İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır, Örneği? icra takibine itiraz süresi 7 iş günü mü?

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır, Örneği? icra takibine itiraz süresi 7 iş günü mü?
ilamsız ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yapılmaması durumunda icra takibi kesinleşir ve alacaklı, haciz işlemlerine başlayabilir.

İlamsız icra takibi, İcra ve İflas Kanunu'na dayanarak, alacaklının mahkeme kararı veya somut bir belgeye ihtiyaç duymadan alacağını tahsil edebilmesi için başvurduğu bir yöntemdir. Bu süreç, alacaklı ve borçlu arasındaki alacak ilişkisinin çözümlenmesinde önemli bir yol olarak karşımıza çıkar. İşte ilamsız icra takibiyle ilgili detaylı açıklamalar:

İlamsız İcra Takibi Nasıl Açılır?

İlamsız icra takibinin başlatılabilmesi için alacaklının, alacağının para veya teminat olarak belirlenmiş olması gerekir. Alacaklının, kanunda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış takip talebini ilgili icra dairesine teslim etmesi ve icra takip giderlerini yatırması gerekmektedir. Takip talebinin icra dairesine verilmesinin ardından, icra dairesi 3 gün içinde ilamsız ödeme emrini hazırlar ve borçluya tebliğ eder.

İlamsız İcra Takibi Nerede Açılır?

İlamsız icra takipleri, genellikle borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde başlatılır. Yetkili icra dairesi, borçlunun takip tarihindeki ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Eğer birden fazla borçlu varsa, bunlardan birinin yerleşim yerinde icra takibi başlatılabilir.

İlamsız Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Borçlu, ilamsız ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yapılmaması durumunda icra takibi kesinleşir ve alacaklı, haciz işlemlerine başlayabilir. İtiraz, icra takibini durdurur ve alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açması gerekebilir.

İlamsız Ödeme Emrinde İmzaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Eğer alacaklı, adi senede dayanarak icra takibi başlatmışsa ve senet altındaki imza borçluya ait değilse, borçlu imzaya itiraz edebilir. İmzaya itiraz, itiraz dilekçesinde kesin ve net bir şekilde belirtilmelidir. Aksi halde, itiraz kabul edilmemiş sayılır.

İlamsız Ödeme Emrinde Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu, icra takibi konusu borç gerçekten var olmadığında, fazla faiz işletildiğinde veya vade yanlış belirtildiğinde borca itiraz edebilir. Borçlu, borcun tamamına veya bir kısmına itiraz edebilir ve bu itiraz, net ve kesin bir şekilde belirtilmelidir.

İlamsız İcra Takibinde Faize İtiraz Nasıl Yapılır?

Alacaklı, borçluya ödeme emri gönderirken faiz de talep edebilir. Borçlu, borcun aslına itiraz edebildiği gibi, borcun fer'i niteliğindeki faize de itiraz edebilir. Faiz, borcun bir parçası olarak kabul edilir ve borçlunun itiraz hakkı vardır.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Takiplerinde Ödeme Emri’ nin ulaşmasından sonra, borcun ödenmesi gereken süre 7 gündür. Bu süre içerisinde borçlunun borcun tamamına veya bir kısmına itiraz etme hakkı bulunur. Bu süre aynı zamanda hak düşüren bir süredir ve bu süre içerisinde itiraz edilmemesi, icra takibinin kesinleşmesine neden olur. Yapılacak itirazlar İcra Müdürlüklerine yapılır ve borcun hangi kısmına itiraz edildiği açıkça belirtilmelidir.

Borçlunun gerekçeleriyle birlikte borcun tamamına, ödediği bir miktarın olması durumunda bir kısmına, faiz oranlarına, işlemiş olan faiz oranlarına, yetkiye veya borcun diğer fer’ ilerine itiraz edebilmesi mümkündür. Ancak itirazın hangi kısma olduğu açıkça belirtilmelidir. Aynı zamanda borcun bir kısmına itiraz ediliyorsa, itiraz edilen bölümün açıkça belirtilmesi gereklidir. Bu sayede borcun o bölümü ile ilgili İcra takibi duracaktır. İlamsız takiplerde borca yapılan itiraz aynı zamanda takibinde durmasını sağlar. Alacaklı kişinin borca yapılan itirazın haksız veya yanlış olduğunu 1 yıl içerisinde icra veya genel mahkemelere başvurmak suretiyle açtığı dava da kanıtlaması sonucu takip yeniden başlayabilir.

Kambiyo İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Çek, senet, bono, poliçe gibi Kambiyo senedi sayılan belgelere dayalı olarak başlatılan İcra takibi olan Kambiyo İcra takibi, alacaklıyı en fazla koruma sağlayan İcra Takibidir. Borçluya gönderilen 10 ödeme emrinin tebliğinden itibaren itiraz süresi 5 gündür. Borcun kapatılması, zamanaşımına uğrayan sözleşmeli senetler, zamanaşımına uğramış çek, yüksek faiz oranı, sahte imza gibi nedenlerle itiraz edilebilir.

Kambiyo icra takiplerinde takibe yapılacak itirazın, doğrudan İcra mahkemelerine dava açmak şeklinde olması gerekir ve ayrıca yapılan itiraz sonucunda icra takibi durmaz. İcra takibinin durması için, itiraz için açılacak davanın akabinde mahkemeden İcra Takibinin durması için tedbir talebinde bulunulması gerekir. Bu talep sonrasında mahkeme tedbiren İcra takibinin durdurulması kararını verebilir.

Mahkeme sonucunda borçlu taraf haklı çıkmışsa alacaklı %20, alacaklı taraf haklı çıkmışsa borçlu %20 nispetinde İcra İnkar Tazminatını talepleri doğrultusunda almaya hak kazanır. İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuku Avukatı Ve Danışma

İcra hukuku alanı içerisin de bulunan bir çok uyuşmazlık icra hukuku danışmanlık konularıdır. Önemlileri sıralayacak olursa, icra takibi, icra takiplerine itiraz, menfi tespit davası, icra iflas ve konkordato davalarıdır.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz. …

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : …/… E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU : ADRESİ : VEKİLİ : ALACAKLI :

VEKİLİ : Av. İlkay UYAR KABA

KONU : …… ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR :

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Borçlu Vekili Av. İlkay UYAR KABA

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi. Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - TARAFLARI AYNI OLAN VE AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR İÇİN İLK TAKİP DOSYASI ÜZERİNDEN HARCI YATIRILARAK ALACAĞIN TAHSİLİNİN MÜMKÜN OLDUĞU - USUL EKONOMİSİ - İKİNCİ TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tarafları aynı olan ve aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için ilk takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması usul ekonomisi ilkesine uygun değildir. İlk takip dosyasında yapılan hesaplamalar sonucunda henüz infaz edilerek ortadan kalkmadığı tesbit edildiğinden bakiye borç için bu takip dosyası üzerinden ek talep ile yeni bir icra emri gönderilerek alacağın tahsili mümkündür. Bu durumda ikinci takibin iptaline karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile istemin reddi doğru değildir.

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI - İHTARNAMENİN BORÇLUYA TEBLİĞ TARİHİNDEN TAKİP TARİHİNE KADAR ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇTİĞİ - İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ LÜZUMU - SONUCU DOĞRU MAHKEME KARARININ ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: İhtarnamenin borçluya tebliğ tarihinden, takip tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresinin geçmesi nedeniyle itirazın kaldırılması talebinin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

Bu haber toplam 554 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara