İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır? İcra takibi başladıktan sonra ne olur?

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır? İcra takibi başladıktan sonra ne olur?
İcra dosya takibi, alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisi temelinde yürütülür. Bu süreç genellikle 15 gün içerisinde başlar ve borçlu tarafa tebliğ edilir.

İcra iflas hukukunun çalışma alanındaki uygulamalardan biri olan icra dosyası takibi, alacaklı ile borçlu arasındaki bir süreç olarak ifade edilebilir.

Alacaklı bireyin ya da kurumun, borçlu olan tarafın borcunu ödemediği durumlarda, ilgili borcun tahsil edilebilmesi için İcra Müdürlükleri vasıtasıyla başlattığı işlem olan icra takibi, ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılmaktadır.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır?

İcra dosya takibi, alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisi temelinde yürütülür. Bu süreç genellikle 15 gün içerisinde başlar ve borçlu tarafa tebliğ edilir.

Anlaşma sağlanması halinde borç kısa sürede tahsil edilebilir, ancak anlaşmazlık durumunda süreç uzayabilir. Bu süreçte faiz indirimi, taksitlendirme gibi seçenekler de mevcuttur.

İcra Takibi Başladıktan Sonra Ne Olur?

İcra takibi başladıktan sonra, eğer borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, alacaklı, bir yıl içinde borçluya ait menkul ve gayrimenkul malların haczedilmesini talep edebilir. Ayrıca, borçlunun maaşının veya başka bir kimseden alacağının haczedilmesi de mümkündür.

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

Genel haciz yolu ile icra takibi, 6 aşamadan oluşur. Bu aşamalar; takip talebinin hazırlanması, ödeme emrinin gönderilmesi, takibin tebliğ edilmesi ve kesinleşmesi, haciz işlemlerinin başlaması, satış işlemleri ve paranın tahsil edilmesidir.

İcra Takip Masraflarını Kim Öder?

İcra takip masrafları, alacaklı tarafından peşin olarak ödenir. Ancak, dava sonucunda haksız çıkan taraf, icra vekalet ücreti de dahil olmak üzere tüm icra giderlerini ödemek zorundadır.

E-Devletten İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

İcra dosyasının arşive kaldırılması, yani dosyanın düşmesi, ödeme emrinin borçlu tarafa tebliğ edilmesinden itibaren 1 yıl boyunca alacaklının herhangi bir takip işlemi yapmaması durumunda gerçekleşir.

İcra Dosya Takibi Kaç Günde Sonuçlanır?

Alacaklı, borcuna ilişkin mahkeme kararı, senet, sözleşme, ipotek ya da rehin yoksa İlamsız icra takibi yoluna gidecektir. O nedenle ilamsız icra takibinde borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine yasal süre olan 7 gün içerisinde itiraz ederse icra takibi durdurulur.

Sürecin devam edebilmesi için İcra Mahkemesine başvurarak, itirazın iptali için dava açmak durumundadır. Görülen dava neticesinde borçlunun itirazında haklı olup olmadığı kararlaştırılarak icra takibi sürecinin akıbeti belirlenir ve icra takibi dosyası icra mahkemesi kararı ile sonuçlandırılır.

Eğer ilamsız icra takibi sonucu gönderilen ödeme emrine borçlu 7 gün içerisinde itiraz etmezse borcunu kabul etmiş sayılır ve icra takibi süreci devam eder. Bu süreçte itiraz etmeyerek borcunu kabul eden borçlunun mal beyanında bulunma zorunluğu vardır.

İcra takibi nasıl yapılır konusu hakkında daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bir senede bağlı olarak başlatılan icra takibinde ise itiraz süreci 5 gündür.

Bir sözleşme ya da senedin varlığına dayandırılarak ödeme emrindeki söz konusu borç için, 5 gün içerisinde itiraz etmeyen veya 10 gün içerisinde de ödemeyen borçlular için icra takibi sürecinin ardından haciz süreci başlatılır.

İlamsız icra takibinden farklı olarak borçlunun yapacağı itirazlar icra takibi sürecini durdurmak içi yeterli değildir. Haciz işlemleri satış işlemleri aşamasına kadar devam eder.

Yasal süre içerisinde borçlunun icra mahkemelerine yapacağı başvurunun akıbetine göre icra dosyası takibi sonlandırılabilir ya da devam ettirilir. İlamlı yani borcun ödenmesine yönelik mahkeme kararının olduğu icra takibi sürecinde ise borçlunun icra takibine itirazı için ilgili kararın temyiz sürecini başlatması gerekir.

İlamlı icra takibi ile gelen ödeme emrine istinaden 7 gün içerisinde borç ödenmez ya da temyiz etmezse haciz işlemleri başlatılacaktır. Temyiz edilmesi icra takibini durdurmazken, tek hukuki yöntem Yargıtaya icra takibinin geri bırakılması kararı için başvurulmasıdır. İcra hukuku avukat ve danışmanlık konularında daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır

ÖZET: Borçlu tarafından icra mahkemesine sunulan 11.05.2016 tarihli şikayet dilekçesinde, takipten haberdar olma tarihi olarak 03.05.2016 tarihi bildirildiği gibi, borçlu vekilinin 03.05.2016 havale tarihli dilekçesi ile icra müdürlüğüne başvurarak takip dosyasının fotokopisini talep ettiği gözetildiğinde,

Borçlunun 11.05.2016 tarihinde icra mahkemesine yaptığı şikayetin yasal yedi günlük süreden sonra olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, usulsüz tebligat şikayetinin süre aşımından reddi gerekirken, şikayetin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Dosya Takibi Nasıl Sonuçlanır İstinaf Kararı

ÖZET: Mahkemenin el çektiği kararı resen ele alıp değiştiremeyeceğinden mahkeme kararı hukuki değerden yoksun ve yok hükmündedir. Yok hükmünde olan mahkeme kararının kesinleşmesi ve alacaklının kabulünün hukuki değeri yoktur.

Bu durumda icra müdürlüğü dosyasından yapılan tüm işlemlerin iptali ve ödeme emrinin gönderilmesi işleminin iptaline yönelik mahkeme kararı doğrudur. O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen kararın onanması gerekirken maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara