Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?
Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır *MK. Madde 706; “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” hükmü yer almaktadır. *B.K. 213.maddesi; “Gayrimenkul bey'i muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır. Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey'i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi...
Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır? Tapu iptali ve tapu tescil iptali davaları birçok sebeple açılabilmektedir. Taşınmazların kaydının tutulduğu ve gayrimenkulün kime ait olduğunun tapu müdürlüğünde tescil edildiği tapu kayıtları birtakım kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz olarak yapılan işlemler neticesinde kusurlu hale gelmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılarak tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla açılan davalar tapu iptal davalarının konusunu oluşturur.

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?

Tapu iptal davaları hangi hallerde açılır konusunda bilgi sahibi olunması için tapu iptalinin gerçekleşmesini zorunlu çıkacak sebeplerin neler olduğuna bakmak gerekecektir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarının Açılma Nedenleri

Tapu iptal davasının açılabilmesi için kanuna aykırılık oluşturan birtakım nedenlerin bulunması gerekmektedir. Bu nedenler şunlardır:
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali; miras bırakan mirastan mal kaçırmak suretiyle ölmeden önce diğer mirasçıya veya 3. Kişilere aldatma amacıyla malını devretmesi,
  • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali; tapu devrini yapan kişinin akıl hastalığı, sarhoşluk gibi ayırt etme yeteneğinden yoksun olarak yaptığı işlemlerin iptali talepleri,
  • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali, kendisine vekalet verilen vekil bu vekaleti iyi niyetli olarak vekilin yararına kullanmak zorundadır. Bunun aksinin gerçekleşmesi kanuna aykırıdır.
  • Sahte vekaletname ile tapu kaydının değiştirilmesi nedeniyle tapu iptali davası,
  • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik sebebiyle tapu davası; tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkulü 20 yıl elinde bulunduran kimse tapu sahibi olmaya hak kazanmış olduğundan bu durumun mahkeme ile tespiti zorunluluk taşımaktadır.
  • Aile konutu nedeniyle tapu iptali; eşlerden diğerinin rızası olmadan yapılan aile konutu satışlarına karşı dava açılarak bu işlemin iptali talep edilebilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal ve tescil davaları mülkiyeti tapu sicilinde kayıtlı olan kimseye karşı taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeye dilekçe ile başvurmak suretiyle açılmaktadır. Mülkiyet sahibinin ölümü halinde davalı taraf kanuni mirasçılar olacaktır. Dava dilekçesinde tapu iptaline sebep olacak hukuki gerekçenin delilleriyle açıklanması ve ispat edilmesi gerekmektedir. Tapu iptali ve tapu tescil iptali davası, tanıklar, hastane raporları, bilirkişi raporları gibi her türlü delille ispat edilebilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Tapu iptal davasında görevli mahkeme diğer hukuki uyuşmazlıklarda olduğu gibi taşınmazın bulunduğu yerdeki görevli mahkemedir. Tapu iptal davalarına bakmakla görevli kılınan mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir. Miras sebebiyle kardeşler arasında tapu iptal davası açılabileceği gibi tapu tescili yapılan yerin aile konutu olması nedeniyle de tapu iptali mahkemeden talep edilebilmektedir.

Tapu İptal Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Tapu iptal davası ne kadar sürede sonuçlanır konusunda özellikle miras hukukundan kaynaklanan tapu iptal davaları çok uzun sürdüğünden avukat tutulup tutulmaması konusu merak edilmektedir. Tapu iptali ve tescil iptali davaları için 730 günlük dava sonuçlanma süresi öngörülmekle birlikte bu süreye istinaf ve temyiz aşamaları dahi edilmediğinden dava süreçleri uzamaktadır. Avukat tutmadan da tapu iptal davası açabilmekle birlikte hem teknik detaylara sahip olabilmek için hem de davanın daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanması için bu alanda uzman avukatlık bürolarından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmasında fayda vardır. Makalede Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tapu iptal davası nasıl açılır konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararlarında Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır? 

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI - DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ. DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. Dava, Önalım hakkı nedeniyle tapu iptali davaları ve tescil istemine ilişkindir. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVA KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞINA KONU OLMASI NEDENİYLE KABUL BEYANI ANILAN DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR HÜKÜM DOĞURMAYACAĞI. DOSYASININ SONUCUNUN BEKLENİLMESİ GEREKTİĞİ - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA UYGUN BULUNMADIĞI. ÖZET: Dava konusu taşınmaz, mülkiyet uyuşmazlığına konu olması nedeniyle kabul beyanı anılan dava sonuçlanıncaya kadar hüküm doğurmayacağından, Dairemizin önceki kararında belirtilen ….Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ….Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 6100 Sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen "Mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması'' . Bölge Adliye Mahkemesinin esası incelemeden kararı kaldırarak, davanın yeniden görülmesi için, dosyayı, kararı veren mahkemeye göndereceği ve bu kararın duruşma yapılmadan verilmesi gerekli kesin karar niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. Bu nedenlerle, mahkemece….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …Esas sayılı dosyasının bekletici mesele olarak kabulü. Sonucuna göre davalının kabul beyanı da değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından, davacı avukatının istinaf Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır? kanun yolu başvurusunun kabulü.

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara