İcra Takiplerinde Süreler Nelerdir? İcra takibi süresi ne kadardır, süreler nasıl hesaplanır?

İcra Takiplerinde Süreler Nelerdir? İcra takibi süresi ne kadardır, süreler nasıl hesaplanır?
İcra Takibinde Süreler konusunda, İcra takibinde dikkat edilmesi gereken süreler gerek icraya itiraz gerekse de icra takibine başvuru aşamalarında büyük öneme sahiptir.

İcra ve İflas Hukukunda süreler, icra işlemlerinin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesi için büyük önem taşır. Bu süreler, işlemlerin zamanında yapılmasını sağlayarak, alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki ilişkilerde belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlar. İcra ve İflas Hukuku'nda süreler, genellikle taraflar için konulmuş süreler ve icra organları için konulmuş süreler olmak üzere iki ana kategoride incelenir.

Taraflar için Konulmuş Süreler Nelerdir?

Taraflar için konulmuş süreler, genellikle hak düşürücü sürelerdir. Bu, bir işlemin belirlenen süre içinde yapılmaması durumunda, ilgili işlemin hukuki sonuç doğurmayacağı anlamına gelir. Bu tür süreler, tarafların haklarını zamanında kullanmalarını teşvik eder ve icra sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçer.

İcra Organları için Konulmuş Süreler Nelerdir?

İcra organları için belirlenen süreler ise, hak düşürücü nitelikte olmayıp, daha çok düzenleyici niteliktedir. Bu sürelerin geçmesi, yapılan işlemin geçersiz olacağı anlamına gelmez, ancak icra müdürü gibi icra organlarının, belirlenen süreler içinde işlemleri yerine getirmemeleri durumunda ceza, disiplin veya tazminat sorumluluğu ile karşı karşıya kalabilirler.

BORÇTAN KURTULMA DAVASI AÇMA SÜRESİ: borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

İSTİRDAT DAVASI AÇMA SÜRESİ: istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 YIL

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ : itirazın iptali davası açma süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPLERDE : genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

MAHKEME İLAMA DAYALI TAKİPLERİN : ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi son muameleden itibaren 10 YIL

İTİRAZ SÜRESİ : şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ SÜRESİ : istihkak iddiasına itiraz süresi icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN

İcra ve İflas Kanunu'ndaki Sürelerin Neden Önemi?

İcra ve İflas Kanunu'nun 20. maddesi, kanunun belirlediği sürelerin kesin olduğunu ve bu sürelerin taraflarca değiştirilemeyeceğini vurgular. Ancak, borçlunun, sürelerin geçmesinden yararlanma hakkından vazgeçmesi mümkündür, ancak bu vazgeçme yalnızca icra dosyasındaki tarafları bağlar ve üçüncü şahıslara etki etmez.

İcra Hukukunda Tatil Saat ve Günleri Ne Zaman?

İcra hukukunda, tatil saat ve günlerinde kural olarak icra takip işlemleri yapılamaz. Ancak bazı istisnai durumlar mevcuttur, örneğin gece iş görülen yerlerde gece vakti hasılat haczi yapılabilir veya borçlunun mal kaçırdığı durumlarda gece vakti haciz işlemi gerçekleştirilebilir.

İcra Takibi Sürelerinin Hesaplanması

İcra takibi sürelerinin hesaplanmasında, gün olarak belirtilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz; süre, tebliği takip eden günden itibaren başlar. Ay veya yıl olarak belirtilen süreler ise, sürenin başladığı günün karşılık geldiği ayın veya yılın aynı gününde sona erer.

İcra Hukukunda Sürelerin Durması ve İtiraz Süreleri

İlamlı icra takibinde zaman aşımı gibi durumlar dışında, sürelerin durması gibi bir durum söz konusu değildir. İcra dosyasında belirli bir süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, dosya kendiliğinden düşebilir. İcra takibinde genel haczi yoluyla itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren borçluya yedi gün olarak belirlenmiştir.

İcra Takiplerinde Süreler Nelerdir?

İcra takibinde süreler icra sürecinin durdurulması veya icranın yeniden başlatılması gibi hayati sonuçlar doğurduğundan icra takibinden alacaklı veya borçlu açısından istenilen sonuçlar alınabilmesi için bu sürelere riayet edilmesi büyük öneme sahiptir.

İcra takibine sebep olacak miras hukukundan kaynaklı istihkak iddiasına itiraz süresi tebliğden itibaren 3 gün, alacak sebebiyle istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 yıl, borçtan kurtulma davası açma süresi ise itirazın kaldırılmasından itibaren 7 gündür. İlamlı icraya yani mahkeme kararına dayalı takiplerde icra takibi son işlem tarihinden itibaren 10 yıllık bir zamanaşımına tabidir.

İcra Takibi Aşamaları Süreler Nelerdir?

İcra takipleri mahkeme kararına dayanılarak yapılabileceği gibi senet veya belgelere dayanılarak icra dairesine başvurmak suretiyle ilamsız icra yoluyla da takip edilebilmektedir. İlamsız icra takibi;

  • Takip talebi,
  • Ödeme emri ve kesinleşme,
  • Haciz,
  • Satış,
  • Paylaştırma

Aşamalardan oluşmakta ve bu aşamalarda kaç düşürücü sürelere dikkat edilmemesi önemli hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Takip talebi borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu icra müdürlüğüne takip dosyası açtırarak ve borca dair belgeleri sunarak yapılmakta ve 3 gün içinde borca dair ödeme emri tebliğ edilmek üzere borçluya gönderilmektedir.

Borçluya yapılan ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içinde borca, borcun belirlendiği belgedeki imzaya veya icra takibinin yetkili icra dairesine açılmadığı gerekçe gösterilerek itiraz edilmesi gerekir. İcra takibine itiraz icra süresini sekteye uğratmakta ve durdurmaktadır.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde ise icra takibi kesinleşerek bir sonraki aşama olan haciz aşamasına geçilmektedir. İcra takibinde ödeme emrine itirazı engelleyici mücbir bir sebebin olması halinde bu sebebin kalkmasından itibaren 3 gün içinde ve her halükarda satış işleminden önce icra takibine itiraz yapılması gerekmektedir.

Ödeme emrine itiraz ederek takibi durduran borçluya karşı alacaklı elindeki belgeleri kullanarak 1 yıl içinde itirazın iptali davası açabilir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde ise 6 aylık sürede taşınırlar da 1 yıllık sürede de taşınmazlarda haciz isteme hakkı alacaklıya aittir. Alacaklı haciz isteğinde bulunduktan 3 gün içinde haciz işleminin icra müdürlüğü tarafından yapılması zorunludur.

İcra Takibinde İtirazın Kaçırılmasının Sonuçları Nelerdir?

İcra takibine itiraz süresinin kaçırılması icra takibinin kesinleşmesinde büyük öneme sahiptir. Borca veya borç senedindeki imzaya ödeme emrinin tebliğinden itibaren itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşecek ve haciz işleminin yapılmasında hiçbir engel kalmayacaktır.

Bu sebeple icra takibi sürelerine riayet edilmeli teknik detay gerektiren hususlarda icra ve iflas hukukunda uzman avukatlık bürolarından danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmalıdır. Avukatlık bürolarından hukuki yardım almak icra takibinde hem daha hızlı hem de daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

İcra Takibi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İcra takibi ne kadar sürer konusunda detaylı bilgiye sahip olabilmek için ödeme emrine itiraz edilip edilmediği hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

İcra takibine itiraz edilmemesi halinde 1-2 ay gibi kısa bir sürede haciz işlemi gerçekleştirilmekte ve ardından haczedilen malların satışı aşamasına geçilmektedir. Ancak ödeme emrine itiraz icra takibini durdurduğundan ve bu itiraza karşı iptal davası gerektiğinden bu durumda icra takibi 1,5-2 yıla kadar uzayabilmektedir.

İcra Takiplerinde Süreler Nasıl Hesaplanır?

İcra Takiplerinde Süreler, Ay veya yıl olarak belirlenen sürelerde, ayın veya yılın hangi günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Eğer sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yok ise, aynı ayın son gününde biter.

İcra Takiplerinde Süreler Bir sürenin biteceği gün resmi tatile denk gelirse, resmi tatili takip eden ilk gün biter. Süre son günün mesai saati sonunda bitmiş sayılır. Güneşin batmasından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından 1 saat öncesi gece vakti kabul edilir. Gece vaktinde ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılmaz. Fakat gece iş gören yerlerde, gece vakti hasılat haczi mümkün olur. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir. Muhafaza tedbirleri alınabilir.

Borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı halde, gece vakti dahi haciz yapılabilir. Kanunda belirtilen süreler kamu düzenine ilişkindir. Bu süreler, resen uygulanır, sözleşme ile değiştirilemez. İcra işlemine süresinde itiraz edilememişse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulabilir. İcra müdürünün belli süreler ile ilgili işlemlerine karşı İcra Tetkik merciine şikayet yoluna gidilebilir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İcra Takiplerinde Süreler | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN MUHABERE YOLUYLA İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU - ŞİKAYETİN YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE YAPILDIĞI - SÜRESİNDE YAPILAN ŞİKAYETİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borçlunun Mahkemeler Veznesine başvurma harcını yatırarak dava dilekçesini tevzi ettirdiği, dolayısıyla muhabere yoluyla icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunduğu, Buna göre şikayetin 7 günlük yasal süre içerisinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, mahcuzların borçlunun mesleği için zorunlu olduğu yönündeki haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, anılan şikayetin süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Bu haber toplam 669 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara