İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

icra takibine itiraz nasıl yapılır ile ilgili diğer konu başlıkları, icra takibine itiraz dilekçesi örneği, ilamsız icra takibine itiraz nereye yapılır, icra takibine itiraz edilirse ne yapılır, icra takibine itiraz süresinin kaçırılması, icra takibi, icra takibine itiraz davası, icra takibine itiraz muhabere, icra takibine itiraz süresi kaç gün, icra takibine itiraz, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara. Ankara avukat

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır sorusuna cevap aranması aşamasında itiraz hususları çok farklı ve dataylı olduğu için hukuki destek ve avukat yardımına ihtiyaç vardır. Çünkü yanlış yapılan itiraz sonuunda borç miktarı ödenecek karşı avukatlık ücreti ve inkar tazminatı ile artabilir. Bu nedenle icra avukat desteği alınması herzaman faydalı olacaktır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır.

Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,  Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,  Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde mercie şikayet etmesi lüzumu, Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı. 

İtiraz Dilekçesi – İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır ve İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması yapılacak itiraza göre değişmektedir. Genel ve örnek olarak ana başlıklarını hatırlatmak amacıyla İcra takibine itiraz dilekçesi aşağıda veriyoruz.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                                         :  …/… E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU                                  :

ADRESİ                                                              :

VEKİLİ                                                                : Av. İlkay UYAR KABA

ALACAKLI                                                           :

VEKİLİ                                                                :

KONU                                                            : …… ilamsız  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde

itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                                               :

HUKUKİ NEDENLER                                       : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av. İlkay UYAR KABA

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

İlamsız icra takibine itiraz 7 gün içerisinde İlgili icra müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek itiraz edilir.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır