Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır

İşçinin ücretiyle buna bağlı hakların ödenmemesi de haklı fesih sebebi oluşturur. Örneğin fazla çalışma ücretiyle bayram ve tatil ücretlerinin ödenmediği gerçekleşmiş ve bu haklar mahkemece de hüküm altına alınmış ise, bu durumda işçinin feshinin haklı sebebe dayandığı kabul edilmelidir.

işverence naklen atanan işçinin başka haklı bir neden ileri sürüp ispatlamadıkça sırf atama sebebiyle işe devamsızlık etmesi haklı sayılamaz. Ancak, işverenin atama işlemi sözleşme ve yönetmeliğe dayanmıyorsa bu fesih haklıdır.

Zira, işyeri yönetmeliği işverene şehirler arası atama yetkisi vermediğinde bu durum işçinin iş şartlarını ağırlaştırıyorsa, bu nedenle işçi hizmet akdini fesih edebilir.

Bu halde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin işçiyi nakil işlemi işçinin eylemi ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılmışsa işçi haklı fesihte bulunamaz.

Gece vardiyasında çalışan işçilere iş yerinde üç saat istirahat verilmekteyken bu uygulamanın işveren tarafından tek yanlı olarak bir saate indirilmesini, iş şartlarını işçi aleyhine değiştirilip ağırlaştırılması olarak kabul edilebilir.

Yine işyerinde usta olarak çalışan işçinin bulaşıkçılığa verilmesi üzerine işi bırakıp, hizmet akdini feshi haklı kabul edilmelidir.

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - TEKNİK BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNİN HAKİMİ BAĞLAMAYACAĞI - MAHKEMECE FARK HAFTA TATİL ÜCRETİNE VE FARK FAZLA MESAİ ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU

ÖZET: Somut olayda; dinlenen tanık beyanlarına göre davacının elektrik bakım işçisi olarak çalıştığı, haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı, ayda üç defa hafta tatilinde çalıştığının kabulünün yerinde olduğu, davacı tanıklarının davalarının olmasının HMK’ye göre beyanlarına itibar edilmeyeceğini gerektirmediği, teknik bilirkişinin hukuki değerlendirmesinin hakimi bağlamayacağı, mahkemece fark hafta tatil ücretine ve fark fazla mesai ücretine hükmedilmesinin yerinde olduğu, teknik bilirkişi raporunun dosya içeriğine ve denetime uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu açıklamalar altında davalının istinaf talepleri isabetsiz olup tarafların iddia ve savunmalarına, dosya kapsamına, hükmün dayandığı deliller ve kanuni gerektirici sebeplere, delillerin taktirinde isabetsizlik görülmemesine göre davalı tarafından yapılan istinaf taleplerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nin 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

ALACAK DAVASI - ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BULUNMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİNDEN KIDEM TAZMİNATININ KABULÜNE KARAR VERİLMESİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

ÖZET: Somut olayda davacının SGK kaydına göre 15.12.2004-06.09.2011 tarihleri arasında toplam 6 yıl 8 ay 21 gün süre ile elektrik ustası olarak asgari ücret+400TL ücretle çalıştığı, fazla mesai alacaklarını alamaması nedeniyle davacı işçinin iş akdini feshettiği, dosyada dinlenen davacı ve davalı tanık beyanlarına göre.

Davacının haftanın 5 günü 08:00-17:00 saatleri arasında 1 saat ara dinlenme düşüldüğünde günlük 8 saat haftalık 40 saat, Cumartesi günü 08:00-14:00 saatleri arasında yarım saat ara dinlenme düşüldüğünde 5,5 saat, 45 saati aşan 0,5 saat haftalık fazla çalışma yaptığının anlaşıldığı, zamanaşımına uğramış olsa dahi ödenmeyen fazla çalışma alacağının bulunması işçiye haklı fesih hakkı vereceğinden kıdem tazminatının kabulüne karar verilmelidir.

Mahkemece kıdem tazminatının reddi yönündeki kararın isabetsiz olduğu, davacı vekilinin ileri sürdüğü bu yöndeki istinaf talebinin yerinde olduğu tespit edilmekle; Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nin 353/1-b.2 maddesi gereğince kabulü ile kararın düzeltilmek üzere kaldırılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HMK.nin 353/1-b.2 maddesi gereğince davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak