İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz
İcra Takibine İtiraz İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden ya da istinaf ya da temyiz ya da iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması...
İcra Takibine İtiraz İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden ya da istinaf ya da temyiz ya da iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması ile ilgili bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır. Para borcuna ya da teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ya da hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden ya da istinaf ya da temyiz ya da iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde mal beyanısıra bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanısıra bulunmaz ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra Takibine İtiraz nasıl yapılır sorusuna yanıt aranması aşamasında itiraz konuları çok farklı ve dataylı olduğu için hukuki destek ve avukat yardımına ihtiyaç vardır. Çünkü yanlış yapılan itiraz sonuunda borç miktarı ödenecek karşı avukatlık ücreti ve inkar tazminatı ile artabilir. Bu nedenle icra avukat desteği alınması herzaman yararlı olacaktır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile beraber hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır. Alacaklının ya da vekilinin banka hesap numarası hariç olmak suretiyle, takip isteğine yazılması lazım gelen kayıtlar,  Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,  Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde merciye şikayet etmesi gerekir. Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir istekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.

İtiraz Süresi - İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz süresi, ödeme emrine itiraz; yetkiye itiraz, borca itiraz ve imzaya itiraz biçiminde olabilir. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde (kambiyo senetlerinde 5 gün) itiraz etmezse, ‘'Ödeme Emri' netleşir. Takibin netleşmesinden sonra alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir. Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse,  icra takibi durur. Takibe alacaklı tarafından devam edilmek isteniyorsa öncelikli olarak bu itirazın kaldırtması gerekmektedir.

İtiraz Süresinin Kaçırılması - İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz süresinin kaçırılması halinde, gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine takdim edilir.  İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazda hem gecikmeye neden olan hal belgeleriyle hem de itiraz nedenleri ortaya konulmalıdır. Gecikmiş itirazla takip kendi kendine durmaz. Borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulup durdurulmayacağına hakim tarafından ilk önce karar verilir. Takibin durdurulmasına karar verilmese dahi itirazın kabulüyle takip durur.  Borçlunun daha önce mallarının haczedilmiş olması durumunda mazeretin kabulü kararının tefhim ya da tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması ya da iptali istenmez ise haciz kalkar. Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarından itirazın kaldırılması yoluna gitmeyi tercih ederse bu isteğini mazeretin kabulüne karar verilen duruşmada icra mahkemesine bildirir ve isteği ile ilgili mahkemece karar verilir.  Gecikmiş itirazda yasal olarak başlayan itiraz süresi geçmiştir. Bu yönüyle usulsüz tebligatla karıştırmamak gerekir. İlamsız İcra Takibine İtiraz 7 gün içerisinde itiraz edilirse, itiraz sonucunda ödeme emri durur. Kambiyo Senetlerinde ise borca itiraz varsa 5 gün içerisinde itiraz edilmesi halinde icra takibi durur.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmesi gereklidir. Ödeme emrine itiraz etmezse, ‘'Ödeme Emri' netleşir. İcra Takibin netleşmesinden sonra alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.  Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse,  icra takibi durur. Takibe alacaklı tarafından devam edilmek isteniyorsa öncelikli olarak bu itirazın kaldırtması gerekmektedir.

İcra Takibine İtiraz Davası

İcra Takibine İtiraz davası, takip isteğine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye müracaat ederek, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. İtirazın iptali davasında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü amaçlı görülürse alacaklı; diğer tarafın isteği üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red ya da hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, makul bir tazminatla mahkum edilir. İtiraz eden veli, vasi ya da mirasçı ise, borçlu ile ilgili tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır

İcra Takibine İtiraz Dilekçe Örneği

İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE DOSYA NO                                                         :  …/… E. İTİRAZ EDEN BORÇLU                                     : ADRESİ                                                               : VEKİLİ                                                                 : Av. İlkay UYAR KABA ALACAKLI                                                            : VEKİLİ                                                                  : KONU                                                                   : …… ilamsız  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır. AÇIKLAMALAR                                               : HUKUKİ NEDENLER                                          : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat. SONUÇ VE İSTEM                                             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/… İtiraz Eden Borçlu Vekili Av. İlkay UYAR KABA Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara