
Bakım alacaklısının ölünceye kadar bakma sözleşmesi içeriği ve yükümlülükleri nedeni ile ve kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu durumlarda, bu yükümlülüğü yerine getiremediği durumların olması halinde bakımdan yoksun kalmış olan kişiler bu sözleşmenin iptalini isteyebilmektedirler. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Cebri Tescil Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazlar üzerinde yapılan satış vaadi sözleşmeleri asıl satışın yapılması konusunda yapılan bir ön sözleşme anlamını taşımaktadır. Genellikle tapuda hemen devredilmeyecek durumda olan taşınmazlar üzerinde yapılmaktadır. Bu sözleşme resmi senede bağlanmadığı sürede geçerliliği olmayan bir sözleşme olmaktadır. Noterlik Kanunu gereğince satış vaadi sözleşmeleri noterde yapılacak bir sözleşme olmaktadır. Yapılacak bu sözleşmenin üçüncü kişilere de ileri sürülmenin gerektiği durumlarda tapuya şerh konulması gerekmektedir. Tapuya konulan şerh beş yıl süre ile hüküm içermekte ve sonuç doğurmaktadır. Satış vaadi sözleşmesi uyarında tescil davasının açılması konusunda MK 716 maddesi geçerli olmaktadır. Bu dava Asliye hukuk Mahkemesine açılır. Bir satış vaadi sözleşmesi ile tapuya şerh konulması veya dava nedeni ile tedbir kararının alınması ile tapuya bildirilmesi sonucunda taşınmaz üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması da söz konusu olduğu durumlarda şerh için üçüncü kişilere de ileri sürülebilmektedir ve tescil davası açılabilmektedir. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret ediniz. (Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?)

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA ARSA TAPUSUNDA KAYITLI MÜŞTEREK MÜLKİYET HİSSESİ ORANINDA PAY VERİLMEDİĞİ – DAVANIN YOLSUZ TESCİL OLUŞTURULDUĞU İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI OLDUĞU - İLGİLİ DAİRENİN GÖREVSİZ OLDUĞU ÖZET: Dava; öncesinde tapuda arsa vasfı ile taraflar adına müşterek mülkiyet hükümlerine göre kayıtlı bulunan taşınmaza ilişkin olarak kat irtifakına geçiş sırasında oluşturulan bağımsız bölüm tapu kayıtlarında davacıya arsa tapusunda kayıtlı müşterek mülkiyet hissesi oranında pay verilmediği, bu şekilde yolsuz tescil oluşturulduğu iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil davasıdır…. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun daireler arasındaki görev bölümüne ilişkin anılan kararı uyarınca ''Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, elatmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararları'' inceleme görevi, … Bölge Adliye Mahkemesi ...Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır. Hal böyle olunca; Dairenin görevsizliğine, dosyanın ..Hukuk Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. TAPU İPTAL DAVASI - TAPU MALİKLERİNE DAHİLİ DAVA YOLUYLA DAVA AÇILAMAYACAĞI - KOOPERATİFE KARŞI HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ - TARAF DELİLLERİ TOPLANIP DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Mahkemenin, tapu maliklerine dahili dava yoluyla dava açılamayacağı gerekçesi doğru olmakla birlikte, kooperatife karşı husumet yöneltilemeyeceği gerekçesinde bir isabet bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, davacılar vekiline 263 ve 264 parsel sayılı taşınmazların maliklerine karşı dava açması için süre verilmesi, dava açıldığında işbu dava ile birleştirilmesinin sağlanması, taraf delilleri toplanıp değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak karar verilmesi doğru olmamıştır. EN ÇOK AÇILAN TAPU İPTAL DAVALARI VE KONULARI En çok açılan tapu iptal davalarını sıralayacak olursak, hesap hatası nedeniyle Tapu iptal davası, İmar ve İhya nedeniyle Tapu İptal Davası, İnanç sözleşmesi iptali, ölünceye kadar bakım tapu iptali, tapu tahsis belgesine dayalı tapu iptal davası, Aile konutu nedeniyle tapu iptal davası, gayrimenkul satış vaadiden dolayı iptal, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası, sözleşmeye aykırı olarak 3. kişiye devir nedeniyle tapu iptal davası, tapulu taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımdan dolayı iptal, taraf muvazaası nedeniyle tapu iptal davası, taşkın inşaat, taşkın yapı nedeniyle tapu iptal davası, vekalet görevini kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal davası açılır.

Bu haber toplam 313 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara